Friday November 27, 2015 15:12

วันไตโลก Press Releases

รวมพลังทุกหน่วยงานจัดงานกิจกรรม สัปดาห์ลดบริโภคเค็ม วันไตโลก สุขภาพ—18 Mar 15

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายลดบริโภคเค็ม ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และหน่วยงานต่าง ๆ จัดงานกิจกรรมวันไตโลก

ภาพข่าว: รวมพลังทุกหน่วยงานจัดงานกิจกรรมสัปดาห์ลดบริโภคเค็มวันไตโลก สุขภาพ—18 Mar 15

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ที่ 6 จากซ้าย) รศ.พ.อ.หญิงประไพพิมพ์ ธีรคุปต์ กรรมการบริหารสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย (ที่ 5 จากซ้าย) ผศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ ประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็ม (ที่ 8 จากซ้าย)

รณรงค์ลดโรคไต เนื่องในวันไตโลก 2015 สุขภาพ—16 Mar 15

โรคไตวายเรื้อรัง เป็นปัญหาสาธารณสุขที่ทุกประเทศต้องให้ความร่วมมือรณรงค์ป้องกันเพื่อลดอุบัติการณ์การเกิดโรคนี้ในประชากรโลกที่มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว องค์กรด้านโรคไตนานาชาติ จึงได้กำหนดให้ทุกวันพฤหัสบดีที่ 2 ของเดือนมีนาคมของทุกปีเป็น

ภาพข่าว: รวมพลังทุกหน่วยงานจัดกิจกรรมวันไตโลกและสัปดาห์ลดการบริโภคเค็ม สุขภาพ—09 Mar 15

เมื่อเร็ว ๆ นี้ สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายลดบริโภคเค็มและหน่วยงานต่าง ๆ ประกาศจัดงานกิจกรรมวันไตโลก ในวันที่ 15 มีนาคม นี้ 2558 ณ Atrium Zone ชั้น 1

รวมพลังทุกหน่วยงานจัดกิจกรรมวันไตโลกและสัปดาห์ลดการบริโภคเค็ม สุขภาพ—02 Mar 15

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายลดบริโภคเค็มและหน่วยงานต่าง ๆ ประกาศจัดงานกิจกรรมวันไตโลก ในวันที่ 15 มีนาคม นี้ 2558 ณ Atrium Zone?ชั้น 1

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ม.มหิดล ขอเชิญร่วมงานวันต้อหิน วันไตโลก สุขภาพ—16 Feb 15

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดกิจกรรม “วันต้อหินโลกและวันไตโลก”ขึ้นด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของโรคต้อหินและโรคไตซึ่งเป็นโรคที่มีผลกระทบต่อชีวิตผู้ป่วยมาก โรคไตวายเรื้อรังได้คร่าชีวิตประชาชนปีละจำนวนไม่น้อย

ภาพข่าว: สมาคมโรคไตฯ ร่วมกับเครือข่ายลดบริโภคเค็ม ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ และหน่วยงานภาครัฐ สุขภาพ—12 Mar 14

เมื่อเร็วๆ นี้ นาวาอากาศเอก นพ.อนุตตร จิตตินันทน์ นายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย (คนที่ 6 จากซ้าย) ร่วมกับ ผศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ ประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็ม ราชวิทยาลัยอายุแพทย์แห่งประเทศไทย (คนที่7 จากซ้าย) และหน่วยงานสาธารณสุขต่าง ๆ

สมาคมโรคไตฯ ร่วมกับเครือข่ายลดบริโภคเค็ม ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ และหน่วยงานภาครัฐ สุขภาพ—10 Mar 14

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยร่วมกับเครือข่ายลดบริโภคเค็มราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานสาธารณสุขต่าง ๆ จัดงานกิจกรรมวันไตโลก เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาโรคไตและปัจจัยหลักที่คนไทยบริโภครสเค็มมากเกินไป ทำให้เป็นโรคแทรกซ้อนอื่นๆ

รพ.เอกชัยให้บริการตรวจสุขภาพฟรี! สุขภาพ—03 Mar 14

ขอเชิญประชาชนทั่วไปรับการตรวจสุขภาพฟรีใน “สัปดาห์วันไตโลกและสัปดาห์ลดการบริโภคเค็ม”ที่บูธโรงพยาบาลเอกชัย อาทิ ตรวจเบาหวาน (งดน้ำงดอาหารอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมง),ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบซี,รณรงค์ลดการบริโภคเค็ม พร้อมรับของที่ระลึกมากมาย

สมาคมโรคไตฯ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ และหน่วยงานภาครัฐ สุขภาพ—27 Feb 14

