TMA ผนึกกำลังองค์กรชั้นนำ ระดมสมองเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Thursday September 2, 2010 10:45
กรุงเทพฯ--2 ก.ย.--TMA

TMA สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ IOD จัด Thailand Competitiveness Conference 2010 ระดมสมองผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน ผลักดันความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย หวังแซงหน้าเพื่อนบ้าน สร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีโลก ดันจุดแข็ง ดับจุดอ่อน พร้อมวางแนวทางพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศอย่างแท้จริง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความสมดุลระหว่างความยั่งยืนเป็นสิ่งสำคัญ โดยภาคประชาชน เอกชน และรัฐบาล ต้องร่วมมือกันในการสร้างวิธีการเจริญเติบโตรูปแบบใหม่ให้ยั่งยืน

โครงสร้างเศรษฐกิจและสถานภาพความสามารถในการแข่งขันโดยรวมของไทย ในปีนี้อยู่ในอันดับที่ 26 เทียบเท่าปีที่ผ่านมา หากพิจาณาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจและผลการพัฒนาประเทศ ในตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตจากเดิมซึ่งเป็นประเทศกสิกรรมมาสู่ประเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สูงกว่าภาคเกษตรกรรมเป็นครั้งแรก มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 เป็นต้นมา และหากเปรียบเทียบอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจและผลิตภาพการผลิตโดยรวมของไทย การเติบโตจากจากการเพิ่มปริมาณการใช้ปัจจัยการผลิต การขยายตัวทางเศรษฐกิจ มีที่มาจากการเพิ่มปริมาณการใช้ปัจจัยการผลิตเป็นหลัก ภายใต้ข้อจำกัดด้านทรัพยากร และหากประเทศไทยยังมีการพัฒนาตามแนวทางเดิม จะกลายเป็นข้อเสียเปรียบทางด้านความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจในระยะยาวต่อไป ทั้งนี้ ภาคประชาชน เอกชน และรัฐบาล ต้องร่วมมือกันในการสร้างสรรค์ ผลักดัน เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในระบบเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน เน้นหนักการปรับโครงสร้างการผลิตของประเทศด้วยการเชื่อมโยงธุรกิจภาคบริการ อุตสาหกรรม และเกษตรเข้าด้วยกันให้เป็นกลุ่ม เช่น กลุ่มธุรกิจสุขภาพ อาหาร กับการท่องเที่ยว โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐาน “วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย” ที่เชื่อมโยงกับ “ความคิด” และ “เทคโนโลยีใหม่” และสร้างระบบเศรษฐกิจที่ผสมผสานสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย

เข้ากับองค์ความรู้ที่ครอบคลุมทั้งเทคโนโลยี นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัวขึ้น เป็นการสร้างมูลค่าและคุณค่าทางเศรษฐกิจ เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ความสามารถในการแข่งขันของไทยปี 2546 - 2553
ประเทศไทยมีระดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจระดับปานกลาง
(Middle Income Tier)

ช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา อันดับความสามารถในการแข่งขันของไทยอยู่ในระดับทรงตัว

ผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของไทยแยกตามปัจจัยหลักของ IMD*
ประเทศไทย                 ’50   ’51   ’52   ’53
อันดับโดยรวม               33   27   26   26
1. สมรรถนะเศรษฐกิจโดยรวม   15   12   14   6
2. ประสิทธิภาพของภาครัฐ     27   22   17   18
3. ประสิทธิภาพของภาคเอกชน   34   25   25   20
4. โครงสร้างพื้นฐาน         48   39   42   46
จุดแข็ง ได้แก่ สมรรถนะเศรษฐกิจโดยรวม
จำนวนประเทศในการจัดอันดับของ IMD แต่ละปีอยู่ที่ประมาณ 55-58 ประเทศ
ปัจจัยเสี่ยง
1. ผลิตภาพการผลิตในภาคการผลิตและบริการยังอยู่ในระดับต่ำ
2. ทรัพยากรธรรมชาติมีอยู่อย่างจำกัดและมีแนวโน้มเสื่อมโทรมมากขึ้นเรื่อยๆ

3. ภาวะโลกร้อนส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งกระทบต่อผลผลิตภาคการเกษตรและรูปแบบการผลิตของภาคอุตสาหกรรม

