Friday May 25, 2018 19:29

กองประกอบโรคศิลป Press Releases

ภาพข่าว: กองประกอบโรคศิลปะ ตรวจเยี่ยม รพ.ลานนา เชียงใหม่ สุขภาพ—13 Sep 13

นพ.ธีระยุทธ นิยมกูล รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลลานนา ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยมจาก กองการประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสเข้าตรวจประเมินคุณภาพบริการของโรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสถานพยาบาล

ภาพข่าว: กองประกอบโรคศิลปะประเมินคุณภาพสถานพยาบาล สุขภาพ—25 Feb 09

นพ.เจริญ มีนสุข กรรมการผู้อำนวยการแพทย์ พร้อมด้วยคณะแพทย์ พยาบาล และผู้บริหาร โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยม กองการประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสเข้าตรวจประเมินคุณภาพบริการของโรงพยาบาล สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-3612727 PR

กองประกอบโรคศิลปะประเมินคุณภาพสถานพยาบาล สุขภาพ—25 Feb 09

นพ.เจริญ มีนสุข กรรมการผู้อำนวยการแพทย์ พร้อมด้วยคณะแพทย์ พยาบาล และผู้บริหาร โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยม กองการประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสเข้าตรวจประเมินคุณภาพบริการของโรงพยาบาล สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-3612727 PR