เดือนสิงหาคม 2561 ผลิตรถยนต์ 181,237 คัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ร้อยละ 2.15 ขายในประเทศ 86,780 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.7 ส่งออก 102,513 คัน ลดลงร้อยละ 0.38

ข่าวประชาสัมพันธ์ยานยนต์ Wednesday September 19, 2018 16:50
กรุงเทพฯ--19 ก.ย.--สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนการผลิต ยอดขายภายในประเทศ และการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศ ในเดือนสิงหาคม 2561 ดังต่อไปนี้

การผลิตจำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนสิงหาคม 2561 มีทั้งสิ้น 181,237 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2560 ร้อยละ 2.15 จากการผลิตรถยนต์นั่งและรถกระบะเพื่อจำหน่ายในประเทศ เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.58 และ 1.69 ตามลำดับ แต่ลดลงจากเดือนกรกฎาคม 2561 ร้อยละ 1.03

จำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนมกราคม - สิงหาคม 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,420,925 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - สิงหาคม 2560 ร้อยละ 10.37

รถยนต์นั่ง เดือนสิงหาคม 2561 ผลิตได้ 76,410 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2560 ร้อยละ 5.2

ยอดผลิตของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม - สิงหาคม 2561 มีจำนวน 585,908 คัน เท่ากับร้อยละ 41.23 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - สิงหาคม 2560 ร้อยละ 9.66

รถยนต์โดยสารขนาดต่ำกว่า 10 ตัน และมากกว่า 10 ตัน ขึ้นไป ในเดือนสิงหาคม 2561 ผลิตได้ 56 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2560 ร้อยละ 93.1 รวมเดือนมกราคม - สิงหาคม 2561 ผลิตได้ 288 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - สิงหาคม 2560 ร้อยละ 73.49

รถยนต์บรรทุก เดือนสิงหาคม 2561 ผลิตได้ทั้งหมด 104,771 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2560 ร้อยละ 0.02 และตั้งแต่เดือนมกราคม - สิงหาคม 2561 ผลิตได้ทั้งสิ้น 834,729 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - สิงหาคม 2560 ร้อยละ 10.85

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนสิงหาคม 2561 ผลิตได้ทั้งหมด 101,864 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2560 ร้อยละ 0.15 และตั้งแต่เดือนมกราคม - สิงหาคม 2561 ผลิตได้ทั้งสิ้น 813,136 คัน เท่ากับร้อยละ 57.23 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - สิงหาคม 2560 ร้อยละ 10.92 โดยแบ่งเป็น

 • รถกระบะบรรทุก 226,515 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - สิงหาคม 2560 ร้อยละ 9.74
 • รถกระบะดับเบิลแค็บ 464,459 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - สิงหาคม 2560 ร้อยละ 11.08
 • รถกระบะ PPV 122,162 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - สิงหาคม 2560 ร้อยละ 12.54

รถบรรทุกขนาดต่ำกว่า 5 ตัน - มากกว่า 10 ตัน เดือนสิงหาคม 2561 ผลิตได้ 2,907 คัน ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2560 ร้อยละ 4.47 รวมเดือนมกราคม - สิงหาคม 2561 ผลิตได้ 21,593 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - สิงหาคม 2560 ร้อยละ 8.43

ผลิตเพื่อส่งออก

เดือนสิงหาคม 2561 ผลิตได้ 96,548 คัน เท่ากับร้อยละ 53.27 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2560 ร้อยละ 3.27 ส่วนเดือนมกราคม - สิงหาคม 2561 ผลิตเพื่อส่งออกได้ 765,050 คัน เท่ากับร้อยละ 53.84 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 4.22

รถยนต์นั่ง เดือนสิงหาคม 2561 ผลิตเพื่อการส่งออก 34,747 คัน ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2560 ร้อยละ 7.33 และตั้งแต่เดือนมกราคม - สิงหาคม 2561 ผลิตเพื่อส่งออกได้ทั้งสิ้น 278,775 คัน เท่ากับร้อยละ 47.58 ของยอดผลิตรถยนต์นั่ง ซึ่งลดลงจากเดือนมกราคม - สิงหาคม 2560 ร้อยละ 0.07

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนสิงหาคม 2561 มียอดการผลิตเพื่อการส่งออก 61,801 คัน ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2560 ร้อยละ 0.82 และตั้งแต่เดือนมกราคม - สิงหาคม 2561 ผลิตเพื่อส่งออกได้ทั้งสิ้น 486,275 คัน เท่ากับร้อยละ 59.8 ของยอดการผลิตรถกระบะ เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - สิงหาคม 2560 ร้อยละ 6.85 โดยแบ่งเป็น

