Saturday December 15, 2018 18:56

สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ Press Releases

สยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์เผย ประชาชน 79.16% ไม่เชื่อว่าหลังเลือกตั้งประเทศไทยจะได้รัฐบาลที่ยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด ทั่วไป—13 Dec 18

ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโสสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) เปิดเผยผลการสำรวจ "ความรับรู้และความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปต่อหลัก "ธรรมาภิบาล" กับการพัฒนาประเทศ" สำรวจระหว่างวันที่ 6 ถึง 11 ธันวาคม พ.ศ.

สยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ เผย 5 ปัจจัยสำคัญที่สถานประกอบการต่างๆ ไม่ยอมรับคนพิการเข้าทำงาน ทั่วไป—03 Dec 18

ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโสสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) เปิดเผยผลการสำรวจ "ความคิดเห็นของผู้พิการต่อการจ้างงานตามมาตรา 33 และ 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ"

สยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ เผย ประชาชน 61.1% ไม่ทราบตนเองมีสิทธิ์ตาม ทั่วไป—22 Nov 18

ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโสสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) เปิดเผย ผลการสำรวจ "ความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปต่อนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับการยกระดับคุณภาพการบริการสาธารณะสุข" สำรวจระหว่างวันที่ 15

สยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์เผย ประชาชน 64.74 ชี้เพลงแรป Thailand 4.0 ทั่วไป—12 Nov 18

ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโสสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) เปิดเผยผลการสำรวจ "ความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปต่อการเผยแพร่เพลงแนวเสียดสีทางการเมืองและเพลงแนวสองแง่สองง่ามกับผลกระทบในสังคม"

สยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ เผย 3 สาเหตุนำไปสู่พฤติกรรมกลั่นแกล้งกันในโรงเรียน ทั่วไป—01 Nov 18

ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโสสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) แถลงผลการสำรวจ "ความคิดเห็นของพ่อแม่ผู้ปกครองต่อปัญหานักเรียนมีพฤติกรรมกลั่นแกล้ง-ล้อเลียน-ขู่เข็ญภายในสถานศึกษา" สำรวจระหว่างวันที่ 26 ถึง 31

สยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ เผย 5 คดีที่ตำรวจมีการเรียกรับสินบนมากที่สุด ทั่วไป—16 Oct 18

ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโสสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(STC) เปิดเผยผลการสำรวจ "ความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปต่อปัญหาการทุจริตเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ" สำรวจระหว่างวันที่ 8 ถึง 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561

สยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ เผย 74.23% เชื่อลุงตู่ได้นั่งนายกฯต่อหลังเลือกตั้ง ทั่วไป—05 Oct 18

ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโสสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) แถลงผลการสำรวจ "ความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปต่อการประกาศสนใจงานการเมืองของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น"

สยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ เผย ผู้ปกครอง 66.54% ระบุการสอบเข้า ป.1 ทั่วไป—28 Sep 18

ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโสสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) แถลงผลการสำรวจ "ความคิดเห็นของพ่อแม่ผู้ปกครองต่อแนวคิดการยกเลิกการสอบเข้าเรียนต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่ง" สำรวจระหว่างวันที่ 23 ถึง 27

สยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ เผย ประชาชน 61.73% ค้านการอนุญาตให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์อื่นจ่า ทั่วไป—17 Sep 18

ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโสสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) แถลงผลการสำรวจ "ความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปต่อกระบวนการจ่ายยารักษาโรคกับปัญหาการเข้าถึงยารักษาโรค" สำรวจระหว่างวันที่ 8 ถึง 13 กันยายน พ.ศ.

สยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ เผย 73.06% เชื่อการเพิ่มโทษผู้ไม่มีหรือไม่พกใบขับขี่จะเปิดช่องทางให้ต ทั่วไป—03 Sep 18

ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโสสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) แถลงผลการสำรวจ "ความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปต่อการเพิ่มบทลงโทษเกี่ยวกับใบอนุญาตขับขี่กับการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน" สำรวจระหว่างวันที่ 25 ถึง 30

สยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ เผย 83.21% ไม่สนนายกฯ ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง ทั่วไป—24 Aug 18

ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโสสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) แถลงผลการสำรวจ "ความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปต่อตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและสี่ปีกับการเป็นนายกรัฐมนตรีของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา"

สยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ เผย 5 สาเหตุนำไปสู่การเป็นคุณแม่วัยใส ทั่วไป—14 Aug 18

ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโสสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) แถลงผลการสำรวจ "ความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปต่อประเด็นคุณแม่วัยใสกับปัญหาในสังคมไทย" สำรวจระหว่างวันที่ 5 ถึง 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561

สยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ เผย 73.88 หนุนห้างร้าน-บริษัทเอกชน งดรับลูกหนี้กยศ.ที่หลีกเลี่ยงการชด ทั่วไป—03 Aug 18

ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโสสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) แถลงผลการสำรวจ "ความคิดเห็นของนักเรียนนักศึกษาต่อบริการเงิน/กองทุนให้กู้ยืมทางการศึกษา" สำรวจระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม ถึง 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ประชาชน 72.45% เห็นด้วยกับการเปิดตัวพรรคการเมืองใหม่ๆเพื่อเป็นทางเลือกให้ประชาชน ขณะที่ร้อยละ 76.58 ทั่วไป—23 Jul 18

ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโส,อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช ประธานกรรมการ,ดร.พิสิฐ พฤกษ์สถาพร กรรมการรองผู้อำนวยการ และอาจารย์วัฒนา บุญปริตร กรรมการรองผู้อำนวยการสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC)

สยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ เผย 57.88% ชี้พรรคการเมืองใหม่ๆ ยังไม่ใช่ตัวเลือกที่ดี ทั่วไป—23 Jul 18

ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโสสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (วสท. หรือ STC) แถลงผลการสำรวจ "ความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปต่อการเปิดตัวพรรคการเมืองใหม่ๆกับการเป็นทางเลือกให้ประชาชน" สำรวจระหว่างวันที่ 15 ถึง 20

สยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ เผย 5 สิ่งที่ได้จากข่าวการช่วยเหลือเด็กติดถ้ำ ทั่วไป—11 Jul 18

ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโสสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) แถลงผลการสำรวจ "ความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปต่อข่าวการช่วยเหลือนักฟุตบอลและผู้ฝึกสอนที่ติดอยู่ภายในถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน" สำรวจระหว่างวันที่ 5

สยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ เผย ประชาชน 75.61% เชื่อโทษประหารชีวิตทำให้คนเกรงกลัวมากกว่าโทษอื่นๆ ทั่วไป—02 Jul 18

ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโสสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(STC) แถลงผลการสำรวจ "ความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปต่อการบังคับใช้โทษประหารชีวิตกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย" สำรวจระหว่างวันที่ 23 ถึง 28 มิถุนายน

สยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ เผย คนไทย 69.35% เชื่อมีเจ้าหน้าที่รู้เห็นเป็นใจกับการนำเข้าขยะอิเล็ก ทั่วไป—18 Jun 18

ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโสสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(STC) แถลงผลการสำรวจ "ความรับรู้และความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปต่อปัญหาการทำลายขยะอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย" สำรวจระหว่างวันที่ 10 ถึง 15 มิถุนายน

สยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ เผย ประชาชน 71.32% เชื่อราคาน้ำมัน-ก๊าซหุงต้มขึ้นราคาทำของแพง ทั่วไป—11 Jun 18

ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโสสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) แถลงผลการสำรวจ "ความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปต่อการปรับขึ้นราคาค่าพลังงานกับการใช้ชีวิตประจำวัน" สำรวจระหว่างวันที่ 4 – 8 มิถุนายน พ.ศ.

สยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ เผย 5 ข้อดี-ข้อเสียของการมีรัฐบาลแห่งชาติ ทั่วไป—21 May 18

ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโสสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) แถลงผลการสำรวจ "ความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปต่อแนวคิดการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร" สำรวจระหว่างวันที่ 13 ถึง 18

สยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ เผย 79.37% เชื่อทุจริตเงินทอนวัดไม่ส่งผลให้ศรัทธาในศาสนาลดลง ทั่วไป—28 May 18

ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโสสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) แถลงผลการสำรวจ "ความคิดเห็นของพุทธศาสนิกชนไทยต่อข่าวทุจริตเงินทอนวัดกับความศรัทธาในพระพุทธศาสนา" สำรวจระหว่างวันที่ 21 ถึง 26 พฤษภาคม พ.ศ.

สยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ เผย 5 เหตุผลอาหารเสริม - เครื่องสำอางผิดกม.ยังขายผ่านสื่อออนไลน์ได้ ทั่วไป—09 May 18

ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโสสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) แถลงผลการสำรวจ "ความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปต่อปัญหาการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางผิดกฎหมายผ่านสื่อสังคมออนไลน์"

สยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ เผย ประชาชน 70.47% เชื่อรถเร่ห้างสรรพสินค้า ทั่วไป—27 Apr 18

ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโสสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) แถลงผลการสำรวจ "พฤติกรรมและความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปต่อการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคกับรถขายสินค้าเคลื่อนที่" สำรวจระหว่างวันที่ 21 ถึง 26

สยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ เผย ประชาชน 70.33% ชี้ #ออเจ้า ช่วยยกระดับละครไทยให้สูงขึ้น ทั่วไป—11 Apr 18

ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโสสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) แถลงผลการสำรวจ "ความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปต่อกระแสความนิยมละครโทรทัศน์แนวย้อนยุคอิงประวัติศาสตร์กับการรณรงค์ความเป็นไทย" สำรวจระหว่างวันที่ 5

สยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ เผย 3 สาเหตุผลทำให้เกิดทุจริตเงินสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ทั่วไป—02 Apr 18

ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโสสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) แถลงผลการสำรวจ "ความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปต่อข่าวการทุจริตเงินสงเคราะห์จากภาครัฐสำหรับผู้ด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ" สำรวจระหว่างวันที่ 25 - 29

สยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ เผย ประชาชน 68.23% เชื่อหาก 7-ELEVEN เป็น Bank Agent ทั่วไป—19 Mar 18

ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโสสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) แถลงผลการสำรวจ "ความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปต่อการอนุญาตให้ร้านสะดวกซื้อเป็นตัวแทนธนาคาร (Banking Agent) ของธนาคารพาณิชย์" สำรวจระหว่างวันที่

สยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ เผย ประชาชน 29.73% มั่นใจ ก.พ. 62 ได้เลือกตั้งแน่นอน ทั่วไป—07 Mar 18

ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโสสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) แถลงผลการสำรวจ "ความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปต่อการกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง"

สยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ เผย ประชาชน 29.73% มั่นใจ ก.พ. 62 ได้เลือกตั้งแน่นอน ทั่วไป—07 Mar 18

ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโสสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) แถลงผลการสำรวจ "ความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปต่อการกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง"