Wednesday January 23, 2019 08:34

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Press Releases

วว. ตรวจติดตามการดำเนินงาน/เยี่ยมชม Cocoa Valley อ.ปัว จ.น่าน พร้อมประชุมคณะกรรมการบริหารสัญจร ครั้งที่ 1/2562 ทั่วไป—21 Jan 19

พลเอกถเกิงกานต์ ศรีอำไพ ประธานคณะกรรมการบริหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. และคณะผู้บริหาร วว. ตรวจติดตามการดำเนินงานและเยี่ยมชมโครงการ Cocoa Valley อ.ปัว จ.น่าน

วว.หารือจังหวัดแพร่มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ปฏิทินข่าว—21 Jan 19

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมผู้บริหารและนักวิจัย ร่วมประชุมหารือกับ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์

วว.ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ จัดเสวนาฟรี! เผยแพร่งานวิจัยโครงการพัฒนาการเพิ่มผลผลิตเอทานอลจากกากน ทั่วไป—17 Jan 19

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการเสวนาเพื่อเผยแพร่ผลงานการวิจัย "โครงการพัฒนาการเพิ่มผลผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาล"

วว. ร่วมจัดนิทรรศการเนื่องในการประชุม ครม.สัญจร @ จังหวัดลำปาง ทั่วไป—15 Jan 19

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมจัดนิทรรศการเนื่องในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ (ครม.สัญจร) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2562 ณ บ้านหลุก ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง โอกาสนี้

การตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบที่ 1) ทั่วไป—14 Jan 19

การตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบที่ 1) การดำเนินงานโครงการตามแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ภาค ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นางแน่งน้อย

ผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เยี่ยมชมบูธกิจกรรม O: Oxygen ของ วว. เนื่องในงานถนนสายวิทย์ ทั่วไป—10 Jan 19

นางสุวรรณี คำมั่น เลขาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และคณะ เยี่ยมชมบูธกิจกรรมวันเด็กของ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ใน Theme "o: Oxygen"

วว. ลงนาม บริษัท ยูนิตี้ เมดิเทค จำกัด ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแผ่นประคบร้อนเพื่อกายภาพบำบัด ทั่วไป—09 Jan 19

ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนายวิลาส เสาร์แก้ว กรรมการ บริษัท ยูนิตี้ เมดิเทค จำกัด

วว.พัฒนาเครื่องชุบถุงมือผ้าเคลือบยางแบบกึ่งอัตโนมัติเพิ่มมูลค่าผลผลิตยางพารา ทั่วไป—07 Jan 19

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ เล็งเห็นถึงความสำคัญและผลกระทบของปัญหาราคายางพาราตกต่ำ จึงมีแนวคิดนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)

พิธีลงนามความร่วมมือ ระหวาง วว. การประปานครหลวง และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั่วไป—04 Jan 19

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามความร่วมมือกับ นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการประปานครหลวง (กปน.) และรองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วว. ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับนานาชาติ พร้อมเป็น หุ้นส่วนความสำเร็จผู้ประกอบการไทย ทั่วไป—28 Dec 18

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ศนส.) ยกระดับขีดความสามารถงานบริการ ทดสอบ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ยา วัสดุทางการแพทย์/เครื่องมือแพทย์

วว. ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เนื่องในวโรกาสเสด็จฯ ทั่วไป—26 Dec 18

ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทีมนักวิจัย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม และศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย วว.

วว. เผยผลดำเนินงานส่งเสริม วทน. ในรอบ 1 ปี สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจสังคมไทย กว่า 2 หุ้น—24 Dec 18

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผยผลการประเมินผลลัพธ์/ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจสังคม โดย ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ระบุการดำเนินงานส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)

วว. มอบของขวัญปีใหม่ 2562 จัดโปรโมชั่น 2 แคมเปญ ชมฟรี! อาคารเฉลิมพระเกียรติแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตร/พฤ ทั่วไป—24 Dec 18

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2562 วว. มอบของขวัญต้อนรับเทศกาลแห่งความสุข 2 แคมเปญ ดังนี้ ขอเชิญผู้สนใจเข้าชมฟรี!

