ไทยคมรายงานผลประกอบการปี 2560 ปรับกลยุทธ์ Transformation to the Digital Era พลิกโฉมสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์การสื่อสาร ข่าวโทรศัพท์เคลื่อนที่ Thursday February 1, 2018 12:36
กรุงเทพฯ--1 ก.พ.--ไทยคม

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ("THCOM") ผู้ให้บริการดาวเทียมไทย กำหนดกลยุทธ์ปี 2561 "Transformation to the Digital Era" มุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจดาวเทียมและดิจิทัลแพลตฟอร์มแห่งเอเชีย เน้นเติบโตใน 3 ธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจดาวเทียม (Core Business), ธุรกิจข้างเคียงซึ่งรวมถึงการสร้างดิจิทัลเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม (Adjacent New Business) และธุรกิจใหม่ๆในยุคดิจิทัล (New Business Prototyping)

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งผลประกอบการปี 2560 มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวมทั้งสิ้น 6,689 ล้านบาท ลดลง 23% จาก 8,642 ล้านบาทในปี 2559 โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของรายได้จากการให้บริการดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามสภาวะอุตสาหกรรมบรอดคาสต์ในประเทศไทยที่มีแนวโน้มชะลอตัว และบริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติในปี 2560 เป็นจำนวน 20 ล้านบาท ลดลง 99% จาก 1,612 ล้านบาทในปี 2559 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ของดาวเทียมที่ดำเนินการภายใต้สัมปทาน รวมทั้งค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของ โอไรออน แซทเทลไลท์ ซิสเทม พีทีวาย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศออสเตรเลีย เป็นมูลค่ารวม 3,309 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิในปี 2560 เป็นจำนวน 2,650 ล้านบาท ทั้งนี้ แม้การด้อยค่าของสินทรัพย์จะทำให้กำไรสุทธิของบริษัทลดลงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ในอนาคตจะทำให้ค่าเสื่อมราคาของบริษัทฯ ลดลงถึงปีละ 868 ล้านบาท ตั้งแต่ปี 2561-2564

นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไทยคม เปิดเผยว่า "ผลประกอบการในไตรมาสที่ผ่านมา มีการปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งเป็นไปตามสภาวะของอุตสาหกรรมดาวเทียมที่มีการชะลอตัวลงต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงได้ปรับกลยุทธ์และการดำเนินงานเพื่อพลิกโฉมไทยคมสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ (Transformation to the Digital Era) ก้าวสู่บทบาทใหม่แห่งความท้าทาย โดยยังคงมีธุรกิจดาวเทียมที่เป็นธุรกิจหลัก และเน้นการขยายไปยังธุรกิจต่อเนื่องกับดาวเทียม และเริ่มพัฒนาการให้บริการธุรกิจแพลตฟอร์มเพื่อปรับตัวเข้าสู่โลกธุรกิจดิจิทัล เชื่อว่ากลยุทธ์เหล่านี้จะสามารถทำให้ไทยคมยังคงยืนหยัดการเป็นผู้นำธุรกิจดาวเทียม ควบคู่ไปกับการเป็นผู้นำในการให้บริการแฟลตฟอร์มดิจิทัลในอนาคต"

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2561 ประชุมเมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 ได้อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 1.36 บาท คิดเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,491 ล้านบาท โดยผลประกอบการในงวดดังกล่าวบริษัทได้รวมประมาณการรับรู้ผลกำไรหลังจากหักค่าใช้จ่ายต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องจำนวน 1,885 ล้านบาท จากการขายหุ้นในบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) จำนวน 250,099,990 หุ้น ในราคาหุ้นละ 7.80 บาท ซึ่งการขายหุ้นได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561

ในส่วนของกลุ่มบริษัทในเครือ ณ สิ้นปี 2560 บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด (แอลทีซี) มีจำนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ไม่รวม fixed wireless) ในระบบรวมทั้งสิ้น 1,547,291 ราย และยังคงมีส่วนแบ่งในตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นอันดับหนึ่ง คิดเป็น 57% ของตลาดรวม เพิ่มขึ้นจาก 53.7% ณ สิ้นปี 2559 โดยรายได้ยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะจากรายได้จากอินเทอร์เน็ตซิม

