มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒร่วมกับ UCC Network จับมือพันธมิตรชั้นแนวหน้าตอกย้ำแนวทางพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์พร้อมเปิดตัว CCI และโครงการ Innovation Hubs ในงาน SMEs Springboard: Success through Creative Economy

General Press Releases Monday July 2, 2018 14:49
กรุงเทพฯ--2 ก.ค.--Asialife Media

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒร่วมกับ UCC Network จัดสัมมนา "SMEs Springboard: Success through Creative Economy" พร้อมเปิดตัว 'วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์' (College of Creative Industry - CCI) และโครงการ Innovation Hubs เพื่อตอกย้ำแนวทางการพัฒนาบุคลากรให้สามารถต่อยอดความคิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ระดับสากล โดยมีกลุ่มผู้ประกอบการ คณาจารย์ สื่อมวลชน และบุคคลทั่วไปให้ความสนใจเข้าร่วมงานกว่า 200 ท่าน ณ โรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen's Park เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2561

วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีให้กับผู้ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมนวัตกรรมสร้างสรรค์และผู้ที่สนใจทั้งภาครัฐและเอกชนได้เข้าใจภาพรวมของ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) แนวทางการพัฒนาบุคลากร และการต่อยอดความคิดเพื่อสร้างธุรกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งแนะนำ 'วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์' (College of Creative Industry - CCI) ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง โดยมี นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นประธานเปิดงาน และบรรยายในหัวข้อ "ส่งออกสินค้าสร้างสรรค์อย่างไรให้ได้ใจชาวโลก และนโยบายของรัฐในการส่งเสริมธุรกิจ" ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ บรรยายหัวข้อ "ปลูกหัวใจ SE (Social Enterprise) ขับเคลื่อน Creative Economy อย่างยั่งยืน" พร้อมทั้ง รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวรายงานความเป็นมาของวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และกิจกรรมสัมมนา SMEs Springboard: Success through Creative Economy ภายใต้โครงการ Innovation Hubs ดำเนินงานโดยวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (College of Creative Industry – CCI) ร่วมกับ UCC Network และเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน

ภายในงานได้รับเกียรติจากวิทยากรชั้นนำในกลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์มาร่วมแบ่งปันข้อมูลและประสบการณ์มากมาย ได้แก่ 1) คุณกิตติรัตน์ ปิติพานิช รักษาการผู้อานวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) 2) คุณณัฐพล อร่ามเมือง จาก ZICO LAW (Thailand) Limited 3) คุณเปรมนภา โชติญาณพิทักษ์ โครงการ MIND Credit สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 4) คุณธีรเมศร์ เลิศเศวตพงศ์ CEO Ragazze 5) คุณปฏิพัทธ์ ชัยภักดี CEO Dry Clean Only 6) ดร.ศิริกุล เลากัยกุล Brand Strategist & Sustainability Advisor 7) ดร.วรงค์ สุกโชติรัตน์ รองผู้จัดการกองทุน TED Fund 8) คุณอลิสา นภาทิวาอำนวย CEO Social Giver

เนื้อหาสัมมนาครอบคลุมตั้งแต่ภาพรวมของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) หลักเกณฑ์และสิทธิของงานความคิดสร้างสรรค์ การสนับสนุนด้านการเสริมสร้างศักยภาพด้านนวัตกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาดและการสร้างแบรนด์ เกร็ดการค้าและส่งออก แง่มุมการทำกิจการเพื่อสังคม และนโยบายของรัฐในการส่งเสริมธุรกิจสร้างสรรค์"

