Wednesday October 23, 2019 15:12

ต่อต้าน การทุจริต Press Releases

ภาพข่าว: เอสเอสไอได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตต่อเนื่องครั้งที่ 2 ทั่วไป—22 Oct 19

นายจิร โชตินุชิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ เป็นผู้แทนรับมอบใบประกาศนียบัตรรับรองการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action

ภาพข่าว: TSTH รับประกาศนียบัตรจาก CAC ในงาน CAC National Conference Day 2019 ทั่วไป—21 Oct 19

นายราจีฟ มังกัล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (TSTH) รับประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC))

CAC มอบรางวัล Change Agent Award แก่ 5 บริษัทที่ชักชวนคู่ค้าร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน ปฏิทินข่าว—21 Oct 19

นายพนา รัตนบรรณางกูร ผู้อำนวยการ แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition against Corruption หรือ CAC) เปิดเผยว่า CAC ได้จัดพิธีมอบรางวัล Change Agent Awards เพื่อเชิดชู 5

ภาพข่าว: TVO รับใบประกาศรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ปฏิทินข่าว—18 Oct 19

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TVO โดยคุณบวร วงศ์สินอุดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ขึ้นรับมอบใบประกาศรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition

ภาพข่าว: CMC รับประกาศกาศนียบัตรรับรองจาก CAC เข้าเป็นแนวร่วมภาคเอกชนไทย ทั่วไป—18 Oct 19

นายพนา รัตนบรรณางกูร Executive Vice President/Project Director CAC ร่วมแสดงความยินดีกับนายแพทย์ วิเชียร แพทยานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด(มหาชน) CMC ในการผ่านการรับรองและรับประกาศนียบัตร CAC

เรียนเชิญเข้าร่วมงาน Thailand#s 10th National Conference on Collective Action against Corruption ทั่วไป—17 Oct 19

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในฐานะเลขานุการโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) จัดงาน Thailand's 10th National Conference on Collective Action against Corruption ในหัวข้อ Innovations in the Fight against

ภาพข่าว: QTC ร่วมงาน วันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2562 ทั่วไป—11 Sep 19

นายกิตติ อัจฉริยบุญยงค์ รองกรรมการผู้จัดการสายการตลาด บมจ.คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ หรือ QTC ผู้ผลิต จัดจำหน่าย และให้บริการหม้อแปลงไฟฟ้า พร้อมทีมงาน ในฐานะบริษัทภาคีสมาชิกที่ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's

ไอแบงก์ปลอดทุจริต 100% ร่วมประกาศเจตจำนง ต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด หุ้น—09 Sep 19

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ร่วมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต ในวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562 ภายใต้แนวคิด รวมพลัง...อาสาสู้โกง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของธนาคาร "ไอแบงก์ปลอดทุจริต 100%"ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา ณ ห้องโถง ชั้น 23 สำนักงานใหญ่ ไอแบงก์

ราชภัฏโคราชรวมพลังต้านโกง ในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ ทั่วไป—09 Sep 19

วันที่ 6 กันยายน 2562 เครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ 2562 ณ หอประชุมใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก นางปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงาน

นโยบายแนวทางปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ทั่วไป—06 Sep 19

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ซึ่งให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกรรมอย่างโปร่งใสและซื่อสัตย์ สุจริต ได้จัดทำ "นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน" เป็นลายลักษณ์อักษร

ภาพข่าว: TTA รวมพลังอาสาต่อต้านคอร์รัปชัน ทั่วไป—06 Sep 19

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA แสดงพลังร่วมรณรงคต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด "รวมพลังอาสาสู้โกง" จัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เพื่อแสดงถึงนโยบายในการดำเนินธุรกิจของ

ภาพข่าว: #SSI ร่วมอาสาสู้โกง วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562 ทั่วไป—06 Sep 19

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอร่วมแสดงพลังสร้างเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตในงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2562 ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคประชาชนและภาครัฐ ภายใต้แนวคิด

โครงการประกวด ค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริต ปี #62 เปิดค่ายเพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์ ผลักดันวิธี ทั่วไป—23 Aug 19

เมื่อเครือเจริญโภคภัณฑ์ และทรู คอร์ปอเรชัน มุ่งเดินหน้าสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ก็ต้องเร่งขับเคลื่อนและรณรงค์การปลูกฝังจิตสำนึกให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ รวมทั้งชุมชนและประชาชนได้ตื่นรู้ถึงการมีส่วนร่วม

E-book เรื่องการเสริมสร้างความซื่อตรงในการบริหารงานภาครัฐของประเทศไทย ทั่วไป—07 Aug 19

กลไกดั้งเดิมที่มุ่งเน้นในเรื่องการสร้างกฎระเบียบ ข้อบังคับ การปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และการบังคับใช้ที่เข้มงวด ทำให้การต่อต้านการทุจริตได้ผลลัพธ์ที่จำกัด แนวทางหรือยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามคอร์รัปชันอย่างยั่งยืน คือ กลไกการเสริมสร้างความซื่อตรง

ภาพข่าว: มูลนิธิต่อต้านการทุจริต จับมือ เครือซีพี -ทรู เปิด #ค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริต# บ่มเพาะ ทั่วไป—22 Jul 19

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต โดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต พลเอกธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ เลขาธิการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์และ ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย นายประพาฬพงษ์ มากนวล

