TMA ผนึกกำลังองค์กรชั้นนำ ระดมสมองเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Thursday September 2, 2010 10:45
กรุงเทพฯ--2 ก.ย.--TMA

TMA สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ IOD จัด Thailand Competitiveness Conference 2010 ระดมสมองผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน ผลักดันความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย หวังแซงหน้าเพื่อนบ้าน สร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีโลก ดันจุดแข็ง ดับจุดอ่อน พร้อมวางแนวทางพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศอย่างแท้จริง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความสมดุลระหว่างความยั่งยืนเป็นสิ่งสำคัญ โดยภาคประชาชน เอกชน และรัฐบาล ต้องร่วมมือกันในการสร้างวิธีการเจริญเติบโตรูปแบบใหม่ให้ยั่งยืน

โครงสร้างเศรษฐกิจและสถานภาพความสามารถในการแข่งขันโดยรวมของไทย ในปีนี้อยู่ในอันดับที่ 26 เทียบเท่าปีที่ผ่านมา หากพิจาณาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจและผลการพัฒนาประเทศ ในตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตจากเดิมซึ่งเป็นประเทศกสิกรรมมาสู่ประเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สูงกว่าภาคเกษตรกรรมเป็นครั้งแรก มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 เป็นต้นมา และหากเปรียบเทียบอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจและผลิตภาพการผลิตโดยรวมของไทย การเติบโตจากจากการเพิ่มปริมาณการใช้ปัจจัยการผลิต การขยายตัวทางเศรษฐกิจ มีที่มาจากการเพิ่มปริมาณการใช้ปัจจัยการผลิตเป็นหลัก ภายใต้ข้อจำกัดด้านทรัพยากร และหากประเทศไทยยังมีการพัฒนาตามแนวทางเดิม จะกลายเป็นข้อเสียเปรียบทางด้านความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจในระยะยาวต่อไป ทั้งนี้ ภาคประชาชน เอกชน และรัฐบาล ต้องร่วมมือกันในการสร้างสรรค์ ผลักดัน เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในระบบเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน เน้นหนักการปรับโครงสร้างการผลิตของประเทศด้วยการเชื่อมโยงธุรกิจภาคบริการ อุตสาหกรรม และเกษตรเข้าด้วยกันให้เป็นกลุ่ม เช่น กลุ่มธุรกิจสุขภาพ อาหาร กับการท่องเที่ยว โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐาน “วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย” ที่เชื่อมโยงกับ “ความคิด” และ “เทคโนโลยีใหม่” และสร้างระบบเศรษฐกิจที่ผสมผสานสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย

เข้ากับองค์ความรู้ที่ครอบคลุมทั้งเทคโนโลยี นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัวขึ้น เป็นการสร้างมูลค่าและคุณค่าทางเศรษฐกิจ เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ความสามารถในการแข่งขันของไทยปี 2546 - 2553
ประเทศไทยมีระดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจระดับปานกลาง
(Middle Income Tier)

ช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา อันดับความสามารถในการแข่งขันของไทยอยู่ในระดับทรงตัว

ผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของไทยแยกตามปัจจัยหลักของ IMD*
ประเทศไทย                 ’50   ’51   ’52   ’53
อันดับโดยรวม               33   27   26   26
1. สมรรถนะเศรษฐกิจโดยรวม   15   12   14   6
2. ประสิทธิภาพของภาครัฐ     27   22   17   18
3. ประสิทธิภาพของภาคเอกชน   34   25   25   20
4. โครงสร้างพื้นฐาน         48   39   42   46
จุดแข็ง ได้แก่ สมรรถนะเศรษฐกิจโดยรวม
จำนวนประเทศในการจัดอันดับของ IMD แต่ละปีอยู่ที่ประมาณ 55-58 ประเทศ
ปัจจัยเสี่ยง
1. ผลิตภาพการผลิตในภาคการผลิตและบริการยังอยู่ในระดับต่ำ
2. ทรัพยากรธรรมชาติมีอยู่อย่างจำกัดและมีแนวโน้มเสื่อมโทรมมากขึ้นเรื่อยๆ

3. ภาวะโลกร้อนส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งกระทบต่อผลผลิตภาคการเกษตรและรูปแบบการผลิตของภาคอุตสาหกรรม

4. ความสามารถในการปรับตัวของภาคการผลิตและบริการให้ทันต่อการตอบสนองของความต้องการสินค้าและบริการของผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มมากขึ้นในประเทศพัฒนาแล้ว

