กลุ่มทรู ตอกย้ำเจตนารมณ์ ร่วมสร้างสังคมไทยแห่งการเรียนรู้ นำศักยภาพด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร ร่วมโครงการสานพลังประชารัฐ CONNEXT ED ยกระดับการศึกษาไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์การสื่อสาร ข่าวโทรศัพท์เคลื่อนที่ Tuesday December 12, 2017 16:43
กรุงเทพฯ--12 ธ.ค.--ไอเดีย เวิร์คส์ คอมมิวนิเคชั่นส์

กลุ่มทรู ตอกย้ำเจตนารมณ์ ร่วมสร้างสังคมไทยแห่งการเรียนรู้ นำศักยภาพด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร ร่วมโครงการสานพลังประชารัฐ CONNEXT ED ยกระดับการศึกษาไทย

นับเป็นอีกหนึ่งองค์กรจากภาคเอกชน ที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมขับเคลื่อนระบบการศึกษาไทย สำหรับ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ภายใต้การนำของนายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (E5) ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสร้างเครือข่ายภาคเอกชน 12 องค์กร ดำเนินโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน - คอนเน็กซ์-อีดี (CONNEXT ED) ภายใต้ "นโยบายสานพลังประชารัฐ" ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ ซึ่งเป็นความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาของประเทศไทย

นายนพปฎล เดชอุดม รองประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า "โครงการ CONNEXT ED เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของกลุ่มทรู ที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการศึกษาไทยเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 1 ปี นับเป็นการเปิดมุมมองใหม่ของภาคเอกชนที่แตกต่างจากเดิมจากการสนับสนุนงบประมาณหรืออุปกรณ์เพื่อการศึกษา มาเป็นการทำงานร่วมกันเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริง ซึ่งโครงการ CONNEXT ED นั้นมีความชัดเจนว่าเป็นการดำเนินการตามพันธกิจสร้างเยาวชนของไทยให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง

"ในส่วนของกลุ่มทรู ได้ให้การสนับสนุนด้าน ICT Connectivity เชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้กับ 1,294 โรงเรียนประชารัฐซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล เพื่อเปิดโอกาสให้ครู นักเรียน ได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร สาระการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ทัดเทียมกับโรงเรียนในเมืองใหญ่ทั่วไป นอกจากนี้ ยังติดตั้งชุดอุปกรณ์ไอซีทีและสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา ครอบคลุมครบ 39,289 ห้องเรียน ทั้ง 3,351 โรงเรียนทั่วประเทศ รวมถึงการให้ทุนสนับสนุนโรงเรียนตามแผนการพัฒนา เพื่อให้ผู้อำนวยการโรงเรียนกับผู้นำรุ่นใหม่ (School Partners - SP) ซึ่งเป็นพนักงานของกลุ่มทรู จำนวน 302 คน ร่วมกันขับเคลื่อนแผนพัฒนาโรงเรียนที่ได้รับการอนุมัติ สามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้จริงจนเกิดความสำเร็จอย่างยั่งยืน"

"นอกจากนี้ ยังจัดโครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีการศึกษา (ICT Talent) ที่กลุ่มทรู ได้คัดเลือกผู้นำเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะด้าน ICT ก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนประชารัฐที่รับผิดชอบ นำร่องในปี 2560 แล้วจำนวน 100 คนประจำใน 100 โรงเรียน โดยมีภารกิจหลักในการสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี พร้อมผลักดันให้คณะครูและนักเรียน ประยุกต์ใช้อุปกรณ์ไอซีทีและสื่อมัลติมีเดีย ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการเรียนการสอน และขยายผลสู่ชุมชนรอบข้างให้สามารถใช้ในการประกอบอาชีพได้"

นอกเหนือจากการนำศักยภาพด้านไอซีทีของกลุ่มทรู มาร่วมสนับสนุนโครงการ CONNEXT ED อย่างเต็มที่แล้ว ผู้นำรุ่นใหม่ ของกลุ่มทรู ยังถือเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนโครงการให้เกิดผลสำเร็จด้วย

น.ส.ศุภวัลย์ บุญรัตนไมตรี ผู้นำรุ่นใหม่จากกลุ่มทรู กล่าวว่า "เมื่อทราบว่ากลุ่มทรู ได้ร่วมโครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (E5) รู้สึกยินดีมาก จึงสมัครเข้าร่วมเป็น School Partner เพราะต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนระบบการศึกษาไทย โดยตนเองรับผิดชอบโรงเรียนขยายโอกาสขนาดกลาง 3 แห่งใน จ.นครนายก ซึ่งแต่ละแห่งล้วนมีโจทย์ ปัญหา และการได้รับความร่วมมือที่แตกต่างกันไป ซึ่งในช่วงแรกที่เข้าไปทำงาน ทั้ง 3 โรงเรียน มองว่าโครงการอาจไม่มีความต่อเนื่อง ทำได้ไม่นานก็อาจจะหายไป ดังนั้น เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องสร้างความเข้าใจ สร้างสัมพันธ์อันดีกับโรงเรียน ให้เห็นถึงความตั้งใจจริงที่ School Partner ต้องการมาสร้างความยั่งยืน พัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีการติดตามผล สิ่งนี้ จึงทำให้คนในโรงเรียนและชุมชนเริ่มเปิดใจยอมรับ และให้ความร่วมมือที่ดี"

"หนึ่งในโรงเรียนตัวอย่าง ได้แก่ โรงเรียนวัดหนองทองทราย ที่สามารถเพิ่มมูลค่าจากจุดแข็งของโรงเรียน สร้างเป็นรายได้และนำมาเป็นทุนพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน โดยโรงเรียนได้จัดโครงการทำน้ำดื่มขายในโรงเรียน พร้อมต่อยอดเพิ่มรายได้ให้มากขึ้น โดยมี SP มาช่วยให้ความรู้ด้านการตลาด กระจายสินค้าสู่ชุมชน ทำให้เกิดการมีส่วนร่วม เชื่อมโยงไปถึงการสร้างหลักสูตรบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ ตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึงเด็กโต เกิดเป็นกระบวนการขั้นตอนการเรียนรู้ จากตำราเรียนสู่การลงมือปฏิบัติจริง ยิ่งไปกว่านั้น ยังขยายให้เกิดการเรียนรู้ในชุมชน โดยโรงเรียนแห่งนี้ ได้รับคัดเลือกให้มี Learning Center ที่ช่วยให้โรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้แก่คนในชุมชน สามารถสร้างอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืนต่อไปอีกด้วย"

"CONNEXT ED เป็นโครงการที่ดีมาก ทำให้ตนเองเข้าใจมุมมอง แนวคิดของภาครัฐที่มีต่อภาคเอกชน ความต้องการต่างๆ ที่ภาคเอกชนสามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ เช่น การวางแผน ขั้นตอนการทำงานที่เป็นระบบ การวัดและติดตามผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งการทำงานตลอด 1 ปีที่ผ่านมา ย่อมมีอุปสรรค แต่สิ่งที่ SP ทุกคนต้องทำให้ได้ คือ การเสียสละ มุ่งมั่นเอาจริงเอาจัง ดังนั้น การมาเป็น SP ไม่ใช่เป็นเพียงผู้นำเม็ดเงินจากบริษัท มาให้โรงเรียน แต่ต้องมาด้วยใจ ทุ่มเท นำประสบการณ์ที่มีคุณค่ามาแบ่งปัน เพื่อสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ครู นักเรียน สังคม และประเทศชาติ" น.ส.ศุภวัลย์ กล่าวทิ้งท้าย

ครบรอบ 1 ปีของโครงการ CONNEXT ED นับเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของระบบการศึกษาไทย โดยกลุ่มทรู ยังคงเดินหน้าสานต่อเจตนารมณ์ ให้การสนับสนุนโครงการสานพลังประชารัฐรัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (E5) อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อเป็นอีกหนึ่งพลังในการร่วมขับเคลื่อนและยกระดับการศึกษาไทยอย่างยั่งยืนต่อไป


Latest Press Release

ไทยคมร่วมงาน ดิจิทัล ไทยแลนด์ บิ๊กแบง 2018 โชว์ศักยภาพแพลตฟอร์มด้านดาวเทียม ร่วมขับเคลื่อนเทคโนโลยีไทย เชื่อมต่ออนาคตไกลสู่โลกดิจิทัล

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ("THCOM") ผู้ให้บริการดาวเทียมไทย นำแพลตฟอร์มบริการด้านดาวเทียม ร่วมโชว์ศักยภาพในงานมหกรรมดิจิทัลเทคโนโลยีระดับนานาชาติ "ดิจิทัล ไทยแลนด์ บิ๊กแบง 2018" ระหว่างวันที่ 19-23 กันยายน 2561 ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1-3...

CAT ร่วมมือสถิติลงนามในสัญญา สร้างระบบสำรวจข้อมูลแบบดิจิทัล ตอบโจทย์รูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลง

วันนี้ (18 กันยายน 2561) นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ และ ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจและบริการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT...

ภาพข่าว: CAT ร่วมมือสถิติลงนามในสัญญา สร้างระบบสำรวจข้อมูลแบบดิจิทัล ตอบโจทย์รูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลง

ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจและบริการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT (ที่3จากซ้าย) ร่วมลงนามความร่วมมือว่าด้วยโครงการออกแบบและพัฒนาระบบสำรวจข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล Digital Survey กับ...

ไทยคมประกาศความสำเร็จ นั่งแท่นที่ปรึกษาพัฒนาธุรกิจดาวเทียมให้แก่บังกลาเทศ

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการดาวเทียมไทย ประกาศความสำเร็จบรรลุข้อตกลงในสัญญาระยะยาว (Multi-year agreement)เพื่อให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจและการตลาด ให้แก่ บริษัท บังกลาเทศ คอมมิวนิเคชั่นส์ แซทเทลไลท์ จำกัด (Bangladesh Communication...

ภาพข่าว: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดงานมหกรรมผลงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ Thai Media Fund Day มุ่งสร้างนิเวสสื่อดีให้ทุกคน เข้าถึง เข้าใจ รู้เท่าทันสื่อ

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (กลางซ้าย) เป็นประธานเปิดงานมหกรรมผลงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 1 โดยมีนายวสันต์ ภัยหลีกลี้ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน...

Related Topics