Tuesday March 31, 2015 18:20

การปกครองส่วนท้องถิ่น Press Releases

โครงการสถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข ปีการศึกษา 2557 โดย สสส. ได้ร่วมเป็นหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเก ทั่วไป—27 Jan 15

โครงการสถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข ปีการศึกษา 2557 โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.)

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเปิดตัวโครงการเตรียมความพร้อม และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการน้ำบาดาลแก่ อปท. ทั่วไป—31 Oct 13

วันที่ 29 ตุลาคม 2556 นายสัมฤทธิ์ ชุษณะทัศน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อเปิดตัวโครงการเตรียมความพร้อมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านการจัดการภารกิจด้านน้ำบาดาล เพื่อรองรับการปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมป่าสักน้อย

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเปิดตัวโครงการเตรียมความพร้อม และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการน้ำบาดาลแก่ อปท. ทั่วไป—25 Oct 13

วันที่ 22 ตุลาคม 2556 นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อเปิดตัวโครงการเตรียมความพร้อมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านการจัดการภารกิจด้านน้ำบาดาล เพื่อรองรับการปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมราชพฤกษ์ แกรนด์

ภาพข่าว: ซีพีเอ็นเพาะกล้าปัญญาไทย ครูดาวเทียม ทั่วไป—15 Oct 13

วัลลภ พริ้งพงษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและสมชาติ บาระมีชัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอ็นเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือพร้อมส่งมอบสื่อทางไกลผ่านดาวเทียม ภายใต้โครงการ

เปิดตัวโครงการอ่านสร้างสุขในโรงเรียนและสถานศึกษาปี 2 : อ่านเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต พร้อมเสวนา ทั่วไป—11 May 13

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ร่วมกับ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ กศน. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) และสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร จะจัดงานเสวนา "แรงบันดาลใจ : พลังมหัศจรรย์การอ่าน" พร้อมเปิดตัวโครงการอ่านสร้างสุขในโรงเรียนและสถานศึกษาปี 2

สสส. ร่วมกับ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ กศน. สถ. จัดงานเสวนา "แรงบันดาลใจ : พลังมหัศจรรย์การอ่าน" ทั่วไป—14 May 13

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ร่วมกับ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ กศน. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) และสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร จะจัดงานเสวนา "แรงบันดาลใจ : พลังมหัศจรรย์การอ่าน" พร้อมเปิดตัวโครงการอ่านสร้างสุขในโรงเรียนและสถานศึกษาปี 2

ภาพข่าว: บันทึกข้อตกลงทำบัญชีและรายงานการเงิน ทั่วไป—07 Mar 13

เมื่อเร็วๆ นี้ นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมด้วย นายแก่นเพชร ช่วงรังสี อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือสนับสนุนให้ อปท. ทำบัญชีและรายงานการเงิน ได้อย่างถูกต้อง และทำให้เห็นภาพรายงานการเงินรวมภาครัฐ สมบูรณ์

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย จัดงานแถลงเปิดตัวโครงการ Aor Bor Tor Summit ทั่วไป—29 Feb 12

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยได้รับการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ภาพข่าว: อบจ.อุบลฯดันจังหวัดอุบลฯสู่การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ทั่วไป—08 Dec 11

อบจ.อุบลฯดันจังหวัดอุบลฯสู่การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น เชื่อกระจุกแค่ส่วนกลางไปไม่รอด วันนี้ ( 7 ธันวาคม 2554 ) เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จัดการสัมมนา ร่าง พรบ.ระเบียบบริหารราชการอุบลราชธานีศรีวนาไล (

สพพ. ๕ เร่งสานภาคีเครือข่ายการจัดทำแผนแม่บท การพัฒนาท่องเที่ยวระดับจังหวัดอย่างยั่งยืน ไลฟ์สไตล์—06 Dec 11

