สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม Press Releases http://www.thailand4.com/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A1/ สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๒ ใน ๑๘ กุมภาพันธ์ นี้ สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด (สอ.วด.) จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๒ ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ณ นันทอุทยานสโมสร เพื่อคัดเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ สอ.วด. และแก้ไขระเบียบต่าง ๆ รวมถึงข้อบังคับของ สอ.วด. สำหรับของชำร่วยในปีนี้ th-TH Tue, 19 Jun 2018 8:11:03 +0700 สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ขยายระยะเวลาการรับฝากเงิน ถึง ๒๘ กุมภาพันธ์ นี้ http://www.thailand4.com/gen/2010-01-05/db61279be8462ec039606f9354d44eff/ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด มีมติในที่ประชุมให้ขยายระยะเวลาการรับฝากเงินออมทรัพย์เดือนละ ไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท เฉพาะบัญชีเงินฝากที่มียอดเงินไม่ถึง ๓.๕ ล้านบาท ได้จนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ทั้งนี้ http://www.thailand4.com/gen/2010-01-05/db61279be8462ec039606f9354d44eff/ Tue, 05 Jan 2010 9:27:00 +0700 ธนาคารทหารไทย ให้บริการธุรกรรมทางการเงินแก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม http://www.thailand4.com/fin/2009-01-30/4b6f573811b51c9dcfaacf74def5d067/ นายศีลวัต สันติวิสัฎฐ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกรรมการเงิน ธนาคารทหารไทย ลงนามสัญญาให้บริการด้านธุรกรรมทางการเงินใน โครงการ เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินผ่านบัตร ATM กับ พลเรือเอกสินาด หงสกุล http://www.thailand4.com/fin/2009-01-30/4b6f573811b51c9dcfaacf74def5d067/ Fri, 30 Jan 2009 15:45:04 +0700 กองทัพเรือ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม ประจำปี ๒๕๕๑ ใน ๑๗ ตุลาคม นี้ http://www.thailand4.com/gen/2008-09-30/de830d87f782121e1c812f1d80670f51/ สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ได้ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาของบุตร ประจำปี ๒๕๕๑ สมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อที่ได้รับทุนการศึกษาทางเว็บไซต์ http://www.navy.mi.th/wsc หรือ http://info.navy.mi.th/wsc โดยกำหนดมอบทุนในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ http://www.thailand4.com/gen/2008-09-30/de830d87f782121e1c812f1d80670f51/ Tue, 30 Sep 2008 11:45:22 +0700 สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก http://www.thailand4.com/gen/2008-06-24/0246-4817d06b44c137fee42489a2ad8/ สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑ ประเภททุนเรียนดีและประเภททุนส่งเสริมการศึกษา โดยสมาชิกผู้ขอรับทุนจะต้องเป็นสมาชิกติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี มีเลขทะเบียนสมาชิกไม่เกินหมายเลข ๒๐๐๗๑ และไม่ได้รับทุนการศึกษา http://www.thailand4.com/gen/2008-06-24/0246-4817d06b44c137fee42489a2ad8/ Tue, 24 Jun 2008 2:46:09 +0700 สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ให้เงินกู้เพื่อการศึกษาบุตรและสมาชิก http://www.thailand4.com/gen/2008-02-06/0410-f91d3edf6083d92d4418af7a703/ สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด (สอ.วด.) ประกาศให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินประเภทเพื่อการศึกษาบุตรและสมาชิก พุทธศักราช ๒๕๕๐ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้สมาชิก สอ.วด.ได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ให้สูงขึ้น http://www.thailand4.com/gen/2008-02-06/0410-f91d3edf6083d92d4418af7a703/ Wed, 06 Feb 2008 4:10:45 +0700 สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ให้เงินกู้เพื่อการศึกษาของสมาชิก http://www.thailand4.com/gen/2007-10-18/0422-9d2dcb05cd97f4c232d28b6e5a0/ สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด (สอ.วด.) ประกาศให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินประเภทเพื่อการศึกษาของสมาชิก พุทธศักราช ๒๕๕๐ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้สมาชิก สอ.วด.ได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ให้สูงขึ้นตามความต้องการของมวลสมาชิก http://www.thailand4.com/gen/2007-10-18/0422-9d2dcb05cd97f4c232d28b6e5a0/ Thu, 18 Oct 2007 4:22:00 +0700 กองทัพเรือ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม ประจำปี ๒๕๕๐ http://www.thailand4.com/gen/2007-10-17/0321-3a82b1620c2edd04ff8e717df78/ วันนี้ (๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๐) เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเรือโท สินาด หงสกุล ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ประจำปี ๒๕๕๐ ณ นันทอุทยานสโมสร ชั้น ๒ ฐานทัพเรือกรุงเทพ เขตบางกอกน้อย ก http://www.thailand4.com/gen/2007-10-17/0321-3a82b1620c2edd04ff8e717df78/ Wed, 17 Oct 2007 3:21:14 +0700 สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด กำหนดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก http://www.thailand4.com/gen/2007-10-10/0321-b6a684317a3bb4232937f6254c4/ สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด (สอ.