ภาพข่าว: มหาวิทยาลัยเจ้าพระยารับรางวัลองค์กรดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริต ทั่วไป—15 Jul 19

ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา เข้ารับรางวัล "องค์กรดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริต" จากมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2562 โดย ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ประธานในพิธี

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยารับรางวัลองค์กรดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริต ทั่วไป—12 Jul 19

ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา เข้ารับรางวัล "องค์กรดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริต" จากมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2562 โดย ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ประธานในพิธี

ภาพข่าว: มหาวิทยาลัยเจ้าพระยารับรางวัลองค์กรดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริต ทั่วไป—12 Jul 19

ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา เข้ารับรางวัล "องค์กรดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริต" จากมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2562 โดย ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ประธานในพิธี

ภาพข่าว: อสมท รับรางวัลองค์กรดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริต ประจำปี ทั่วไป—08 Jul 19

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลองค์กรดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2562 จากมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ด้วยการเป็นองค์กรที่มีความกล้าหาญในการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็ง และมีผลงานในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมโดยนายเขมทัตต์ พลเดช

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต จับมือเครือซีพี -ทรู มุ่งมั่นพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืนร่วมสร้างสรรค์ ทั่วไป—20 Jun 19

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต" จับมือ"เครือซีพี -ทรู" มุ่งมั่นพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืนร่วมสร้างสรรค์ โครงการประกวด "ค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริต" ประจำปี 2562 ปลุกจิตสำนึกเด็กและชุมชน เสริมพลังขจัดคอร์รัปชั่นให้หมดจากประเทศไทย ชิงถ้วยเกียรติยศ

หน่วยงานต่อต้านการทุจริตรัสเซีย เข้าหารือข้อราชการระดับสูงและลงนาม MoU กับคณะกรรมการ ทั่วไป—04 Jun 19

นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. กล่าวว่าเมื่อวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 พลตำรวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมด้วยคณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช.

หน่วยงานต่อต้านการทุจริตรัสเซีย เข้าหารือข้อราชการระดับสูงและลงนาม MoU กับคณะกรรมการ ทั่วไป—04 Jun 19

นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. กล่าวว่าเมื่อ วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 พลตำรวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมด้วยคณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช.

ลมหายใจไร้มลทิน มุ่งมั่น สร้างแกนนำเครือข่ายซื่อสัตย์สุจริต ทั่วไป—12 Apr 19

มูลนิธิ "ลมหายใจไร้มลทิน" ส่งเยาวชนเข้าค่ายบูรณาการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต เพื่อสร้างผู้นำรุ่นใหม่ ชไมพร ปภัสร์พงษ์ ผู้อำนวยการ มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน เผยว่า บริษัท สื่อสากล จำกัด ผู้จัดงาน "มหกรรมยานยนต์"

ภาพข่าว: พรูเด็นเชียล ประเทศไทย รับมอบประกาศนียบัตรรับรองการเข้าร่วมสมาชิก ปฏิทินข่าว—02 Apr 19

นางสายพิณ โชคนำกิจ กรรมการ บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("พรูเด็นเชียล ประเทศไทย") เป็นตัวแทนรับมอบประกาศนียบัตรรับรองการเข้าร่วมสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) จาก ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์

ภาพข่าว: EXIM BANK จัดงาน CG WHITE DAY 2562 แสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน หุ้น—25 Mar 19

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ (ที่ 3 จากขวา) ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) พร้อมด้วยกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร และพนักงาน EXIM BANK

หาดทิพย์ 1 ใน 356 บริษัทจดทะเบียน ผ่านการรับรองจาก CAC เป็นภาคเอกชน ปฏิทินข่าว—11 Mar 19

คุณปริยา จีระพันธุ์ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัท รับประกาศนียบัตรรับรอง (Certificated) เป็นสมาชิกโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector

ภาพข่าว: ฟินันเซียชูจุดยืน!! ร่วมต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นเต็มรูปแบบ ปฏิทินข่าว—08 Mar 19

คุณพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ได้รับเกียรติเข้ารับมอบประกาศนียบัตรต่อต้านทุจริตจากจากโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against

ภาพข่าว: QTC รับมอบประกาศนียบัตรสมาชิกแนวร่วมต่อต้านการทุจริต จาก CAC หุ้น—05 Mar 19

นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ QTC ผู้ผลิต จัดจำหน่าย และให้บริการหม้อแปลงไฟฟ้า รับมอบประกาศนียบัตร จาก ดร.กิตติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ คณะกรรมการพิจารณา CAC

ภาพข่าว: TNR เข้ารับมอบประกาศนียบัตรโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ปฏิทินข่าว—04 Mar 19

คุณปฐมพงศ์ ชูพยัคฆ์ (ซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) หรือ TNR ได้รับเกียรติเข้ารับมอบประกาศนียบัตรต่อต้านทุจริตจากคุณกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC)

ป.ป.ช. และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หาแนวทางในการร่วมมือทำงานต่อต้านการทุจริต ทั่วไป—01 Mar 19

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้บริหารองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT เข้าร่วมหารือข้อราชการกับคณะกรรมการ ป.ป.ช. เกี่ยวกับแนวทางในการร่วมมือทำงานต่อต้านการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี