ผู้ประกอบการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดด้อยนักศึกษารองรับธุรกิจดิจิทัล แนะ ICT SILPAKORN พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับตลาดระดับโลก

ปฏิทินข่าวและข่าวกิจกรรม Thursday July 18, 2019 14:23
กรุงเทพฯ--18 ก.ค.--คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

ในโอกาสครบรอบ 15 ปี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร (ICT SILPAKORN) ได้เชิญผู้ประกอบการในธุรกิจดิจิทัล เกม และการสื่อสาร ที่รับนักศึกษาเข้าไปทำงาน ร่วมแสดงความคิดเห็นถึงคุณภาพและปัญหาการทำงานของนักศึกษา เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจและสามารถแข่งขันกับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายศรุต ทับลอย ผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ Yggdrazil Group ผู้ดำเนินธุรกิจด้าน VFX, Animation และ Game and Innovation กล่าวว่า หลักสูตรของ ICT SILPAKORN สามารถผลิตบุคคลากรได้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการดิจิทัลมีเดียในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี ทั้งในด้านหลักสูตรการพัฒนาโปรแกรมและดีไซน์ที่ครบวงจร สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับภาพยนตร์ งานโฆษณา งานเบื้องหลังต่างๆ ซึ่งยังต้องการบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรงและตลาดยังเติบโตอีกมาก ทั้งนี้ จากการรับนักศึกษาจากหลักสูตรนี้มาทำงาน ถือว่ามีทักษะการทำงานดี โดยเฉพาะงานทางด้านศิลปะ รวมทั้งมีความโดดเด่นในเรื่องของแนวคิดและทัศนคติที่ดี ทำให้การทำงานระหว่างบุคคลไม่มีปัญหา อย่างไรก็ตาม ศักยภาพของเด็กไทยในปัจจุบันยังถือว่ามีความโดดเด่นเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในแถบอาเซียน แม้ว่าจะมีประเทศคู่แข่งอย่างเวียดนามที่มีการพัฒนาขึ้นมาอย่างมาก ดังนั้น นักศึกษาจบใหม่ควรจะเรียนรู้และพัฒนาฝีมือ โดยใช้คุณภาพของงานเป็นตัวแข่งขันมากกว่าการใช้กลยุทธ์ราคาเพื่อดึงดูดลูกค้า เชื่อว่าการผลิตนักศึกษาจบใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมจะเป็นแรงผลักดันที่สำคัญของประเทศไทยให้มีศักยภาพในการผลิตคอนเทนต์เพื่อส่งออกไปแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างแน่นอน

สำหรับตลาดดิจิทัลมีเดียในปัจจุบันนี้ถือว่ามีการแข่งขันสูงมาก ในขณะเดียวกันนานาชาติมองว่าตลาดไทยมีศักยภาพในด้านทักษะการผลิต เนื่องจากสามารถรับแรงกดดันและมีความยืดหยุ่นสูง ทำให้การร่วมงานไม่มีปัญหา แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟแวร์และการแข่งขันทางด้านราคา ซึ่งมีผลทำให้คุณภาพของงานออกมาไม่ค่อยมีคุณภาพ ส่งผลให้ธุรกิจเสียหายในระยะยาว ทั้งในแง่ความน่าเชื่อถือ รวมถึงขาดโอกาสที่จะพัฒนาคุณภาพของงานในระดับสูง ดังนั้น สถาบันต่างๆ ควรเร่งการปลูกฝังแนวคิดที่ดีให้กับเด็ก เพราะการผลิตบุคลากรที่ดีต้องมาจากจิตใจที่ดี ต้องมีความรับผิดชอบ สามารถทำงานเป็นทีมได้ ที่สำคัญต้องเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว และมีความเป็นมืออาชีพในสายงานที่ทำ รวมถึงการมองโลกในแง่บวก เพื่อให้รับแรงกดดันในด้านนายศรัณย์พัจน์ เสรีวิวัฒนา ผู้ก่อตั้ง บริษัท คลาวด์คัลเลอร์เกมส์ จำกัด ผู้ผลิตและที่ปรึกษาด้านผลิตเกม เปิดเผยว่า ในฐานะอาจารย์ผู้สอนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร (ICT SILPAKORN) มั่นใจว่าเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความพร้อมและมีศักยภาพสูงในการผลิตนักศึกษาเพื่อรองรับตลาดด้านดิจิทัลมีเดีย โดยเฉพาะความรู้ความสามารถพื้นฐาน แต่สิ่งที่ต้องเร่งแก้ไขคือการทำงานเป็นทีม เนื่องจากนักศึกษาจะเริ่มทำงานในช่วงของปีการศึกษาที่ 3 ซึ่งควรเริ่มทำตั้งแต่ปีการศึกษาที่ 1 เพื่อให้เด็กมีการปรับตัวและสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นและรองรับการทำงานจริงในอนาคต เนื่องจากต้องยอมรับว่าในอุตสาหกรรมดิจิทัลมีเดีย การทำงานต้องอาศัยทีมเวิร์คเพื่อให้งานเดินหน้าต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่านักศึกษาไทยจะมีความโดดเด่นกว่าประเทศอื่นๆ ในอาเซียน แต่ยังเสียเปรียบสิงคโปร์ ดังนั้น จึงต้องเร่งพัฒนาทักษะเรื่องภาษาเพื่อรองรับการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพราะโลกยังต้องการบุคลากรจำนวนมาก

