Sunday February 17, 2019 03:22

กระทรวงมหาดไ Press Releases

กรมอนามัย ประกาศความสำเร็จ การพัฒนาสุขภาวะเด็กไทย ชู!! ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี เขตสุขภาพที่ 10 เป็นต้นแบบที่เกิดจากความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย 4 กระทรวงหลัก สุขภาพ—14 Feb 19

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ประกาศความสำเร็จ การพัฒนาสุขภาวะเด็กไทย ชู!! ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี เขตสุขภาพที่ 10 เป็นต้นแบบที่เกิดจากความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย 4 กระทรวงหลัก กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ

15 ก.พ. 62 ปภ.รายงาน 4 จว.ภาคเหนือ คุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั่วไป—15 Feb 19

กรุงเทพฯ--15 ก.พ.--กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ปภ.รายงาน 4 จว.ภาคเหนือ คุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพเร่งปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานพื้นที่ภาคเหนือ 4 จังหวัด ได้แก่ ลำปาง ลำพูน น่าน และแพร่ คุณภาพอากาศในภาพรวมเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งนี้ ปภ.ได้ประสาน 4 จังหวัดภาคเหนือดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์ ติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมถึงดำเนินมาตรการควบคุมการเผาอย่างเคร่งครัด ตลอดจน

ขอความร่วมมือประชาชนงดเว้นการเผาขยะและเศษวัสดุทางการเกษตร เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและปัญหาหมอกควัน

ปกคลุมพื้นที่

นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า จากการประสานข้อมูลคุณภาพอากาศกับกรมควบคุมมลพิษ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 05.00 น. พบว่า ภาคเหนือมีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก

ไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) และปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เกินค่ามาตรฐาน (50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) และดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) เกินค่ามาตรฐาน 100 ใน 4 จังหวัด ได้แก่ ลำปาง (ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง ตำบลบ้านดง ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ) ลำพูน (ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน) น่าน (ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ) แพร่ (ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่) มีค่า PM2.5 ระหว่าง 52 - 63 ไมโครกรัมต่

ภ.รายงานพื้นที่กรุงเทพมหานคร - 3 จว.ภาคกลาง และ 7 จว.ภาคเหนือ คุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต ทั่วไป—14 Feb 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ 3 จังหวัดภาคกลาง รวมถึง 7 จังหวัดภาคเหนือ คุณภาพอากาศในภาพรวมอยู่ในระดับสีส้ม (เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ) ทั้งนี้

ปภ.ร่วมกับทหารรักษาพระองค์/เหล่าทัพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการฝึกการป้องกัน ทั่วไป—14 Feb 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ร่วมกับหน่วยทหารรักษาพระองค์/เหล่าทัพ กรมกิจการพลเรือนทหารบก จังหวัดลพบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 1 – 21 กุมภาพันธ์

ปภ. รายงาน 7 จังหวัดภาคเหนือ คุณภาพอากาศภาพรวมอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั่วไป—13 Feb 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงาน 7 จังหวัดภาคเหนือคุณภาพอากาศในภาพรวมอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งนี้ ปภ.ได้ประสาน 7 จังหวัดภาคเหนือดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่

ปภ. รายงาน 5 จังหวัดภาคเหนือคุณภาพอากาศภาพรวมอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั่วไป—12 Feb 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงาน 5 จังหวัดภาคเหนือคุณภาพอากาศในภาพรวมอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งนี้ ปภ.ได้ประสาน 5 จังหวัดภาคเหนือเตรียมพร้อมรับมือปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างต่อเนื่อง โดยจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์

ปภ.เปิดตัวแอปพลิเคชัน DPM REPORTER แจ้งเตือนภัยผ่านระบบ Smart Phone ไอที—05 Feb 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กำหนดเปิดตัวแอปพลิเคชัน "DPM REPORTER" ในวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งข้อมูล ข่าวสารสถานการณ์ภัยผ่านระบบ Smart

ภาพข่าว: สัมมนาวิชาการ 20 ปี ปัญหาขยะประเทศไทยหมดไป ด้วยกลไกตลาดทุน หุ้น—05 Feb 19

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว. กระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติกล่าวเปิดงานสัมมนาวิชาการ "20 ปี ปัญหาขยะประเทศไทยหมดไป ด้วยกลไกตลาดทุน" ซึ่งจัดโดย สมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 27 และตลาดหลักทรัพย์ฯ

