Tuesday September 17, 2019 23:57

พัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ Press Releases

สหกรณ์เกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ ต้นแบบความสำเร็จทำเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบ PGS ทั่วไป—29 May 19

นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2564 ได้กำหนดกรอบแนวทางการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ โดยมุ่งเน้นการเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์

กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้าเกษตรอินทรีย์ ปลุกจังหวัดเตรียมพร้อมต่อเนื่อง หนุนบูรณาการทุกหน่วยงานสร้างการรับรู้ถึงประชาชนอย่างกว้างขวาง ทั่วไป—20 Dec 18

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ได้ยึดการทำงานเชิงพื้นที่เป็นหลัก โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย

หนุนพัฒนาศักยภาพตลาดผลไม้อินทรีย์ไทย ตอบรับกระแสความต้องการผู้บริโภคที่ขยายตัวมากขึ้น ปฏิทินข่าว—30 Oct 18

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เน้นถึงการดำเนินงานสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคเพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ปี 2560-2564

สศก. เปิดผลศึกษา ทุเรียน-มังคุดอินทรีย์ เจาะพฤติกรรมผู้บริโภคพื้นที่ตลาด EEC ทั่วไป—09 Oct 18

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เน้นการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์เป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ต้องเร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2564

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ทั่วไป—25 Jun 18

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ" ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ โดยมีนายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

กระทรวงเกษตรฯ ขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ปรับเปลี่ยนจากยึดหน่วยงาน เป็นยึดพื้นที่เป็นหลัก ทั่วไป—25 Jun 18

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ" ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ โดยมีนายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติร่วมในพิธี

กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้านโยบายเกษตรอินทรีย์ต่อเนื่อง ผนึกกำลังทุกภาคีเครือข่าย ทั่วไป—19 Mar 18

นายสรวิศ ธานีโต โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้ติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ที่ผ่านมา และวางแนวทางการขับเคลื่อนในระยะต่อไป โดยเน้นย้ำให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ไฟเขียว ร่างอนุกรรมการเกษตรอินทรีย์ 6 ภาค รุกกลไกเชื่อมโยงตั้งแต่ระดับพื้นที่ ทั่วไป—04 Aug 17

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เผย ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ มีมติเห็นชอบร่างคำสั่งและองค์ประกอบคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ระดับภาค 6 คณะแล้ว มั่นใจ เป็นอีกกลไกเชื่อมโยงการขับเคลื่อนทั้งระดับประเทศ ภูมิภาค และจังหวัด

กรมส่งเสริมสหกรณ์ชูสหกรณ์เกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ จำกัด ต้นแบบการส่งเสริมชาวบ้านยึดอาชีพทำเกษตรอินทรีย ทั่วไป—28 Jun 17

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 ต่อคณะรัฐมนตรี โดยจะใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการวิจัย

กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้ายกระดับไทยเป็นผู้นำเกษตรอินทรีย์ในอาเซียน รุกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรอิน ทั่วไป—14 Jun 17

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงข่าวผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดนโยบายปฏิรูปภาคการเกษตร โดยมุ่งเน้นการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต และยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร

กระทรวงเกษตรฯ เปิดเวทีระดมความคิดเห็นประเด็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ทั่วไป—08 May 17

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการระดมความคิดเห็นประเด็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2564 ณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เชิญทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ระดมความคิด ทั่วไป—08 May 17

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมระดมความคิดเห็นประเด็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2564 ณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงเกษตรฯ เปิดเวทีระดมความคิดเห็นประเด็นการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ทั่วไป—08 May 17

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ปี 2560 - 2564 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 ภายใต้วิสัยทัศน์ "ประเทศไทยเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคด้านการผลิต

รุกแผนเกษตรอินทรีย์ฉบับที่ 2 สศก. ชูไฮไลท์โครงการสำคัญ ตาม 4 ยุทธศาสตร์หลัก ทั่วไป—22 Sep 15

สศก. ลุยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ฉบับที่ 2 ชู ไฮไลท์โครงการสำคัญต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตาม 4 ยุทธศาสตร์หลัก สู่วิสัยทัศน์การเป็นศูนย์กลางการผลิต การบริโภค การค้า และการบริการเกษตรอินทรีย์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล นายเลอศักดิ์

เกษตรฯ เร่งผลักดันยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์แห่งชาติ เดินหน้าเต็มตัวฉบับที่ 2 ปี ทั่วไป—10 Sep 15

กระทรวงเกษตรฯ โดย สศก. พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ฉบับที่ 2 เปิด 4 ยุทธศาสตร์หลัก หวังเพิ่มพื้นที่ ปริมาณ และมูลค่าของผลิตผล ผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการด้านเกษตรอินทรีย์ ชู วิสัยทัศน์ สู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต การบริโภค การค้า

กระทรวงเกษตรฯ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์สินค้า ทั่วไป—06 Mar 15

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือนโยบายด้านการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ และลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร ว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้มีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ

เกษตรฯ เตรียมชงร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติปี57 59 เข้าครม. ตั้งเป้าดันไทย ทั่วไป—26 Dec 13

นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายว่า ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติได้พิจารณาเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2557– 2559 เรียบร้อยแล้ว

เครือข่ายนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ เชิญร่วมงานแถลงข่าวพร้อมรับฟังเสวนา ทั่วไป—25 Jan 12

ตามที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ให้เป็นอนุกรรมการและเลขานุการของคณะอนุกรรมการบริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์