TMA ผนึกกำลังองค์กรชั้นนำ ระดมสมองเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Thursday September 2, 2010 10:45
กรุงเทพฯ--2 ก.ย.--TMA

TMA สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ IOD จัด Thailand Competitiveness Conference 2010 ระดมสมองผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน ผลักดันความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย หวังแซงหน้าเพื่อนบ้าน สร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีโลก ดันจุดแข็ง ดับจุดอ่อน พร้อมวางแนวทางพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศอย่างแท้จริง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความสมดุลระหว่างความยั่งยืนเป็นสิ่งสำคัญ โดยภาคประชาชน เอกชน และรัฐบาล ต้องร่วมมือกันในการสร้างวิธีการเจริญเติบโตรูปแบบใหม่ให้ยั่งยืน

โครงสร้างเศรษฐกิจและสถานภาพความสามารถในการแข่งขันโดยรวมของไทย ในปีนี้อยู่ในอันดับที่ 26 เทียบเท่าปีที่ผ่านมา หากพิจาณาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจและผลการพัฒนาประเทศ ในตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตจากเดิมซึ่งเป็นประเทศกสิกรรมมาสู่ประเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สูงกว่าภาคเกษตรกรรมเป็นครั้งแรก มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 เป็นต้นมา และหากเปรียบเทียบอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจและผลิตภาพการผลิตโดยรวมของไทย การเติบโตจากจากการเพิ่มปริมาณการใช้ปัจจัยการผลิต การขยายตัวทางเศรษฐกิจ มีที่มาจากการเพิ่มปริมาณการใช้ปัจจัยการผลิตเป็นหลัก ภายใต้ข้อจำกัดด้านทรัพยากร และหากประเทศไทยยังมีการพัฒนาตามแนวทางเดิม จะกลายเป็นข้อเสียเปรียบทางด้านความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจในระยะยาวต่อไป ทั้งนี้ ภาคประชาชน เอกชน และรัฐบาล ต้องร่วมมือกันในการสร้างสรรค์ ผลักดัน เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในระบบเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน เน้นหนักการปรับโครงสร้างการผลิตของประเทศด้วยการเชื่อมโยงธุรกิจภาคบริการ อุตสาหกรรม และเกษตรเข้าด้วยกันให้เป็นกลุ่ม เช่น กลุ่มธุรกิจสุขภาพ อาหาร กับการท่องเที่ยว โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐาน “วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย” ที่เชื่อมโยงกับ “ความคิด” และ “เทคโนโลยีใหม่” และสร้างระบบเศรษฐกิจที่ผสมผสานสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย

เข้ากับองค์ความรู้ที่ครอบคลุมทั้งเทคโนโลยี นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัวขึ้น เป็นการสร้างมูลค่าและคุณค่าทางเศรษฐกิจ เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ความสามารถในการแข่งขันของไทยปี 2546 - 2553
ประเทศไทยมีระดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจระดับปานกลาง
(Middle Income Tier)

ช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา อันดับความสามารถในการแข่งขันของไทยอยู่ในระดับทรงตัว

ผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของไทยแยกตามปัจจัยหลักของ IMD*
ประเทศไทย                 ’50   ’51   ’52   ’53
อันดับโดยรวม               33   27   26   26
1. สมรรถนะเศรษฐกิจโดยรวม   15   12   14   6
2. ประสิทธิภาพของภาครัฐ     27   22   17   18
3. ประสิทธิภาพของภาคเอกชน   34   25   25   20
4. โครงสร้างพื้นฐาน         48   39   42   46
จุดแข็ง ได้แก่ สมรรถนะเศรษฐกิจโดยรวม
จำนวนประเทศในการจัดอันดับของ IMD แต่ละปีอยู่ที่ประมาณ 55-58 ประเทศ
ปัจจัยเสี่ยง
1. ผลิตภาพการผลิตในภาคการผลิตและบริการยังอยู่ในระดับต่ำ
2. ทรัพยากรธรรมชาติมีอยู่อย่างจำกัดและมีแนวโน้มเสื่อมโทรมมากขึ้นเรื่อยๆ

3. ภาวะโลกร้อนส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งกระทบต่อผลผลิตภาคการเกษตรและรูปแบบการผลิตของภาคอุตสาหกรรม

