Sunday October 20, 2019 21:12

สภาผู้ว่าการธนาคารโลก Press Releases

ผลการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี 2561 และการประชุมอื่นๆ ทั่วไป—17 Oct 18

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงว่า นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะผู้ว่าการของไทยในกลุ่มธนาคารโลกเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย

ภาพข่าว: รมว.คลังหารือทวิภาคีในระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างปร หุ้น—16 Oct 18

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมการประชุมหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสาธารณรัฐโครเอเชีย และผู้บริหารระดับสูงของสถาบันการเงินต่างประเทศ ในระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี

ภาพข่าว: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี หุ้น—12 Oct 18

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี 2561 ณ เกาะบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม

การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี 2561 และการประชุมอื่น ๆ ทั่วไป—09 Oct 18

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงว่า นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะผู้ว่าการของไทยในธนาคารโลกจะเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงิ

ผลการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี 2560 และการประชุมอื่น ๆ ทั่วไป—18 Oct 17

นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงว่า นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลก (World Bank)

ภาพข่าว: รมว.คลังร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี หุ้น—16 Oct 17

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี 2560 ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม

ภาพข่าว: รมว.คลังร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี ทั่วไป—16 Oct 17

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมนายวีรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี 2560 ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา

การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี 2560 และการประชุมอื่น ๆ ทั่วไป—11 Oct 17

นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงว่า นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลก (World Bank)

การประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี 2559 ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ทั่วไป—04 Oct 16

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังแถลงว่า นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลก (World Bank)

รมช.คลังไทยเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี 2558 ทั่วไป—13 Oct 15

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยได้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 9

รมช.คลังไทยเข้าร่วมการประชุมผู้ว่าการของประเทศสมาชิกกลุ่มออกเสียง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของธนาคารโลก ทั่วไป—13 Oct 15

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ได้เปิดเผยว่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมประจำปีสภา ผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี 2558

ภาพข่าว: รมช.คลังร่วมประชุมหารือกับ Japan International Cooperation ทั่วไป—13 Oct 15

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมประชุมหารือกับผู้แทนองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency) ระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ณ กรุงลิมา

ภาพข่าว: รมช.คลังร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี ทั่วไป—13 Oct 15

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี 2558 ณ กรุงลิมา ประเทศเปรู เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558

ภาพข่าว: รมช.คลังหารือทวิภาคีกับรองประธานธนาคารโลก ทั่วไป—09 Oct 15

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ร่วมการประชุมหารือทวิภาคีกับ Mr.Axel Van Trotsenburg รองประธานธนาคารโลก ณ กรุงลิมา ประเทศเปรู เมื่อวันที่

ภาพข่าว: รมช.คลังหารือทวิภาคีกับ JBIC ทั่วไป—09 Oct 15

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ร่วมการประชุมหารือทวิภาคีกับผู้แทนธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan Bank for

การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี 2558 ณ กรุงลิมา ทั่วไป—05 Oct 15

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย

การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ประจำปี 2557 และการประชุมอื่นๆ หุ้น—16 Oct 14

นายกฤษฎา อุทยานิน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะได้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ประจำปี 2557 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย

การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ประจำปี 2557 และการประชุมอื่นๆ หุ้น—16 Oct 14

นายกฤษฎา อุทยานิน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะได้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ประจำปี 2557 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย

รมว.คลังไทยร่วมลงนามเพื่อยกระดับสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+3 (ASEAN+3 หุ้น—15 Oct 14

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ได้เปิดเผยว่า ในวันที่ 10 ตุลาคม 2557 ซึ่งเป็นช่วงระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี 2557 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ

รมว.คลังไทยร่วมลงนามเพื่อยกระดับสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+3 (ASEAN+3 หุ้น—14 Oct 14

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ได้เปิดเผยว่า ในวันที่ 10 ตุลาคม 2557 ซึ่งเป็นช่วงระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี 2557 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ

รมว.คลังเดินสายสร้างความเชื่อมั่นในเวทีโลก ระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเ หุ้น—14 Oct 14

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยและผู้ว่าการของธนาคารโลกได้นำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างปร

ภาพข่าว: ผอ.สศค.ร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการของธนาคารโลก ครั้งที่ ทั่วไป—17 Oct 13

นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการของธนาคารโลก ครั้งที่ 88ระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี 2556 การประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงวอชิงตัน

ภาพข่าว: รองนายกฯ และ รมว.คลัง ร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเท ทั่วไป—16 Oct 13

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี 2556 โดยมีนายสมชัย สัจจพงษ์ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเข้าร่วมการประชุม ณ กรุงวอชิงตันดี.ซี.

ผลการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี 2556 และการประชุมอื่นๆ ทั่วไป—15 Oct 13

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะผู้ว่าการของไทยในธนาคารโลก ได้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศและการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 10-12

การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ประจำปี 2556 และการประชุมอื่นๆ ทั่วไป—15 Oct 13

นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะได้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ประจำปี 2556 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในระหว่างวันที่ 6-12 ตุลาคม 2556 โดยมีการประชุมหารือที่สำคัญดังนี้ 1.

การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี ทั่วไป—09 Oct 13

การประชุมรัฐมนตรีว่ากระทรวงการคลังภายใต้กรอบการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกอย่างไม่เป็นทางการ และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ได้เปิดเผยถึงการเตรียมการเดินทางของ นายกิตติรัตน์ ณ

ปลัดกระทรวงการคลัง เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ทั่วไป—17 Oct 12

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะผู้ว่าการธนาคารโลกชั่วคราวของไทย เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลก (World Bank) และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) 2012 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในระหว่างวันที่ 11

ภาพข่าว: ผอ.สบน. เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ทั่วไป—16 Oct 12

นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (ผอ.สบน.)เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศและการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีปลัดกระทรวงการคลังหัวหน้าคณะผู้แทนไทย

การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ประจำปี 2555 และการประชุมอื่นๆ ทั่วไป—15 Oct 12

นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้เดินทางเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ช่วงระหว่างวันที่ 9-13 ตุลาคม 2555 โดยมีการประชุมหารือที่สำคัญ