บลูบิค กรุ๊ป เปิดมุมมองการบริหารจัดการ PMO เผย 3 แนวทางขับเคลื่อนองค์กรรับการแข่งขันท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ปฏิทินข่าวและข่าวกิจกรรม Tuesday October 22, 2019 08:29
กรุงเทพฯ--22 ต.ค.--แอบโซลูท พีอาร์

บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด ที่ปรึกษาชั้นนำด้านกลยุทธ์และการจัดการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ผู้มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนากลยุทธ์ดิจิทัลเพื่อการแข่งขันในปัจจุบันและอนาคต เผยแนวโน้มองค์กรไทยเร่งสร้างการเติบโต รับมือการแข่งขันสูง ผุดโครงการหลากหลายหวังสร้างนวัตกรรมก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 แนะองค์กรหาตัวช่วยบริหารจัดการและกำกับดูแลโครงการด้วย PMO เครื่องมือเพื่อความสำเร็จและราบรื่นของโครงการ ชู 3 แนวทางสำคัญขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการทำ PMO ชี้องค์กรใดเรียนรู้การบริหารจัดการ PMO ได้เร็วกว่า องค์กรนี้คือผู้กุมชัยชนะในสมรภูมิแห่งการแข่งขัน

นายพชร อารยะการกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด เปิดเผยว่า นับวันทุกองค์กรต่างต้องเผชิญกับการแข่งขันทางธุรกิจที่เข้มข้นและรุนแรงขึ้น โดยหลายองค์กรมองว่าการขับเคลื่อนอย่างรวดเร็ว เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงจะสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันให้องค์กร แต่การขับเคลื่อนด้วยความเร็วก็ไม่ได้พิสูจน์ว่าองค์กรจะประสบความสำเร็จเหนือคู่แข่งขันได้ และหากใช้ความเร็วสวนทางกับภาพรวมกลยุทธ์องค์กร ผลลัพธ์ที่ตามมา แม้ว่ารายได้จะเพิ่มขึ้นจากความเร็ว อาจถูกกลบด้วยต้นทุนการดำเนินการที่เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ

หนึ่งในกุญแจแห่งความสำเร็จในการขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมาย คือ การบริหารจัดการโดยนำหน่วยงานกลางขององค์กร หรือ PMO ที่มีหน้าที่กำกับดูแลการบริหารโครงการในองค์กร หรือ Program Management Office (PMO) มาประยุกต์ใช้ ซึ่งองค์กรชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศต่างมองหาตัวช่วยในการบริหารจัดการและกำกับดูแลโครงการต่าง ๆ ในองค์กรให้สามารถดำเนินการร่วมกันเป็นไปตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และเป้าหมายที่องค์กรกำหนดอย่างมีผลสัมฤทธิ์

นางฉันทชา สุวรรณจิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ Chief Operation Officer (COO) บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า แนวคิดการจัดตั้ง PMO เพื่อบริหารจัดการโครงการในองค์กรนั้นมีมานานแล้ว โดยโมเดลที่ถูกนำมาใช้งานอย่างแพร่หลายและปฏิบัติได้จริงในองค์กรชั้นนำ มีอยู่ 3 โมเดล ได้แก่

โมเดลที่ 1. Enterprise PMO (Strategic) คือหน่วยงานกลางขององค์กรที่มีบทบาทหน้าที่หลักในการกำหนด และวางแผนเชิงกลยุทธ์ซึ่งรวมถึงการมีส่วนร่วมในการเลือกและจัดลำดับความสำคัญในการดำเนินการโครงการต่างๆ ขององค์กร โดยหน่วยงานกลางนี้มีส่วนสำคัญในการบริหารจัดการในภาพรวมเพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินการของโครงการต่างๆ ในองค์กรมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์ชององค์กร รวมถึงการกำกับดูแลให้การดำเนินงานโครงการต่างๆ นั้นดำเนินการภายใต้มาตรฐานเดียวกัน

