Tuesday May 21, 2019 04:46

สถานการณ์อุทกภัย Press Releases

กอปภ.ก.รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยจากพายุปาบึกในจังหวัดนครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี ทั่วไป—14 Jan 19

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานอิทธิพลพายุโซนร้อน "ปาบึก" ส่งผลกระทบใน 23 จังหวัด สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 21 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 2 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี รวม 25

กอปภ.ก.รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยจากพายุปาบึกในจังหวัดนครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี ทั่วไป—14 Jan 19

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานอิทธิพลพายุโซนร้อน "ปาบึก" ส่งผลกระทบใน 23 จังหวัด สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 21 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 2 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี รวม 25

กอปภ.ก.รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยจากพายุปาบึกในจังหวัดนครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี ทั่วไป—11 Jan 19

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานพื้นที่ได้รับผลกระทบจาก พายุโซนร้อน "ปาบึก" รวม 23 จังหวัด รวม111 อำเภอ 563 ตำบล 3,769 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหายรวม 53,413 หลัง สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 21

กอปภ.ก.รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยจากพายุปาบึกในจังหวัดนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานี ทั่วไป—09 Jan 19

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานอิทธิพลพายุโซนร้อน "ปาบึก" ส่งผลกระทบใน 23 จังหวัด สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 21 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 2 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี รวม 28

กอปภ.ก.รายงานสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย จากอิทธิพลจากพายุ ปาบึก ทั่วไป—07 Jan 19

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานผลกระทบจากอิทธิพลพายุโซนร้อน "ปาบึก" 8 จังหวัดภาคใต้ อพยพประชาชนในพื้นที่ 7 จังหวัด 31 อำเภอ 240 จุดรวม 34,089 คน

ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน 2 จังหวัดภาคใต้ ภาพรวมระดับน้ำลดลง ทั่วไป—24 Dec 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ 2 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี รวม 8 อำเภอ 77 ตำบล 670 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 85,004 ครัวเรือน 246,071 คน ผู้เสียชีวิต 6 ราย

ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน 3 จังหวัดภาคใต้ ระดับน้ำลดลง พร้อมประสานจังหวัดเร่งให้การช่วยเหล ทั่วไป—24 Dec 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ 3 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และตรัง รวม รวม 9 อำเภอ 85 ตำบล 714 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 85,984 ครัวเรือน 249,223 คน ผู้เสียชีวิต 6 ราย

ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์น้ำไหลหลากใน 3 จังหวัดภาคใต้ - ภาพรวมระดับน้ำลดลง ทั่วไป—21 Dec 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ 3 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และตรัง รวม 35 อำเภอ 209 ตำบล 1,546 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 188,121 ครัวเรือน 549,164 คน ผู้เสียชีวิต 6

ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ 3 จังหวัด เร่งคลี่คลายสถานการณ์ภัย ทั่วไป—20 Dec 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ 3 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และตรัง รวม 34 อำเภอ 195 ตำบล 1,308 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 151,241 ครัวเรือน 431,237 คน ผู้เสียชีวิต 4

ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน 3 จังหวัดภาคใต้ พร้อมเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเร็ว ทั่วไป—18 Dec 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานเกิดสถานการณ์น้ำไหลหลากในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และตรัง รวม 27 อำเภอ 148 ตำบล 806 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 48,558 ครัวเรือน 154,047 คน สูญหาย 1 ราย ซึ่ง ปภ.

ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ ประสานจังหวัดเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเ ทั่วไป—17 Dec 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานเกิดสถานการณ์น้ำไหลหลาก ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และพัทลุง รวม 28 อำเภอ 111 ตำบล 528 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 52,963 ครัวเรือน 166,513 คน สูญหาย 1 ราย ซึ่ง ปภ.

ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดนครศรีธรรมราช สถานการณ์เริ่มคลี่คลาย ทั่วไป—13 Dec 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์น้ำไหลหลากในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และประจวบคีรีขันธ์ ปัจจุบันสถานการณ์ในพื้นที่สุราษฎร์ธานีและประจวบคีรีขันธ์คลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว

ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดนครศรีธรรมราช ระดับน้ำลดลง ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อเนื่อง ทั่วไป—11 Dec 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานเกิดอุทกภัยในจังหวัดนครศรีธรรมราช รวม 4 อำเภอ 16 ตำบล 71 หมู่บ้าน ได้แก่ อำเภอสิชล อำเภอท่าศาลา อำเภอขนอม และอำเภอพรหมคีรี ประชาชนได้รับผลกระทบ 4,305 ครัวเรือน 18,270 คน ปัจจุบันระดับน้ำลดลง ซึ่ง

ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดนครศรีธรรมราชระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง - ทั่วไป—26 Nov 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 61 ทำให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่รวม 7 อำเภอ 40 ตำบล 313 หมู่บ้าน ปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอท่าศาลา

ปภ.รายงานสถานการณ์สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานี ทั่วไป—22 Nov 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานเกิดสถานการณ์น้ำไหลหลากในพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี รวม 5 อำเภอ 14 ตำบล 84 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 3,208 ครัวเรือน 8,118 คน ซึ่ง ปภ.

ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เร่งคลี่คลายสถานการณ์ภัยให้กลับสู่ภา ทั่วไป—14 Nov 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยจากร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคใต้ตอนล่าง ตั้งแต่วันที่ 7 - 14 พ.ย. 61 ทำให้เกิดสถานการณ์ภัยใน 3 จังหวัด สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 2 จังหวัด

ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร เร่งคลี่คลายสถานการณ์ภัย ทั่วไป—13 Nov 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยจากร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคใต้ตอนล่าง ตั้งแต่วันที่ 7 - 13 พ.ย. 61 ทำให้เกิดสถานการณ์ภัยใน 3 จังหวัด สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 1 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัย 2 จังหวัด

ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร เร่งคลี่คลายสถานการณ์ภัย ทั่วไป—12 Nov 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยจากร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคใต้ตอนล่าง ตั้งแต่วันที่ 7 - 12 พ.ย. 61 ทำให้เกิดสถานการณ์ภัยใน 3 จังหวัด สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 1 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัย 2 จังหวัด

กอปภ.ก. สั่งการ 16 จังหวัด เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัย ดินโคลนถล่ม และคลื่นลมแรง ในช่วงวันที่ ทั่วไป—25 Oct 18

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ประสานจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม และคลื่นลมแรง ในช่วงวันที่ 25 – 27 ตุลาคม 2561

กระทรวงเกษตรฯ บูรณาการทุกภาคส่วนเตรียมแผนรับมืออุทกภัยภาคใต้ ปี 2561 ทั่วไป—11 Oct 18

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมการเตรียมการรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ปี 2561 และพิธีปล่อยกองคาราวานเครื่องจักรเครื่องมือเตรียมรับสถานการณ์ช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ณ

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ เตรียมแผนรับมือน้ำท่วมใต้ ทั่วไป—11 Oct 18

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ปี 2561 และพิธีปล่อยกองคาราวานเครื่องจักรเครื่องมือเตรียมรับสถานการณ์ช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ณ

ปภ.รายงานเกิดอุทกภัยใน 2 จังหวัด พร้อมให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยด่วน ทั่วไป—08 Oct 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานเกิดสถานการณ์อุทกภัยใน 2 จังหวัด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ และสุราษฎร์ธานี รวม 9 อำเภอ 16 ตำบล 70 หมู่บ้าน โดยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระดับน้ำลดลง ขณะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเริ่มคลี่คลาย แต่ยังมีน้ำท่วมขังพื้นที่ลุ่มต่ำ ทั่วไป—05 Oct 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานเกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวม 5 อำเภอ 9 ตำบล 58 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 790 ครัวเรือน 2,485 คน ภาพรวมสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย

ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัย จ.สุราษฎร์ธานี และ จ.พะเยา เริ่มคลี่คลาย ทั่วไป—04 Oct 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานเกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี และพะเยา รวม 5 อำเภอ 19 ตำบล 95 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 840 ครัวเรือน 2,774 คน ภาพรวมสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย

ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดนครนายก พร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั่วไป—26 Sep 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยจากอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม – 26 กันยายน 2561 ทำให้เกิดสถานการณ์ภัยใน 23 จังหวัด สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 22 จังหวัด

ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน 3 จังหวัด พร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกด้าน ทั่วไป—24 Sep 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยจากอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม – 24 กันยายน 2561 ทำให้เกิดสถานการณ์ภัยใน 23 จังหวัด สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 20 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัย

ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน 3 จังหวัด เร่งคลี่คลายสถานการณ์ภัย ทั่วไป—21 Sep 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยจากอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม –21 กันยายน 2561 ทำให้เกิดสถานการณ์ภัยใน 23 จังหวัด สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 20 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัย 3

ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน 3 จังหวัด เร่งคลี่คลายสถานการณ์ภัย ทั่วไป—20 Sep 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยจากอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม – 20 กันยายน 2561 ทำให้เกิดสถานการณ์ภัยใน 23 จังหวัด สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 20 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัย

ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน 7 จังหวัด พร้อมเร่งระบายน้ำ และช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเน ทั่วไป—18 Sep 18

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยจากอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม – 18 กันยายน 2561 ทำให้เกิดสถานการณ์ภัยใน 23 จังหวัด สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 16 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัย

กอปภ.ก. สั่งการ 57 จังหวัด เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัย ดินโคลนถล่ม และคลื่นลมแรง ทั่วไป—18 Sep 18

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ประสานจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือภาวะฝนตกเพิ่มขึ้นจากอิทธิพลของพายุ "มังคุด" (MANGKHUT) ในช่วงวันที่ 18 – 20 กันยายน 2561 อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน