Friday April 20, 2018 09:38

สนทนาภาษาอังกฤษ Press Releases

มูลนิธิศานติ์ศุขได้มอบการศึกษาภาษาอังกฤษให้แก่เด็กๆ ภายในชุมชน ทั่วไป—04 Apr 18

มูลนิธิศานติ์ศุขได้มอบการศึกษาภาษาอังกฤษให้แก่เด็กๆ ชุมชนบ้านบ่อแก้ว เด็กๆ ในชุมชนได้ฝึกฝนและพัฒนาความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษจนทำให้เด็กๆ ภายในชุมชนพูดคุยสนทนาภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติได้ เด็กนักเรียนชั้น ป. 1 ในชุมชนบ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ 5 บ้านบ่อแก้ว

อิงกูชวนเรียนสนทนาภาษาอังกฤษออนไลน์แบบตัวต่อตัวกับครูต่างชาติผ่าน Skype..ทดลองเรียนฟรี!!! ทั่วไป—05 Apr 16

บริษัท อิงกู (ไทยแลนด์) จำกัด เชิญชวนท่านเรียนสนทนาภาษาอังกฤษรูปแบบใหม่ผ่านออนไลน์ เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพในการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติในด้านธุรกิจและชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเตรียมตัวเพื่อพร้อมรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)

สำนักพิมพ์วิทยพัฒน์ออกหนังสือใหม่ Conversation in Business สนทนาภาษาธุรกิจ ทั่วไป—08 Oct 14

1. Conversation in Business สนทนาภาษาธุรกิจ เขียนโดย สรรเสริญ สุวรรณประเทศ และสุชา โพธิ์จันทร์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการสนทนาภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจแบบง่ายๆ โดยไม่จำเป็นต้องท่องจำไวยากรณ์ต่างๆ

นิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพ มอบสื่อการเรียนรู้ให้น้องๆ รร.คลองสระ จ.ปทุมธานี ทั่วไป—21 Apr 14

ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มอบสื่อการเรียนรู้ อาทิ.วิดีโอสอนการแปรงฟัน วิดีโอสนทนาภาษาอังกฤษอย่างง่าย ชุดคำศัพท์สอนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.ฯลฯ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมนันทนาการสอดแทรกความรู้และคุณธรรมอย่างสนุกสนานให้กับน้องๆ

ด่วน! สำรองที่นั่งเข้าร่วมอบรมการสนทนาภาษาอังกฤษ.. กับราชภัฏธนบุรี ทั่วไป—15 Feb 13

นักเรียน นักศึกษาหรือบุคคลทั่วไป สนใจสำรองที่นั่งด่วนเหลือจำนวนจำกัด.. เพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมการสนทนาภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน ในหลักสูตรการสนทนาภาษาอังกฤษในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (Communicative English for preparing to ASEAN Community)

ราชภัฏธนบุรี.. เชิญร่วมโครงการอบรมสนทนาภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน ทั่วไป—28 Jan 13

โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (มรธ.) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการอบรมการสนทนาภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน ในหลักสูตรการสนทนาภาษาอังกฤษในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (Communicative English for preparing

ราชภัฏธนบุรี.. เชิญร่วมอบรมสร้างงาน สร้างอาชีพ 3 หลักสูตรฟรี ทั่วไป—19 Dec 12

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (มรธ.) ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรสร้างงาน สร้างอาชีพ 3 หลักสูตรฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย คือ อบรมการสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ (เริ่มอบรม 5 ม.ค. 56) การประดิษฐ์ดอกทิวลิปจากผ้า (เริ่มอบรม 26 ม.ค. 56)

สถาบันภาษา ราชภัฏโคราช เปิดอบรม Intensive Course รุ่นที่ 6 ทั่วไป—26 Sep 12

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญ บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรม "Intensive Course รุ่นที่ 6" ระหว่างวันที่ 5 พ.ย. 55 - 2 ม.ค. 56 ในหลักสูตรดังนี้ - เทคนิคพิชิตข้อสอบ TOEIC - เทคนิคพิชิตข้อสอบ TOEFL - สนทนาภาษาอังกฤษทั่วไป ระดับ

