“นมวัวแดง”ชูนมโคสดแท้ 100% รุกตลาดนม ยู.เอช.ที ภาคอีสานเติบโตอับดับ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์ธุรกิจ สินค้าอุปโภคและบริโภค Monday April 30, 2012 17:14
กรุงเทพฯ--30 เม.ย.--โฟร์ฮันเดรท

“นมวัวแดง” ก้าวสู่ทศวรรษที่ 6 รุกหนักตลาดนมยู.เอช.ที เร่งสร้าง Brand Awareness ย้ำนมคนไทยใช้นมโคสดแท้ 100% ไม่ผสมนมผง รุกหนักภาคอีสานเติบโตอันดับ 1 ในภูมิภาค เน้นส่งเสริมภูมิความรู้วิชาการเลี้ยงโคนม เพื่อสานต่ออาชีพการเลี้ยงโคนมพระราชทาน สร้างภูมิคุ้มกันเกษตรกร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แก้ปัญหาแรงงานย้ายถิ่นเข้าเมือง

นายสุมิตร ลิกขะไชย ผู้จัดการสำนักงาน องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดเผยว่านับตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2505 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและสมเด็จพระเจ้าเฟรดเดอริคที่ 9 แห่งประเทศเดนมาร์ก ได้ทรงประกอบพิธีเปิดฟาร์มโคนมและศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทย-เดนมาร์ค อย่างเป็นทางการ นั่นคือวันแห่งประวัติศาสตร์สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมของไทย เพราะถือเป็นอาชีพพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงมีพระราชวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลและลึกซึ้ง ที่ทรงอยากให้เกษตรกรชาวไทย ได้มีความมั่นคงทางด้านอาหารในอนาคต และพึ่งพาตนเองได้

ขณะเดียวกันเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ประสบกับปัญหาการปลูกพืชเศรษฐกิจเป็นจำนวนมากเช่น ข้าว มันสำปะหลัง ฯลฯ ทำให้ราคาผลผลิตตกต่ำ ผลผลิต ไม่มีคุณภาพ ส่งผลให้เกษตรกรมีหนี้สินผูกพัน รัฐบาลเล็งเห็นว่าอาชีพการเลี้ยงโคนมเป็นอาชีพหนึ่งที่มีรายได้มั่นคงและต่อเนื่อง มีความเหมาะสมที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรยึดเป็นอาชีพทดแทนอาชีพเดิม ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ภายใต้โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม ตามแผนปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร (คปร) โดยดำเนินการตั้งแต่ปี 2537 – 2539 (3ปี) โดยลดพื้นที่ในการปลูกข้าว 24,000 ไร่ ลดพื้นที่การปลูกมันสำประหลัง 6,000 ไร่ ส่งเสริมการเลี้ยงโคนม จำนวน 2,000 ครอบครัว/ปี ครอบครัวละ 5 ตัว เพื่อช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรจากการเลี้ยงโคนม และเพิ่มปริมาณน้ำนมดิบในประเทศ ลดการนำเข้านมผงจากต่างประเทศ และเพิ่มการสร้างงานและใช้แรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้โครงการดังกล่าว บรรลุวัตถุประสงค์ รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณ 254 ล้านบาท ให้ อ.ส.ค. ในการจัดตั้งโรงงานแปรรูปน้ำนมดิบระบบ UHT ขึ้นที่ ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น มีกำลังการผลิต 60 ตันต่อวัน จำนวน 1 แห่ง และศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบจำนวน 5 ศูนย์ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดโรงงานผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2540

ปัจจุบันองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ดำเนินการมาแล้ว 50 ปี และในส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือดำเนินการมาแล้ว 15 ปี โดยตั้งแต่เริ่มดำเนินการมา ปี 2540 -2544 สามารถผลิตนมได้เฉลี่ย 45-60 ตัน / วัน ปี พ.ศ. 2545-2549 ผลิตนมได้เฉลี่ย 70-85 ตันต่อวัน พ.ศ. 2550-2554 ผลิตนมได้เฉลี่ย 90-100 ตัน / วัน และปัจจุบันผลิตนมได้เฉลี่ยที่ 100 ตัน/ วัน โดยมีศูนย์รับน้ำนมดิบเพิ่มขึ้นจาก 5 เป็น 7 ศูนย์ เพื่อรองรับปริมาณน้ำนมดิบที่เพิ่มขึ้น

กิจกรรมหลักของสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคง และไม่ย้ายถิ่นฐานเข้าไปขายแรงงานในกรุงเทพ โดยเริ่มส่งเสริมการเลี้ยงโคนม ครอบครัวละ 5 ตัว อีกทั้งโคนมยังเป็นทรัพย์สินที่งอกเงย ปัจจุบันเกษตรมีโคนมเฉลี่ย 30 / ฟาร์ม เฉลี่ยแม่โคที่สามารถรีดนมได้ 15 ตัว /ฟาร์ม รีดน้ำนมได้ 400 กิโลกรัม / ฟาร์ม/ วัน โดย อ.ส.ค รับซื้อน้ำนมดิบจากเกษตรกรในราคาประกัน อยู่ที่ 7 บาท ต่อกิโลกรัม เฉลี่ยรายได้ของเกษตรผู้เลี้ยงโคนม เฉลี่ย 70, 000 – 80,000 บาท / ฟาร์ม/เดือน /ครอบครัว หลังจากนั้นนำน้ำนมดิบเข้าสู่กระบวนการแปรูปนมโคสดแท้ เป็นผลิตภัณฑ์ นม ยู.เอช.ที, นมพาสเจอร์ไรส์ ภายใต้แบรนด์ “นมไทย-เดนมาร์ค” และนมโรงเรียน นอกจากนี้ยังมีบริการทางสัตวแพทย์ และการผสมเทียมโคนม

ช่องทางการจัดจำหน่าย อ.ส.ค.ได้แบ่งการทำตลาดพานิชย์ เป็น 2 ส่วน คือ ตลาด Modern Trade (MT) ได้แก่ Big C, Tesco Lotus, Makro, TOPS , 7 –Eleven และตลาด Traditional Trade (TT) ผ่านตัวแทนจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ โดยเขตจังหวัดขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหสินเทรดดิ้ง นับว่าเป็นตัวแทนจำหน่ายนมไทย-เดนมาร์คอีกรายหนึ่ง ที่มีการบริหารจัดการสินค้าและเครือข่ายที่เข้มแข็งเป็นอับดับต้นๆของเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คุณคณิต สีสิริกุล ประธานกรรมการ หจก.สหสินเทรดดิ้ง กล่าวว่า นอกจากการบริหารสินค้าอุปโภคและบริโภคหลากหลายประเภทเพื่อจัดจำหน่ายในรายจังหวัดต่างๆของเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้ว การบริการที่ดี และการทำการตลาดเพื่อเข้าถึงลูกค้า ถือว่าเป็นเรื่องที่ตอบโจทย์ให้แก่ลูกค้าท้องถิ่นที่จะช่วยดึงลูกค้าให้มาซื้อของกับเรามากขึ้น เพราะเขาถือว่าถ้าเขามาซื้อของกับเรา เราต้องขายถูกกว่าห้าง Modern Trade แน่ อันนี้ก็เป็นส่วนที่ทำให้สหสินฯทำธุรกิจการค้าลักษณะแบบนี้มาอย่างยาวนานและมีลูกค้าทั้งใหม่และเก่าเข้ามาติดต่อและซื้อสินค้าทั้งปลีกและส่งอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ทาง อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังได้จัดจำหน่ายนมไทย-เดนมาร์ค ไปยังตลาดต่างประเทศเพิ่มเติมอีกด้วย อาทิ สปป.ลาว และประเทศกัมพูชา โดยเฉพาะธุรกิจสปาในลาว นิยมใช้นมจากนมไทย-เดนมาร์คในบริการแช่น้ำนมเป็นอย่างมาก เพราะเป็นนมโคสดแท้ 100 % โดยมีอัตราการเติบโตต่อเนื่อง อีกทั้งในประเทศดังกล่าวไม่การเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นมในประเทศ

โดยในตลาดต่างประเทศ ทาง อ.ส.ค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เป็นภาษาของประเทศนั้นๆ อีกทั้งประเทศเพื่อนบ้านยังสามารถรับชมข้อมูลข่าวสารจากโทรทัศน์ของไทย และได้รับรู้ถึง นมไทย-เดนมาร์ค เป็นนมโคสดแท้ 100% และอยู่คู่คนไทยมายาวนาน 50 ปี จึงมีความเชื่อมั่น และเกิด Brand Royalty