วด.) กำหนดประกอบพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม ประจำปี ๒๕๕๐ จำนวน ๔๖๐ ทุน ณ นันทอุทยานสโมสร ชั้น ๒ ฐานทัพเรือกรุงเทพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยสมาชิกและบุต http://www.thailand4.com/gen/2007-10-10/0321-b6a684317a3bb4232937f6254c4/ Wed, 10 Oct 2007 3:21:00 +0700 สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐ http://www.thailand4.com/gen/2007-08-23/0205-e63bd6c13d3187584de0a4b2871/ สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด จะมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐ ประเภททุนส่งเสริมการศึกษา และทุนเรียนดี โดยสมาชิกที่ขอรับทุนจะต้องเป็นสมาชิกก่อนวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙ มีเลขทะเบียนสมาชิกไม่เกินหมายเลข ๑๙๗๐๔ และไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึ http://www.thailand4.com/gen/2007-08-23/0205-e63bd6c13d3187584de0a4b2871/ Thu, 23 Aug 2007 2:05:00 +0700 สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด แจ้งปรับลดอัตราดอกเบี้ย http://www.thailand4.com/gen/2007-08-21/0242-e00980c911a8ac761d024cf8d05/ สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด แจ้งปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ จากเดิมร้อยละ ๕.๐๐ ต่อปี เป็นร้อยละ ๔.๕๐ ต่อปี และปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ จากเดิมร้อยละ ๘.๐๐ ต่อปี เป็นร้อยละ ๗.๗๕ ต่อปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ เป็นต้นไป ขอแจ้งให้สมาชิ http://www.thailand4.com/gen/2007-08-21/0242-e00980c911a8ac761d024cf8d05/ Tue, 21 Aug 2007 2:42:00 +0700 สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี และจัดสรรเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน http://www.thailand4.com/gen/2007-02-20/ada9009b066cdbd5821aee8737705c57/ สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด กำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๔๙ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานประจำปี แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ ฯ และเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ฯ ณ นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒ http://www.thailand4.com/gen/2007-02-20/ada9009b066cdbd5821aee8737705c57/ Tue, 20 Feb 2007 9:17:00 +0700 สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด กำหนดมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก http://www.thailand4.com/gen/2005-10-14/f4372d941019a5f2ef4587b063f26cdb/ กรุงเทพฯ-14 ต.ค.-สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด กำหนดมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี ๒๕๔๘ ในวันศุกร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ นันทอุทยานสโมสร ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเรือโท สินาด หงสกุล ปลัดบ http://www.thailand4.com/gen/2005-10-14/f4372d941019a5f2ef4587b063f26cdb/ Fri, 14 Oct 2005 10:46:00 +0700 สอ.วด.เปิดรับสมัครสมาชิก http://www.thailand4.com/gen/2005-10-06/08f7d9c1f709148bc6dbdf1b62604a03/ กรุงเทพฯ-6 ต.ค.-สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด (สอ.วด.) ขอเชิญชวนข้าราชการที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สอ.วด. โดยเฉพาะผู้ที่สำเร็จการศึกษาใหม่และเริ่มเข้ารับราชการในกองทัพเรือเข้าสมัครเป็นสมาชิก สอ.วด. ทั้งนี้ เพื่อจะได้รับสิทธิประโย http://www.thailand4.com/gen/2005-10-06/08f7d9c1f709148bc6dbdf1b62604a03/ Thu, 06 Oct 2005 11:39:00 +0700 สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ เงินฝาก และเพิ่มทุนเรือนหุ้น http://www.thailand4.com/gen/2005-09-02/ee9d355b4d40fd00b62ce91ec30146d3/ กรุงเทพฯ-2 ก.ย.-สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ จากมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด กำหนดปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้สามัญจากเดิมร้อยละ ๘.๒๕ ต่อปี เป็นร้อยละ ๘.๐๐ ต่อปี ลดเงินฝากจากเดิม ๔๐,๐๐๐ บาท/เดือน เป็น ๓๐,๐๐๐ บาท/เดือน และเพิ่มทุนเ http://www.thailand4.com/gen/2005-09-02/ee9d355b4d40fd00b62ce91ec30146d3/ Fri, 02 Sep 2005 12:55:00 +0700 สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก http://www.thailand4.com/gen/2005-07-28/4817d06b44c137fee42489a2ad82741e/ กรุงเทพฯ-28 ก.ค.-สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด กำหนดให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี ๒๕๔๘ ประเภททุนเรียนดีและประเภททุนส่งเสริมการศึกษา โดยสมาชิกที่ยื่นความจำนงขอรับทุน จะต้องมีคุณสมบัติ คือ - มีบุตรที่กำลังศึกษาอยู่ในปีการศ http://www.thailand4.com/gen/2005-07-28/4817d06b44c137fee42489a2ad82741e/ Thu, 28 Jul 2005 8:25:00 +0700 สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด จ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน http://www.thailand4.com/gen/2005-02-11/6bb28e8110b94399c2645ffaf3d311a4/ กรุงเทพฯ-11 ก.พ.-สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด กำหนดจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิก โดยจะนำเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยและบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สอ.วด. ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ว http://www.thailand4.com/gen/2005-02-11/6bb28e8110b94399c2645ffaf3d311a4/ Fri, 11 Feb 2005 11:50:00 +0700 สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี http://www.thailand4.com/gen/2005-02-10/81047bbf596fd56d09175bde6a998ca5/ กรุงเทพฯ-10 ก.พ.-สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด มีมติให้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๔๗ ณ นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ขอเช http://www.thailand4.com/gen/2005-02-10/81047bbf596fd56d09175bde6a998ca5/ Thu, 10 Feb 2005 16:06:00 +0700