Monday February 8, 2016 10:52

นานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ Press Releases

นานมีบุ๊คส์ชวนนักเรียนแข่งสะกดคำและแปลความหมายชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทั่วไป—11 Nov 14

โครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และราชบัณฑิตยสถาน จัดโครงการแข่งขันสะกดคำและแปลความหมาย โดยใช้พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 เป็นเกณฑ์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

งานแถลงข่าวและกิจกรรมต่างๆ ตลอดช่วงงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ทั่วไป—19 Mar 14

“โครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ 13 และเปิดตัวโครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ 14” พุธที่ 2 เม.ย. 57 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง Meeting Room 2 อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ

โค้งสุดท้าย...กับโครงการ นานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ปี 12 ทั่วไป—24 Sep 12

ขอเชิญโรงเรียนทุกสังกัด นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไปร่วมโครงการฉลอง 20 ปีนานมีบุ๊คส์ รวมพลังคนไทย 20 ล้านคนอ่านหนังสืออย่างน้อยคนละ 20 นาทีต่อวันเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการและสะสมยอดเวลาในการอ่านวันนี้ - 31 ธันวาคม 2555 -

นานมีบุ๊คส์ จัดงานเปิดตัวโครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ 12 รวมพลังคนไทย 20 ล้านคน ทั่วไป—02 Apr 12

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทยบริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด ในเอสซีจีเปเปอร์ และซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์

ภาพข่าว: พระราชทานรางวัลนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ทั่วไป—20 Feb 12

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางสุวดี จงสถิตย์วัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด นำคณะผู้ชนะการประกวดครูส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยมระดับประเทศและผู้ชนะการประกวดนักเรียนสุดยอดการอ่านระดับประเทศ

นานมีบุ๊คส์ พาครูและศึกษานิเทศก์ที่ชนะรางวัลสุดยอดนักอ่านของโครงการนานมีบุ๊คส์ รีดดิ้งคลับ ปีที่ ทั่วไป—14 Jun 10

นานมีบุ๊คส์ พาครูและศึกษานิเทศก์ที่ชนะรางวัลสุดยอดนักอ่านของโครงการนานมีบุ๊คส์ รีดดิ้งคลับ ปีที่ 9 บินลัดฟ้าไปฮ่องกงดูงานการศึกษา ท่องพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ห้องสมุดแห่งชาติและชมฮ่องกงบุ๊คแฟร์ วันที่ 22 - 24 ก.ค. นี้ สำหรับผู้สนใจอยากร่วมเดินทางติดต่อด่วน

นานมีบุ๊คส์ ร่วมกับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย ทั่วไป—02 Apr 09

นานมีบุ๊คส์ ร่วมกับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด ได้ดำเนินโครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับปีที่ 8 เสร็จสิ้นลง จึงได้จัดแถลงข่าวสรุปผล และประกาศโครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ขึ้นสู่ปีที่ 9