มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒร่วมกับ UCC Network จับมือพันธมิตรชั้นแนวหน้าตอกย้ำแนวทางพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์พร้อมเปิดตัว CCI และโครงการ Innovation Hubs ในงาน SMEs Springboard: Success through Creative Economy

General Press Releases Monday July 2, 2018 14:49
กรุงเทพฯ--2 ก.ค.--Asialife Media

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒร่วมกับ UCC Network จัดสัมมนา "SMEs Springboard: Success through Creative Economy" พร้อมเปิดตัว 'วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์' (College of Creative Industry - CCI) และโครงการ Innovation Hubs เพื่อตอกย้ำแนวทางการพัฒนาบุคลากรให้สามารถต่อยอดความคิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ระดับสากล โดยมีกลุ่มผู้ประกอบการ คณาจารย์ สื่อมวลชน และบุคคลทั่วไปให้ความสนใจเข้าร่วมงานกว่า 200 ท่าน ณ โรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen's Park เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2561

วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีให้กับผู้ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมนวัตกรรมสร้างสรรค์และผู้ที่สนใจทั้งภาครัฐและเอกชนได้เข้าใจภาพรวมของ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) แนวทางการพัฒนาบุคลากร และการต่อยอดความคิดเพื่อสร้างธุรกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งแนะนำ 'วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์' (College of Creative Industry - CCI) ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง โดยมี นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นประธานเปิดงาน และบรรยายในหัวข้อ "ส่งออกสินค้าสร้างสรรค์อย่างไรให้ได้ใจชาวโลก และนโยบายของรัฐในการส่งเสริมธุรกิจ" ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ บรรยายหัวข้อ "ปลูกหัวใจ SE (Social Enterprise) ขับเคลื่อน Creative Economy อย่างยั่งยืน" พร้อมทั้ง รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวรายงานความเป็นมาของวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และกิจกรรมสัมมนา SMEs Springboard: Success through Creative Economy ภายใต้โครงการ Innovation Hubs ดำเนินงานโดยวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (College of Creative Industry – CCI) ร่วมกับ UCC Network และเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน

ภายในงานได้รับเกียรติจากวิทยากรชั้นนำในกลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์มาร่วมแบ่งปันข้อมูลและประสบการณ์มากมาย ได้แก่ 1) คุณกิตติรัตน์ ปิติพานิช รักษาการผู้อานวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) 2) คุณณัฐพล อร่ามเมือง จาก ZICO LAW (Thailand) Limited 3) คุณเปรมนภา โชติญาณพิทักษ์ โครงการ MIND Credit สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 4) คุณธีรเมศร์ เลิศเศวตพงศ์ CEO Ragazze 5) คุณปฏิพัทธ์ ชัยภักดี CEO Dry Clean Only 6) ดร.ศิริกุล เลากัยกุล Brand Strategist & Sustainability Advisor 7) ดร.วรงค์ สุกโชติรัตน์ รองผู้จัดการกองทุน TED Fund 8) คุณอลิสา นภาทิวาอำนวย CEO Social Giver

เนื้อหาสัมมนาครอบคลุมตั้งแต่ภาพรวมของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) หลักเกณฑ์และสิทธิของงานความคิดสร้างสรรค์ การสนับสนุนด้านการเสริมสร้างศักยภาพด้านนวัตกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาดและการสร้างแบรนด์ เกร็ดการค้าและส่งออก แง่มุมการทำกิจการเพื่อสังคม และนโยบายของรัฐในการส่งเสริมธุรกิจสร้างสรรค์"