เกี่ยวกับไทยคม

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการดาวเทียมไทย มีภารกิจหลักในการให้บริการด้านการสื่อสารโดยเน้นสร้างการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายดาวเทียมทั้งบรอดคาสต์และบรอดแบนด์ ด้วยนวัตกรรมที่ล้ำหน้า ความเป็นมืออาชีพของทีมงาน บริการที่หลากหลายครบวงจร และเทคโนโลยีที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย จนถึงปัจจุบัน บริษัทได้จัดส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรแล้วทั้งสิ้นจำนวน 8 ดวง โดยมีดาวเทียมที่ยังคงให้บริการอยู่จำนวน 5 ดวง คือ ไทยคม 5 ไทยคม 6 ไทยคม 7 และล่าสุดคือ ดาวเทียมไทยคม 8 ซึ่งเป็นดาวเทียมบรอดคาสต์ ให้บริการถ่ายทอดสัญญาณรายการโทรทัศน์ ครอบคลุมประเทศไทย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ และแอฟริกา อยู่ในตำแหน่งวงโคจรหลัก "Hot Bird" ที่ 78.5 องศาตะวันออก โดยมีจานหันเข้ารับสัญญาณจำนวนมาก นอกจากนี้ สำหรับการสื่อสารบรอดแบนด์ ดาวเทียมไทยคม 4 (ไอพีสตาร์) ซึ่งเป็นดาวเทียมบรอดแบนด์ดวงแรกของโลก ได้สนับสนุนโครงข่ายการสื่อสารด้วยปริมาณช่องสัญญาณที่เพิ่มขึ้น พื้นที่ให้บริการที่ครอบคลุม รวมถึงนวัตกรรมที่มีศักยภาพทางธุรกิจและเทคโนโลยีดาวเทียมที่โดดเด่นในระดับคุณภาพมาตรฐานโลก ด้วยแนวคิด "Connectivity for Sustainability" ไทยคมได้ให้บริการทั้งภาคธุรกิจ ภาครัฐ และตอบไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ นอกจากความรับผิดชอบในการให้บริการติดต่อสื่อสารในภาวะปกติแล้ว ไทยคมยังมีจุดแข็งในการเชื่อมต่อการสื่อสารได้อย่างไร้รอยต่อ เช่นการสื่อสารในภาวะภัยพิบัติหรือในพื้นที่เข้าถึงได้ยาก และทั้งหมดนั้น ถือเป็นความมุ่งมั่นของไทยคม ในการสร้างโอกาส สร้างอนาคต สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามเป้าหมายการก้าวสู่ความเป็นผู้นำในธุรกิจดาวเทียมแห่งเอเชีย ที่ยังคงความเป็นพลเมืองดีของสังคมไทยต่อไป

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2534 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้ชื่อ "THCOM"


Latest Press Release

ไทยคมร่วมงาน ดิจิทัล ไทยแลนด์ บิ๊กแบง 2018 โชว์ศักยภาพแพลตฟอร์มด้านดาวเทียม ร่วมขับเคลื่อนเทคโนโลยีไทย เชื่อมต่ออนาคตไกลสู่โลกดิจิทัล

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ("THCOM") ผู้ให้บริการดาวเทียมไทย นำแพลตฟอร์มบริการด้านดาวเทียม ร่วมโชว์ศักยภาพในงานมหกรรมดิจิทัลเทคโนโลยีระดับนานาชาติ "ดิจิทัล ไทยแลนด์ บิ๊กแบง 2018" ระหว่างวันที่ 19-23 กันยายน 2561 ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1-3...

CAT ร่วมมือสถิติลงนามในสัญญา สร้างระบบสำรวจข้อมูลแบบดิจิทัล ตอบโจทย์รูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลง

วันนี้ (18 กันยายน 2561) นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ และ ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจและบริการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT...

ภาพข่าว: CAT ร่วมมือสถิติลงนามในสัญญา สร้างระบบสำรวจข้อมูลแบบดิจิทัล ตอบโจทย์รูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลง

ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจและบริการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT (ที่3จากซ้าย) ร่วมลงนามความร่วมมือว่าด้วยโครงการออกแบบและพัฒนาระบบสำรวจข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล Digital Survey กับ...

ไทยคมประกาศความสำเร็จ นั่งแท่นที่ปรึกษาพัฒนาธุรกิจดาวเทียมให้แก่บังกลาเทศ

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการดาวเทียมไทย ประกาศความสำเร็จบรรลุข้อตกลงในสัญญาระยะยาว (Multi-year agreement)เพื่อให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจและการตลาด ให้แก่ บริษัท บังกลาเทศ คอมมิวนิเคชั่นส์ แซทเทลไลท์ จำกัด (Bangladesh Communication...

ภาพข่าว: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดงานมหกรรมผลงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ Thai Media Fund Day มุ่งสร้างนิเวสสื่อดีให้ทุกคน เข้าถึง เข้าใจ รู้เท่าทันสื่อ

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (กลางซ้าย) เป็นประธานเปิดงานมหกรรมผลงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 1 โดยมีนายวสันต์ ภัยหลีกลี้ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน...

Related Topics