สถาบันภาษา เปิดอบรม Intensive Courses 5 ทั่วไป—02 Jul 12

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2555 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดอบรมโครงการ Intensive Courses 5 ในหลักสูตร สนทนาภาษาอังกฤษทั่วไป สนทนาภาษาญี่ปุ่นทั่วไป และภาษาฝรั่งเศส พื้นฐาน จากความสำเร็จการอบรม Intensive Courses 4 ที่จบลงไป

วาโซ่ เทรนนิ่ง จัดอบรมเรื่อง ภาษาอังกฤษสำหรับเลขานุการและงานสำนักงาน English for Secretaries and ทั่วไป—29 Feb 12

เลขานุการคือ ผู้ช่วย เป็นตัวแทนของผู้บริหาร ช่วยดูแล ช่วยอำนวยความสะดวก และช่วยให้งานของผู้บริหารสำเร็จตามวัตถุประสงค์ คุณสมบัติที่สำคัญมากสำหรับการทำงานของเลขานุการยุคใหม่ คือ สามารถสนทนาภาษาอังกฤษกับผู้บริหารที่เป็นชาวต่างชาติ

สถาบันภาษา เปิดการอบรมภาษา 8 หลักสูตร ทั่วไป—16 Nov 11

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา บุคลากร ภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป เข้าอบรม 8 หลักสูตรที่น่าสนใจ ดังนี้ 1. สนทนาภาษาอังกฤษทั่วไป ระดับ 1 (เรียนวันจันทร์กับวันพุธ) 2. สนทนาภาษาอังกฤษทั่วไป ระดับ 2

สถาบันภาษา ออกบริการวิชาการ จัดอบรมภาษาอังกฤษบุคลากรของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 ทั่วไป—11 Jul 11

By LI-NRRU : ในระหว่างวันที่ 3 พฤษภาคม ถึง 28 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา อาจารย์ละออทิพย์ วีระรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พร้อมด้วยอาจารย์ Gordon Pattison ได้เดินทางไปเป็นวิทยากรอบรมการสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น

อยากเรียนรู้ภาษา มาหาเรา สถาบันภาษา ม.ราชภัฏ โคราช ทั่วไป—11 Jul 11

BY LI-NRRU : สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดอบรมภาษา 11 หลักสูตร (หลักสูตรละ 30 ชั่วโมง) อบรมในเวลา 17.30 – 19.30 น. โดยมีหลักสูตรที่น่าสนใจ ดังนี้ TOEFL IELTS TOEIC สนทนาภาษาอังกฤษทั่วไป ระดับ 1 - 2 สนทนาภาษาญี่ปุ่นทั่วไป ระดับ 1 -

ร.ร. สยามคอมฯ ขอเชิญผู้ปกครอง พาบุตรหลานทดลองเรียนภาษาอังกฤษ เชิงบูรณาการแนวใหม่ ทั่วไป—11 Jul 11

โรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา จัดหลักสูตร Pre-Learning English Trial Course for Prathom Levels เรียนภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการ ระดับประถมศึกษา (ป. 1 -ป.6) โดยการผสมผสานการเรียนรู้ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammar) การสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation)

สถาบันภาษา ม.ราชภัฏโคราช เปิดอบรม 11 หลักสูตร ทั่วไป—08 Jun 11

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป เข้าอบรม 11 หลักสูตรน่าสนใจ ดังนี้ 1. การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ IELTS 2. สนทนาภาษาอังกฤษทั่วไป ระดับ 1 3. สนทนาภาษาญี่ปุ่นทั่วไป ระดับ

