ฟิทช์ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศของบริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Friday May 25, 2007 07:48

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศ (National Ratings) ระยะยาวของบริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SF ที่ระดับ ‘BBB+(tha)’ และอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นที่ระดับ ‘F2(tha)’ ขณะเดียวกัน ฟิทช์ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิของ SF ที่ระดับ “BBB+(tha)” แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

อันดับเครดิตสะท้อนถึงสถานะและชื่อเสียงทางการตลาดที่มั่นคงของบริษัทในธุรกิจพัฒนาและบริหารศูนย์การค้าขนาดกลางแบบเปิด และคุณภาพของโครงการศูนย์การค้าที่อยู่ในระดับสูงดังจะเห็นได้จากอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ย (Average Occupancy Rate) ของศูนย์การค้าที่อยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องถึงกว่า 90% ตั้งแต่เริ่มเปิดให้บริการ นอกจากนี้ อันดับเครดิตยังพิจารณาถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องของรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ โดยมีปัจจัยสนับสนุนมาจากจำนวนศูนย์การค้าเปิดใหม่ที่เพิ่มมากขึ้น ความหลากหลายของผู้เช่าพื้นที่ในศูนย์การค้า และกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่แข็งแกร่งโดยบางส่วนอยู่ภายใต้สัญญาเช่าระยะยาวกับผู้เช่าหลักซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 54% ของพื้นที่ให้เช่าทั้งหมดในปี 2549   SF มีรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ เพิ่มขึ้น 49% ในปี 2549 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเป็นผลจากการเปิดดำเนินการเต็มปีของศูนย์การค้าพาวเวอร์ เซ็นเตอร์ (Power Centre) 2 แห่งซึ่งเปิดให้บริการไปเมื่อปลายปี 2548 รวมถึงผลจากการเปิดดำเนินการของศูนย์การค้าแห่งใหม่ในปี 2549

ในปี 2549   พื้นที่ให้เช่าทั้งหมดของ SF ได้ปรับเพิ่มขึ้นเท่าตัวเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยเพิ่มเป็น 188,514 ตารางเมตร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเปิดให้บริการศูนย์เอนเตอร์เทนเมนท์ (Urban Entertainment Centre) แห่งใหม่ ซึ่งได้แก่ ศูนย์การค้า เอสพละนาด และศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Centre) อีก 2 แห่ง ซึ่งได้แก่ ศูนย์การค้า ดิ อเวนิว แจ้งวัฒนะ และศูนย์การค้า ลา วิลล่า พหลโยธิน   นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนที่จะขยายพื้นที่ให้เช่าทั้งหมดเพิ่มขึ้นอย่างน้อยปีละประมาณ 25% ในอีก 2-3 ปีข้างหน้า

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยเสี่ยงที่อาจลดทอนความแข็งแกร่งของอันดับเครดิตของ SF ได้แก่ แผนการขยายโครงการศูนย์การค้าใหม่อย่างรวดเร็วในอีก 2-3 ปีข้างหน้าโดยจะใช้งบลงทุนประมาณ 1.8 พันล้านบาทต่อปี       ถึงแม้แผนการขยายโครงการดังกล่าวน่าจะช่วยทำให้ความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดของบริษัทแข็งแกร่งขึ้น   แต่หากมีความล่าช้าในการเปิดตัวศูนย์การค้าแห่งใหม่กว่าที่กำหนดมากอาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินและระดับหนี้สินของบริษัทได้     อย่างไรก็ตาม   SF มีวงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้อีกประมาณ 671 ล้านบาท ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2550 เพื่อใช้ในการเสริมสภาพคล่อง นอกจากนี้   ธุรกิจพัฒนาและบริหารศูนย์การค้าของ SF ยังมีความผันผวนต่อการชะลอตัวทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน รวมถึงความเชื่อมั่นและการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ปรับลดลง