โมเดลที่ 2. Division PMO (Tactic) คือหน่วยงาน หรือ ทีมงานที่มีบทบาทในการบริหารและกำกับดูแลการดำเนินการโครงการต่าง ๆ ภายใต้สายงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าโครงการภายใต้สายงานนั้นๆ มีการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าประสงค์ของสายงาน โมเดลนี้จะทำให้เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายใต้สายงานในการดำเนินโครงการ และยังก่อให้เกิดการแบ่งปันความรู้ภายในสายงาน

โมเดลที่ 3. Project PMO (Operational) คือทีมงานที่ได้รับมอบหมายให้บริหารจัดการภารกิจหรือโครงการสำคัญที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อนที่มีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานขององค์กร โมเดลนี้เป็นโมเดลที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เพราะถูกนำมาใช้ในการดำเนินโครงการที่คนในองค์กรต่างคุ้นชิน เช่น โครงการด้าน IT อย่าง โครงการพัฒนาระบบ ERP เป็นต้น

อย่างไรก็ตามการจัดตั้ง PMO ทั้ง 3 โมเดลให้เกิดขึ้นจริงในองค์กรกลับกลายเป็นเรื่องท้าทายและไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะเราพบว่ามากกว่า 60% ขององค์กรที่มีความพยายามนำ PMO ทั้ง 3 โมเดลมาบูรณาการประยุกต์ใช้ต่างพบกับความล้มเหลวในการจัดตั้ง หรือ ใช้งาน PMO โดยสาเหตุหลักของความล้มเหลวดังกล่าวมาจากการขาดความเข้าใจในบริบทของบทบาทหน้าที่ และ ขอบเขตความรับผิดชอบ รวมถึงการขาดความเข้าใจในความสัมพันธ์ของแต่ละโมเดล ทั้งนี้รูปแบบความล้มเหลวของ PMO ในองค์กร ที่เรามักพบเจอ คือ [1] PMO ไม่ได้ให้ความสำคัญในการโฟกัสภาพรวม/การเชื่อมโยงภายในองค์กร แต่มุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่องค์กรกำหนดเพียงอย่างเดียวทำให้การดำเนินการโครงการต่างๆ ภายในองค์กรเป็นไปอย่างไร้ทิศทาง [2] PMO ถูกมองเป็นเสือกระดาษ เพราะได้รับมอบหมายงาน แต่ไม่ได้รับมอบหมายอำนาจที่แท้จริง และ [3] PMO ไม่มีศักยภาพเพียงพอในการขับเคลื่อนองค์กรดังคาดหวังเพราะไม่สามารถคัดสรรบุคคลากรที่เหมาะสมมาร่วมทีม PMO

ดังนั้นการจะทำให้ PMO เป็นหน่วยงาน/ทีมงานที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กรอย่างแท้จริง ผู้นำหรือผู้บริหารจำเป็นต้องเข้าใจใน 3 คุณค่าหลัก (core value) ของ PMO ซึ่งได้แก่ [1] PMO ที่ดีต้องช่วยให้ผู้บริหารสามารถเข้าถึงและมองเห็นข้อมูลในระดับภาพรวมโครงการทั้งหมดได้เพื่อการตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมากขึ้น [2] PMOที่ดีจะเป็นตัวประสานให้เกิดความเชื่อมโยงของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อการขับเคลื่อนโครงการหลักให้สัมฤทธิ์ผลอย่างรวดเร็ว และดำเนินการไปด้วยกันได้อย่างราบรื่นบนวัตถุประสงค์และเป้าหมายเดียวกัน เพราะภาพที่ชัดเจนทำให้ทุกคนไม่หลงทาง [3] PMO ที่ดีจะทำให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของการใช้ทรัพยากรของโครงการต่าง ๆ ภายในองค์กร ทำให้สามารถลดปริมาณโครงการที่ซ้ำซ้อน อีกทั้งยังช่วยให้องค์กรใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น

"แม้ว่า PMO ไม่ใช่หน่วยงานที่สร้างรายได้โดยตรงให้แก่องค์กรเฉกเช่น หน่วยงานขาย หรือ ไม่ใช่หน่วยงานที่เป็นกลไกในการสร้างผลิตภัณฑ์ เช่น หน่วยงานผลิต แต่ PMO เป็นจิ๊กซอร์ที่สำคัญอีกตัวหนึ่งในการบริหารจัดการ หากผู้บริหารมีความเข้าใจในการทำงานของ PMO และสามารถเรียกใช้ PMO อย่างถูกที่ ถูกเวลา PMO จะเป็นตัวช่วยในการคว้าชัยชนะในสมรภูมิการแข่งขันได้ในที่สุด" นางฉันทชากล่าว


Latest Press Release

BEAUTRIUM MOVE TO SHOP ชวนช้อปจุใจ จัดหนักจัดเต็ม ที่บิวเทรี่ยมทุกสาขา

BEAUTRIUM บิวเทรี่ยม เดินหน้าเอาใจขาช้อปอย่างไม่หยุดยั้ง จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ลดสูงสุดถึง 80% ทุกบิวตี้ไอเทม เริ่มด้วยหน้าสาขาที่บิวเทรี่ยมทั้ง 13 สาขา ชวนทุกท่าน MOVE TO SHOP แบบจัดหนัก นำสินค้า เมคอัพ สกินแคร์ น้ำหอม...

Omazz แบรนด์ที่นอนและเครื่องนอนคุณภาพเยี่ยม เปิดแฟลกชิปสโตร์แห่งใหม่ ณ Siam Premium Outlets Bangkok

โอมาซ (Omazz) แบรนด์ที่นอนและเครื่องนอนที่คัดสรรวัสดุธรรมชาติจากแหล่งที่ดีที่สุดของโลก ผสานงานศิลป์ที่ถูกถักทอขึ้นอย่างประณีตผ่านช่างฝีมือชั้นเลิศ ชวนสัมผัสประสบการณ์การพักผ่อนที่ดีที่สุด ณ Omazz Gallery แฟลกชิปสโตร์แห่งใหม่ที่ทุกพื้นที่ถูกรังสรรในสไตล์...

อยู่ที่ไหนก็ช้อปได้มหกรรมช้อปหยุดโลก กับบูติคสตรี บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล ในงานสหกรุ๊ปแฟร์ ออนไลน์ ปี 63

นางรมิดา รัสเซลล์ มณีเสถียร กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายบูติคสตรี บริษัทไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เอาใจนักช้อปและเหล่าแฟชั่นนิสต้า นำขบวนสินค้าทั้งเสื้อผ้าสตรี บุรุษ และเครื่องหนัง มาลดราคากระหน่ำในงาน “สหกรุ๊ปแฟร์ ออนไลน์ ปี...

ภาพข่าว: กลุ่มคันทรี่กรุ๊ป ร่วมกับ บมจ. ผาแดงอินดัสทรี ผนึกพลังปันน้ำใจช่วยภัยโควิด 19

นายสดาวุธ เตชะอุบล(ที่ 4 จากขวา) ประธานกรรมการ บมจ. คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ,นายทอมมี่ เตชะอุบล (ที่4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (CGH) และกรรมการผู้จัดการ บมจ. ผาแดงอินดัสทรี (PDI) , ดร.วีรพัฒน์ เพชรคุปต์ (ที่ 2 จากซ้าย)...

GET เตรียมรีแบรนด์สู่ Gojek เพื่อยกระดับประสบการณ์ และมอบโปรดักส์ระดับโลกแก่ผู้ใช้งานคนไทย

GET (เก็ท) ประกาศวันนี้ว่าจะทำการรวมแอพพลิเคชั่นและแบรนด์ GET เข้าภายใต้ Gojek (โกเจ็ก) และจะดำเนินงานในนาม Gojek ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญของกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจระยะยาวของบริษัท โดยเป็นการต่อยอดความสำเร็จของแพลตฟอร์ม GET ซึ่งเปิดตัวเมื่อปีที่ผ่านมา...

Related Topics