4. ความสามารถในการปรับตัวของภาคการผลิตและบริการให้ทันต่อการตอบสนองของความต้องการสินค้าและบริการของผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มมากขึ้นในประเทศพัฒนาแล้ว

5. การเปิดเสรีการค้าการลงทุนส่งผลให้เกิดการแข่งขันสูงขึ้น
6. กฎระเบียบและกฎ กติกาใหม่ๆ ในการบริหารจัดการเศรษฐกิจโลก
ภูมิคุ้มกัน และแนวทางการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

1. พัฒนาเสริมสร้างทักษะความชำนาญองค์ความรู้ เทคโนโลยี และภูมิปัญญา รวมทั้งการประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการยกระดับห่วงโซ่คุณค่าของภาคการผลิตและบริการ

2. ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ
3. ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

4. ใช้ประโยชน์จากจุดเด่นของที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ รวมทั้งรักษาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ ความมีเอกลักษณ์โดดเด่นของประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย

5. สร้างบรรยากาศการค้าและการลงทุน รวมทั้งปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เอื้อต่อการเพิ่มผลิตภาพการผลิต

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณพัชรี พวงศรี หรือ คุณเบญจมาศ บูรณ์เจริญ
โทรศัพท์ 02-718-5601-4 ต่อ 253 หรือ 101 โทรสาร 02718-6144,02-319-5666
E-mail: patcharee@tma.or.th;benjamart@tma.or.th / www.tma.or.th

Latest Press Release

ภาพข่าว: กัลฟ์ จับมือ มิตซุย และสถาบันการเงินไทยและต่างประเทศ 12 แห่ง ลงนามสัญญาเงินกู้ #โครงการโรงไฟฟ้า GSRC

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF โดย นายสารัชถ์ รัตนาวะดี (ที่ 8 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย นายโยชิโอะ โคเมตานิ (ที่ 9 จากซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ โครงสร้างพื้นฐานธุรกิจ บริษัท มิตซุยแอนด์คัมปนี...

ภาพข่าว: บัตรเครดิตยูโอบี จับมือ ร้านอาหารเครือ Create M Group มอบความสุขแห่งการรับประทานอาหารด้วยส่วนลดพร้อมเครดิตเงินคืน ถึง ปี 62

คุณจิรัฐติกาล ศิริพูนทรัพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจบัตรเครดิต ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) จับมือ คุณปริเยศ คุณกุลวรนันทน์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท Create M Group มอบความสุขให้แก่ลูกค้าบัตรเครดิตยูโอบีเมื่อรับประทานอาหารญี่ปุ่น 3 ร้านดังในเครือ ประกอบด้วย...

บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น เตรียมขาย IPO 75 ล้านหุ้น ระดมทุนลุยระบบออนไลน์รับธุรกิจประกันภัยดิจิทัล

สำนักงาน ก.ล.ต.นับหนึ่ง ไฟลิ่ง บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น (บริษัทฯ) พร้อมเดินหน้าเสนอขายหุ้น IPO ในจำนวนไม่เกิน 75,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1.0 บาทต่อหุ้น ตั้งเป้านำเงินจากการระดมทุนพัฒนาระบบออนไลน์รับสังคมยุคดิจิทัล ด้านผู้บริหาร...

ภาพข่าว: TQM พร้อมเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ

ดร.อัญชลิน พรรณนิภา ประธาน (กลาง) ดร. นภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 3 จากซ้าย) บมจ. ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น คุณสมพร อำไพสุทธิพงษ์ ประธานบริหารสายงานบัญชีการเงิน (ที่ 2 จากขวา) คุณพิเชษฐ สิทธิอำนวย (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้อำนวยการ...

SET Note ฉบับที่ 7/2561 เรื่อง การบริหารจัดการด้านบุคลากรของบริษัทจดทะเบียนไทย จากผลสำรวจความคิดเห็นผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน (CEO Survey) ในช่วง 6 เดือนหลังของปี 2561

"ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนไทยมีความกังวลใจต่อปัญหาเรื่องการขาดแคลนบุคลากร โดยเฉพาะการขาดแคลนแรงงานมีฝีมือ และคาดว่าการที่สังคมไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและสังคมเด็กเกิดน้อย จะส่งผลกระทบเชิงลบต่อทั้งเศรษฐกิจไทย กำลังซื้อในประเทศ...

Related Topics