ดังนั้นในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการด้านการผลิตและที่ปรึกษาด้านเกมต่างๆ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ มีความเห็นว่า ICT SILPAKORN เป็นสถาบันที่สร้างบุคลากรรองรับความต้องการของตลาดได้อย่างตรงจุด สามารถสร้างพันธมิตรทางธุรกิจได้ดี และนักศึกษาที่จบที่นี่มีศักยภาพสูง โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทรับนักศึกษาทางด้านผลิตเกมเข้าไปทำงาน ซึ่งทุกคนล้วนแล้วแต่ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ในฐานะผู้ประกอบการต้องการเห็นสถาบันและเด็กไทยก้าวต่อไปในอนาคต เนื่องจากหลักการทำงานคือหัวใจของโลกยุคดิจิทัล สิ่งที่คนคิดและทำไว้จะหายไปจากโลกนี้ เพราะสามารถใช้ซอฟแวร์ทำแทนได้หมด ดังนั้น ต่อไปจึงเป็นยุคแห่งการเรียนรู้และการคิดต่อยอดว่าจะต้องทำอย่างไรที่จะนำวิธีคิดที่เคยมีมาก่อนหน้านี้ มาประยุกต์หรือสังเคราะห์ใหม่และนำมาผสมผสานกับแนวคิดใหม่เพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ๆ ต่อไป

ขณะที่นายธัชพล เลิศวิโรจนกุล บริษัท ฉายา พิกเจอร์ จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ Animation และ Visual Effect กล่าวว่า หลักสูตร ICT SILPAKORN ถือเป็นหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของตลาด เนื่องจากมีครบทุกด้านทั้งการเขียนโปรแกรมและดีไซน์ ในฐานะผู้ประกอบการที่รับนักศึกษาจากที่นี่เข้าไปทำงาน ยอมรับว่าทุกคนทำงานได้ดี เพราะมีความโดดเด่นหลายด้าน เช่น เอกลักษณ์ทางด้านศิลปะและมีความกระตือรือร้นสูง อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมนั้นยังคิดว่าเด็กไทยยังด้อยในเรื่องวุฒิภาวะ เมื่อเทียบกับตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะการคิดงานเอง ความรับผิดชอบ แม้อายุจะมาก แต่ยังแฝงความเป็นเด็กสูง ยังต้องการการป้อนงานหรือรอรับมากกว่าการแสวงหา

ในฐานะผู้ประกอบการจึงต้องการฝากถึงสถาบันการศึกษาและนักศึกษา จะต้องตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเอง ซึ่งบางคนเมื่อไปสมัครงานมักคิดว่าค่อยไปเรียนรู้งานเอาข้างหน้า ขณะที่ผู้ประกอบการเองต้องการเด็กที่พร้อมทำงาน มีความเป็นมืออาชีพ หรือทำงานได้จริง ดังนั้น นักศึกษาต้องเตรียมความพร้อมที่จะทำงานได้จริง ซึ่งสถาบันการศึกษาควรมุ่งเน้นทั้งภาคปฏิบัติควบคู่ไปกับงานวิชาการเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว

นายเมธิน ปิงสุทธิวงศ์ ผู้จัดการ บริษัท Nabla Digital จำกัด ผู้ผลิตสื่ออินเตอร์แอคทีฟ เว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่น กล่าวว่า ICT SILPAKORN ถือเป็นสถาบันที่มีความพร้อมในการผลิตบุคลากรที่มีศักยภาพสูง และสามารถรองรับการเติบโตของตลาดดิจิทัลมีเดียในอนาคต เพราะมีการเรียนการสอนที่ครบองค์ประกอบทั้งด้านการดีไซน์ควบคู่ไปกับการเขียนโปรแกรม ทำให้นักศึกษา สามารถทำได้ตั้งแต่การคิดคอนเซ็ปต์ ออกแบบ ตลอดจนถึงการสร้างสรรค์ผลงานได้เลย ซึ่งแตกต่างจากหลักสูตรอื่นที่จะโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น ทำให้นักศึกษาที่เรียนที่นี่สามารถนำความรู้ความสามารถไปทำงานหรือต่อยอดในสิ่งที่ตัวเองถนัดได้อย่างแท้จริง หากประเมินคุณภาพการทำงานของนักศึกษาพบว่าเมื่อรับเข้ามาทำงานแล้วพร้อมทำงานได้ทันทีตั้งแต่วันแรกที่เริ่มงานและมีความรู้รอบด้าน สามารนำความรู้ที่เรียนไปประยุกต์ใช้ในงานได้หลากหลาย เพราะที่มหาวิทยาลัยศิลปากรจะมุ่งเน้นในเรื่องภาคปฏิบัติอย่างเข้มข้น ควบคู่ไปกับหลักวิชาการ ทำให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากที่นี่ สามารถแข่งขันได้กับเวทีต่างประเทศได้ สิ่งสำคัญ มหาวิทยาลัยศิลปากรมุ่งเน้นในการปลูกฝังให้นักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อพัฒนาคนดีให้เป็นคนเก่งในสังคม

