Sunday May 26, 2019 21:18

ผลการปฏิบัติงาน Press Releases

ภาพข่าว: ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ทั่วไป—23 May 19

นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง โดยได้ประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายของกระทรวงการคลังและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

ภาพข่าว: ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง (วิไล) ทั่วไป—23 May 19

นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง จำนวน 12 หน่วยงาน เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายกระทรวงการคลัง

ภาพข่าว: ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสา ทั่วไป—21 May 19

นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงการคลัง ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

ภาพข่าว: ตรวจราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4 ทั่วไป—13 May 19

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกรมสรรพสามิต และติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการของกระทรวงการคลัง พร้อมรับฟังปัญหา อุปสรรคจากการปฏิบัติงาน ณ

ภาพข่าว: ตรวจราชการ จ.สมุทรสงคราม ทั่วไป—10 May 19

นายจำเริญ โพธิยอด หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง จำนวน 13 หน่วยงาน เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายกระทรวงการคลัง

ภาพข่าว: ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 01/05/2562 ทั่วไป—02 May 19

นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง จำนวน 13 หน่วยงาน เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายกระทรวงการคลัง

ภาพข่าว: ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 22/04/2562 ทั่วไป—23 Apr 19

นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายของกระทรวงการคลังและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงปัญหา อุปสรรค

ภาพข่าว: ตรวจเยี่ยมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ทั่วไป—05 Apr 19

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดสกลนคร มอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร พร้อมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และแผนปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์

ภาพข่าว: ตรวจราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 ทั่วไป—29 Mar 19

นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกรมสรรพากร และรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน มาตรการ และโครงการสำคัญของกระทรวงการคลังและรัฐบาล รวมถึงให้คำแนะนำและรับฟังปัญหา

ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน(นายธวัช เบญจาทิกุล) ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน จังหวัดพิษณุโลก ทั่วไป—22 Mar 19

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายธวัช เบญจาทิกุล) ในการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน

ภาพข่าว: ตรวจราชการ จ.พระนครศรีอยุธยา ทั่วไป—22 Feb 19

นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง จำนวน 16 หน่วยงาน เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายกระทรวงการคลัง

ภาพข่าว: ตรวจราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 ทั่วไป—18 Feb 19

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกรมสรรพสามิต และติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการของกระทรวงการคลัง พร้อมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรคจากการปฏิบัติงาน ณ

ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตรวจติดตามผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2562 ทั่วไป—13 Feb 19

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นายวิชัย ผิวสอาด ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการภายใน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เพื่อตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2562

ภาพข่าว: ตรวจราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 ทั่วไป—12 Feb 19

นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกรมสรรพสามิต ผลการดำเนินงานตามมาตรการ แผนงาน และโครงการของกระทรวงการคลัง พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติงาน ณ

ภาพข่าว: หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ทั่วไป—06 Feb 19

นายจำเริญ โพธิยอด หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และภาคเอกชน ณ จังหวัดนครนายก โดยร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายกระทรวงการคลัง

ภาพข่าว: หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ทั่วไป—04 Feb 19

นายจำเริญ โพธิยอด หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และคณะ เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และภาคเอกชน ณ จังหวัดสระแก้ว โดยได้ร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายกระทรวงการคลัง

คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเยี่ยมและติดตามผล การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแร หุ้น—31 Jan 19

คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประกอบด้วย พลเรือเอกสุกิจ แดงมั่นคง พลเอกพิทยา กระจ่างวงษ์ พลเอกสินธุ์ชัย สมานทรัพย์ และนายอลงกรณ์ กรณ์ทอง พร้อมคณะ ได้เข้าเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ 4.0

ภาพข่าว: ตรวจราชการ จ.นครพนม ทั่วไป—25 Jan 19

นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังในท้องที่จังหวัดนครพนม เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงการคลัง

ภาพข่าว: ตรวจราชการ จ.เชียงราย ทั่วไป—25 Jan 19

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และคณะ เดินทางตรวจราชการ ณ จังหวัดเชียงราย เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และภาคเอกชน โดยร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายกระทรวงการคลัง

ภาพข่าว: ตรวจราชการ จ.พะเยา หุ้น—25 Jan 19

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และคณะ เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังในท้องที่จังหวัดพะเยา เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงการคลัง

ภาพข่าว: ตรวจราชการ จ.สกลนคร ทั่วไป—24 Jan 19

นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังในท้องที่จังหวัดสกลนคร เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงการคลัง

ภาพข่าว: ตรวจราชการ จ.ขอนแก่น หุ้น—21 Jan 19

นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง 14 หน่วยงาน เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายกระทรวงการคลัง ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

ภาพข่าว: ตรวจราชการจ.กาญจนบุรี ทั่วไป—30 Aug 18

นายลวรณ แสงสนิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายกระทรวงการคลัง และปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยมีภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

ภาพข่าว: ตรวจราชการ จ.ราชบุรี ทั่วไป—29 Aug 18

นายลวรณ แสงสนิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังในจังหวัดราชบุรี เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายกระทรวงการคลัง และปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

ภาพข่าว: ตรวจราชการ จ.นครนายก ทั่วไป—28 Aug 18

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/นโยบายกระทรวงการคลัง ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

ภาพข่าว: ตรวจราชการ จ.อำนาจเจริญ ทั่วไป—10 Aug 18

นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายกระทรวงการคลัง และปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ

ภาพข่าว: ตรวจราชการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 ทั่วไป—09 Aug 18

นายลวรณ แสงสนิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงปัญหาอุปสรรค และได้ให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน

ภาพข่าว: ตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ทั่วไป—26 Jul 18

นายลวรณ แสงสนิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง โดยร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายกระทรวงการคลัง และปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ

ภาพข่าว: ตรวจราชการจังหวัดยะลา ทั่วไป—25 Jul 18

นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการ ณ จังหวัดยะลา เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายของกระทรวงการคลัง ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และประชุมร่วมกับภาคเอกชน

ภาพข่าว: ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ทั่วไป—20 Jul 18

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/นโยบายกระทรวงการคลัง ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน