ทีโอที เปิด TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ นำเทคโนโลยี-นวัตกรรม ชูท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม-ธรรมชาติ ดันเศรษฐกิจสู่ชุมชนโรงเรียนเมืองแพร่ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0

ข่าวประชาสัมพันธ์การสื่อสาร ข่าวโทรศัพท์เคลื่อนที่ Tuesday September 11, 2018 18:07
กรุงเทพฯ--11 ก.ย.--ทีโอที

เร็วๆ นี้ (7 กันยายน 2561) ที่ โรงเรียนเมืองแพร่ จ.แพร่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม CSR ประจำปี 2561 เปิดโครงการ "TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ" นำเทคโนโลยีและนวัตกรรม ชูท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม-ธรรมชาติ ดันเศรษฐกิจสู่ชุมชนโรงเรียนเมืองแพร่ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยมี นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 5 และหัวหน้าคณะทำงานโครงการ TOT Young Club ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ และร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามฯ โดยผู้ลงนามประกอบด้วย นางสาวเกษร ปลาลาศ นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ ว่าที่ร้อยตรีพิพัฒน์ เสนาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแพร่ นายประดิษฐ์ บุญมาภิ โทรศัพท์จังหวัดแพร่

นายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 5 และหัวหน้าคณะทำงานโครงการ TOT Young Club กล่าวว่า โครงการ TOT Young Club เป็นหนึ่งในความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา โดยโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนสู่ต้นกล้าประชารัฐ และส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในการใช้ประโยชน์นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจและสนับสนุนขยายตลาดให้กับชุมชน ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล โดย

โครงการฯ ได้มีการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในพื้นที่ทั่วประเทศ ให้มีความรู้และทักษะด้าน ไอซีที และนำไปช่วยสนับสนุนชุมชนให้เข็มแข็ง รวมถึงเพื่อเป็นการปูพื้นฐานให้เยาวชนไทยเป็นต้นกล้าประชารัฐที่จะเติบโตเป็นผู้ประกอบการยุค Digital ในอนาคต ทั้งนี้ เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน ทีโอที ให้เชื่อมโยงโดยการพิจารณาเลือกชุมชนที่จะร่วมโครงการ TOT Young Club จากพื้นที่ในโครงการเน็ตประชารัฐ ของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงถึง 24,700 หมู่บ้านทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตของรัฐบาลในการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของชุมชน ผ่านเยาวชนและผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในการทำตลาดทั้งผลิตภัณฑ์และสถานที่ท่องเที่ยวออนไลน์ผ่าน TYC e-Commerce เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0

นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า จังหวัดแพร่เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือตอนบน 2 ได้แก่ จังหวัดแพร่ น่าน พะเยา เชียงราย โดยจังหวัดแพร่ มียุทธศาสตร์สำคัญสู่ศูนย์กลางของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ในการพัฒนาการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ เพื่อ กระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยืน ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้ต้องขอขอบคุณโครงการ TOT Young Club ของ ทีโอที ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของรัฐบาล เพื่อพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง โดยชุมชนโรงเรียนเมืองแพร่ ตั้งอยู่ตำบลป่าแดง ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดกลาง มี 9 หมู่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่อยู่บนที่ราบเชิงเขา ประกอบอาชีพตามวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น ทำไร่ ปศุสัตว์ หน่อไม้เปาะที่มีรสชาติดี สวนงวม (พญาช้าง สาร) สวนกาแฟ โดยเฉพาะการทำสวนเมี่ยง และการหมักเมี่ยงซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ในการดำรงชีวิตที่หล่อเลี้ยงประชากรบนที่ราบสูง เป็นวิถีชีวิตอย่างพอเพียง และสร้างรายได้เพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัว นอกจากนี้ยังมีภูมิปัญญาการผลิตสุรากลั่นพื้นบ้านของบ้านหนองแขม ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษในการผลิตสุรากลั่นพื้นบ้าน (เหล้าข้าวเหนียว) ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภค เป็น หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

นายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับ ปี 2561 โครงการ TOT Young Club จะเปิดชุมชนใหม่ภาคเหนือ จำนวน 2 ชุมชน โดยแห่งแรกคือที่ชุมชนโรงเรียนเมืองแพร่ จ.แพร่ ซึ่งเป็นชุมชนที่ประชาชนในพื้นที่มีความต้องการบริการสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน การศึกษา สาธารณสุข การส่งเสริมอาชีพจากภาครัฐและองค์กรต่าง ๆ ทั้งนี้ เข้ามาสนับสนุนของโครงการ TOT Young Club ในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ทั้งในด้านการศึกษาที่เยาวชนจะสามารถนำความรู้ ความคิดสร้างสรรรค์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมา

สร้างประโยชน์ให้กับชุมชน ส่งเสริมด้านอาชีพให้กับชุมชน สำหรับแห่งที่ 2 คือชุมชนเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งจะมีกิจกรรมเปิดชุมชนประมาณเดือนตุลาคม 2561 นี้ นอกจากนี้ ที่ภาคเหนือยังมี โครงการ TOT Young Club ชุมชนเดิม (ปี 2556-2560) สำหรับชุมชนเดิม 5 ชุมชน (ชุมชนสันโค้งน้อย จ.เชียงราย ชุมชนเทศบาลตำบลอุโมงค์ จ.ลำพูน ชุมชนบ้านบอม จ.ลำปาง และชุมชนเทศบาลตำบล จ.เชียงใหม่) โดย ทีโอที ยังคงดูแลและสนับสนุน

ต่อยอดสร้างความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง

Latest Press Release

ทีโอที โชว์โครงข่ายพื้นฐานโทรคมล้ำสมัยใหญ่ขนาดใหญ่สุดของประเทศรองรับ BIG DATA-IoT ภายใต้แนวคิด โครงข่ายมีชีวิต โครงข่าย ทีโอที ในงาน Digital Thailand Big Bang 2018

ทีโอที โชว์โครงข่ายพื้นฐานโทรคมล้ำสมัยใหญ่ขนาดใหญ่สุดของประเทศรองรับ BIG DATA-IoT ภายใต้แนวคิด "โครงข่ายมีชีวิต โครงข่าย ทีโอที" ในงาน Digital Thailand Big Bang 2018 บมจ.ทีโอที ร่วมมหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลยิ่งใหญ่ ภายใต้คอนเซปต์ "TOT : Lively Network...

เอไอเอส ชำระเงินค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่ 1800 MHz งวดที่ 1

เอไอเอส ชำระเงินค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่ 1800 MHz งวดที่ 1 จำนวน 6.6 พันล้านบาท และหนังสือค้ำประกันให้กับกสทช. ตอกย้ำเป็นผู้ให้บริการในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมที่ถือครองคลื่นมากที่สุดจำนวน 120 MHz(60 MHz x2) พร้อมเตรียมเปิดบริการ อย่างเป็นทางการ 28...

กสทช. เตรียมเร่งประมูลคลื่น 900 หวังจบปัญหาเยียวยาดีแทค

ในการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ครั้งที่ 18/2561 บ่ายวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 สำนักงาน กสทช. เตรียมเสนอที่ประชุมพิจารณาร่างประกาศ กสทช. เรื่อง...

ภาพข่าว: กสทช. และ ITU จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ด้านการกำกับดูแลภายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ภายใต้กรอบการประชุมใหญ่ WTDC ประจำปี พ.ศ.2561 (COE 2018)

เมื่อเร็ว ๆ นี้ Mr.Ashish Narayan ผู้แทนจาก ITU (ที่ 1 จากขวา) นายขจิต สุขุม ผู้ช่วยปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ที่2จากขวา) ผศ. ภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) (ที่ ๓...

ไทยคมร่วมงาน ดิจิทัล ไทยแลนด์ บิ๊กแบง 2018 โชว์ศักยภาพแพลตฟอร์มด้านดาวเทียม ร่วมขับเคลื่อนเทคโนโลยีไทย เชื่อมต่ออนาคตไกลสู่โลกดิจิทัล

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ("THCOM") ผู้ให้บริการดาวเทียมไทย นำแพลตฟอร์มบริการด้านดาวเทียม ร่วมโชว์ศักยภาพในงานมหกรรมดิจิทัลเทคโนโลยีระดับนานาชาติ "ดิจิทัล ไทยแลนด์ บิ๊กแบง 2018" ระหว่างวันที่ 19-23 กันยายน 2561 ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1-3...

Related Topics