องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศฝรั่งเศส และ กลุ่มมิชลิน ต่อสัญญาในฐานะพันธมิตรเพื่อการจัดหายางธรรมชาติอย่างรับผิดชอบและการสัญจรอย่างยั่งยืน

ปฏิทินข่าวและข่าวกิจกรรม Wednesday August 7, 2019 08:47
กรุงเทพฯ--7 ส.ค.--สยาม มิชลิน

ความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานภายใต้การร่วมพันธมิตรระยะแรกส่งผลให้ องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศฝรั่งเศส (WWF France) และ กลุ่มมิชลิน ต่อสัญญาเป็นพันธมิตรต่อเนื่องไปอีก 4 ปี โดยมีเป้าหมายเพื่อดำเนินปฏิบัติการต่างๆ ที่จะส่งผลต่อความยั่งยืนของตลาดยางธรรมชาติและการพัฒนาโครงการนำร่องในประเทศอินโดนีเซีย ตลอดจนเพื่อต่อยอดความร่วมมือให้ครอบคลุมถึงการสัญจรอย่างยั่งยืนและการพิทักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

การร่วมพันธมิตรเพื่อยุติการตัดไม้ทำลายป่า

ความร่วมมือระยะแรกซึ่งเริ่มต้นขึ้นเมื่อปี 2558 มุ่งเน้นไปที่การให้คำจำกัดความของคำว่า "ยางธรรมชาติอย่างยั่งยืน" (Sustainable Natural Rubber), การพัฒนาวิธีปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง และการส่งเสริมแนวทางการปฏิบัติที่ดีในกลุ่มผู้มีบทบาทหลักที่อยู่ในตลาดและในองค์กรสากล การร่วมพันธมิตรดังกล่าวส่งผลให้กลุ่มมิชลินสามารถจัดพิมพ์นโยบายเกี่ยวกับยางธรรมชาติที่ยั่งยืนได้สำเร็จ อีกทั้งผู้มีบทบาทหลักหลายรายยังยึดกลุ่มมิชลินเป็นแบบอย่าง โดยร่วมให้พันธสัญญาเพื่อยุติการตัดไม้ทำลายป่า (Zero Deforestation)

ทั้งนี้ องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศฝรั่งเศส และ กลุ่มมิชลิน ได้ร่วมกันพัฒนาโครงการนำร่องขึ้นในประเทศอินโดนีเซีย โครงการนำร่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ ตลอดจนส่งเสริมการปลูกยางพาราอย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนในท้องถิ่นและระบบนิเวศโดยจัดทำในเขตพื้นที่ป่าถูกทำลายบริเวณอุทยานแห่งชาติ 'บูกิต ติกาปูลูห์' (Bukit Tigapuluh Park) ซึ่งองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลให้ความสำคัญลำดับต้นๆ ในแง่ความหลากหลายทางชีวภาพที่อุดมสมบูรณ์ การดำเนินโครงการภาคสนามนี้มีความคืบหน้าอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจัดให้มีบริการให้คำปรึกษาและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในท้องถิ่น, การก่อสร้างหมู่บ้าน, การลดแนวทางปฏิบัติที่ส่งเสริมให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าแบบผิดกฎหมายในเขตที่กำหนด และการขยายพื้นที่ปกป้องคุ้มครองช้างเพิ่มขึ้นอีกราว 10,000 เฮกตาร์ (ประมาณ 62,500 ไร่) แม้จะต้องเผชิญกับปัญหาท้าทายในท้องถิ่นทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมมากมายก็ตาม

การต่อสัญญาเป็นพันธมิตรร่วมกันระหว่าง กลุ่มมิชลิน และ องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศฝรั่งเศส จะทำให้โครงการนี้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น การเอื้อประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนการอนุรักษ์ป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ

ปี 2562...เปิดตัวเวทีหารือระดับนานาชาติเพื่อยางธรรมชาติที่ยั่งยืน

การร่วมพันธมิตรครั้งนี้ช่วยส่งเสริมให้เกิดการจัดตั้งเวทีหารือระดับนานาชาติเพื่อยางธรรมชาติที่ยั่งยืน (International Platform for Sustainable Natural Rubber) ขึ้นในเดือนมีนาคม 2562 โดยมี กลุ่มมิชลิน และ องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล เป็นสมาชิกผู้ก่อตั้ง และมีสมาชิกรายอื่นอีก 39 ราย