4. ความสามารถในการปรับตัวของภาคการผลิตและบริการให้ทันต่อการตอบสนองของความต้องการสินค้าและบริการของผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มมากขึ้นในประเทศพัฒนาแล้ว

5. การเปิดเสรีการค้าการลงทุนส่งผลให้เกิดการแข่งขันสูงขึ้น
6. กฎระเบียบและกฎ กติกาใหม่ๆ ในการบริหารจัดการเศรษฐกิจโลก
ภูมิคุ้มกัน และแนวทางการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

1. พัฒนาเสริมสร้างทักษะความชำนาญองค์ความรู้ เทคโนโลยี และภูมิปัญญา รวมทั้งการประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการยกระดับห่วงโซ่คุณค่าของภาคการผลิตและบริการ

2. ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ
3. ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

4. ใช้ประโยชน์จากจุดเด่นของที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ รวมทั้งรักษาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ ความมีเอกลักษณ์โดดเด่นของประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย

5. สร้างบรรยากาศการค้าและการลงทุน รวมทั้งปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เอื้อต่อการเพิ่มผลิตภาพการผลิต

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณพัชรี พวงศรี หรือ คุณเบญจมาศ บูรณ์เจริญ
โทรศัพท์ 02-718-5601-4 ต่อ 253 หรือ 101 โทรสาร 02718-6144,02-319-5666
E-mail: patcharee@tma.or.th;benjamart@tma.or.th / www.tma.or.th

Latest Press Release

ภาพข่าว: บัตรเครดิตกรุงศรีชวนสมาชิกแลกคะแนนสะสม สนับสนุนทุนการศึกษาบุตรทหาร 3 จังหวัดชายแดนใต้

บัตรเครดิตกรุงศรี ร่วมสนับสนุนการศึกษาเยาวชน ชวนสมาชิกบัตรร่วมแลกคะแนนสะสม เพื่อเปลี่ยนเป็นเงินทุนการศึกษาแก่บุตรของทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ โดยสมาชิกบัตรสามารถแลกคะแนนสะสม 1,000 คะแนนเท่ากับ 100 บาท ผ่านทางแอปพลิเคชั่น UCHOOSE...

Gossip News: ป๋าดัน

งานนี้เรียกได้ว่าเข้าข่าย "ป๋าดัน" โดยแท้จริง สำหรับบิ๊กบอส บมจ.โรงพิมพ์ตะวันออก หรือ EPCO "ยุทธ ชินสุภัคกุล" ก็แหม..บอร์ดไฟเขียวส่ง "อีสเทอร์น พาวเวอร์กรุ๊ป" เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นของ Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company (PKS)...

ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ จัดงาน SuperRich SPR Grand Opening@Central World ภายใต้คอนเซปต์ Connect to the world พร้อมเสวนาในหัวข้อ Innovation พลิกโฉมธุรกิจแลกเงิน และเปิดตัวนวัตกรรมทางการเงินใหม่

บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์(1965) จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอันดับต้นๆของประเทศไทย มีความยินดีขอเรียนเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน "SuperRich SPR Grand Opening@Central World" ภายใต้คอนเซปต์ Connect to the world...

ภาพข่าว: ธอส. จัดกิจกรรม Meeting with MD ประจำไตรมาส 3/2561

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นประธานกิจกรรม Meeting with MD ประจำไตรมาส 3/2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารกับผู้บริหาร และพนักงานทุกกลุ่มให้ได้รับรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย สถานการณ์...

#โซนิค อินเตอร์เฟรท โชว์ศักยภาพผู้นำโลจิสติกส์แบบครบวงจรระดับภูมิภาค ปลื้มนักลงทุนเชื่อมั่นหลังเดินสายโรดโชว์ ด้านนักวิเคราะห์มองเชิงบวก รับอานิสงส์ส่งออกโต หนุนกำไรโดดเด่น

บมจ.โซนิค อินเตอร์เฟรท (SONIC) หนึ่งในผู้นำธุรกิจให้บริการจัดการระบบโลจิสติกส์แบบครบวงจรระดับภูมิภาค เผยกระแสการตอบรับจากนักลงทุนในต่างจังหวัดดีมาก หลังเดินสายโรดโชว์ตามหัวเมืองใหญ่ ทั้งอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จังหวัดขอนแก่นและเชียงใหม่...

Related Topics