ในปี 2549   SF มีรายได้รวม 1.6 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 275% เทียบกับปีก่อนหน้า เนื่องจากบริษัทเริ่มมีการบันทึกรับรู้รายได้จากสัญญาเช่าทางการเงิน (Finance Leases) จำนวน 1.2 พันล้านบาท และมีรายได้ค่าเช่าและค่าบริการที่เพิ่มขึ้นจากการเปิดให้บริการศูนย์การค้าแห่งใหม่     นอกจากนี้ บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย และค่าเช่า (EBITDAR) 872 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 211% เทียบกับปีก่อนหน้า   ในส่วนของผลการดำเนินงานของ SF ในไตรมาสแรกปี 2549 นั้น บริษัทมีรายได้รวมเพิ่มขึ้น 88% เทียบกับปีก่อนหน้า และมี EBITDAR เพิ่มขึ้น 27% เทียบกับปีก่อนหน้า

ถึงแม้บริษัทจะมีระดับการลงทุนและระดับของหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น อัตราส่วนหนี้สินสุทธิที่ปรับปรุงแล้วต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย และค่าเช่า ย้อนหลัง 12 เดือน (Net Adjusted Debt/ Last-twelve-month (LTM) EBITDAR) ของ SF สามารถลดลงมาอยู่ที่ระดับ 3.6 เท่า ณ สิ้นไตรมาสแรกปี 2550 จาก 6.9 เท่า ณ สิ้นปี 2548 โดยเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของ EBITDAR ในระดับที่สูง     นอกจากนี้ อัตราส่วนหนี้สินสุทธิที่ปรับปรุงแล้วต่อกระแสเงินสดจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน ดอกเบี้ยจ่าย และค่าเช่า ย้อนหลัง 12 เดือน (LTM Funds from Operations Adjusted Net Leverage Ratio) และอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน   ย้อนหลัง 12 เดือน (Net Debt/ LTM Cash Flow from Operations) ของบริษัทได้ปรับลดลงเช่นกัน โดยลดลงมาอยู่ที่ 3.6 เท่า และ 3.3 เท่า ณ สิ้นไตรมาสแรกปี 2550 จาก 8.0 เท่า และ 12.2 เท่า ณ สิ้นปี 2548 ตามลำดับ     จากการประมาณการ EBITDAR ที่จะเติบโตขึ้น ประกอบกับเงินมัดจำและเงินค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าที่บริษัทคาดว่าจะได้รับจากการเปิดโครงการศูนย์การค้าแห่งใหม่น่าจะช่วยให้บริษัทสามารถบริหารอัตราส่วน Adjusted Net Debt/ EBITDAR ของบริษัทให้อยู่ที่ประมาณ 2.5 เท่า ถึง 3.0 เท่า ในระหว่างปี 2550 และปี 2551 ได้

แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพของ SF สะท้อนถึงการคาดการณ์ว่าบริษัทจะสามารถรักษาสัดส่วนหนี้สินให้อยู่ในระดับที่สอดคล้องกับอันดับเครดิตปัจจุบันได้ ถึงแม้จะยังมีแผนการขยายโครงการใหม่ในระดับสูง ทั้งนี้ เป็นผลจากปัจจัยสนับสนุนทางด้านสถานะทางการตลาดที่มั่นคงของบริษัทในธุรกิจพัฒนาและบริหารศูนย์การค้าขนาดกลางแบบเปิดและการคาดการณ์การเติบโตของรายได้ค่าเช่าและค่าบริการจากโครงการใหม่ที่เปิดให้บริการ

ติดต่อ
โสมสิริ ชฎาวัฒน์ +662 655 4753, วสันต์ ผลเจริญ +662 655 4763, Vincent Milton +662 655 4759

หมายเหตุ : การจัดอันดับเครดิตภายในประเทศ (National Ratings) เป็นการวัดระดับความน่าเชื่อถือในเชิงเปรียบเทียบกันระหว่างองค์กรในประเทศนั้นๆ โดยจะใช้ในประเทศที่อันดับเครดิตแบบสากลของรัฐบาลในประเทศนั้นอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำ อันดับเครดิตขององค์กรที่ดีที่สุดของประเทศได้จัดไว้ที่ระดับ “AAA” และการจัดอันดับเครดิตอื่นในประเทศ จะเป็นการเปรียบเทียบความเสี่ยงกับองค์กรที่ดีที่สุดนี้เท่านั้น อันดับเครดิตภายในประเทศได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อใช้ในตลาดในประเทศเป็นหลักและจะมีสัญลักษณ์ที่กำหนดไว้ต่อท้ายจากอันดับเครดิตสำหรับประเทศนั้นๆ เช่น “AAA(tha)” ในกรณีของประเทศไทย ดังนั้นอันดับเครดิตภายในประเทศจึงไม่สามารถใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศได้