นอกจากนี้ ไฮไลต์ในงานยังมีการจัดแสดงสินค้าจากผู้เข้าร่วมโครงการ '9 Creative Hubs' ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือที่ต่อยอดงานวิจัยจากภาคการศึกษาในโครงการสู่การพัฒนาในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (College of Creative Industry – CCI) โดยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่สร้างรายได้หลักให้ประเทศไทย ประกอบด้วย อัญมณีและเครื่องประดับ แฟชั่น และ ของตกแต่งบ้าน โดยวิทยาลัยฯ เน้นการพัฒนาคนที่มีการผสมผสานศาสตร์ด้านศิลปะ วิทยาศาสตร์ และความเป็นผู้ประกอบการใหม่ เพื่อเป็นแหล่งในการผลิตและพัฒนาบุคลากรให้ก้าวไปสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านอัญมณีและเครื่องประดับ แฟชั่น และของตกแต่งบ้าน ที่มีทักษะกระบวนความคิดเพื่อการสร้างคุณค่านวัตกรรมในผลิตภัณฑ์ใหม่ยกระดับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ประเทศไทยให้แข่งขันก้าวสู่ผู้นาระดับสากลในอนาคต

ภาพข่าว1: (จากซ้าย) ศาสตร์ตราจารย์ ดร. ปานสิริ พันธ์สุวรรณ – รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มศว., ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริศร์ เทียนประเสริฐ – ประธานคณะกรรมการโครงการ Innovation Hubs มศว., นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ – อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ – สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล – อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และผศ.ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี รักษาการคณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มศว. ร่วมถ่ายภาพหมู่ในงานแถลงข่าว 'วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์' และโครงการ Innovation Hubs

ภาพข่าว2: การเสวนาหัวข้อ "พลิกแพลงความคิดเพื่อธุรกิจสร้างสรรค์" โดย คุณธีรเมศร์ เลิศเศวตพงศ์ CEO Ragazze

คุณปฏิพัทธ์ ชัยภักดี CEO Dry Clean Only และ ดร.ศิริกุล เลากัยกุล Brand Strategist & Sustainability Advisor
ภาพข่าว3: คุณอลิสา นภาทิวาอำนวย CEO Social Giver บรรยายหัวข้อ "Social Giver Online Platform"

ภาพข่าว4: นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ บรรยายหัวข้อ "ส่งออกสินค้าสร้างสรรค์อย่างไรให้ได้ใจชาวโลก และนโยบายของรัฐในการส่งเสริมธุรกิจ"

ภาพข่าว5: การประยุกต์ผลิคภัณฑ์พื้นเมืองจังหวัดสงขลาและผ้าทอเกาะยอเพื่องานตกแต่ง

ภาพข่าว6: ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จาก โครงการ '9 Creative Hubs'
ภาพข่าว7: ผู้ร่วมสัมมนาให้ความสนใจกับตัวอย่างผลิตภัณฑ์จาก โครงการ '9 Creative Hubs'

Latest Press Release

LONGi President Speaks on the Combination of PV and Energy Storage as Ultimate Energy Solution at 24th Conference of the Parties to UNFCCC

The combination of photovoltaics (PV) and energy storage will become the ultimate energy solution for mankind, said Li Zhenguo, president of LONGi Green Energy Technology Co., Ltd, a world-leading manufacturer of monocrystalline silicon PV products. Li...

Photo Release: Indorama Ventures Wins the Best Sustainability Report Award 2018

Indorama Ventures (IVL) received the Best Sustainability Award 2018, organized by the Securities and Exchange Commission and the Thai Listed Companies Association. Mr. Richard Jones (left), Senior Vice President – Corporate Communications,...

Glorious Yuletide Goodies

Bring a touch of class to your festive revelries or convey your well-wishes to your loved ones and/or business partners with BBCO's scintillating selection of Yuletide goodies Specially crafted for the festive season, BBCO offers a one-stop shop for your...

CELEBRATE CHRISTMAS EVE AT THE EMERALD COFFEE SHOP

Let's Celebrate Christmas Eve (December 24, 2018) at the Emerald Coffee Shop of the Emerald Hotel. Mouthwatering with our own recipe of "Roasted Turkey" and the international buffet dinner with seafood on iced from 18.00-23.00 hrs. Enjoy live "Acoustic...

Christmas Eve Buffet Dinner at Sheraton Hua Hin Resort Spa

To celebrate the fantastic festive season, Sheraton Hua Hin Resort & Spa invites you to experience the holiday magic of a seaside Christmas Eve on 24th December, 2018 from 6:00 p.m. to 10:00 p.m. at Luna Lanai lawn. Indulge in the unique flavours of...

Related Topics