ทีโอที เปิด TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ นำเทคโนโลยี-นวัตกรรม ชูท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม-ธรรมชาติ ดันเศรษฐกิจสู่ชุมชนโรงเรียนเมืองแพร่ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0

ข่าวประชาสัมพันธ์การสื่อสาร ข่าวโทรศัพท์เคลื่อนที่ Tuesday September 11, 2018 18:07
กรุงเทพฯ--11 ก.ย.--ทีโอที

เร็วๆ นี้ (7 กันยายน 2561) ที่ โรงเรียนเมืองแพร่ จ.แพร่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม CSR ประจำปี 2561 เปิดโครงการ "TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ" นำเทคโนโลยีและนวัตกรรม ชูท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม-ธรรมชาติ ดันเศรษฐกิจสู่ชุมชนโรงเรียนเมืองแพร่ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยมี นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 5 และหัวหน้าคณะทำงานโครงการ TOT Young Club ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ และร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามฯ โดยผู้ลงนามประกอบด้วย นางสาวเกษร ปลาลาศ นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ ว่าที่ร้อยตรีพิพัฒน์ เสนาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแพร่ นายประดิษฐ์ บุญมาภิ โทรศัพท์จังหวัดแพร่

นายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 5 และหัวหน้าคณะทำงานโครงการ TOT Young Club กล่าวว่า โครงการ TOT Young Club เป็นหนึ่งในความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา โดยโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนสู่ต้นกล้าประชารัฐ และส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในการใช้ประโยชน์นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจและสนับสนุนขยายตลาดให้กับชุมชน ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล โดย

โครงการฯ ได้มีการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในพื้นที่ทั่วประเทศ ให้มีความรู้และทักษะด้าน ไอซีที และนำไปช่วยสนับสนุนชุมชนให้เข็มแข็ง รวมถึงเพื่อเป็นการปูพื้นฐานให้เยาวชนไทยเป็นต้นกล้าประชารัฐที่จะเติบโตเป็นผู้ประกอบการยุค Digital ในอนาคต ทั้งนี้ เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน ทีโอที ให้เชื่อมโยงโดยการพิจารณาเลือกชุมชนที่จะร่วมโครงการ TOT Young Club จากพื้นที่ในโครงการเน็ตประชารัฐ ของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงถึง 24,700 หมู่บ้านทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตของรัฐบาลในการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของชุมชน ผ่านเยาวชนและผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในการทำตลาดทั้งผลิตภัณฑ์และสถานที่ท่องเที่ยวออนไลน์ผ่าน TYC e-Commerce เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0

นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า จังหวัดแพร่เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือตอนบน 2 ได้แก่ จังหวัดแพร่ น่าน พะเยา เชียงราย โดยจังหวัดแพร่ มียุทธศาสตร์สำคัญสู่ศูนย์กลางของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ในการพัฒนาการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ เพื่อ กระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยืน ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้ต้องขอขอบคุณโครงการ TOT Young Club ของ ทีโอที ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของรัฐบาล เพื่อพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง โดยชุมชนโรงเรียนเมืองแพร่ ตั้งอยู่ตำบลป่าแดง ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดกลาง มี 9 หมู่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่อยู่บนที่ราบเชิงเขา ประกอบอาชีพตามวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น ทำไร่ ปศุสัตว์ หน่อไม้เปาะที่มีรสชาติดี สวนงวม (พญาช้าง สาร) สวนกาแฟ โดยเฉพาะการทำสวนเมี่ยง และการหมักเมี่ยงซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ในการดำรงชีวิตที่หล่อเลี้ยงประชากรบนที่ราบสูง เป็นวิถีชีวิตอย่างพอเพียง และสร้างรายได้เพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัว นอกจากนี้ยังมีภูมิปัญญาการผลิตสุรากลั่นพื้นบ้านของบ้านหนองแขม ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษในการผลิตสุรากลั่นพื้นบ้าน (เหล้าข้าวเหนียว) ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภค เป็น หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

นายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับ ปี 2561 โครงการ TOT Young Club จะเปิดชุมชนใหม่ภาคเหนือ จำนวน 2 ชุมชน โดยแห่งแรกคือที่ชุมชนโรงเรียนเมืองแพร่ จ.แพร่ ซึ่งเป็นชุมชนที่ประชาชนในพื้นที่มีความต้องการบริการสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน การศึกษา สาธารณสุข การส่งเสริมอาชีพจากภาครัฐและองค์กรต่าง ๆ ทั้งนี้ เข้ามาสนับสนุนของโครงการ TOT Young Club ในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ทั้งในด้านการศึกษาที่เยาวชนจะสามารถนำความรู้ ความคิดสร้างสรรรค์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมา

สร้างประโยชน์ให้กับชุมชน ส่งเสริมด้านอาชีพให้กับชุมชน สำหรับแห่งที่ 2 คือชุมชนเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งจะมีกิจกรรมเปิดชุมชนประมาณเดือนตุลาคม 2561 นี้ นอกจากนี้ ที่ภาคเหนือยังมี โครงการ TOT Young Club ชุมชนเดิม (ปี 2556-2560) สำหรับชุมชนเดิม 5 ชุมชน (ชุมชนสันโค้งน้อย จ.เชียงราย ชุมชนเทศบาลตำบลอุโมงค์ จ.ลำพูน ชุมชนบ้านบอม จ.ลำปาง และชุมชนเทศบาลตำบล จ.เชียงใหม่) โดย ทีโอที ยังคงดูแลและสนับสนุน

ต่อยอดสร้างความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง

Latest Press Release

วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) รับรางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี 2018 ภาคธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจาก (มสวท.)

นายสมศักดิ์ เพ็ชรทวีพรเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ขึ้นรับรางวัล "บุคคลคุณภาพแห่งปี 2018" ด้านธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในโครงการ "บุคคลคุณภาพแห่งปี 2018" (Quality Person of the Year 2018)...

AIS Fibre สร้างความต่าง! ผุด แพ็กเสริมเน็ตบ้าน SpeedBOOST รายแรกของไทย ให้เพิ่มสปีดได้แบบรายวัน แรงสุดถึง 1 Gbps ตอบโจทย์ลูกค้าที่อยากใช้เน็ตเร็วสูงเฉพาะบางวัน

นายศรัณย์ ผโลประการ หัวหน้าฝ่ายงานบริหารธุรกิจฟิกซ์ บรอดแบนด์ เอไอเอส กล่าวว่า "นอกเหนือจากการสร้างมาตรฐานใหม่ให้อุตสาหกรรมบรอดแบนด์ด้วยอินเทอร์เน็ต ไฟเบอร์แท้ (Pure Fibre) รายแรกของไทยแล้ว เรายังมุ่งมั่นคิดค้นเทคโนโลยี และนวัตกรรมรูปแบบแพ็กเกจที่แตกต่าง...

แถลงความร่วมมือทางธุรกิจระหว่าง บริษัท BECi และ AIS เปิดแพ็กเกจเสริม AIS เหมา เหมา Mello

บริษัท บีอีซีไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กับ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS ร่วมกันประกาศความร่วมมือทางด้านธุรกิจ โดยมี คุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย หัวหน้าคณะผู้บริหารสายกิจการองค์กร บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน), ม.ล.ฤดีชนก กฤดากร...

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการสมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม (ประเทศไทย) ครั้งที่ 2 ประจำปี 61

เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 16 ต.ค. 2561 ที่ผ่านมา นายชัยยุทธ ทวีปวรเดช และคณะกรรมการ สมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม (ประเทศไทย) ได้ทำการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ณ. ศูนย์บริการ PSI สาขาพัฒนาการ (สำนักงานใหญ่)...

ITEL โชว์ศักยภาพบริการ Dark Fiber ให้ลูกค้ารับ-ส่งข้อมูลขนาดใหญ่ได้รวดเร็วตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL โชว์ศักยภาพการบริการ Dark Fiber ให้ลูกค้าบริหารจัดการข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ได้อย่างอิสระ ติดตั้งโครงข่ายใยแก้วนำแสงทั้งระบบซึ่งลูกค้าสามารถเพิ่มหรือลดความเร็วได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนชนิดของสายสัญญาณ...

Related Topics