Friday June 22, 2018 14:25

สรุปภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ Press Releases

ตลาดหลักทรัพย์ จัดงานแถลงสรุปภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์เดือนกรกฎาคม 2560 หุ้น—18 Aug 17

ด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กรและการเงิน จัดทำข้อมูลสรุปภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์รายเดือนเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ข้อมูลสรุปเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับภาวะตลาดหลักทรัพย์ไทย และข้อมูลเปรียบเทียบกับตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดงานแถลงสรุปภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์เดือนพฤษภาคม หุ้น—08 Jun 17

ด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กรและการเงิน จัดทำข้อมูลสรุปภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์รายเดือนเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ข้อมูลสรุปเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับภาวะตลาดหลักทรัพย์ไทย และข้อมูลเปรียบเทียบกับตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดงานแถลงสรุปภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์เดือนเมษายน 2560 หุ้น—18 May 17

ด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กรและการเงิน จัดทำข้อมูลสรุปภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์รายเดือนเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ข้อมูลสรุปเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับภาวะตลาดหลักทรัพย์ไทย และข้อมูลเปรียบเทียบกับตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ

ตลาดหลักทรัพย์ จัดงานแถลงสรุปภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์เดือนมีนาคม 2560 หุ้น—05 Apr 17

ด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กรและการเงิน จัดทำข้อมูลสรุปภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์รายเดือนเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ข้อมูลสรุปเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับภาวะตลาดหลักทรัพย์ไทย และข้อมูลเปรียบเทียบกับตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดงานแถลงสรุปภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์เดือนกุมภาพันธ์ หุ้น—03 Mar 17

ด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กรและการเงิน จัดทำข้อมูลสรุปภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์รายเดือนเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ข้อมูลสรุปเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับภาวะตลาดหลักทรัพย์ไทย และข้อมูลเปรียบเทียบกับตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ

ภาพข่าว: ตลาดหลักทรัพย์ฯ แถลงการดำเนินงานปี 2559 หุ้น—22 Dec 16

เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมแถลงผลการดำเนินงานและสรุปภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ปี 2559 โดยในปี 2559 ตลาดหลักทรัพย์ฯ แสดงความแข็งแกร่งในทุกมิติ ทั้งด้านธุรกิจ คุณภาพ โครงสร้างพื้นฐาน

ภาพข่าว: ตลาดหลักทรัพย์ฯ แถลงการดำเนินงานปี 2559 หุ้น—21 Dec 16

เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมแถลงผลการดำเนินงานและสรุปภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ปี 2559 โดยในปี 2559 ตลาดหลักทรัพย์ฯ แสดงความแข็งแกร่งในทุกมิติ ทั้งด้านธุรกิจ คุณภาพ โครงสร้างพื้นฐาน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดงานแถลงข้อมูลสรุปภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์เดือนตุลาคม หุ้น—08 Nov 16

ด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กรและการเงิน จัดทำข้อมูลสรุปภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์รายเดือนเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ข้อมูลสรุปเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับภาวะตลาดหลักทรัพย์ไทย และข้อมูลเปรียบเทียบกับตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงานแถลงข้อมูลสรุปภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์เดือนสิงหาคม หุ้น—07 Sep 16

ด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กรและการเงิน จัดทำข้อมูลสรุปภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์รายเดือนเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ข้อมูลสรุปเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับภาวะตลาดหลักทรัพย์ไทย และข้อมูลเปรียบเทียบกับตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดงานแถลงข้อมูลสรุปภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์เดือนมิถุนายน หุ้น—08 Jul 16

ด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กรและการเงิน จัดทำข้อมูลสรุปภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์รายเดือนเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ข้อมูลสรุปเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับภาวะตลาดหลักทรัพย์ไทย และข้อมูลเปรียบเทียบกับตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดงานแถลงข้อมูลสรุปภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์เดือนเมษายน หุ้น—04 May 16

ด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กรและการเงิน จัดทำข้อมูลสรุปภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์รายเดือนเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ข้อมูลสรุปเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับภาวะตลาดหลักทรัพย์ไทย และข้อมูลเปรียบเทียบกับตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดงานแถลงข้อมูลสรุปภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์เดือนมีนาคม หุ้น—08 Apr 16

ด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กรและการเงิน จัดทำข้อมูลสรุปภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์รายเดือนเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ข้อมูลสรุปเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับภาวะตลาดหลักทรัพย์ไทย และข้อมูลเปรียบเทียบกับตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงานแถลงข้อมูลสรุปภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์เดือนธันวาคม และปี หุ้น—08 Jan 16

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กรและการเงิน จัดทำข้อมูลสรุปภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์รายเดือนเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ข้อมูลสรุปเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับภาวะตลาดหลักทรัพย์ไทย และข้อมูลเปรียบเทียบกับตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ

สรุปภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์เดือนตุลาคม 2558 หุ้น—17 Nov 15

ในเดือนตุลาคม 2558 ดัชนีตลาดไทย (SET Index) ปิดที่ระดับ 1,394.94 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.4% จากสิ้นเดือนก่อนหน้า และลดลง 6.9% จากสิ้นปี 2557 โดยในเดือนตุลาคมมีปัจจัยสนับสนุน ทั้งการที่ธนาคารกลางของสหรัฐ (FED) ยังคงอัตราดอกเบี้ย นอกจากนี้ ธนาคารกลางยุโรป

สรุปภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ไตรมาส 3 และเดือนกันยายน 2558 หุ้น—15 Oct 15