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. โดยพื้นที่พิเศษเลย (สพพ.๕) เดินหน้าชี้แจงบทบาทหน้าที่ของ อพท. ในการบริหารการพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว กับหน่วยงานราชการในระดับอำเภอ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ภาพข่าว: สภากทม.ต้อนรับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจากจังหวัดกระบี่ ในโอกาสศึกษาดูงานการปกครองส่วนท้องถิ่นแบบพิ ทั่วไป—26 Jul 11

นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร ประธานสภากรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนภาคประชาชนในจังหวัดกระบี่ จำนวน 200 คน พร้อมด้วยนายสฤษฎ์ เกี่ยวข้อง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดกระบี่ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ภาพข่าว: สภากทม.ต้อนรับคณะผู้สูงอายุนครภูเก็ตในโอกาสศึกษาดูงานการปกครองส่วนท้องถิ่น ทั่วไป—18 May 11

สภากทม.ต้อนรับ คณะผู้สูงอายุจากสมาคมผู้สูงอายุนครภูเก็ต ศึกษางานท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร พร้อมส่งเจ้าหน้าที่มัคคุเทศร่วมคณะเพื่อให้ความรู้กับคณะในโอกาสทัศนศึกษาวัดที่สำคัญของกรุงเทพมหานครอีกด้วย นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร ประธานสภากรุงเทพมหานคร

อนม.แม่โจ้ ชุด 53 ร่วมองค์กรท้องถิ่น จัดกิจกรรมเติมความสุขในวันเด็ก ปี ทั่วไป—12 Jan 11

องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชุดบริหารงานปี 2553 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ ในโครงการเพิ่มขีดความสามารถขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชนและครอบครัว งานประช าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ภาพข่าว: เครือสหวิริยาเปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหาร อปท. ประจวบฯ ทั่วไป—22 Nov 10

นายดำรงเกียรติ ศรีเกษม หัวหน้างานบริหารทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เกียรตินำคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กว่า 40 คน เยี่ยมชมกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กเครือสหวิริยา พร้อมรับฟังบรรยายข้อมูล

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในปี 2554 ทั่วไป—30 Sep 10

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในปี 2554 (ระบบรับตรง) ในระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรสาชาวิชาดังต่อไปนี้ 1. สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษเรียนเฉพาะตอนเย็น) รับ 40 คน 2. สาขาวิชาการปกครองส่วนท้องถิ่น

กกต. สมุทรสงครามนำคณะนักเรียนมัธยม ดูงาน สภากทม. พร้อมศึกษางานการปกครองแบบพิเศษ ทั่วไป—09 Sep 10

สำนักงานเลขานุการสภากทม. เปิดห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดสมุครสงคราม ในโอกาสนำคณะตัวแทนนักเรียนมัธยมตอนปลาย จากจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าศึกษาระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นแบบกรุงเทพมหานคร น.ส.กาญจนา สมวงศ์

ภาพข่าว: เอ็น พี เอส ร่วมสืบสานประเพณีเข้าพรรษา ทั่วไป—16 Aug 10

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด ( มหาชน ) หรือ เอ็น พี เอส หนึ่งในผู้นำด้านพลังงานและพลังงานหมุนเวียน ในนามโครงการพนมพัฒนา ร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลเขาหินซ้อน ผู้นำชุมชน สถานศึกษาและประชาชนในพื้นที่ ร่วมสืบสานประเพณีทางพุทธศาสนา

ภาพข่าว: "ส่งเสริมเยาวชน" โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ทั่วไป—08 Jul 10

จรินทร์ จักกะพาก รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดสัมมนาทางวิชาการเพื่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น จัดโดย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี คณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมสัมนนา ที่ห้อง แมจิก 2

ภาพข่าว: ให้การต้อนรับ ทั่วไป—12 Jan 10

นายรัก ชัยกุลเสรีวัฒน์ (ซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเคปราชา และ นายภูมิภัทร นาวานุเคราะห์ (ขวา) ผู้อำนวยกลุ่มโรงแรมเคปโฮเทล ให้การต้อนรับนายไพรัตน์ สกลพันธุ์ (คนกลาง) อธิบดีกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องในโอกาสเปิดงานลูกเสือแห่งชาติ ณ ห้องอาหาร เลอ

อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการชี้สุดท้ายการศึกษาต้องไปอยู่ที่ท้องถิ่น ทั่วไป—04 Jan 10

รศ. ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระบุ การจัดการศึกษาโดยท้องถิ่นในประเทศไทยไม่ใช่เรื่องใหม่ที่เกิดขึ้นยาก เพราะศธ.คิดว่าทำได้ดีกว่า เชื่อองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เข้มแข็งมีศักยภาพให้ประโยชน์กับคนท้องถิ่นได้ชัดเจน

ภาพข่าว: ดั๊บเบิ้ล เอ รวมพลังปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน ทั่วไป—25 Jun 09

ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษแก้โลกร้อน ร่วมกับ สถานศึกษา, องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และ ประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ลดโลกร้อน เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

เทศกิจประชุมความคืบหน้าการตรวจจับช้างเร่ร่อน ทั่วไป—28 May 09

สำนักเทศกิจ จัดการประชุมเชิงกลยุทยธ์และปฏิบัติการ โครงการช้างยิ้ม โดยมีรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายธีระชน มโนมัยพิบูลย์ เป็นประธาน ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมจาก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง

ปกครองท้องถิ่นถอดหัวโขน สวมบท นศ.ราชภัฏโคราช ทั่วไป—07 May 09

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2552 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดให้มีการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2552 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองส่วนท้องถิ่น (รป.บ.) รุ่นที่ 3

ยูพีเอสฉลองครบรอบ 20 ปีในเอเชีย เตรียมสร้างศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ในจีน ทั่วไป—12 Nov 08

ตั้งศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ที่เซินเจิ้นเพื่อส่งเสริมธุรกิจในเอเชียพร้อมลดระยะเวลาการขนส่ง ยูพีเอสฉลองครบรอบ 20 ปีของการดำเนินธุรกิจในเอเชีย ร่วมมือกับการปกครองส่วนท้องถิ่น เซินเจิ้นจัดพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าทางอากาศ (ฮับ)

กรุงไทยร่วมพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หุ้น—08 Oct 08

ธนาคารกรุงไทยร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบริหารงบประมาณให้สะดวกรวดเร็ว สามารถเชื่อมโยงข้อมูลและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ธนาคารกรุงไทย

สสวท. ร่วมมือกับกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์สังกัดโรงเรียนเทศบาล ทั่วไป—17 Sep 07

ศ. ดร. สุรินทร์ พงศ์ศุภสมิทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า สสวท. ได้ดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่าง สสวท. และกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์โรงเรียนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย

มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2550 สินค้า—03 Sep 07

กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญชวนเยาวชน หน่วยงานการศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมงานการจัดการศึกษาครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีในงาน “มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2550” ภายใต้แนวคิด การศึกษาก้าวไกล ท้องถิ่นไทยก้าวหน้า โดยภาย

กรุงไทยรับชำระภาษีท้องถิ่นผ่านสาขา ทั่วไป—16 Feb 07

ในวันนี้ (16 กุมภาพันธ์ 2550) ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการจัดทำโครงการความร่วมมือการชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคาร ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ธนาคารกรุงไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งปร

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ร่วมลงนามถวายพระพร สินค้า—12 Aug 06

กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น -- นายสาโรช คัชมาตย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ร่วมลงนามถวายพระพรพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ห้องสีแดง พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2549 โดยใ

" อุทยานการเรียนรู้ จุดประกาย ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เติมชีวิตให้ห้องสมุดในแบบฉบับของตนเอง" ทั่วไป—14 Jul 05

กรุงเทพฯ--14 ก.ค.--แม็กซิม่า คอนซัลแตนท์ การสัมมนาเรื่อง " เติมชีวิตให้ห้องสมุด ในรูปแบบอุทยานการเรียนรู้ กรณีศึกษาจากประเทศอังกฤษ สิงคโปร์ และประเทศไทย " จัดขึ้นที่ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมี ดร.สิริกร มณีรินทร์ ประธานคณะกรรมการสำนัก