วาโซ่ เทรนนิ่ง จัดอบรม ภาษาอังกฤษสำหรับเลขานุการและงานสำนักงาน ทั่วไป—02 Jun 11

เลขานุการคือ ผู้ช่วย เป็นตัวแทนของผู้บริหาร ช่วยดูแล ช่วยอำนวยความสะดวก และช่วยให้งานของผู้บริหารสำเร็จตามวัตถุประสงค์ คุณสมบัติที่สำคัญมากสำหรับการทำงานของเลขานุการยุคใหม่ คือ สามารถสนทนาภาษาอังกฤษกับผู้บริหารที่เป็นชาวต่างชาติ

มรภ.สงขลา จับมือศูนย์ภาษา B.E.C. “กำจัดจุดอ่อนสนทนาภาษาอังกฤษ” ทั่วไป—24 Jan 11

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ตบเท้าเข้าร่วมโครงการ “กำจัดจุดอ่อนสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation)” วิทยากรจาก B.E.C. แนะใช้จินตภาษาพัฒนาทักษะการพูด เสริมความเชื่อมั่นในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ราชภัฏโคราชอบรมภาษาอังกฤษ นักศึกษาทุนเพชรราชภัฏราชสีมา ทั่วไป—31 Mar 10

โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดอบรมหลักสูตรภาษา อังกฤษ ให้กับนักศึกษาทุนเพชรราชภัฏราชสีมา กว่า 30 คน ณ ห้องประชุม 27.04.12 เมื่อวันที่ 22-26 มีนาคม 2553 ซึ่งเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับภาษา อังกฤษ การสนทนาภาษาอังกฤษ และ

ศูนย์ภาษา ราชภัฏโคราช ติวเข้มภาษาต่างประเทศ เขียนได้ คุยคล่อง กับหลักสูตรเร่งรัด 10 ทั่วไป—27 Nov 09

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดย ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศหลักสูตรเร่งรัด ( Intensive Courses ) จำนวน 10 หลักสูตร ได้แก่ สนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น สนทนาภาษาจีนเบื้องต้น ภาษาญี่ปุ่น เพื่อการทำงาน

ภาพข่าว: อมารีออคิดรีสอร์ทแอนด์ทาวเวอร์ ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมสัมพันธ์ ไลฟ์สไตล์—25 Mar 09

เมื่อเร็ว ๆ นี้ อมารีออคิดรีสอร์ทแอนด์ทาวเวอร์ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมสัมพันธ์ อำเภอบางละมุง โดยมีนายมงคล ธรรมกิตติคุณ นายอำเภอบางละมุง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการ ฝึกอบรมหลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 9 ให้กับพนักงานของโรงแรม เพื่อเพิ่ม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดกิจกรรม Intensive Courses Information ทั่วไป—13 Mar 09

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญเข้าอบรม เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษา กับ 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร สนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น ภาษาอังกฤษสำหรับครู Nrru English Summer School และหลักสูตรเตรียมสอบ IELTS ผู้สนใจสอบถามและสมัครได้ที่

คุยกับฝรั่งง่ายนิดเดียว! "แอนดรูว์ บิ๊กส์" สอนฟุตฟิตผ่านกิจกรรม ทั่วไป—13 Mar 07

"การที่เด็กไทยพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้ มันไม่ใช่ปัญหา แต่มันเป็นเรื่องของโอกาสมากกว่า คือ เด็กไทยไม่ค่อยมีโอกาสได้สัมผัสกับภาษาอังกฤษเท่าที่ควร ทำให้บางคนขาดความเชื่อมั่น ไม่มั่นใจในการที่จะสนทนาภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ ดังนั้น หากมีกิจกรรมการเรียนภาษาอังก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงชื่นชมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ เน้นเข้าใจ ไม่ท่องจำ แบบ "เพลย์ ทั่วไป—25 May 06

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานเปิดสถาบัน A.I.B.C. (Asian Institute of Business and Communications) สถาบันสอนการสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ด้วยหลักสูตรใหม่ “เพลย์ อิงลิชR