เดือนกันยายน 2558 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET Index) ปิดที่ระดับ 1,349 จุด ลดลง 2.4% จากเดือนก่อนหน้า และลดลง 9.9% จากสิ้นปี 2557 การปรับตัวลงของดัชนีเป็นไปในทิศทางเดียวกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์อื่นในภูมิภาค และปรับตัวลดลงน้อยกว่าเมื่อเทียบกับดัชนี MSCI

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงานแถลงข้อมูลสรุปภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์เดือนกันยายน หุ้น—13 Oct 15

ด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กรและการเงิน จัดทำข้อมูลสรุปภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์รายเดือนเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ข้อมูลสรุปเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับภาวะตลาดหลักทรัพย์ไทย และข้อมูลเปรียบเทียบกับตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ

สรุปภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์เดือนกรกฎาคม 2558 หุ้น—11 Aug 15

ในเดือนกรกฎาคม 2558 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET Index) ปิดที่ระดับ 1,440.12 จุด ลดลง 4.3% จากสิ้นเดือนก่อน และลดลง 3.8% จากสิ้นปี 2557 โดยมีปัจจัยจากความกังวลต่อการขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่อาจเร็วกว่ากำหนดของ FED

สรุปภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์เดือนพฤษภาคม 2558 หุ้น—10 Jun 15

ในเดือนพฤษภาคม 2558 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET Index) ปิดที่ระดับ 1,496.05 จุด ลดลง 0.1% จากสิ้นปี 2557 และลดลง 2.0% จากสิ้นเดือนก่อน สาเหตุมาจากผู้ลงทุนมีความกังวลกับตัวเลข GDP ของไทย ในไตรมาส 1/2558 ที่ขยายตัว 3.0% ซึ่งต่ำกว่าการคาดการณ์ที่ 3.4%

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงานแถลงข้อมูลสรุปภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์เดือนพฤษภาคม หุ้น—08 Jun 15

ด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กรและการเงิน จัดทำข้อมูลสรุปภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์รายเดือนเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ข้อมูลสรุปเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับภาวะตลาดหลักทรัพย์ไทย และข้อมูลเปรียบเทียบกับตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ

สรุปภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์เดือนเมษายน 2558 หุ้น—14 May 15

ในเดือนเมษายน 2558 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปิดที่ 1,526.74 จุด ปรับเพิ่มขึ้น 1.4% จากสิ้นเดือนก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 1.9% จากสิ้นปี 2557 โดยมีมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 42,442 ล้านบาท ด้าน market capitalizationรวมของตลาดหลักทรัพย์ไทย

สรุปภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์เดือนมีนาคม 2558 และไตรมาส 1/2558 หุ้น—09 Apr 15

ในเดือนมีนาคม 2558 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยปิดที่ 1,505.94 จุด เพิ่มขึ้น 0.6% จากสิ้นปี 2557 แต่ลดลง 5.1% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ผู้ลงทุนต่างประเทศกลับมาซื้อสุทธิเป็นเดือนแรกในปี 2558 ที่มูลค่า 2,391 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ

สรุปภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์เดือนกุมภาพันธ์ 2558 หุ้น—12 Mar 15

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยปิดที่ 1,587.01 จุด เพิ่มขึ้น 0.4% จากเดือนก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 6.0% จากสิ้นปี 2557 โดยในระหว่างเดือนมีความกังวลจากเรื่องปัญหาหนี้ของกรีซ และผลการดำเนินของ บจ. ไทยในไตรมาส 4/2557 ทั้งนี้

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงานแถลงข้อมูลสรุปภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์เดือนกุมภาพันธ์ หุ้น—10 Mar 15

ด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กรและการเงิน จัดทำข้อมูลสรุปภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์รายเดือนเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ข้อมูลสรุปเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับภาวะตลาดหลักทรัพย์ไทย และข้อมูลเปรียบเทียบกับตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ

สรุปภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์เดือนมกราคม 2558 หุ้น—09 Feb 15

ในเดือนมกราคม 2558 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยปิดที่ 1,581.25 จุด เพิ่มขึ้น 5.58% จากสิ้นปี 2557 ในระหว่างเดือนมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในตลาดการเงินโลกหลายเหตุการณ์ เช่น ธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์ประกาศยกเลิกการผูกค่าเงินสวิสฟรังก์กับค่าเงินยูโร

ตลท. จัดงานแถลงข้อมูลสรุปภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์เดือนมกราคม 2558 และ หุ้น—09 Feb 15

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กรและการเงิน จัดทำข้อมูลสรุปภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์รายเดือนเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ข้อมูลสรุปเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับภาวะตลาดหลักทรัพย์ไทย และข้อมูลเปรียบเทียบกับตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดแถลงข้อมูลสรุปภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์เดือนธันวาคม 2557 และปี หุ้น—13 Jan 15

ด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กรและการเงิน จัดทำข้อมูลสรุปภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์รายเดือนเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ข้อมูลสรุปเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับภาวะตลาดหลักทรัพย์ไทย และข้อมูลเปรียบเทียบกับตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ

สรุปภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์เดือนตุลาคม 2557 หุ้น—12 Nov 14

ในเดือนตุลาคม 2557 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยปิดที่ระดับ 1,584.16 จุด เพิ่มขึ้น 21.98% จากสิ้นปี 2556 หรือลดลงเพียง 0.10% จากเดือนก่อนหน้า โดยในช่วงเดือนที่ผ่านมา ดัชนีมีการปรับฐานจากการปรับพอร์ตของ ผู้ลงทุน