Saturday May 25, 2019 20:29

สมิทธ ธรรมสโรช Press Releases

ภาพข่าว: สมาคมเพื่อนแคลิฟอร์เนียประชุมเตรียมการจัดงาน ประจำปี2562 - โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ ทั่วไป—24 Dec 18

ช่วงระวี กรรณสูต นายกสมาคมเพื่อนแคลิฟอร์เนีย จัดประชุมกรรมการ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานสังสรรค์ประจำปี ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 29 มีนาคม 2562 โดยมี พล.ต.อ.โกวิท ภักดีภูมิ, ดร.สมิทธ ธรรมสโรช, ธวัชชัย ทวีศรี, อนุรักษ์ ธนานันท์, ดร.อมร เตชะหรูวิจิตร,

ภาพข่าว: สมาคมเพื่อนแคลิฟอร์เนียจัดการประชุมกรรมการ ครั้งที่ 2/2560 ทั่วไป—23 May 17

พล.ต.อ.โกวิท ภักดีภูมิ นายกสมาคมเพื่อนแคลิฟอร์เนีย จัดประชุมคณะกรรมการ โดยมี ดร.สมิทธ ธรรมสโรช, ดร.อมร เตชะหรูวิจิตร, ท่านทูตธวัชชัย ทวีศรี, ท่านทูตอนุรักษ์ ธนานันท์ และ พัลลภ บัวสุวรรณ เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม การจัดงาน

ภาพข่าว: แคลิฟอร์เนียสังสรรค์16 ทั่วไป—15 Feb 16

พล.ต.อ.โกวิท ภักดีภูมิ นายกสมาคมเพื่อนแคลิฟอร์เนีย จัดประชุมกรรมการเพื่อจัดงานประจำปี "แคลิฟอร์เนียสังสรรค์'16" ในวันเสาร์ ที่ 26 มีนาคมนี้ ณ ห้องราชเทวี โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ โดยมี พัลลภ บัวสุวรรณ, ดำฤทธิ์ วิริยะกุล, ดร.สมิทธ ธรรมสโรช, ดร.พีระพงศ์

ภาพข่าว: งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี2558ของสมาคมเพื่อนแคลิฟอร์เนีย ทั่วไป—31 Aug 15

พล.ต.อ.โกวิท ภักดีภูมิ ได้รับเลือกให้เป็นนายกสมาคมเพื่อนแคลิฟอร์เนีย อีกหนึ่งสมัย โดยมี ดร.สมิทธ ธรรมสโรช, ดร.อมร เตชะหรูวิจิตร, พัลลภ บัวสุวรรณ, สุเทพ สืบสันติวงศ์, เกียรติ ศรีจอมขวัญ และประกอบ มุกุระ ร่วมแสดงความยินดี ที่ห้องประกายเพชร โรงแรมเอเชีย

ภาพข่าว: งานเลี้ยงแสดงความยินดีให้ดร.อมร เตชะหรูวิจิตร ทั่วไป—23 Sep 14

พล.ต.อ.โกวิท ภักดีภูมิ นายกสมาคมเพื่อนแคลิฟอร์เนีย พร้อมคณะกรรมการ อาทิ ดร.สมิทธ ธรรมสโรช, สุจินต์ หวั่งหลี, ดร.พีระพงศ์ อิศรภักดี, อนุรักษ์ ธนานันท์ และ พัลลภ บัวสุวรรณ ร่วมกันจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดี ในโอกาสที่ ดร.อมร เตชะหรูวิจิตร

ภาพข่าว: รับรางวัล Golden Bear ทั่วไป—28 Aug 14

พล.ต.อ. โกวิท ภักดีภูมิ นายกสมาคมเพื่อนแคลิฟอร์เนียเป็นผู้มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ “Golden Bear ประจำปี 2014” ให้แก่ กาญจนา สายสิริพร ประธานกรรมการ บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ โดยมี ดร.สมิทธ ธรรมสโรช

ภาพข่าว: ปาฐกถาพิเศษ AEC-ไทยพร้อมแค่ไหน? ทั่วไป—10 Jul 14

พล.ต.อ. โกวิท ภักดีภูมิ นายกสมาคมสมาคมเพื่อนแคลิฟอร์เนีย, ดร.สมิทธ ธรรมสโรช, อมร เตชะหรูวิจิตร และคณะกรรมการบริหาร ร่วมกันกล่าวขอบคุณ ดร.เกริกไกร จีระแพทย์ ที่ให้เกียรติมาเป็นองค์ปาฐก ในการแสดงปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “AEC--ไทยพร้อมแค่ไหน?” ณ

