Monday May 27, 2019 06:36

หนี้สาธารณะคงค้าง Press Releases

รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2561 หุ้น—31 Jan 19

นายธีรัชย์ อัตนวานิช ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ ได้รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 6,833,645.93 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 41.80 ของ GDP โดยแบ่งเป็นหนี้รัฐบาล 5,551,356.52 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจ 937,778.13 ล้านบาท

สบน. ชี้แจงหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2561 ทั่วไป—11 Oct 18

นายธีรัชย์ อัตนวานิช ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ชี้แจงประเด็นปรากฏข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เกี่ยวกับตัวเลขหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2561 โดยเปรียบเทียบกับตัวเลขหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2557

รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2561 ทั่วไป—06 Sep 18

สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2561 คิดเป็นร้อยละ 40.88 ของ GDP โดยรัฐบาลได้กู้เงินเพื่อเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่องและวางรากฐานเศรษฐกิจในระยะยาว ซึ่งรวมถึงโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ

รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2561 หุ้น—02 Jul 18

นายธีรัชย์ อัตนวานิช ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ ได้รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 มีจำนวน 6,497,688.57 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40.78 ของ GDP โดยแบ่งเป็น หนี้รัฐบาล 5,202,092.04 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจ 907,969.04 ล้านบาท

รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนเมษายน 2561 ทั่วไป—01 Jun 18

นายธีรัชย์ อัตนวานิช ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ ได้รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 มีจำนวน 6,486,711.48 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 41.04 ของ GDP โดยแบ่งเป็นหนี้รัฐบาล 5,182,896.20 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจ 914,646.77 ล้านบาท

รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2561 ทั่วไป—04 May 18

นายธีรัชย์ อัตนวานิช ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ ได้รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 มีจำนวน 6,454,168.89 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 41.04 ของ GDP โดยแบ่งเป็นหนี้รัฐบาล 5,145,028.98 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจ 918,898.16 ล้านบาท

รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 หุ้น—03 Apr 18

นายธีรัชย์ อัตนวานิช ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ ได้รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 มีจำนวน 6,463,676.84 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 41.34 ของ GDP โดยแบ่งเป็น หนี้รัฐบาล 5,135,083.68 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจ 935,776.80 ล้านบาท

รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2560 ทั่วไป—08 Feb 18

นายธีรัชย์ อัตนวานิช ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ ได้รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวน 6,371,416.12 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 41.76 ของ GDP โดยแบ่งเป็นหนี้รัฐบาล 5,027,438.43 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจ 940,263.45 ล้านบาท

รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2560 ทั่วไป—03 Jan 18

นายธีรัชย์ อัตนวานิช ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ ได้รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 มีจำนวน 6,325,468.69 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 41.67 ของ GDP โดยแบ่งเป็น หนี้รัฐบาล 4,959,326.12 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจ 956,649.10 ล้านบาท

ชี้แจงข้อกำหนดเงินกู้ ADB ทั่วไป—08 Dec 17

นางสาวศิรสา กันต์พิทยา รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ชี้แจงประเด็นที่มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเงินกู้ ADB ที่มีข้อกำหนดหลายประการ นอกเหนือจากการคิดอัตราดอกเบี้ย ดังนี้ 1. หนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 มีจำนวน 6,305,654.60 ล้านบาท

รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2560 ทั่วไป—07 Nov 17

นายธีรัชย์ อัตนวานิช ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ ได้รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มีจำนวน 6,369,331.31 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 42.29 ของ GDP โดยแบ่งเป็นหนี้รัฐบาล 4,959,164.41 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจ 970,216.31 ล้านบาท

รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2560 ทั่วไป—29 Sep 17

นายธีรัชย์ อัตนวานิช ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ ได้รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 มีจำนวน 6,274,872.04 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 41.92 ของ GDP โดยแบ่งเป็น หนี้รัฐบาล 4,861,262.73 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจ 966,596.76 ล้านบาท

รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2560 ทั่วไป—05 Sep 17

นายธีรัชย์ อัตนวานิช ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ ได้รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 มีจำนวน 6,224,988.75 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 41.83 ของ GDP โดยแบ่งเป็น หนี้รัฐบาล 4,803,543.97 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจ 967,658.32 ล้านบาท

รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2560 ทั่วไป—09 Aug 17

นายธีรัชย์ อัตนวานิช ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ ได้รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 มีจำนวน 6,185,431.38 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น หนี้รัฐบาล 4,759,892.16 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจ 967,318.90 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน

รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2560 ทั่วไป—17 Jul 17

นายธีรัชย์ อัตนวานิช ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ ได้รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 มีจำนวน 6,347,824.38 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 42.90 ของ GDP โดยแบ่งเป็นหนี้รัฐบาล 4,912,277.61 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจ 971,707.95 ล้านบาท

รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนเมษายน 2560 หุ้น—30 May 17

นายธีรัชย์ อัตนวานิช ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ ได้รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 มีจำนวน 6,267,920.88 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 42.64 ของ GDP โดยแบ่งเป็นหนี้รัฐบาล 4,823,995.82 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจ 972,750.61 ล้านบาท

รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2560 ทั่วไป—09 May 17

นายธีรัชย์ อัตนวานิช ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ ได้รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 มีนาคม2560 มีจำนวน 6,166,549.32 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 42.27 ของ GDP โดยแบ่งเป็น หนี้รัฐบาล 4,728,655.60 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจ 962,885.32 ล้านบาท

รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ทั่วไป—16 Apr 17

หนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 มีจำนวน 6,090,230.67 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น หนี้รัฐบาล 4,637,934.90 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจ 972,466.27 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) 460,477.61 ล้านบาท และ หนี้หน่วยงานของรัฐ

ภาพข่าว: สบน. แถลงรายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือน ก.พ. 2560 ทั่วไป—16 Apr 17

นายธีรัชย์ อัตนวานิช ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ แถลงข่าวรายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 มีจำนวน6,090,230.67 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น หนี้รัฐบาล 4,637,934.90 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจ 972,466.27 ล้านบาท

รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนมกราคม 2560 ทั่วไป—13 Mar 17

หนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 มกราคม 2560 มีจำนวน 6,059,644.61 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 41.97 ของGDP โดยแบ่งเป็น หนี้รัฐบาล 4,596,971.41 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจ 979,480.31 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) 463,685.79 ล้านบาท

ภาพข่าว: การแถลงข่าวรายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือน พ.ย. 2559 ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเน ทั่วไป—23 Jan 17

นายธีรัชย์ อัตนวานิช ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ ในฐานะโฆษกสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ แถลงข่าวรายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2559 และผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดย สบน. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 หนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30

รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2559 หุ้น—20 Jan 17

หนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 มีจำนวน 5,944,236.79 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 42.39 ของ GDP โดยแบ่งเป็น หนี้รัฐบาล 4,473,558.49 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 979,495.27 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน

รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2559 ทั่วไป—22 Dec 16

ร้อยละ 42.71 ของ GDP โดยแบ่งเป็น หนี้รัฐบาล 4,491,860.05 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 984,958.41 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) 487,049.87 ล้านบาท และหนี้หน่วยงานของรัฐ 21,306.68 ล้านบาท

ภาพข่าว: สบน. แถลงข่าวรายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนกันยายน ทั่วไป—21 Nov 16

นายธีรัชย์ อัตนวานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ นางสุณี เอกสมทราเมษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน นางสาวอุปมา ใจหงษ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาตลาดตราสารหนี้ และนายฐิติเทพ สิทธิยศ เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ

รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2559 ทั่วไป—21 Nov 16

นายธีรัชย์ อัตนวานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ ได้รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ดังนี้ หนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 มีจำนวน 5,988,386.53 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 42.73 ของ GDP