ก.ล.ต. ไทย และ ก.ล.ต. ลักเซมเบิร์ก ร่วมมือพัฒนา Fintech เพื่อสนับสนุนให้การระดมทุนในตลาดทุนมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Stocks and Financial Services Press Releases Monday February 3, 2020 09:31
กรุงเทพฯ--3 ก.พ.--สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เข้าพบ Mr. Claude Marx, Director General, Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) หน่วยงานกำกับดูแลตลาดการเงินของราชรัฐลักเซมเบิร์ก Ms. Daniele Berna-Ost, Secretary General, CSSF และคณะ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลพัฒนาการที่สำคัญและประเด็นด้านการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีทางการเงิน (Fintech) สนับสนุนให้การระดมทุนในตลาดทุนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ณ ราชรัฐลักเซมเบิร์ก เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พร้อมด้วยผู้ช่วยเลขาธิการ นางสาวจอมขวัญ คงสกุล และคณะ ได้เข้าพบ Mr. Claude Marx, Director General, Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) หน่วยงานกำกับดูแลตลาดการเงินของราชรัฐลักเซมเบิร์ก Ms. Daniele Berna-Ost, Secretary General, CSSF และคณะ โดยสองหน่วยงานบรรลุข้อตกลงในการจัดทำกรอบความร่วมมือด้านเทคโนโลยีทางการเงิน (Fintech) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลพัฒนาการที่สำคัญและประเด็นด้านการกำกับดูแล Fintech ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือลักษณะเดียวกับที่ CSSF ทำกับหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนของออสเตรเลีย ดูไบ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ทั้งนี้ ข้อตกลงใหม่ได้ขยายกรอบความร่วมมือระหว่าง ก.ล.ต. กับ CSSF ฉบับปี 2555 ในเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการกำกับดูแลบริษัทจัดการและกองทุนรวม

นอกจากนี้ CSSF ยินดีให้การสนับสนุนการเสนอขายกองทุนไทยในยุโรปภายใต้กรอบความร่วมมือ Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) ซึ่ง ก.ล.ต. ได้เข้าร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับองค์กรกำกับดูแลตลาดทุนของประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรป 23 ประเทศ และEuropean Economic Area (EEA) อีก 3 ประเทศ รวมทั้งสิ้น 26 ประเทศ เมื่อปี 2556 เพื่อเป็นการให้ความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลผู้จัดการกองทุนที่มีนโยบายทางเลือก (alternative investment fund managers) ที่มีการประกอบกิจการแบบ cross-border ในประเทศคู่ภาคี ซึ่งในปัจจุบันมีกองทุนที่จัดตั้งโดยบริษัทจัดการของไทยไปเสนอขายในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปผ่านกลไกดังกล่าวแล้วจำนวน 2 กองทุน และ ก.ล.ต.ไทย จะจัดสัมมนาโดยเชิญผู้แทนจาก CSSF มาร่วมบรรยายความรู้ให้กับบริษัทจัดการ และสมาคมบริษัทจัดการลงทุนด้วย


Latest Press Release

Leveraging synergy with MUFG, Krungsri holds seminar to provide insight into global markets, building immunity for business customers

Krungsri (Bank of Ayudhya PCL) exclusively organized an online seminar entitled “Building Business Immunity From Covid-19” for Krungsri Business customers from large corporate companies, financial institutions, and Japanese corporate and...

MOAC collaborates with the private sector to form 3,000 Smart Farming Hedge Funds for farmers

“Agriculture in Thailand is one of the main drives of economic development of Thailand also grassroots of food for the security of the country and to the world. As the majority of Thais in the agricultural industry, MOAC has the policy to create a...

Innotech Asset Management to launch a new Thai ESG equity fund IPO

Innotech Asset Management has today announced the launch of a new sustainable Thai equity fund, and has selected Arabesque Asset Management, a global asset management firm, as its portfolio investment advisor. The 'Innotech Sustainable Thai Equity...

Boxing Champion Manny Pacquiao's PAC Token Set to List on Licensed Virtual Currency Exchange in the Philippines

Global Crypto Offering Exchange (GCOX) today announced the signing of a strategic partnership with COEXSTAR Exchange, a BSP-licensed Virtual Currency Exchange in the Philippines. With the collaboration in place, PAC Token (PAC) - the digital currency of...

Despite Global Pandemic and Recession - 4ARTechnologies is the First Start-up to Fulfil Its ICO Promises With Innovative Product Release and Exchange Listing

Following the implementation of Apple recommendations, the Swiss company 4ARTechnologies launches the next version of the 4ARTapp, the art innovation that already has customers in over 60 countries, and has now successfully placed its cryptocurrency...

Related Topics