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานต่าง ๆ ประกาศจัดงานกิจกรรมวันไตโลก ในวันที่ 9 มีนาคม นี้ ณ แกรนด์ฮอลล์ ชั้น 1 สยามดิสคัฟเวอรี่ กรุงเทพฯ

รพ.เอกชัย ร่วมงานแถลงข่าว กิจกรรมวันไตโลก และสัปดาห์ลดการบริโภคเค็ม สุขภาพ—27 Feb 14

โรงพยาบาลเอกชัย ได้รับเกียรติร่วมงานแถลงข่าว “กิจกรรมวันไตโลกและสัปดาห์ลดการบริโภคเค็ม” ภายใต้หัวข้อ “โรคไต : เสี่ยงทุกวัย เป็นได้ทุกคน ” จัดโดยสมาคมโรคไต ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ และหน่วยงานภาครัฐ

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย จัดงานแถลงข่าว การจัดงานกิจกรรมสัปดาห์วันไตโลกและสัปดาห์ลดการบริโภคเค็ม สุขภาพ—21 Feb 14

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย กรมอนามัย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ตระหนักถึงการบริโภครสเค็มของคนไทย ทำให้เป็นบ่อเกิดของโรคไต โรคความดันโลหิตสูง

วันไตโลก สุขภาพ—21 Feb 14

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ขอเชิญประชาชนทุกท่านร่วมงาน “วันไตโลก” (World Kidney Day) ภายใต้คำขวัญ “โรคไต : เสี่ยงทุกวัย เป็นได้ทุกคน” ในวันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม 2557 ณ แกรนด์ฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

ภาพข่าว: ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ สมาคมโรคไตฯ และกระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าวจัดกิจกรรมวันไตโลก สุขภาพ—11 Mar 13

เมื่อเร็วๆ นี้ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยและกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย นพ.โสภณ เมฆธน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ที่ 4 จากซ้าย) นาวาอากาศเอก นพ.อนุตตร จิตตินันทน์ นายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย (ที่ 5 จากซ้าย)

วิชัยเวชฯ หนองแขม ร่วมงานแถลงข่าว "สัปดาห์วันไตโลก ลดเค็มครึ่งหนึ่ง" ณ สุขภาพ—11 Mar 13

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 56 โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม ไดัรับเกียรติร่วมงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรม "สัปดาห์วันไตโลก ลดเค็มครึ่งหนึ่ง" พร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 11-17 มี.ค. 56 โดยมี นพ.โสภณ เมฆธน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ นอ.อนุตตร

ภาพข่าว: สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยร่วมกับราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย สุขภาพ—05 Mar 13

เมื่อเร็วๆ นี้ น.อ.นพ.อนุตตร จิตตินันทน์ นายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย (ที่ 1 จากซ้าย) ร่วมกับ ศ.นพ. เกรียง ตั้งสง่า ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย(ที่ 2 จากซ้าย) และผศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ ประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็ม

สมาคมโรคไตฯ ร่วมกับราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ และภาครัฐ จัดงาน “สัปดาห์วันไตโลก สุขภาพ—21 Feb 13

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยร่วมกับราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกาศจัดงาน “สัปดาห์วันไตโลก ลดเค็มครี่งหนึ่ง” เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและการป้องกันโรคอย่างเหมาะสมในช่วงระหว่างวันที่ 11-17 มีนาคม 2556 นี้

กรมอนามัย จัดงานแถลงข่าว “กินรสจืด ยืดชีวิต พิชิตโรค” และ สุขภาพ—06 Mar 12

ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว“กินรสจืด ยืดชีวิต พิชิตโรค” และ “รณรงค์วันไตโลก”เปิดตัวโครงการรณรงค์ พร้อมการเสนอข้อมูลทางโภชนาการของไทยและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในกิจกรรม “กินรสจืด ยืดชีวิต พิชิตโรค” โดย นายวิทยา

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(4 มีนาคม 2555) ปฏิทินข่าว—04 Mar 12

กรุงเทพฯ--4 มี.ค.--อินโฟเควสท์ วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2555 10.00 น. สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยเชิญร่วมงานวันไตโลก 2555 เพื่อสุขภาพไตแข็งแรง ณ เอ็มบีเค

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(4 มีนาคม 2555) ปฏิทินข่าว—03 Mar 12

กรุงเทพฯ--3 มี.ค.--อินโฟเควสท์ วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2555 10.00 น. สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยเชิญร่วมงานวันไตโลก 2555 เพื่อสุขภาพไตแข็งแรง ณ เอ็มบีเค

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยเชิญร่วมงานวันไตโลก 2555 เพื่อสุขภาพไตแข็งแรง สุขภาพ—02 Mar 12

