Thursday April 25, 2019 01:34

ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ Press Releases

ภาพข่าว: การแถลงข่าวรายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือน พ.ย. 2559 ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดย สบน. ประจำเดือน พ.ย. 2559 และผลการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 ทั่วไป—23 Jan 17

นายธีรัชย์ อัตนวานิช ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ ในฐานะโฆษกสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ แถลงข่าวรายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2559 และผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดย สบน. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 หนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30

รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2559 ทั่วไป—24 Aug 16

นายธีรัชย์ อัตนวานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ได้รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง และผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ ดังนี้ หนี้สาธารณะคงค้าง ณ 30 มิถุนายน 2559 มีจำนวน 5,924,055.53 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 42.83 ของ GDP โดยแบ่งเป็น หนี้ของรัฐบาล

รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือน พ.ค. 2559 และผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดย ทั่วไป—26 Jul 16

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ได้รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง และผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ ดังนี้ หนี้สาธารณะคงค้าง ณ 31 พฤษภาคม 2559 มีจำนวน 5,977,353.33 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 43.35 ของ GDP โดยแบ่งเป็น หนี้ของรัฐบาล จำนวน 4,415,020.02 ล้านบาท

รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2559 หุ้น—25 Jul 16

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ได้รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง และผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ ดังนี้ หนี้สาธารณะคงค้าง ณ 31 พฤษภาคม 2559 มีจำนวน 5,977,353.33 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 43.35 ของ GDP โดยแบ่งเป็น หนี้ของรัฐบาล จำนวน 4,415,020.02 ล้านบาท

รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง และผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ ณ สิ้นเดือนเมษายน ทั่วไป—16 Jun 16

นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ได้รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง และผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ ดังนี้ หนี้สาธารณะคงค้าง ณ 30 เมษายน 2559 มีจำนวน 6,050,595.88 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 44.09 ของGDP โดยแบ่งเป็นหนี้ของรัฐบาล จำนวน

รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง และผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ ณ สิ้นเดือนมีนาคม ทั่วไป—24 May 16

นางสุณี เอกสมทราเมษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน ในฐานะรองโฆษกสำนักงานบริหาร หนี้สาธารณะ ได้รายงานสถานะหนี้สาธารณะ คงค้าง และผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ ดังนี้ หนี้สาธารณะคงค้าง ณ 31 มีนาคม 2559 มีจำนวน 6,013,649.86 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 44.03 ของ

รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง และผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ หุ้น—18 Apr 16

นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ได้รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง และผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ ดังนี้ หนี้สาธารณะคงค้าง ณ 29 กุมภาพันธ์ 2559 มีจำนวน 6,005,787.17 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 44.13 ของ GDP

ภาพข่าว: ผอ.สบน.แถลงรายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือน ก.พ.2559 และผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำ ทั่วไป—18 Apr 16

นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ แถลงข่าวรายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2559 และผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดย สบน. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องแถลงข่าวกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 เมษายน

รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างและผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ ณ สิ้นเดือนมกราคม หุ้น—14 Mar 16

นายธีรัชย์ อัตนวานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ได้รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง และผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ ดังนี้ หนี้สาธารณะคงค้าง ณ 31 มกราคม 2559 มีจำนวน 5,980,660.67 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 44.06 ของ GDP

รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง และผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ ณ สิ้นเดือนธันวาคม ทั่วไป—15 Feb 16

นายธีรัชย์ อัตนวานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ได้รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง และผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ ดังนี้ หนี้สาธารณะคงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2558 มีจำนวน 6,005,124.74 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 44.36 ของ GDP โดย GDP ปี 2558 เท่ากับ

รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2558 และผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดย ทั่วไป—20 Jan 16

นายธีรัชย์ อัตนวานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ได้แถลงข่าวการดำเนินงานของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ดังนี้หนี้สาธารณะคงค้าง ณ 30 พฤศจิกายน 2558 มีจำนวน 5,975,766.31 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 44.52 ของ GDP

รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2558 และผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดยสำน ทั่วไป—24 Dec 15

นายธีรัชย์ อัตนวานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ได้แถลงข่าวการดำเนินงานของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ดังนี้ หนี้สาธารณะคงค้าง ณ 31 ตุลาคม 2558 มีจำนวน 5,867,372.68 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 43.80 ของ GDP

รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2558 และผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดยสำ ทั่วไป—09 Nov 15

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้แถลงข่าวการดำเนินงานของ สบน. ในเดือนกันยายน 2558 ดังนี้ 1. รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2558 ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ 30 กันยายน 2558 มีจำนวน 5,783,323.19 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 42.99 ของ GDP

ภาพข่าว: ผอ.สบน.แถลงรายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดย สบน. ทั่วไป—16 Oct 15

นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ แถลงรายงานหนี้สาธารณะคงค้างณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2558 ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดย สบน. ประจำเดือนสิงหาคม 2558

รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือน ส.ค. 2558 และ ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดย ทั่วไป—16 Oct 15

นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ได้แถลงข่าวการดำเนินงานของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ดังนี้ 1. รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2558 ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ 31 สิงหาคม 2558 มีจำนวน 5,736,644.08 ล้านบาท

ภาพข่าว: รอง ผอ.สบน.แถลงรายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือน ก.ค. 2558 ทั่วไป—10 Sep 15

นายธีรัชย์ อัตนวานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ในฐานะโฆษกสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ แถลงข่าวรายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2558 ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดย สบน. ประจำเดือนกรกฎาคม 2558

รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2558 ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดย หุ้น—10 Sep 15

นายธีรัชย์ อัตนวานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะในฐานะโฆษกสำนักงานบริหาร หนี้สาธารณะ ได้แถลงข่าวการดำเนินงานของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ดังนี้ 1. รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2558 ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ 31 กรกฎาคม 2558

ภาพข่าว: รอง ผอ.สบน. แถลงรายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือน มิ.ย. 2558 ทั่วไป—13 Aug 15

นายธีรัชย์ อัตนวานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ในฐานะโฆษกสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ แถลงข่าวรายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2558 และผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดย สบน. ประจำเดือนมิถุนายน 2558 ณ

รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2558 ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดยสำนั ทั่วไป—13 Aug 15

นายธีรัชย์ อัตนวานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะในฐานะโฆษกสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ได้แถลงข่าวการดำเนินงานของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ดังนี้ 1. รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2558 ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ 30 มิถุนายน 2558

รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือน พ.ค.2558 และผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดยสำนัก ทั่วไป—14 Jul 15

นายธีรัชย์ อัตนวานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะในฐานะโฆษกสำนักงานบริหาร หนี้สาธารณะ ได้แถลงข่าวการดำเนินงานของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ดังนี้ 1. รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2558 ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ 31 พฤษภาคม 2558

รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนเมษายน 2558 และผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดยสำน ทั่วไป—18 Jun 15

นายธีรัชย์ อัตนวานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะในฐานะโฆษกสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ได้แถลงข่าวการดำเนินงานของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ดังนี้ 1. รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนเมษายน 2558 ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ 30 เมษายน 2558

รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือน มี.ค. 2558 และผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดยสำน ทั่วไป—20 May 15

นายธีรัชย์ อัตนวานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะในฐานะโฆษกสำนักงานบริหาร หนี้สาธารณะ ได้แถลงข่าวการดำเนินงานของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ดังนี้ 1. รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2558 ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ 31 มีนาคม 2558

รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือน ก.พ. 2558 และผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดยสำนั หุ้น—21 Apr 15

นายธีรัชย์ อัตนวานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะในฐานะโฆษกสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ได้แถลงข่าวการดำเนินงานของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ดังนี้ 1. รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ 28 กุมภาพันธ์

ภาพข่าว: รอง ผอ.สบน. แถลงข่าวรายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือน ก.พ.2558 ทั่วไป—21 Apr 15

นายธีรัชย์ อัตนวานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ในฐานะโฆษกสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ แถลงข่าวรายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2558 และผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558

รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนมกราคม 2558 และ ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดยสำ ทั่วไป—18 Mar 15

นายธีรัชย์ อัตนวานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะในฐานะโฆษกสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ได้แถลงข่าวการดำเนินงานของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ดังนี้ 1. รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนมกราคม 2558 ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ 31 มกราคม 2558

ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจำเดือนมกราคม ทั่วไป—23 Feb 15

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะขอสรุปผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดยสำนักงาน บริหารหนี้สาธารณะ ประจำเดือนมกราคม 2558 วงเงินรวม 87,479.45 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหนี้รัฐบาล 79,200.45 ล้านบาท และหนี้รัฐวิสาหกิจ 8,279 ล้านบาท 1. การบริหารจัดการหนี้รัฐบาล

ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจำเดือนธันวาคม ทั่วไป—19 Jan 15

1.1.1 การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จำนวน 5,463.29 ล้านบาท โดยการออกพันธบัตรรัฐบาล 4,000 ล้านบาท และพันธบัตรออมทรัพย์ 1,463.29 ล้านบาท 1.1.2 การเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำ จำนวน 200 ล้านบาท จากสัญญาเงินกู้วงเงิน 15,393 ล้านบาท

ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดย สบน. ประจำเดือนพฤศจิกายน ทั่วไป—24 Dec 14

1.1.2 การเบิกจ่ายเงินกู้ต่อให้แก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเพื่อจัดทำโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน จำนวน 37.82 ล้านบาท รวมถึงการเบิกจ่ายเงินกู้ต่อให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อจัดทำโครงการรถไฟสายสีแดง จำนวน 13.10 ล้านบาท