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเด็กไทยจะมีความสามารถทางด้านทักษะด้านต่างๆที่สูง แต่หากเทียบกับต่างประเทศแล้ว ยังมีจุดด้อยในเรื่องของการทำงานเป็นทีมเวิร์คและภาษาที่ใช้สื่อสาร ซึ่งทางเด็กจำเป็นต้องพัฒนาด้านนี้ให้มากขึ้น เพื่อรองรับการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และเป็นการเปิดโอกาสให้กับตัวเอง เพราะการทำงานอาจต้องร่วมงานกับบริษัทข้ามชาติ หรือเดินทางไปทำงานต่างประเทศ

ข้อมูลจำเพาะสถาบัน

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร (ICT SILPAKORN) เปิดสอนทั้งหมด 3 สาขา ดังนี้ 1.สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เปิดสอนในหลักสูตรเอกการสื่อสารเชิงธุรกิจ, เอกการสื่อสารมวลชน และเอกภาพยนตร์ 2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ เอกแอนิเมชั่น, เกม และ เว็บและสื่อโต้ตอบ 3. สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล ผู้ที่สนใจสอบถามเพิ่มเติม รวมถึงติดตามอัพเดตข่าวสารกิจกรรมได้ที่ www.ict.su.ac.th และเฟสบุ๊ค ictsilpakorn


Latest Press Release

เชิญร่วมงานแถลงความสำเร็จโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME Early Stage) และโครงการยกระดับธุรกิจเริ่มต้น (Boost Up New Entrepreneur) ปี 2562

สมกับที่มุ่งมั่นทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับ SME ไทย ล่าสุด ผอ.เสือ - สุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดงานแถลงความสำเร็จโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME Early Stage) และ โครงการยกระดับธุรกิจเริ่มต้น...

เปิดตัวโครงการ ไมซ์เพื่อชุมชน ปีที่ 2 เปิดมิติใหม่สู่ก้าวต่อไป อุตสาหกรรมไมซ์เพื่อชุมชน

เปิดตัวโครงการ ไมซ์เพื่อชุมชน ปีที่ 2 และงานไมซ์โชว์เคส "เปิดมิติใหม่สู่ก้าวต่อไป อุตสาหกรรมไมซ์เพื่อชุมชน" ไปแล้ว เมื่อวันที่ วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง Auditorium ชั้น 2 โรงแรม Centra by Centara กรุงเทพมหานคร...

จุฬาฯ มอบรางวัล ASEAN and Thailands Top Corporate Brands 2019 สร้างตระหนักคุณค่าแบรนด์องค์กรเพื่อความยั่งยืน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยหลักสูตรปริญญาโทด้านแบรนด์และการตลาด (Master in Branding and Marketing) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ประกาศผลงานวิจัยและมอบรางวัล ASEAN's and Thailand's Top Corporate Brands 2019...

SET Note ฉบับที่ 7/2562 หัวข้อ เมื่อเมืองขยายตัว ธุรกิจบริการเพื่อการอุปโภคบริโภคเติบโต

- การขยายตัวของเมืองสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจบริการเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างชัดเจน จำนวนประชากรในเขตเมืองของไทยเติบโตเฉลี่ย 4% ต่อปี ส่งผลให้พฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนเปลี่ยนไป จากการพึ่งพาตนเองเป็นการเกื้อหนุนเชื่อมโยงกันของภาคการผลิตและการบริการต่างๆ...

รู้งี้...สมัคร PTT Blue Card

รู้อะไรไม่เจ็บเท่า...รู้งี้ แล้วรู้หรือยังว่าวันนี้ PTT Blue Card ขยายพันธมิตรไปมากถึงกว่า 100 ร้านค้า และบริการ เพื่อมอบสิทธิพิเศษและส่วนลดต่าง ๆ ให้กับสมาชิกกว่า 5 ล้านราย...

Related Topics