นอกจากนี้ อ.ส.ค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังได้ทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน เพื่อส่งเสริมและ รณรงค์การดื่มนมให้กับเยาวชนและผู้ปกครอง อาทิ กิจกรรมการผลิตนมฟลูออไรด์ ในโครงการนมฟลูออไรด์ เพื่อเด็กขอนแก่น แข็งแรง ปราศจากฟันผุ โดยเริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2548 -2555 กิจกรรม Milk for Child and Milk for Science เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และกิจกรรมวันเกษตรภาคอีสานที่จัดขึ้นต่อเนื่องทุกปี

จากผลดำเนินการที่ผ่านมา อ.ส.ค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมียอดขายจำหน่ายนมไทย-เดนมาร์ค เป็นอันดับ 1 ในตลาดนมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มูลค่าตลาด 1, 400 ล้านบาท จาก มูลค่าตลาดรวมของ อ.ส.ค .6,000 ล้านบาท สามารถผลิตนมได้เป็นอันดับ 2 เฉลี่ย 100 ตัน/วัน รองจาก อ.ส.ค อำเภอหมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เฉลี่ย 200 ตัน/วัน โดยในปี พ.ศ. 2559 ตั้งเป้าไว้ที่130 ตัน/วัน


Latest Press Release

LA ROCHE-POSAY EFFACLAR K (+) ลา โรช-โพเซย์ เอฟฟาคลาร์ เค [+] โฉมใหม่!! ผลัดเซลล์ผิว ลดสิวอุดตัน คุมมัน 8 ชั่วโมง**

เพราะมลภาวะ ฝุ่น ควัน ที่เราต้องเผชิญในชีวิตประจำวันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นั้น มีผลต่อผิวมันและผิวที่มีปัญหาสิว จบปัญหาผิว ให้เป็นเรื่องสิวๆ ลา โรช-โพเซย์ แนะนำโฉมใหม่ เอฟฟาคลาร์ เค (+) เจลฟลูอิดบำรุงผิวพร้อมช่วยผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยน พร้อม เพิ่มปริมาณ...

เป๊ปซี่ จับมือ พูม่า ร่วมออกแบบคอลเลกชั่นพิเศษ PEPSI x Suede 50 PUMA ฉลองครบรอบ 50 ปีสนีกเกอร์สุดคลาสสิคตลอดกาล

เครื่องดื่ม "เป๊ปซี่" โดยนายสมชัย เกตุชัยโกศล (ขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด กลุ่มธุรกิจเครื่องดื่ม บริษัท เป๊ปซี่โค เซอร์วิสเซส เอเชีย จำกัด ประกาศความร่วมมือพิเศษกับ "พูม่า (Puma)" แบรนด์กีฬาระดับโลก โดยนายเดนนิส ฮอฟชมิดท์ (ซ้าย) กรรมการ บริษัท เยอรมัน...

ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ เปิดตัวโฆษณาชุดใหม่

ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ ผู้ผลิตและจำหน่ายนมอัลมอนด์แบรนด์พรีเมี่ยมสัญชาติไทย ที่มียอดจำหน่ายทั่วโลก เปิดตัว ภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ของบริษัท ในชื่อเรื่อง "อร่อยได้เต็ม ต้องเบอร์นี้เท่านั้น" ที่สื่อสารเรื่องราวของนมอัลมอนด์แบรนด์ 137...

สูตรใหม่น่าลอง!! สก๊อต เพียวเร่ พรุนสกัดเข้มข้นผสมวิตามิน เพิ่มสารสกัดจากกุหลาบ

บริษัท สก๊อต อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบำรุงสุขภาพและความงาม "สก๊อต" แนะนำผลิตภัณฑ์ สก๊อต เพียวเร่ พรุนสกัดเข้มข้นผสมวิตามิน สูตรใหม่ เพิ่มสารสกัดจากกุหลาบ เอาใจสายเฮลตี้กับความอร่อยรูปแบบใหม่...

เปิดตัว สก๊อต เพียวเร่ พรุนสกัดเข้มข้นผสมวิตามิน สูตรใหม่ เพิ่มสารสกัดจากกุหลาบ

สมโภช ชวาลเวชกุล กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ผู้บริหารใหญ่แห่ง สก๊อต อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด และ วรวรรธน์ อารี ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายปฏิบัติการ เขย่าตลาด น้ำผลไม้สกัดเข้มข้นผสมวิตามิน เอาใจสายเฮลตี้ จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว สก๊อต เพียวเร่...

Related Topics