 • รถกระบะบรรทุก 59,534 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - สิงหาคม 2560 ร้อยละ 1.81
 • รถกระบะดับเบิลแค็บ 347,903 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - สิงหาคม 2560 ร้อยละ 7.18
 • รถกระบะ PPV 78,838 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - สิงหาคม 2560 ร้อยละ 9.45
ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ

เดือนสิงหาคม 2561 ผลิตได้ 84,689 คัน เท่ากับร้อยละ 46.73 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2560 ร้อยละ 9.13 และเดือนมกราคม - สิงหาคม 2561 ผลิตได้ 655,875 คัน เท่ากับร้อยละ 46.16 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - สิงหาคม 2560 ร้อยละ 18.52

รถยนต์นั่ง เดือนสิงหาคม 2561 ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 41,663 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2560 ร้อยละ 18.58 ยอดผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม - สิงหาคม 2561 ผลิตได้ 307,133 คัน เท่ากับร้อยละ 52.42 ของยอดการผลิตรถยนต์นั่ง โดยเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม - สิงหาคม 2560 แล้ว เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.28

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนสิงหาคม 2561 มียอดการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 40,063 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2560 ร้อยละ 1.69 และตั้งแต่เดือนมกราคม - สิงหาคม 2561 ผลิตได้ทั้งสิ้น 326,861 คัน เท่ากับร้อยละ 40.2 ของยอดการผลิตรถกระบะ เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - สิงหาคม 2560 ร้อยละ 17.58 ซึ่งแบ่งเป็น

 • รถกระบะบรรทุก 166,981 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - สิงหาคม 2560 ร้อยละ 12.87
 • รถกระบะดับเบิลแค็บ 116,556 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - สิงหาคม 2560 ร้อยละ 24.63
 • รถกระบะ PPV 43,324 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - สิงหาคม 2560 ร้อยละ 18.65

รถจักรยานยนต์เดือนสิงหาคม 2561 ผลิตรถจักรยานยนต์ได้ทั้งสิ้น 208,186 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2560 ร้อยละ 3.02 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 172,576 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 1.79 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 35,610 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 9.43

ยอดการผลิตรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม - สิงหาคม 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,727,338 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 1.7 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 1,391,730 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 1.28 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 335,608 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 3.51

ยอดขาย

ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศของเดือนสิงหาคม 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 86,780 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว ร้อยละ 27.7 และเพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2561 ร้อยละ 5.9 จากเศรษฐกิจภายในประเทศ ที่ดีขึ้นด้วยการลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชน ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น ผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น การก่อสร้างของรัฐวิสาหกิจและเอกชนขยายตัวต่อเนื่อง นักท่องเที่ยวยังคงเพิ่มขึ้น การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยของรัฐบาลที่ส่งเสริมการค้าส่งและค้าปลีกเติบโตขึ้น การส่งออกและนำเข้ายังขยายตัว รวมทั้งการแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่เข้าสู่ตลาด

ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 156,866 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2560 ร้อยละ 6.1 และเพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2561 ร้อยละ 17

ตั้งแต่เดือนมกราคม - สิงหาคม 2561 รถยนต์มียอดขาย 657,844 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 21.1 ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 1,225,600 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - สิงหาคม 2560 ร้อยละ 0.8

การส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป

เดือนสิงหาคม 2561 ส่งออกได้ 102,513 คัน ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2560 ร้อยละ 0.38 จากการส่งออกรถยนต์นั่งและรถ PPV ที่ลดลง โดยลดลงเกือบทุกตลาด ยกเว้นตลาดเอเชีย ตลาดแอฟริกา และตลาดยุโรป มูลค่าการส่งออก 55,727.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2561 ร้อยละ 2.8 มูลค่าเพิ่มขึ้นเนื่องจากส่งออกรถกระบะ ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 55.3 เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.02

 • เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 3,158.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2560 ร้อยละ 5.97
 • ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 19,675.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2560 ร้อยละ 21.77
 • อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 2,037.16 ล้านบาท ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2560 ร้อยละ 35.41

รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนสิงหาคม 2561 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 80,598.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2560 ร้อยละ 5.36

เดือนมกราคม - สิงหาคม 2561 ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 754,624 คัน โดยส่งออกเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 3.47 มีมูลค่าการส่งออก 396,493.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - สิงหาคม 2560 ร้อยละ 2.79

 • เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 25,659.48 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม - สิงหาคม 2560 ร้อยละ 1.5
 • ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 146,069.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - สิงหาคม 2560 ร้อยละ 11.01
 • อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 18,896.35 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม - สิงหาคม 2560 ร้อยละ 16.86

รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนมกราคม - สิงหาคม 2561 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 587,118.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - สิงหาคม 2560 ร้อยละ 3.72

รถจักรยานยนต์

เดือนสิงหาคม 2561 มีจำนวนส่งออก 64,550 คัน (รวม CBU + CKD) เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2560 ร้อยละ 4.2 โดยมีมูลค่า 4,812.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2560 ร้อยละ 14.5

 • ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 190.47 ล้านบาท ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2560 ร้อยละ 22.31
 • อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 132.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2560 ร้อยละ 32.31

รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์ เดือนสิงหาคม 2561 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ 5,135.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2560 ร้อยละ 12.91

เดือนมกราคม - สิงหาคม 2561 รถจักรยานยนต์ มีจำนวนส่งออก 582,307 คัน (รวม CBU + CKD) เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 3.35 โดยมีมูลค่า 39,717.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 10.85

 • ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 2,333.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 22.68
 • อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 941.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 13.42

รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม - สิงหาคม 2561 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 42,991.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - สิงหาคม 2560 ร้อยละ 11.49

เดือนสิงหาคม 2561 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 85,733.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 5.78

เดือนมกราคม - สิงหาคม 2561 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 630,110.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 4.21


Latest Press Release

ภาพข่าว: นิช คาร์ กรุ๊ป จัดงาน McLaren Thank you Party ชวนเหล่าสมาชิกแมคลาเรนคลับร่วมดินเนอร์สุดหรู

บริษัท นิช คาร์ กรุ๊ป จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายรถยนต์แมคลาเรนอย่างเป็นทางการเพียงรายเดียวในประเทศไทย นำโดย วิทวัส ชินบารมี กรรมการผู้จัดการ จัดงานสังสรรค์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ "McLaren Thank you Party"...

โฟตอน มอเตอร์ เปิดตัวรถบรรทุก AUMAN และ AUMARK โฉมใหม่ พร้อมพลิกโฉมประสบการณ์การขับขี่แบบไร้ขีดจำกัด

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 โฟตอน มอเตอร์ (Foton Motor) ได้จัดการประชุมในภูมิภาคอาเซียนประจำปี 2562 ขึ้นที่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยมีตัวแทนจำหน่ายและพันธมิตร 120 ราย จาก 16 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเข้าร่วม...

ภาพข่าว: ดิ ออล นิว ซูบารุ ฟอเรสเตอร์ (The All New Subaru Forester) จากสายการผลิตของโรงงานแห่งแรกในประเทศไทย พร้อมจองแล้ววันนี้

มร. เกลน ตัน รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ กลุ่มตันจง อินเตอร์เนชั่นแนล ประธานในงานเปิดตัว ดิ ออล นิว ซูบารุ ฟอเรสเตอร์ (The All New Subaru Forester) เจเนอเรชั่นที่ 5 ที่จะผลิตโดยโรงงานซูบารุแห่งแรกในประเทศไทย ณ นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง...

Porsche Experience Centre เซปัง ประเทศมาเลเซีย เติบโตอย่างแข็งแกร่งสู่ความสำเร็จสูงสุดในปี 2018

Porsche Experience Centre เซปัง ประเทศมาเลเซีย เติบโตอย่างแข็งแกร่งสู่ความสำเร็จสูงสุดในปี 2018เซปัง, ประเทศมาเลเซีย. ในปี 2018 Porsche Experience Centre (PEC) เซปัง ประเทศมาเลเซีย ได้เดินทางมาถึงช่วงเวลาแห่งความ สำเร็จสูงสุดนับตั้งแต่การก่อตั้ง...

ฮอนด้า คว้ายอดจองอันดับ 1 ในงาน มอเตอร์ เอ็กซ์โป 2018

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด คว้ายอดจองอันดับ 1 ในงานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 35 หรือ The 35th Thailand International Motor Expo 2018 ด้วยยอดจองรวม 6,842 คัน โดยรถยนต์ฮอนด้าที่มียอดจองเป็นอันดับ 1 คือ ฮอนด้า ซีวิค ใหม่...

Related Topics