Tuesday June 25, 2019 23:20

สื่อสาร Press Release : 12 Dec 2017

กลุ่มทรู ตอกย้ำเจตนารมณ์ ร่วมสร้างสังคมไทยแห่งการเรียนรู้ นำศักยภาพด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร ร่วมโครงการสานพลังประชารัฐ CONNEXT ED ยกระดับการศึกษาไทย สื่อสาร—12 Dec 17

กลุ่มทรู ตอกย้ำเจตนารมณ์ ร่วมสร้างสังคมไทยแห่งการเรียนรู้ นำศักยภาพด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร ร่วมโครงการสานพลังประชารัฐ CONNEXT ED ยกระดับการศึกษาไทย นับเป็นอีกหนึ่งองค์กรจากภาคเอกชน ที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมขับเคลื่อนระบบการศึกษาไทย สำหรับ บมจ. ทรู