Tuesday July 16, 2019 15:38

สื่อสาร Press Release : 11 Sep 2018

ทีโอที เปิด TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ นำเทคโนโลยี-นวัตกรรม ชูท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม-ธรรมชาติ ดันเศรษฐกิจสู่ชุมชนโรงเรียนเมืองแพร่ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 สื่อสาร—11 Sep 18

เร็วๆ นี้ (7 กันยายน 2561) ที่ โรงเรียนเมืองแพร่ จ.แพร่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม CSR ประจำปี 2561 เปิดโครงการ "TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ" นำเทคโนโลยีและนวัตกรรม ชูท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม-ธรรมชาติ

ADVANC ติดดัชนีความยั่งยืน FTSE4Good 4 ปีซ้อน โดดเด่น 3 ด้าน สิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล สื่อสาร—11 Sep 18

กรุงเทพฯ--11 ก.ย.--เอไอเอส

เอไอเอส ติดดัชนีความยั่งยืน FTSE4Good (FTSE4Good Index Series) 4 ปีซ้อน โดยมีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ประจำปี 2561 จากการประเมินข้อมูลความยั่งยืนของบริษัทและการบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล ของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งจัดอันดับโดยฟุตซี่ รัสเซล (FTSE Russell)

บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือ เอไอเอส ได้รับการจัดอันดับโดยฟุตซี่ รัสเซล ให้เป็นบริษัทที่ติดดัชนีความยั่งยืน FTSE4Good 4 ปีซ้อนที่มีการดำเนินการโดดเด่นด้าน สิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล ( ESG ) สะท้อนให้เห็นว่า เอไอเอสเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท จนได้รับการยอมรับในระดับสากล ซึ่งนับเป็นดัชนีเพื่อให้นักลงทุนใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุน อีกทั้งยังเป็นดัชนี้พื้นฐานของกองทุนหลัก (Tracker Funds) และผลิตภัณฑ์ตราสารประเภทซับซ้อน (Structured Products) รวมทั้งถือเป็นดัชนีมาตรฐานวัดผลการดำเนินงาน (Performance Benchmark) อีกด้วย

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอส กล่าวว่า การได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก FTSE4Good ในครั้งนี้ นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งในการดำเนินธุรกิจที่ยึดมั่นการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาโดยตลอด ซึ่งได้ให้ความสำคัญกับการเติบโตขององค์กรอย่างสมดุลทั้ง 3 ด้าน คือ 1. บริษัทฯ ตั้งมั่นในบรรษัทภิบ

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ด้านการกำกับดูแลภายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกระหว่างสำนักงาน สื่อสาร—11 Sep 18

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) และสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) เชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อที่ 2 ในประเด็นเรื่อง Competition analysis in digital applications