Tuesday June 19, 2018 08:15

เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม Press Releases

“เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม” มเหสีกู้ชาติ องค์สุดท้ายของโชซอน บันเทิง—31 Aug 11

เรื่องราวประวัติของมเหสีองค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์โชซอนนามว่า “เมียงซอง” ที่มีบทบาทในการปกครองของประวัติศาสตร์เกาหลี พระนางมีส่วนร่วมในการเมืองและการฑูต เป็นผู้นำในการต่อต้านจักรวรรดิญี่ปุ่น

เรื่องย่อ: The Last Empress (เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม) บันเทิง—31 Aug 11

พระมเหสีเมียงซองทรงเป็นพระมเหสีที่ทรงอัจฉริยภาพ ด้านการปกครองของประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของเกาหลี ทรงครองอำนาจเป็นเวลายาวนานถึงสามสิบปีจนกระทั่งแผ่นดินโชซอน ล่มสลาย พระมเหสีเมียงซองทรงเป็นพระมเหสีพระองค์สุดท้ายของแผ่นดินโชซอน