เวทีหารือนี้มีเป้าหมายที่จะก่อให้เกิดการปฏิรูปแนวทางปฏิบัติด้านการผลิตและการจัดซื้อวัตถุดิบสำคัญๆ ในวงกว้าง ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกรายที่อยู่ในห่วงโซ่คุณค่า...ตั้งแต่ผู้ผลิตไปจนถึงผู้บริโภค ทั้งนี้ เพื่ออนุรักษ์ป่าไม้และระบบนิเวศที่เสี่ยงต่อการถูกทำลายโดยแนวทางปฏิบัติที่ไม่ยั่งยืน

การต่อสัญญาความเป็นพันธมิตรครั้งนี้คาดว่าจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างถึงแก่นแท้ในตลาดยางพาราและการผลิตยางภายใต้กรอบการดำเนินงานของเวทีหารือที่จัดตั้งขึ้น

การสัญจรอย่างยั่งยืนและการพิทักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

การต่อสัญญาเป็นพันธมิตรในครั้งนี้ก่อให้เกิดการดำเนินงานเพิ่มขึ้นอีก 2 ด้าน ได้แก่ การสัญจรอย่างยั่งยืน และการพิทักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ โดย องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศฝรั่งเศส จะให้การสนับสนุนแก่กลุ่มมิชลินในการดำเนินงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นไปตามข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) ซึ่งมีเป้าหมายที่จะควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน 2 องศาเซลเซียส โดยพันธมิตรทั้งสองจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้มีบทบาทด้านภูมิอากาศและการสัญจรระดับนานาชาติเพื่อสื่อสารประเด็นสำคัญที่มีร่วมกันเกี่ยวกับการสัญจรแห่งอนาคต ทั้งนี้ องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศฝรั่งเศส จะสนับสนุนการพัฒนาและดำเนินยุทธศาสตร์ความหลากหลายทางชีวภาพภายในปี 2573 แก่กลุ่มมิชลินด้วย

"เป้าหมายในการพัฒนาการสัญจรอย่างยั่งยืนของเราได้รับการสนับสนุนจากภาคประชาสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม การเป็นพันธมิตรระดับโลกกับองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลช่วยให้เราดำเนินงานรุดหน้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในด้านสำคัญๆ อาทิ การพิทักษ์ป่าเขตร้อนหรือความหลากหลายทางชีวภาพ การประเมินผลปฏิบัติการต่างๆ ที่ได้ดำเนินการร่วมกันมาตั้งแต่ปี 2558 ให้ผลเป็นที่น่าพอใจและเป็นกำลังใจที่ดีเยี่ยมสำหรับเรา"

เฮเลน พอล
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อกลุ่มมิชลิน

"ในฐานะหนึ่งในผู้จัดซื้อยางธรรมชาติชั้นนำของโลก กลุ่มมิชลินมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิรูปการปลูกสวนยางและตลาดยาง เราภูมิใจในความร่วมมือที่เกิดขึ้นซึ่งก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่จับต้องได้...ทั้งในตลาดยางและการออกภาคสนาม การต่อสัญญาการร่วมเป็นพันธมิตรครั้งนี้ก่อให้เกิดโอกาสในการนำแนวปฏิบัติที่ดีมาใช้ในภาคอุตสาหกรรมยางโดยรวม ตลอดจนช่วยอนุรักษ์ป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพด้วย "

ฌ็อง บาคูมา
ผู้จัดการด้านป่าไม้ กองทุนสัตว์ป่าโลกสากลแห่งฝรั่งเศส

เกี่ยวกับองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศฝรั่งเศส

องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศฝรั่งเศส เป็นหนึ่งในองค์กรอิสระชั้นนำที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมทั่วโลก โดยมีเครือข่ายในกว่า 100 ประเทศทั่วโลก และมีสมาชิกให้การสนับสนุนจำนวน 6 ล้านคน องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลดำเนินงานเพื่อหยุดยั้งการทำลายสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติบนผืนโลก พร้อมทั้งสร้างอนาคตที่มนุษยชาติสามารถอาศัยอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืนและสมดุล ด้วยการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพทั่วโลก การดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ทดแทนได้ (Renewable Natural Resources) อย่างยั่งยืน และการส่งเสริมการลดมลภาวะและขยะ

องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศฝรั่งเศส ได้ทุ่มเทรังสรรค์โลกที่น่าอยู่ให้กับคนรุ่นใหม่ในอนาคตมาตั้งแต่ปี 2516 ด้วยทีมจิตอาสาที่ทุ่มเทและการสนับสนุนของผู้บริจาค 220,000 ราย องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศฝรั่งเศส มุ่งมั่นดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อพิทักษ์ปกป้องสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสายพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ ตลอดจนส่งเสริมวิถีชีวิตที่ยั่งยืน, จัดการฝึกอบรมให้กับผู้มีอำนาจตัดสินใจ, สนับสนุนธุรกิจที่ช่วยลดผลกระทบต่อระบบนิเวศจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ และให้ความรู้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงเป็นที่ยอมรับ ทุกฝ่ายจำต้องเห็นชอบและยึดถือปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน ด้วยเหตุนี้ ปรัชญาการดำเนินงานขององค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลจึงอยู่บนพื้นฐานของการหารือและกำหนดแนวทางปฏิบัติร่วมกัน

คลิกเพื่ออ่านข่าวสารเกี่ยวกับ องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศฝรั่งเศส ได้ที่: www.wwf.fr

เกี่ยวกับมิชลิน

มิชลิน ในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมยางรถยนต์ มุ่งมั่นส่งเสริมการสัญจรของลูกค้าอย่างยั่งยืน ออกแบบและจัดจำหน่ายยางที่เหมาะกับการใช้งานมากที่สุด ตลอดจนให้บริการและโซลูชั่นที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งครอบคลุมการให้บริการทางดิจิตอล การจัดทำคู่มือและแผนที่สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสประสบการณ์ที่แตกต่างไม่เหมือนใคร รวมถึงการพัฒนาวัสดุทางเทคโนโลยีขั้นสูงสำหรับอุตสาหกรรมการสัญจร กลุ่มมิชลินมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองแกลร์มง-แฟร็องประเทศฝรั่งเศส และมีสำนักงานสาขาอยู่ใน 170 ประเทศ โดยมีพนักงาน 125,000 คนทั่วโลก และมีโรงงานผลิตยาง 67 แห่ง ซึ่งผลิตยางรวมกันได้สูงถึง 190 ล้านเส้นในปี 2561 คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.michelin.co.th


Latest Press Release

มิชลิน ร่วมกับ IFP Energies Nouvelles และ Axens สร้างมิติใหม่ให้กับโครงการไบโอบัตเตอร์ฟลาย (BioButterfly)

มิชลิน ร่วมกับ IFPEN และ Axens ประกาศที่จะสร้างโรงงานต้นแบบสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตบิวทาไดอีนจากไบโอเอทานอลขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศฝรั่งเศส เปิดตัวเมื่อปลายปี 2012 โครงการไบโอบัตเตอร์ฟลายมีวัตถุประสงค์ในการผลิตบิวทาไดอีนจากเอทานอลจากชีวมวล (พืชชนิดต่างๆ)...

ขยายเครือข่าย MOTOR EXPO ทั่วเอเชีย ด้วย B2B INTERNATIONAL PLATFORM

"IMC สื่อสากล" ต่อยอดงาน MOTOR EXPO ธุรกิจขยายเครือข่ายพันธมิตรผู้ประกอบการต่างประเทศ หวังเป็นศูนย์กลางการเจรจาธุรกิจยานยนต์แห่งเอเชีย ชลัทชัย ปภัสร์พงษ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สื่อสากล จำกัด และรองประธานจัดงาน ควบคุมงานด้านการบริหารงานทั่วไป งาน...

ภาพข่าว: โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวกลุ่มพิเศษจากฮ่องกง

คณะผู้บริหารและพนักงานโรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ นำโดยวุฒิศักดิ์ พิชญกานต์ ผู้จัดการทั่วไป ให้การต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวกลุ่มพิเศษ ผู้สูงอายุ และคนพิการ จากเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน...

โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออกสู่ต่างประเทศ

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) ประกาศความสำเร็จ "โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออกสู่ต่างประเทศ" พร้อมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน และแฟชั่นโชว์สุดพิเศษ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดยอุตสาหกรรมจังหวัดทั้ง 4 จังหวัด ได้แก่...

ภาพข่าว: ร่วมฉลอง 6 ปี กับ FWD Thailand สิทธิพิเศษเต็มแมกซ์ลุ้นทองคำน้ำหนัก 6 บาท ตลอด 6 เดือน

นายอรรถพล ภมรพล ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารตัวแทน บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมต้อนรับและมอบทองคำให้แก่ผู้โชคดีจากแคมเปญ 'ฉลองครบรอบ 6 ปี กับ เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต' ประจำเดือนสิงหาคม 2562 โดยเบี้ยประกันภัยที่ชำระทุก 6,000 บาท...

Related Topics