5. การเปิดเสรีการค้าการลงทุนส่งผลให้เกิดการแข่งขันสูงขึ้น
6. กฎระเบียบและกฎ กติกาใหม่ๆ ในการบริหารจัดการเศรษฐกิจโลก
ภูมิคุ้มกัน และแนวทางการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

1. พัฒนาเสริมสร้างทักษะความชำนาญองค์ความรู้ เทคโนโลยี และภูมิปัญญา รวมทั้งการประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการยกระดับห่วงโซ่คุณค่าของภาคการผลิตและบริการ

2. ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ
3. ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

4. ใช้ประโยชน์จากจุดเด่นของที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ รวมทั้งรักษาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ ความมีเอกลักษณ์โดดเด่นของประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย

5. สร้างบรรยากาศการค้าและการลงทุน รวมทั้งปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เอื้อต่อการเพิ่มผลิตภาพการผลิต

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณพัชรี พวงศรี หรือ คุณเบญจมาศ บูรณ์เจริญ
โทรศัพท์ 02-718-5601-4 ต่อ 253 หรือ 101 โทรสาร 02718-6144,02-319-5666
E-mail: patcharee@tma.or.th;benjamart@tma.or.th / www.tma.or.th

Latest Press Release

กองทรัสต์ AIMIRT ประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาล 0.243 บาทต่อหน่วย ก่อนเพิ่มทุนครั้งที่ 1 เตรียมขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 7 ส.ค. นี้

จัดเป็นกองทรัสต์กลุ่มอุตสาหกรรมสุดฮอตที่จ่ายปันผลสูงมาอย่างต่อเนื่อง ผลงานจากทรัพย์สินดีมีคุณภาพ อัตราการเช่าพื้นที่เต็ม 100% หลังกองทรัสต์ AIMIRT เตรียมเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ในทรัพย์สินใหม่ศักยภาพสูงอีก 4 โครงการ รวมมูลค่าไม่เกิน 4,200 ล้านบาท...

ภาพข่าว: OSP ต้อนรับสมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธ์ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงาน

นางสุธิดา เสียมหาญ Head of Corporate Communications and CSR และ นางจิตอาภา อมราลิขิต Head of Corporate Financial Strategy, Finance and Accounting บมจ.โอสถสภา หรือ OSP ร่วมให้การต้อนรับนางสิริพร สงบธรรม เลขาธิการ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย...

SAM คัดทรัพย์ NPA ล็อตใหม่ทั่วไทย มูลค่ารวม 2 พันล้านบาท จัดคู่โปรเด็ด SAM Easy ฟรีโอนไม่อั้น หมดเขต 6 ส.ค. 62

SAM คัดทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ล็อตใหม่ทั่วประเทศไทย มูลค่าร่วม 2 พันล้านบาท จัดคู่โปรโมชั่น "SAM Easy ฟรีโอนไม่อั้น" สำหรับลูกค้าที่ซื้อทรัพย์ราคามากกว่า 10 ล้านบาท ที่ร่วมโปรฯ นี้ด้วยวิธีซื้อตรง เริ่มวันนี้ หมดเขต 6 ส.ค.62 นายนิยต มาศะวิสุทธิ์...

มาสเตอร์การ์ด ชูนวัตกรรมด้านการชำระเงินแบบเรียลไทม์ ณ งานบางกอกฟินเทคแฟร์ 2019

เมื่อเร็วๆ นี้ ณ งาน Bangkok Fintech Fair 2019 มาสเตอร์การ์ดได้ประกาศความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอโซลูชั่นการชำระเงินแบบเรียลไทม์และการชำระเงินในระบบดิจิตัลที่กำลังเติบโตทั่วเอเชียแปซิฟิกผ่านศูนย์กลางการชำระเงินแบบเรียลไทม์ของภูมิภาคพร้อมศูนย์ข้อมูลในประเทศไทยแ...

กรุงศรี จับมือ ทีเอ็มบี โชว์ความพร้อมเปิดบัญชี ใช้การยืนยันและพิสูจน์ตัวตนผ่าน NDID Platform

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา) และ ทีเอ็มบี ร่วม Live Demo จำลองกระบวนการเปิดบัญชีออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านกรุงศรีโมบายแอปพลิเคชัน (KMA) โดยใช้ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ (National Digital ID – NDID)...

Related Topics