ภาพข่าว: สมาคมเพื่อนแคลิฟอร์เนียจัดงานปาฐกถาพิเศษ ทั่วไป—03 Jun 14

พลตำรวจเอกโกวิท ภักดีภูมิ นายกสมาคมเพื่อนแคลิฟอร์เนีย, ดร.สมิทธ ธรรมสโรช และอมร เตชะหรูวิจิตร นัดเพื่อนๆมาประชุมเรื่องการจัดงานปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ“AEC--ไทยพร้อมแค่ไหน?” โดยได้รับเกียรติจากดร.เกริกไกร จีระแพทย์มาร่วมแสดงปาฐกถา

ภาพข่าว: California สังสรรค์ ทั่วไป—30 Oct 13

พล.ต.อ.โกวิท ภักดีภูมิ นายกสมาคมเพื่อนแคลิฟอร์เนีย พร้อมคณะกรรมการอาทิ อมร เตชะหรูวิจิตร, พัลลภ บัวสุวรรณ, ดำฤทธิ์ วิริยะกุล, ดร. สมิทธ ธรรมสโรช, ดร.พีระพงศ์ อิศรภักดี, ชัยพร กมลเนตร, การุญ ธรรมมนศิริ, เกียรติ ศรีจอมขวัญ,มณฑล นิมากร, สมยศ แสงสุวรรณ

สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี จัดเสวนาหัวข้อ “ตื่นรู้ อยู่กับภัย” ทั่วไป—28 Mar 12

สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมฟังเสวนาหัวข้อ “ตื่นรู้ อยู่กับภัย” โดยมี ดร. ธีระชน มโนมัยพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดร. สมิทธ ธรรมสโรช ประธานกรรมการ มูลนิธิเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ อดีตอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา อนุรุธ ว่องวานิช

ภาพข่าว: สัมมนาผลกระทบของแผ่นดินไหวต่อกทม. ทั่วไป—26 Jul 11

กรุงเทพมหานคร นำโดย นายจุมพล สำเภาพล ผู้อำนวยการสำนักโยธา กรุงเทพมหานคร ร่วมกับองค์กรต่าง ๆ ประกอบด้วย นายธานีรัตน์ ศิริปะชะนะ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร , ดร. สมิทธ ธรรมสโรช ประธานมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ , ดร.เชิดศักดิ์

ภาพข่าว: กรุงศรี จัดบรรยาย “การป้องกันภัยพิบัติธรรมชาติในประเทศไทย” หุ้น—30 May 11

นายชาลี มาดาน (ที่ 2 จากขวา) ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ต้อนรับ ดร.สมิทธ ธรรมสโรช (ที่ 2 จากซ้าย) ) ประธานกรรมการ และ นายปราโมทย์ ไม้กลัด (ขวาสุด) รองประธานกรรมการ มูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

กรุงเทพธุรกิจมีเดีย จัดสัมมนา "ภัยพิบัติไทย ภัยพิบัติโลก : ความ (ไม่) ทั่วไป—30 May 11

ฟังปาฐกถาพิเศษ “ภัยพิบัติ: สัญญาณเตือนไทย สัญญาณเตือนโลก" โดย ดร.สมิทธ ธรรมสโรช ประธานกรรมการ มูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ เสวนา “ภัยพิบัติโลก ภัยพิบัติไทย : ความ (ไม่) พร้อมของประเทศไทย” โดย ดร. รอยล จิตรดอน

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดเสวนาหัวข้อ"เตรียมกาย เตรียมใจ รับภัยพิบัติ" ทั่วไป—02 Aug 10

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดงานเสวนาหัวข้อ “เตรียมกาย เตรียมใจ รับภัยพิบัติ” ครั้งที่ 2 โดยมี ดร.สมิทธ ธรรมสโรช ผอ.มูลนิธิสภา เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

ภาพข่าว: ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดตัวหนังสือในโครงการดั๊บเบิ้ล เอ สื่อสร้างปัญญา เฟส 11 กับหนังสือ 5 เล่ม 5 ทั่วไป—15 Oct 08

นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดตัวหนังสือในโครงการดั๊บเบิ้ล เอ สื่อสร้างปัญญา เฟส 11 นำหนังสือ 5 เล่ม จาก 5 นักเขียนชื่อดัง สมจิตร จงจอหอ กับผลงาน “ บนสังเวียนยอดนักสู้ ” ดร.สมิทธ ธรรมสโรช “