ภาพข่าว: โรงเรียนวิทยาศาสตร์ทหารบกเยี่ยมชมการดำเนินงาน วว. ด้านพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม ทั่วไป—19 Dec 18

คณะอาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรนายสิบ เคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์ รุ่นที่ 10 จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์ทหารบก จำนวน 70 นาย เยี่ยมชมศึกษาดูงานศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม (ศนพ.)สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้แก่

ภาพข่าว: วว. มอบแป้นพิมพ์ลายผ้าบาติกด้วยแม่พิมพ์ CNC ให้แก่ผู้ประกอบการเขาเต่า ทั่วไป—18 Dec 18

ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบแป้นพิมพ์ลายผ้าบาติกด้วยแม่พิมพ์ CNC 5 แบบ พร้อมโต๊ะทำงาน ซึ่งเป็นผลงานวิจัยและพัฒนาโดย

วว. จับมือ กฟผ. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการก่อสร้างอาคารด้วยบล็อกประสานแก่ชุมชน ไอที—18 Dec 18

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ (ศนว.) ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการก่อสร้างด้วยบล็อกประสานแก่ชุมชน

วว. วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับบรรเทาอาการจากโรคพาร์กินสันในผู้สูงอายุ ทั่วไป—17 Dec 18

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร ประสบผลสำเร็จวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับบรรเทาอาการจากโรคพาร์กินสันในผู้สูงอายุ "PakinPas"

วว. จัดประชุม The 5th TISTR#s International Advisory Committee Meeting (IAC Meeting ทั่วไป—13 Dec 18

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุม The 5th TISTR's International Advisory Committee Meeting หรือ IAC Meeting 2018 โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานชั้นนำระดับโลก ประกอบด้วย Dr.Richard

วว. มอบของขวัญปีใหม่ 2562 จัดโปรโมชั่นลดราคา 20% งานบริการภาคอุตสาหกรรม 3 ทั่วไป—13 Dec 18

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2562 วว. จัดโปรโมชั่นมอบของขวัญปีใหม่ โดยการลดราคางานบริการอุตสาหกรรม 20% เป็นเวลา 3

วว.ลงนาม อบจ. เชียงราย นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม สร้างมูลค่าเพิ่มในการจัดการขยะชุมชนอย่างยั่ง ทั่วไป—11 Dec 18

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมเป็นเกียรติในการลงนามความร่วมมือ ระหว่าง ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน วว. และ

วว. เปิดตัวเครื่องหมายการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการ สร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการไทย ทั่วไป—11 Dec 18

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เปิดตัวเครื่องหมายการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการของ วว. ใน 6 กลุ่มหลัก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เกษตรตามหลัก GAP

ภาพข่าว: วว.ร่วมกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก ทั่วไป—11 Dec 18

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยบุคลากร วว. เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน (Bike อุ่นไอรัก) เนื่องในงานอุ่นไอรัก...คลายความหนาว "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" ในวันที่

ทีเซลส์ (TCELS) จับมือร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ทั่วไป—06 Dec 18

ทีเซลส์ (TCELS) จับมือร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ผลิตผลงานทางวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาประเทศสนองนโยบายรัฐ ยกระดับมาตรฐานการทดสอบความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ในประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ทีเซลส์ (TCELS)

วว. จับมือ TCELS จัดสัมมนาวิชาการ การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์ OECD GLP ทั่วไป—06 Dec 18

นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมวิชาการใน"การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์ OECD GLP

ภาพข่าว: วว. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ทั่วไป—06 Dec 18

ดร.จิตรา ชัยวิมล รองผู้ว่าการบริหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน วว. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ..วันชาติ

Gossip News: วว.ขอความร่วมมืองดรับของขวัญ ในเทศกาลปีใหม่และเทศกาลต่างๆ ทั่วไป—04 Dec 18

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า วว.ขอความร่วมมืองดรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่และเทศกาลต่างๆ (No Gift Policy) โดยการเปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวยพร

วว. เข้าร่วมประชุม The 34th Asia Pacific Metrology Programme General Assembly and Related Meetings ทั่วไป—29 Nov 18

นายวิรัช จันทรา รองผู้ว่าการกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนางทิพยา จุลหวี ฟอร์จูน ผอ.ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา วว. เข้าร่วมการประชุม The 34th Asia Pacific Metrology Programme

ภาพข่าว: วว. ต้อนรับคณะผู้เข้าประชุม Governance Council ของประเทศสมาชิก Asia-Pacific ทั่วไป—30 Nov 18

ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายมนตรี แก้วดวง ผู้อำนวยการ สถานีวิจัยลำตะคอง วว. พร้อมนักวิจัย ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าประชุม

วว. จับมือ NARO ประเทศญี่ปุ่น พัฒนางานวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร/อาหาร ทั่วไป—30 Nov 18

นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามร่วมมือกับ Dr.Kazuo Kyuma , President of National Agriculture and Food Research Organization หรือ

วว.ชวนพาพ่อเที่ยวทุ่งทานตะวัน ณ สถานีวิจัยลำตะคอง นครราชสีมา ปฏิทินข่าว—29 Nov 18

เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สถานีวิจัยลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านร่วมบันทึกภาพความประทับใจทุ่งดอกทานตะวัน เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ในครอบครัว