ปภ.เตือนอุบัติภัยจากไฟฟ้าแรงสูง...อันตรายที่ต้องเพิ่มความระมัดระวัง ทั่วไป—05 Feb 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะวิธีป้องกันอันตรายจากสายไฟฟ้าแรงสูง โดยในส่วนของคนทำงาน ห้ามทำนั่งร้าน ตั้งติดป้ายโฆษณาใกล้หรือคร่อมสายไฟฟ้าแรงสูง ห้ามติดตั้งเสาอากาศโทรทัศน์ จานดาวเทียมใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง ห้ามจับ ดึง

ปภ.รายงานกรุงเทพมหานครและนครปฐม คุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั่วไป—04 Feb 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานกรุงเทพมหานครและนครปฐม คุณภาพอากาศในภาพรวมอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งนี้ ปภ.สนับสนุนปฏิบัติการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดอย่างต่อเนื่อง

ปภ.รายงานกรุงเทพมหานครและสมุทรสาคร คุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลาง เร่งประสาน-สนับสนุนปฏิบัติการแก้ไขป ทั่วไป—04 Feb 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานกรุงเทพมหานครและสมุทรสาคร คุณภาพอากาศในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ ปภ.สนับสนุนปฏิบัติการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดอย่างต่อเนื่อง

ปภ.รายงานกรุงเทพมหานคร และ 5 จังหวัดปริมณฑล คุณภาพอากาศอยู่ในระดับ เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั่วไป—01 Feb 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานกรุงเทพมหานคร และ 5 จังหวัดปริมณฑล คุณภาพอากาศในภาพรวมอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งนี้ ปภ.ได้ประสานให้จังหวัดแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศอย่างต่อเนื่อง พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์

ปภ.รายงานกรุงเทพมหานคร และ 5 จังหวัด คุณภาพอากาศในภาพรวมอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั่วไป—31 Jan 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานกรุงเทพมหานคร และ 5 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม คุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพถึงส่งผลต่อสุขภาพ ทั้งนี้

ปภ.แนะประชาชนเรียนรู้วิธีปฏิบัติตนเมื่อประสบอุบัติเหตุทางถนน...ลดเสี่ยงอันตรายซ้ำซ้อน ทั่วไป—30 Jan 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะวิธีปฏิบัติตนเมื่อประสบอุบัติเหตุทางถนน โดยประเมินสถานการณ์และความรุนแรงของอุบัติเหตุ ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน โดยนำกรวยสะท้อนแสงหรือกิ่งไม้มาวางไว้ด้านหลังรถ

ปภ.รายงานกรุงเทพมหานคร และ 5 จังหวัดปริมณฑล คุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั่วไป—29 Jan 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานกรุงเทพมหานคร และ 5 จังหวัดปริมณฑล คุณภาพอากาศในภาพรวมอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งนี้ ปภ.ได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์ ติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

ปภ.รายงานกรุงเทพมหานคร และ 3 จังหวัดปริมณฑล คุณภาพอากาศอยู่ในระดับ เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั่วไป—28 Jan 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานกรุงเทพมหานคร และ 3 จังหวัดปริมณฑล คุณภาพอากาศในภาพรวมอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งนี้ ปภ.ได้ประสานให้จังหวัดแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศอย่างต่อเนื่อง พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์

ปภ.รายงานกรุงเทพมหานคร และ 4 จังหวัดปริมณฑล คุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั่วไป—25 Jan 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานกรุงเทพมหานคร และ 4 จังหวัดปริมณฑล คุณภาพอากาศในภาพรวมอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งนี้ ปภ.ได้ประสานให้จังหวัดแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศอย่างต่อเนื่อง พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์

ปภ.รายงานกรุงเทพมหานคร และ 4 จังหวัดปริมณฑล คุณภาพอากาศอยู่ในระดับ เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั่วไป—24 Jan 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานกรุงเทพมหานคร และ 4 จังหวัดปริมณฑล คุณภาพอากาศในภาพรวมอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งนี้ ปภ.ได้ประสานให้จังหวัดแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศอย่างต่อเนื่อง พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์

ปภ.รายงาน 5 จังหวัดภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร คุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั่วไป—22 Jan 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงาน 5 จังหวัดภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร คุณภาพอากาศในภาพรวมอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งนี้ ปภ.ได้ประสานให้จังหวัดแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศอย่างต่อเนื่อง พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์

ปภ.รายงานจังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร และกรุงเทพมหาครคุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั่วไป—21 Jan 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร และกรุงเทพมหานคร คุณภาพอากาศในภาพรวมอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งนี้ ปภ.ได้ประสานให้จังหวัดแก้ไขปัญหาหมอกควัน

ปภ.รายงาน 5 จังหวัดภาคกลาง และกรุงเทพมหานครคุณภาพอากาศอยู่ในระดับ เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั่วไป—21 Jan 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และกรุงเทพมหานคร คุณภาพอากาศในภาพรวมอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งนี้ ปภ. ได้ประสานให้จังหวัดแก้ไขปัญหาหมอกควัน

ปภ.รายงาน 3 จังหวัดภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร คุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั่วไป—18 Jan 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงาน 3 จังหวัดภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร คุณภาพอากาศในภาพรวมอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งนี้ ปภ.ได้ประสานให้จังหวัดแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศอย่างต่อเนื่อง พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์

ปภ.รายงาน 3 จังหวัดภาคกลาง และกรุงเทพมหาครคุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั่วไป—17 Jan 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงาน 3 จังหวัดภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร คุณภาพอากาศในภาพรวมอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งนี้ ปภ.ได้ประสานให้จังหวัดแก้ไขปัญหาหมอกควันอย่างต่อเนื่อง พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์

เอสซีจี โลจิสติกส์ จับมือ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย ผลักดันโครงการ Smile Kid School Bus ทั่วไป—14 Jan 19

เอสซีจี โลจิสติกส์ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย ร่วมลงนามความร่วมมือใน โครงการ "Smile Kid School Bus รถโรงเรียนอัจฉริยะเพื่อความปลอดภัย" ด้วยการใช้ระบบ AI ผสานความเชี่ยวชาญของบุคลากรจากเอสซีจี โลจิสติกส์

การประปานครหลวงจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรม โหลดปั๊ป ลุ้นรับ 2 ต่อ ไอที—11 Jan 19

การประปานครหลวงร่วมกับกระทรวงมหาดไทยจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรม "โหลดปั๊ป ลุ้นรับ 2 ต่อ" เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน ชวนคนกรุงร่วมสนุกไปกับการดาวน์โหลดและใช้งาน แอปพลิเคชัน MWA onMobile แอปฯ ของคนเมือง ครบทุกเรื่องน้ำประปา

เอสซีจี จัดงานแถลงข่าวการลงนามความร่วมมือในโครงการ Smile Kids School Bus ทั่วไป—08 Jan 19

ด้วยเอสซีจี จะจัดงานแถลงข่าวการลงนามความร่วมมือในโครงการ "Smile Kids School Bus รถโรงเรียนอัจฉริยะเพื่อความปลอดภัย" ระบบความปลอดภัยสำหรับรถโรงเรียนอย่างครบวงจร ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และเอสซีจี โลจิสติกส์ โดยมี นายการุณ สกุลประดิษฐ์

บกปภ.ช.ประชุมคอนเฟอเรนซ์ฯ ติดตามสถานการณ์พายุโซนร้อน ปาบึก วางแนวทางแก้ไขปัญหารอบด้าน ทั่วไป—07 Jan 19

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมในการเตรียมการเผชิญเหตุพายุโซนร้อนปาบึกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมอุตุนิยมวิทยา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร

ปภ.ประสานจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และ 14 จังหวัดภาคใต้ เตรียมพร้อมรับมือภาวะฝนตกหนัก ทั่วไป—03 Jan 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานจังหวัดจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และ 14 จังหวัดภาคใต้เตรียมพร้อมรับมือภาวะฝนตกหนักและคลื่นลมแรงจากอิทธิพลพายุ "ปาบึก" ในช่วงวันที่ 3 - 5 มกราคม 2562 โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศ

ปภ.ประสานจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และ 14 จังหวัดภาคใต้เตรียมพร้อมรับมือภาวะฝนตกหนัก ทั่วไป—02 Jan 19

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานจังหวัดจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และ 14 จังหวัดภาคใต้ เตรียมพร้อมรับมือภาวะฝนตกหนักและคลื่นลมแรง ในช่วงวันที่ 1 – 5 มกราคม 2562 โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศ ปริมาณฝน ระดับน้ำ

ปภ. ประสานจังหวัดเตรียมรับมือสถานการณ์ภัย เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ ทั่วไป—28 Dec 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานทุกจังหวัดเตรียมความ พร้อมรับมือสถานการณ์ภัยในระยะนี้ พร้อมเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ ตลอดจนประสานศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศ ปริมาณฝน