คำจำกัดความของอันดับเครดิตและการใช้อันดับเครดิตดังกล่าวของ ฟิทช์ เรทติ้งส์ สามารถหาได้จาก www.fitchratings.com อันดับเครดิตที่ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการจัดอันดับเครดิต ได้แสดงไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวตลอดเวลา       หลักจรรยาบรรณ การรักษาข้อมูลภายใน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น แนวทางการเปิดเผยข้อมูลระหว่างบริษัทในเครือ กฏข้อบังคับรวมทั้งนโยบายและกระบวนการที่เกี่ยวข้องอื่นๆของฟิทช์ ได้แสดงไว้ในส่วน ‘หลักจรรยาบรรณ’ ในเว็บไซต์ดังกล่าวเช่นกัน


Latest Press Release

Echoworx สยายปีกครอบคลุมอียู ด้วยการเปิดศูนย์ข้อมูลแห่งใหม่ในเยอรมนี

Echoworx มีความยินดีที่จะประกาศให้ทราบถึงการเปิดศูนย์ข้อมูลแห่งใหม่ในประเทศเยอรมนี โดยมีเป้าหมายเพื่อรุกขยายธุรกิจและความได้เปรียบในการแข่งขันของ Echoworx ภายในสหภาพยุโรป (อียู) เยอรมนีถือเป็นผู้นำเศรษฐกิจอย่างไม่เป็นทางการในอียู...

ดัชนีความเชื่อมั่นฯ ธันวาคมปรับตัวลดลง เหตุกังวลการขึ้นดอกเบี้ยและเศรษฐกิจจีนชะลอตัว ขณะที่อาหาร แฟชั่น ยานยนต์ ยอดขายพุ่ง

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) พร้อมนายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมฯเปิดเผยผลการสำรวจความเชื่อมั่นผู้ประกอบการประจำเดือนธันวาคม 2561 จำนวน 1,206 ราย ครอบคลุม 45 กลุ่มอุตสาหกรรมของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย...

สบน.ชี้แจงข้อวิจารณ์การกู้เงินจากจีนสำหรับโครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร หนองคาย

นางจินดารัตน์ วิริยะทวีกุล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ชี้แจงประเด็นเกี่ยวกับข้อวิจารณ์การกู้เงินจากจีนสำหรับโครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร – หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร...

เปิดตัว HaHa Taxi App ทางเลือกใหม่สำหรับผู้โดยสาร เพื่อแท็กซี่กรุงเทพฯ ยุคใหม่ ปลอดภัย จ่ายเงินง่าย ไร้เงินสด โฮวา และ มาสเตอร์การ์ด ร่วมมือทำให้การเดินทางในกรุงเทพฯ สะดวกราบรื่น

วันนี้ บริษัท โฮวา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (โฮวา) ผู้ให้บริการสหกรณ์แท็กซี่สุวรรณภูมิ ร่วมกับ มาสเตอร์การ์ด ประกาศเปิดตัว 'HaHa Taxi App' แอปพลิเคชันบนมือถือสำหรับเรียกรถแท็กซี่ ให้ผู้โดยสารเรียกรถแท็กซี่และชำระเงินได้สะดวกยิ่งกว่า HaHa Taxi App...

ทีเอ็มบี เพิ่มสิทธิประโยชน์ใหม่ ให้กับลูกค้า ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี กว่า 2.5 ล้านบัญชี

ทีเอ็มบี เพิ่มสิทธิประโยชน์ใหม่ ให้กับลูกค้า ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี กว่า 2.5 ล้านบัญชี มอบความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ สูงสุด 20 เท่าของเงินฝาก โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตอกย้ำความเป็นผู้นำบัญชีที่ให้คุณได้มากกว่าใคร ทีเอ็มบี...

Related Topics