Sunday February 1, 2015 15:39

โภชนาการเกิน Press Releases

ภาพข่าว: กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนลร่วมกับ รร.อัสสัมชัญธนบุรี จัดกิจกรรม "เด็กอ้วนแก้ไขได้" สุขภาพ—28 Dec 12

สมาคมผู้ปกครอง และโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ร่วมกับ กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล จัดกิจกรรม “ส่งเสริมสุขภาพนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์” หรือโรคอ้วน เพื่อควบคุมน้ำหนักเด็กนักเรียนที่มีปัญหาภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์

เมนูอาหารกลางวันคลิกพลิกวิกฤตทุพโภชนาการเด็กไทย ทั่วไป—13 Feb 08

ความไม่สมดุลทางภาวะโภชนาการทั้งภาวะโภชนาการเกินและภาวะขาดโภชนาการกลายเป็นวิกฤตที่กำลังกระหน่ำเด็กไทยในทุกช่วงอายุอย่างหนัก ทั้งยังจะทวีคูณความรุนแรงขึ้นอีกมากหากยังไม่แก้ไขโดยด่วนเสียแต่วันนี้ ด้วยในแต่ละวันเด็กวัยเจริญเติบโตจำต้องการสารอาหารในปริมาณเพียงพอต่อการพัฒนาทางร่างกายและสมองเพื่อจะให้พวกเขาสามารถสนุกสนานกับการเรียนและทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้

ในทางตรงข้ามถ้าได้รับสารอาหารในปริมาณไม่สอดคล้องต่อความต้องการของร่างกาย ไม่ว่าจะปริมาณมากหรือน้อยเกินไปก็จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อพัฒนาการทางร่างกายและสมอง ด้วยมากเกินไปก็จะทำให้เด็กกลายเป็นโรคอ้วนและโรคเบาหวาน ขณะที่น้อยเกินไปร่างกายก็จะเติบโตช้า สมองพัฒนาช้า ตลอดจนเจ็บป่วยบ่อย ๆ

อาหารมื้อกลางวันในโรงเรียนที่มักจะสร้างปัญหา ‘ทุพโภชนาการ’ ให้แก่เด็กไทยอย่างมากมายเนื่องด้วยมีสารอาหารไม่เหมาะสมต่อความต้องการของร่างกายและสมอง ถึงแม้ว่าทางภาครัฐจะจัดสรรงบประมาณโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนมาให้ แต่สุดท้ายก็ไม่อาจถ้วนทั่วเด็กทุกคนในโรงเรียน

อย่างไรก็ตามงบประมาณไม่ได้เป็นปัจจัยชี้ขาดว่าอาหารมื้อกลางวันในโรงเรียนจะด้อยคุณภาพหรือสามารถสร้างเสริมพัฒนาการทางร่างกายและสมองของเด็กได้มาก เพราะหากโรงเรียนมี ‘คู่มือโปรแกรมอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน’ แล้ว เงินไม่มากนักก็สามารถจัดสำรับอาหารกลางวันที่มีปริมาณสารอาหารเพียงพอต่อความต้องการทางร่างกายและสมองของเด็กๆ ได้

ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์อาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนที่ร่วมกันจัดทำโดยเครือข่ายวิจัยสุขภาพ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มส

เมนูอาหารกลางวัน คลิกพลิกวิกฤตทุพโภชนาการเด็กไทย ทั่วไป—13 Feb 08

ความไม่สมดุลทางภาวะโภชนาการทั้งภาวะโภชนาการเกินและภาวะขาดโภชนาการกลายเป็นวิกฤตที่กำลังกระหน่ำเด็กไทยในทุกช่วงอายุอย่างหนัก ทั้งยังจะทวีคูณความรุนแรงขึ้นอีกมากหากยังไม่แก้ไขโดยด่วนเสียแต่วันนี้

เปิดต้นแบบโรงเรียนลดพุง ทั่วไป—28 Jan 08

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ(มสช.) ภาวะโภชนาการเกินในประชากรวัยเด็กถือเป็นภัยคุกคามอนาคตของชาติหนึ่ง ปัจจุบันเด็กไทยร้อยละ 30 จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนเมื่อเด็กเหล่านี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่อ้วนก็ย่อมมีโอกาสป่วยด้วยสารพัดโรค โดยเฉพาะโรคเบาหวานและโรคแทรกซ้อนต่