นอกจากนี้ ไฮไลต์ในงานยังมีการจัดแสดงสินค้าจากผู้เข้าร่วมโครงการ '9 Creative Hubs' ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือที่ต่อยอดงานวิจัยจากภาคการศึกษาในโครงการสู่การพัฒนาในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (College of Creative Industry – CCI) โดยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่สร้างรายได้หลักให้ประเทศไทย ประกอบด้วย อัญมณีและเครื่องประดับ แฟชั่น และ ของตกแต่งบ้าน โดยวิทยาลัยฯ เน้นการพัฒนาคนที่มีการผสมผสานศาสตร์ด้านศิลปะ วิทยาศาสตร์ และความเป็นผู้ประกอบการใหม่ เพื่อเป็นแหล่งในการผลิตและพัฒนาบุคลากรให้ก้าวไปสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านอัญมณีและเครื่องประดับ แฟชั่น และของตกแต่งบ้าน ที่มีทักษะกระบวนความคิดเพื่อการสร้างคุณค่านวัตกรรมในผลิตภัณฑ์ใหม่ยกระดับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ประเทศไทยให้แข่งขันก้าวสู่ผู้นาระดับสากลในอนาคต

ภาพข่าว1: (จากซ้าย) ศาสตร์ตราจารย์ ดร. ปานสิริ พันธ์สุวรรณ – รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มศว., ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริศร์ เทียนประเสริฐ – ประธานคณะกรรมการโครงการ Innovation Hubs มศว., นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ – อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ – สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล – อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และผศ.ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี รักษาการคณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มศว. ร่วมถ่ายภาพหมู่ในงานแถลงข่าว 'วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์' และโครงการ Innovation Hubs

ภาพข่าว2: การเสวนาหัวข้อ "พลิกแพลงความคิดเพื่อธุรกิจสร้างสรรค์" โดย คุณธีรเมศร์ เลิศเศวตพงศ์ CEO Ragazze

คุณปฏิพัทธ์ ชัยภักดี CEO Dry Clean Only และ ดร.ศิริกุล เลากัยกุล Brand Strategist & Sustainability Advisor
ภาพข่าว3: คุณอลิสา นภาทิวาอำนวย CEO Social Giver บรรยายหัวข้อ "Social Giver Online Platform"

ภาพข่าว4: นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ บรรยายหัวข้อ "ส่งออกสินค้าสร้างสรรค์อย่างไรให้ได้ใจชาวโลก และนโยบายของรัฐในการส่งเสริมธุรกิจ"

ภาพข่าว5: การประยุกต์ผลิคภัณฑ์พื้นเมืองจังหวัดสงขลาและผ้าทอเกาะยอเพื่องานตกแต่ง

ภาพข่าว6: ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จาก โครงการ '9 Creative Hubs'
ภาพข่าว7: ผู้ร่วมสัมมนาให้ความสนใจกับตัวอย่างผลิตภัณฑ์จาก โครงการ '9 Creative Hubs'

Latest Press Release

Ministry of Tourism of Republic of Indonesia Enters into Two Tourism Cooperation Agreements with Brand Expedia to Promote 15 Key Travel Destinations in Indonesia

Brand Expedia, the world's leading full-service online travel brand, and the Ministry of Tourism, Republic of Indonesia are joining forces to promote and help drive travel demand to 15 key destinations in Indonesia. The first agreement involves a three...

The best of Indonesia: Indulge in Javanese and Padang flavors this Oct 18-28 at The World Restaurant

Discover an authentic taste of Indonesia this October (without the 4-hour flight from Bangkok) as The World restaurant hosts a special 11-day Indonesian-themed buffet. Running from 18 – 28 October 2018, The World is excited to welcome Indonesian...

Hilton Hua Hin Resort Spa Welcomes New Executive Chef

Hilton Hua Hin Resort & Spa is pleased to announce the appointment of Paitoon Surawongpaiboon as the resort's executive chef. Chef Paitoon Surawongpaiboon, who was most recently Executive Chef at Anantara Golden Triangle Resort and Spa will helm the...

Police General Hospital selected CPF to serve inpatient foods

Charoen Pokphand Foods PCL (CPF) announced that Police General Hospital has chosen the company as an official food service provider for the hospital's inpatients, starting from this month. Mr. Amorn Umpairungruang, Vice President of CPF Restaurant and...

ScanSnap iX1500: Intuitive scanning at your fingertips- A more efficient and convenient lifestyle -

Bangkok,October 18 , 2018 : Fujitsu (Thailand) Co., Ltd. has announced the release of the ScanSnap iX1500, the next-generation model from the best-selling ScanSnap line of personal document scanners. Designed for ultimate ease of use, the iX1500...

Related Topics