ตลาดหลักทรัพย์ไทยรับมอบ Best Sustainable Securities Exchange Southeast Asia Emerging Markets 2017 ตอกย้ำความโดดเด่นด้านการพัฒนาตลาดทุนอย่างยั่งยืน

Stocks and Financial Services Press Releases Thursday June 29, 2017 17:22
กรุงเทพฯ--29 มิ.ย.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนในภูมิภาค ล่าสุดรับมอบรางวัล "Best Sustainable Securities Exchange Southeast Asia Emerging Markets 2017" จากวารสาร Capital Finance International (CFI.co) ประเทศอังกฤษ สะท้อนให้เห็นถึงการสร้างรากฐานการเติบโตที่ยั่งยืนแก่ตลาดทุน เศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งมั่นพัฒนาตลาดทุนให้เป็นประโยชน์ของทุกภาคส่วนมาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ "To Make the Capital Market "Work" for Everyone" โดยให้ความสำคัญกับการเติบโตทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ พัฒนาความยั่งยืนในทุกมิติ ตั้งแต่การดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ เอง ที่มุ่งสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการทำงาน และได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรของ UN Sustainable Stock Exchanges (SSE) Initiative แห่งแรกในอาเซียน พร้อมให้ความสำคัญต่อการพัฒนาผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม ตั้งแต่การส่งเสริมความรู้ด้านการออมการลงทุนแก่ประชาชน และการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ตลอดจนการดูแลชุมชนและสังคม

งานด้านการพัฒนาความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีผลสำเร็จที่โดดเด่นเป็นรูปธรรมหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการที่ 14 บจ. ไทยเข้าคำนวณในดัชนี DJSI มากที่สุดในอาเซียน และ 30 บจ. ได้รับคัดเลือกเข้าสู่ดัชนี FTSE4Good ASEAN 5 Index ด้านบรรษัทภิบาล คะแนน ASEAN CG Scorecard ของไทยสูงสุดในอาเซียนต่อเนื่อง อีกทั้งด้านนักลงทุนสัมพันธ์ บจ. ไทยคว้ารางวัล IR ดีเด่นสุดในระดับภูมิภาคถึง 14 รางวัล

"การได้รับรางวัล "Best Sustainable Securities Exchange Southeast Asia Emerging Markets 2017" จากวารสาร Capital Finance International (CFI.co) ประเทศอังกฤษในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจที่สะท้อนความมุ่งมั่นของตลาดหลักทรัพย์ฯ และการทำงานที่ประสานกับทุกภาคส่วนในตลาดทุน ที่สำคัญ รางวัลนี้สะท้อนถึงคุณภาพและศักยภาพของตลาดทุนไทยที่โดดเด่นเทียบเคียงตลาดหลักทรัพย์ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากล" นางเกศรากล่าว

วารสาร Capital Finance International (CFI.co) คือวารสารจากประเทศอังกฤษที่รายงานข้อมูลในแวดวงธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการเงินทั่วโลกโดยจะมีการมอบรางวัลเป็นประจำทุกปีให้แก่บุคคลและองค์กรธุรกิจทั่วโลกที่มีความโดดเด่นด้านต่าง ๆ ที่สร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีนัยสำคัญ โดยเป็นผลจากการสำรวจความเห็นจากสมาชิกผู้อ่านและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยการมอบรางวัลครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศเกียรติคุณและสร้างแรงบันดาลใจ อีกทั้งเป็นแบบอย่างให้แก่สาธารณชนได้พัฒนาตนเองและองค์กรอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต


Latest Press Release

PTG reveals business plan in Golden Pig Year Targeting revenue and volume growth by 20% Gearing up for expansion to 2,000 service stations and joining up with business partners to create new customer experiences

"PTG Energy" targets 2019 revenue and volume growth of 20%, aiming to increase EBITDA by 40%-50% and expand service stations to 2,000 with planned investment of 3.5 billion baht in order to maintain the second position in retailed oil market share. Mr....

Photo Release: EXIM Thailand Celebrates 25th Anniversary Inviting Public and Private Sectors to Donate to Chakri Naruebodindra Medical Institute

Mr. Adul Chotinisakorn (third right), Director of Export-Import Bank of Thailand (EXIM Thailand), together with the Bank's senior management welcomed executives from private and public agencies on the occasion of EXIM Thailand's 25th anniversary at EXIM...

Prudential Thailand launches PRUsuper a unique and flexible solution targeting customers who dont like insurance

Prudential Life Assurance (Thailand) Public Company Limited ("Prudential Thailand") has launched PRUsuper link, a unique and flexible investment-linked insurance product that was developed based on the true voice of customers through an online customer...

Bangkok Bank approved that the dividend payment be paid at the rate of Baht 6.50 per ordinary share

Bangkok Bank approved that the dividend payment for the operating results of the year 2018 be paid at the rate of Baht 6.50 per ordinary share and resolved to convene the 26th annual ordinary meeting of shareholders on April 12, 2019. Bangkok Bank...

PTT Reveals 2018 Performance, Creating Energy Security, Tackling Changes for Sustainable Future,

Strengthening infrastructure, developing new businesses, raising competitive edge, along with improving people's quality of life and conserving environment, PTT grants 82.220 billion Baht of its revenues to the government as its tax payment. Mr. Chansin...

Related Topics