ก.ล.ต. ไทย และ ก.ล.ต. ลักเซมเบิร์ก ร่วมมือพัฒนา Fintech เพื่อสนับสนุนให้การระดมทุนในตลาดทุนมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Stocks and Financial Services Press Releases Monday February 3, 2020 09:31
กรุงเทพฯ--3 ก.พ.--สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เข้าพบ Mr. Claude Marx, Director General, Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) หน่วยงานกำกับดูแลตลาดการเงินของราชรัฐลักเซมเบิร์ก Ms. Daniele Berna-Ost, Secretary General, CSSF และคณะ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลพัฒนาการที่สำคัญและประเด็นด้านการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีทางการเงิน (Fintech) สนับสนุนให้การระดมทุนในตลาดทุนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ณ ราชรัฐลักเซมเบิร์ก เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พร้อมด้วยผู้ช่วยเลขาธิการ นางสาวจอมขวัญ คงสกุล และคณะ ได้เข้าพบ Mr. Claude Marx, Director General, Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) หน่วยงานกำกับดูแลตลาดการเงินของราชรัฐลักเซมเบิร์ก Ms. Daniele Berna-Ost, Secretary General, CSSF และคณะ โดยสองหน่วยงานบรรลุข้อตกลงในการจัดทำกรอบความร่วมมือด้านเทคโนโลยีทางการเงิน (Fintech) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลพัฒนาการที่สำคัญและประเด็นด้านการกำกับดูแล Fintech ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือลักษณะเดียวกับที่ CSSF ทำกับหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนของออสเตรเลีย ดูไบ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ทั้งนี้ ข้อตกลงใหม่ได้ขยายกรอบความร่วมมือระหว่าง ก.ล.ต. กับ CSSF ฉบับปี 2555 ในเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการกำกับดูแลบริษัทจัดการและกองทุนรวม

นอกจากนี้ CSSF ยินดีให้การสนับสนุนการเสนอขายกองทุนไทยในยุโรปภายใต้กรอบความร่วมมือ Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) ซึ่ง ก.ล.ต. ได้เข้าร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับองค์กรกำกับดูแลตลาดทุนของประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรป 23 ประเทศ และEuropean Economic Area (EEA) อีก 3 ประเทศ รวมทั้งสิ้น 26 ประเทศ เมื่อปี 2556 เพื่อเป็นการให้ความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลผู้จัดการกองทุนที่มีนโยบายทางเลือก (alternative investment fund managers) ที่มีการประกอบกิจการแบบ cross-border ในประเทศคู่ภาคี ซึ่งในปัจจุบันมีกองทุนที่จัดตั้งโดยบริษัทจัดการของไทยไปเสนอขายในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปผ่านกลไกดังกล่าวแล้วจำนวน 2 กองทุน และ ก.ล.ต.ไทย จะจัดสัมมนาโดยเชิญผู้แทนจาก CSSF มาร่วมบรรยายความรู้ให้กับบริษัทจัดการ และสมาคมบริษัทจัดการลงทุนด้วย


Latest Press Release

PTT postpones the 2020 Annual General Meeting of Shareholders(“AGM”) and approves the interim dividend payment to help prevent the spread of COVID-19

Mr.Chansin Treenuchagron, President & CEO of PTT Public Company Limited (PTT) revealed the resolutions of PTT’s Board of Directors on the Special Meeting No 1/2020 held on March 26, 2020 to postpone the 2020 Annual General Meeting of...

Slimconcept is signing MOU to raise funds in the London Stock Exchange

Ms. Punnapa Techarojkul, the Chief Executive Officer of Slim Concept Corporation Company Limited (SCC) and the executive of the leading health and beauty business under the name of Slim Concept and Mariza Clinic, revealed that according to the figures of...

PTT Exploration and Production Public Company Limited Announcement The postponement of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2020

PTT Exploration and Production Public Company Limited or PTTEP refers to the resolutions to hold the 2020 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) on Monday 30 March 2020 at 14:00hrs., which the venue was changed to The Synergy Hall, 6th Floor,...

PwC named a Leader in the IDC MarketScape for Worldwide Risk Consulting Services

According to client feedback and IDC MarketScape evaluation, PwC is seen to excel at adapting to changing requirements to the risk consulting business model. PwC has been named as a Leader in the IDC MarketScape: Worldwide Risk Consulting Services 2019...

Labuan IBFC's Financial Services Community Band Together to Contribute to the Relief Efforts in Combating COVID-19

Labuan International Business and Financial Centre, Labuan IBFC's financial services and intermediation community have come together to assist local authorities in relief efforts via the pooling of resources. Labuan IBFC's Cross-Industry Group...

Related Topics