เนื่องในโอกาสวันไตโลกในปีนี้ สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย และศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยองค์กรภาครัฐขนาดใหญ่มากมาย ผนึกกำลังจัดงาน “วันไตโลก ปี 2555” ในวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2555 ณ

โรงพยาบาลวิภาวดี จัดงาน "รักษ์ไต...ด้วยหัวใจ" สุขภาพ—16 Mar 11

โรงพยาบาลวิภาวดีจัดงาน “รักษ์ไต ..ด้วยหัวใจ” วันที่ 11 – 12 มี.ค.2554 ด้วยองค์กรอนามัยโลก กำหนดให้วันพฤหัสบดี ที่ 2 ของเดือนมีนาคม ของทุกปี เป็นวันไตโลก สำหรับปีนี้ตรงกับวันที่ 10 มีนาคม 2554 ณ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น G อาคาร 2

รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ กำหนดจัดงาน “วันไตโลก” ทั่วไป—02 Mar 11

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน “วันไตโลก” วันที่ 10 มีนาคม 2554 เวลา 08.00-12.00 น. ณ บริเวณหน้าหน่วยตรวจสูติ – นรีเวช ชั้น 1 อาคารดุลโสภาคย์ วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักเรื่องโรคไตให้กับผู้ป่วย ญาติ ประชาชนที่สนใจ

“สัปดาห์วันไตโลก” รณรงค์ป้องกันโรคไตและร่วมบริจาค 840 ไต สุขภาพ—01 Mar 11

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันไตโลก (World Kidney Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 10 มีนาคมในปีนี้ โดยงานเปิดตัวกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 54 เวลา 06.00 – 17.00 น. ณ บริเวณหอนาฬิกา สวนสาธารณะ สวนจตุจักร

วันไตโลก สุขภาพ—17 Mar 10

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ร่วมกับ สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมเนื่องในวันไตโลกภายใต้หัวข้อของปีนี้คือ “เบาหวานกับโรคไต” เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ใช้บริการ ในงานได้จัดให้มีบริการเจาะเลือดเพื่อตรวจหาภาวะเบาหวานที่ปลายนิ้ว

รพ.เซนต์หลุยส์ จัดกิจกรรม “ป้องกันไตของคุณ ควบคุมเบาหวาน” 11 มี.ค.10 เวลา 08.00-12.00 สุขภาพ—03 Mar 10

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ จัดกิจกรรมบริการสุขภาพ “ป้องกันไตของคุณ ควบคุมเบาหวาน”เนื่องในวันไตโลกเพื่ออยากเห็นคนไทยมีสุขภาพไตดี ซึ่งจะให้ความรู้ถึงสาเหตุของยาเบาหวานที่อาจทำให้ไตเสื่อม(จริงหรือ?) พร้อมทั้งสาธิตการทำอาหารสุขภาพ

เรียนรู้เรื่อง "ไต" เนื่องในวันไตโลก 13 มี.ค. 53 สุขภาพ—23 Feb 10

เสาร์ที่ 13 มีนาคม 2553 บริษัท แบ็กซ์เตอร์ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญผู้ป่วยโรคไต และผู้สนใจทั่วไป ร่วมงานสัมมนาเนื่องในวันไตโลก “การล้างไตทางช่องท้องอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการบำบัดทดแทนไต” บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น

รพ.วิภาวดีจัดบรรยาย “ลดความดันโลหิต ลดโรคไต” สุขภาพ—12 Mar 09

เนื่องในวันไตโลก โรงพยาบาลวิภาวดี ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังบรรยาย เรื่อง “ลดความดันโลหิต ลดโรคไต” วิทยากรโดย พญ.อุษณา ลุวีระ และ นพ.ธัชชัย วุฒิจำนงค์ อายุรแพทย์โรคไต รพ.วิภาวดี ในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 09.00 -12.00 น. ณ

โรงพยาบาลวิภาวดี จัดบรรยายเรื่อง “ลดความดันโลหิต ลดโรคไต” สุขภาพ—11 Mar 09

เนื่องในวันไตโลก โรงพยาบาลวิภาวดี ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังบรรยาย เรื่อง “ลดความดันโลหิต ลดโรคไต” วิทยากรโดย พญ.อุษณา ลุวีระ และ นพ.ธัชชัย วุฒิจำนงค์ อายุรแพทย์โรคไต รพ.วิภาวดี ในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 09.00 -12.00 น. ณ

ภาพข่าว: พิธีเปิดงาน " วันไตโลก " ทั่วไป—20 Mar 06

กรุงเทพฯ--20 มี.ค.--นิวส์ เพอร์เฟค คอมมิวนิเคชั่น ศ. เกียรติคุณ นพ. อรุณ เผ่าสวัสดิ์ เป็นตัวแทนจากกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน " วันไตโลก " ซึ่งจัดโดยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย, มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย และ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