ไทยคมรายงานผลประกอบการปี 2560 ปรับกลยุทธ์ Transformation to the Digital Era พลิกโฉมสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์การสื่อสาร ข่าวโทรศัพท์เคลื่อนที่ Thursday February 1, 2018 12:36
กรุงเทพฯ--1 ก.พ.--ไทยคม

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ("THCOM") ผู้ให้บริการดาวเทียมไทย กำหนดกลยุทธ์ปี 2561 "Transformation to the Digital Era" มุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจดาวเทียมและดิจิทัลแพลตฟอร์มแห่งเอเชีย เน้นเติบโตใน 3 ธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจดาวเทียม (Core Business), ธุรกิจข้างเคียงซึ่งรวมถึงการสร้างดิจิทัลเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม (Adjacent New Business) และธุรกิจใหม่ๆในยุคดิจิทัล (New Business Prototyping)

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งผลประกอบการปี 2560 มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวมทั้งสิ้น 6,689 ล้านบาท ลดลง 23% จาก 8,642 ล้านบาทในปี 2559 โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของรายได้จากการให้บริการดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามสภาวะอุตสาหกรรมบรอดคาสต์ในประเทศไทยที่มีแนวโน้มชะลอตัว และบริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติในปี 2560 เป็นจำนวน 20 ล้านบาท ลดลง 99% จาก 1,612 ล้านบาทในปี 2559 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ของดาวเทียมที่ดำเนินการภายใต้สัมปทาน รวมทั้งค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของ โอไรออน แซทเทลไลท์ ซิสเทม พีทีวาย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศออสเตรเลีย เป็นมูลค่ารวม 3,309 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิในปี 2560 เป็นจำนวน 2,650 ล้านบาท ทั้งนี้ แม้การด้อยค่าของสินทรัพย์จะทำให้กำไรสุทธิของบริษัทลดลงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ในอนาคตจะทำให้ค่าเสื่อมราคาของบริษัทฯ ลดลงถึงปีละ 868 ล้านบาท ตั้งแต่ปี 2561-2564

นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไทยคม เปิดเผยว่า "ผลประกอบการในไตรมาสที่ผ่านมา มีการปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งเป็นไปตามสภาวะของอุตสาหกรรมดาวเทียมที่มีการชะลอตัวลงต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงได้ปรับกลยุทธ์และการดำเนินงานเพื่อพลิกโฉมไทยคมสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ (Transformation to the Digital Era) ก้าวสู่บทบาทใหม่แห่งความท้าทาย โดยยังคงมีธุรกิจดาวเทียมที่เป็นธุรกิจหลัก และเน้นการขยายไปยังธุรกิจต่อเนื่องกับดาวเทียม และเริ่มพัฒนาการให้บริการธุรกิจแพลตฟอร์มเพื่อปรับตัวเข้าสู่โลกธุรกิจดิจิทัล เชื่อว่ากลยุทธ์เหล่านี้จะสามารถทำให้ไทยคมยังคงยืนหยัดการเป็นผู้นำธุรกิจดาวเทียม ควบคู่ไปกับการเป็นผู้นำในการให้บริการแฟลตฟอร์มดิจิทัลในอนาคต"

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2561 ประชุมเมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 ได้อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 1.36 บาท คิดเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,491 ล้านบาท โดยผลประกอบการในงวดดังกล่าวบริษัทได้รวมประมาณการรับรู้ผลกำไรหลังจากหักค่าใช้จ่ายต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องจำนวน 1,885 ล้านบาท จากการขายหุ้นในบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) จำนวน 250,099,990 หุ้น ในราคาหุ้นละ 7.80 บาท ซึ่งการขายหุ้นได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561

ในส่วนของกลุ่มบริษัทในเครือ ณ สิ้นปี 2560 บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด (แอลทีซี) มีจำนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ไม่รวม fixed wireless) ในระบบรวมทั้งสิ้น 1,547,291 ราย และยังคงมีส่วนแบ่งในตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นอันดับหนึ่ง คิดเป็น 57% ของตลาดรวม เพิ่มขึ้นจาก 53.7% ณ สิ้นปี 2559 โดยรายได้ยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะจากรายได้จากอินเทอร์เน็ตซิม

เกี่ยวกับไทยคม

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการดาวเทียมไทย มีภารกิจหลักในการให้บริการด้านการสื่อสารโดยเน้นสร้างการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายดาวเทียมทั้งบรอดคาสต์และบรอดแบนด์ ด้วยนวัตกรรมที่ล้ำหน้า ความเป็นมืออาชีพของทีมงาน บริการที่หลากหลายครบวงจร และเทคโนโลยีที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย จนถึงปัจจุบัน บริษัทได้จัดส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรแล้วทั้งสิ้นจำนวน 8 ดวง โดยมีดาวเทียมที่ยังคงให้บริการอยู่จำนวน 5 ดวง คือ ไทยคม 5 ไทยคม 6 ไทยคม 7 และล่าสุดคือ ดาวเทียมไทยคม 8 ซึ่งเป็นดาวเทียมบรอดคาสต์ ให้บริการถ่ายทอดสัญญาณรายการโทรทัศน์ ครอบคลุมประเทศไทย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ และแอฟริกา อยู่ในตำแหน่งวงโคจรหลัก "Hot Bird" ที่ 78.5 องศาตะวันออก โดยมีจานหันเข้ารับสัญญาณจำนวนมาก นอกจากนี้ สำหรับการสื่อสารบรอดแบนด์ ดาวเทียมไทยคม 4 (ไอพีสตาร์) ซึ่งเป็นดาวเทียมบรอดแบนด์ดวงแรกของโลก ได้สนับสนุนโครงข่ายการสื่อสารด้วยปริมาณช่องสัญญาณที่เพิ่มขึ้น พื้นที่ให้บริการที่ครอบคลุม รวมถึงนวัตกรรมที่มีศักยภาพทางธุรกิจและเทคโนโลยีดาวเทียมที่โดดเด่นในระดับคุณภาพมาตรฐานโลก ด้วยแนวคิด "Connectivity for Sustainability" ไทยคมได้ให้บริการทั้งภาคธุรกิจ ภาครัฐ และตอบไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ นอกจากความรับผิดชอบในการให้บริการติดต่อสื่อสารในภาวะปกติแล้ว ไทยคมยังมีจุดแข็งในการเชื่อมต่อการสื่อสารได้อย่างไร้รอยต่อ เช่นการสื่อสารในภาวะภัยพิบัติหรือในพื้นที่เข้าถึงได้ยาก และทั้งหมดนั้น ถือเป็นความมุ่งมั่นของไทยคม ในการสร้างโอกาส สร้างอนาคต สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามเป้าหมายการก้าวสู่ความเป็นผู้นำในธุรกิจดาวเทียมแห่งเอเชีย ที่ยังคงความเป็นพลเมืองดีของสังคมไทยต่อไป

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2534 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้ชื่อ "THCOM"


Latest Press Release

วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) รับรางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี 2018 ภาคธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจาก (มสวท.)

นายสมศักดิ์ เพ็ชรทวีพรเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ขึ้นรับรางวัล "บุคคลคุณภาพแห่งปี 2018" ด้านธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในโครงการ "บุคคลคุณภาพแห่งปี 2018" (Quality Person of the Year 2018)...

AIS Fibre สร้างความต่าง! ผุด แพ็กเสริมเน็ตบ้าน SpeedBOOST รายแรกของไทย ให้เพิ่มสปีดได้แบบรายวัน แรงสุดถึง 1 Gbps ตอบโจทย์ลูกค้าที่อยากใช้เน็ตเร็วสูงเฉพาะบางวัน

นายศรัณย์ ผโลประการ หัวหน้าฝ่ายงานบริหารธุรกิจฟิกซ์ บรอดแบนด์ เอไอเอส กล่าวว่า "นอกเหนือจากการสร้างมาตรฐานใหม่ให้อุตสาหกรรมบรอดแบนด์ด้วยอินเทอร์เน็ต ไฟเบอร์แท้ (Pure Fibre) รายแรกของไทยแล้ว เรายังมุ่งมั่นคิดค้นเทคโนโลยี และนวัตกรรมรูปแบบแพ็กเกจที่แตกต่าง...

แถลงความร่วมมือทางธุรกิจระหว่าง บริษัท BECi และ AIS เปิดแพ็กเกจเสริม AIS เหมา เหมา Mello

บริษัท บีอีซีไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กับ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS ร่วมกันประกาศความร่วมมือทางด้านธุรกิจ โดยมี คุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย หัวหน้าคณะผู้บริหารสายกิจการองค์กร บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน), ม.ล.ฤดีชนก กฤดากร...

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการสมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม (ประเทศไทย) ครั้งที่ 2 ประจำปี 61

เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 16 ต.ค. 2561 ที่ผ่านมา นายชัยยุทธ ทวีปวรเดช และคณะกรรมการ สมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม (ประเทศไทย) ได้ทำการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ณ. ศูนย์บริการ PSI สาขาพัฒนาการ (สำนักงานใหญ่)...

ITEL โชว์ศักยภาพบริการ Dark Fiber ให้ลูกค้ารับ-ส่งข้อมูลขนาดใหญ่ได้รวดเร็วตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL โชว์ศักยภาพการบริการ Dark Fiber ให้ลูกค้าบริหารจัดการข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ได้อย่างอิสระ ติดตั้งโครงข่ายใยแก้วนำแสงทั้งระบบซึ่งลูกค้าสามารถเพิ่มหรือลดความเร็วได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนชนิดของสายสัญญาณ...

Related Topics