บลจ.ทหารไทย คว้ารางวัล Money & Wealth LTF/RMF Awards 2012 ประเภทรางวัลกองทุนรวม เพื่อการเลี้ยงชีพยอดเยี่ยมปี 2012

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Monday March 19, 2012 09:11
กรุงเทพฯ--19 มี.ค.--บลจ.ทหารไทย

บลจ.ทหารไทย คว้ารางวัล Money & Wealth LTF/RMF Awards 2012 ประเภทรางวัลกองทุนรวม เพื่อการเลี้ยงชีพยอดเยี่ยมปี 2012 ประเภทตราสารทุน สะท้อนการบริหารกองทุนดีสามารถสร้างผลตอบแทนโดดเด่นแก่ผู้ลงทุน

ดร.สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (บลจ.ทหารไทย) เปิดเผยว่า “บริษัทฯ มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่สามารถคว้ารางวัลอันทรงเกียรติ Money & Wealth LTF/RMF Awards 2012 ประเภทรางวัลกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพยอดเยี่ยมปี 2012 ประเภทตราสารทุน จากกองทุนเปิดทหารไทย Jumbo 25 เพื่อการเลี้ยงชีพ ในงาน Morningstar Fund Awards Thailand 2012 – Money & Wealth LTF/RMF Fund Awards เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา แสดงถึงการบริหารกองทุนที่ดีเยี่ยม สามารถสร้างผลตอบแทนโดดเด่นแก่ผู้ลงทุน และสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ต่อการเสริมสร้างและส่งเสริมเจตนารมณ์ในการเป็น “คู่ชีวิตผู้ลงทุน” โดยรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลล่าสุดที่บริษัทได้รับ ภายหลังจากที่สามารถคว้ารางวัลอันดับที่ 1 ในงาน SET Awards 2011 ประเภท บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยอดเยี่ยม (Best Asset Management Company) เมื่อปลายปีที่ผ่านมา”

กองทุนเปิดทหารไทย Jumbo 25 เพื่อการเลี้ยงชีพ ถือเป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ประเภทตราสารทุนที่มีขนาดใหญ่มีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ล่าสุด ณ วันที่ 15 มีนาคม 2555 ที่ 1,292.81 ล้านบาท มีนโยบายการลงทุนที่เน้นลงทุนในหุ้นเต็มอัตรา โดยจะลงทุนในหุ้นสามัญและ/หรือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 25 บริษัทแรกที่เข้าหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก (SET25) ซึ่ง ณ วันที่ 15 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา กองทุนดังกล่าวสามารถสร้างผลตอบแทนย้อนหลังนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนวันที่ 2 ธ.ค.2547 อยู่ที่157.30% ซึ่งสูงกว่าดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 ที่ปรับตัวอยู่ที่ 142.16%

นายพิพัฒน์ พิศณุวงรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดการลงทุน ของ บลจ.ทหารไทย ได้แสดงความคิดเห็นถึงผลการดำเนินงานของกองทุนที่ทำให้ประสบผลสำเร็จได้รับรางวัลในครั้งนี้ว่า “ปัจจัยที่ทำให้กองทุนได้รับรางวัลน่าจะเป็นผลจาก 2 ปัจจัยหลักคือ การกระจายการลงทุนที่ดี (Diversification) และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ (Operational Efficiency) กล่าวคือในด้านการกระจายการลงทุนนั้น กองทุน Jumbo 25 RMF เลือกลงทุนใน Winner Stocks 25 ตัว เป็นหุ้นขนาดใหญ่ มีสภาพคล่องสูง มีกำไรและมีการจ่ายปันผล มีเกณฑ์การกระจายการลงทุนไปในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ โดยสามารถลงทุนได้ไม่เกิน 3 หลักทรัพย์/อุตสาหกรรม เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยง และลดการกระจุกตัวต่ออุตสาหกรรมหนึ่งๆ มากเกินไป ในด้านประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ทีมงานบริหารของฝ่ายจัดการลงทุนได้ยึดมั่นในหัวใจสำคัญของการบริหารกองทุนแบบ Passive Fund คือการสร้างและรักษาวินัยในการลงทุน ด้วยการไม่พยายามจะเอาชนะตลาดโดยการ Timing market และลงทุนอย่างเต็มที่ตลอดเวลาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดของเงินลงทุน รวมทั้งการคัดสรรหุ้นตามแนวทางที่วางไว้แล้วเป็นอย่างดีและเคร่งครัด ไม่เลือกหุ้นโดยใช้ดุลพินิจหรือความคิดเห็นส่วนตัวของผู้จัดการกองทุนไม่พยายามเทรดหุ้นให้บ่อยครั้งโดยรักษาอัตราการหมุนเวียนในรอบปีของพอร์ตการลงทุน (Turnover Ratio) ให้อยู่ในระดับต่ำ

นอกจากนั้น สิ่งสำคัญอีกประการคือ การที่กองทุนหุ้นของบริษัทฯไม่ว่าจะกองทุนในตระกูลของ Jumbo 25 หรือกองทุนในตระกูล SET50 เป็นกองทุน Passive Fund ชั้นนำในอุตสาหกรรม และได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนทั้งสถาบันและรายย่อยเป็นอย่างมาก ทำให้กองทุนมีขนาดที่ใหญ่ การบริหารจัดการกองทุนเพื่อให้เกิดต้นทุนที่ต่ำที่สุด หรือเกิดค่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นจึงทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การทำ Cross trading ระหว่างกองทุนมีนโยบายคล้ายกันเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการหาผลตอบแทนเพิ่มเติมแก่กองทุน โดยไม่เพิ่มความเสี่ยงให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนมากนัก เช่น การทำ Stock Lending (SBL) โดย บลจ.ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้ Provide หุ้นให้แก่ธุรกิจ SBL รายใหญ่รายหนึ่งของธุรกิจ” นายพิพัฒน์กล่าว

สำหรับผู้ที่กำลังมองหาทางเลือกในการลงทุนเพื่อเป็นแหล่งเงินออมหรือหลักประกันในยามเกษียณ รวมทั้งรับประโยชน์จากการลดหย่อนภาษีเงินได้ กองทุน RMF และ LTF ของ บลจ.ทหารไทย สามารถตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของผู้ลงทุน และยังคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดี ได้แก่ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ซึ่งมีนโยบายการลงทุนที่แตกต่างกันไปทั้งสิ้น

6 กองทุนเพื่อให้ครอบคลุมกับวัตถุประสงค์การลงทุนและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของผู้ลงทุนแต่ละบุคคล อาทิ กองทุนเปิดทหารไทย Jumbo25 เพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนเปิดทหารไทย SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งมีนโยบายลงทุนในหุ้นแบบ Passive Fund ชั้นนำและผลงานโดดเด่นอย่างสม่ำเสมอในอุตสาหกรรม กองทุนเปิดทหารไทยธนบดีเพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งออกแบบสำหรับผู้ต้องการความมั่นคงสูงและต้องการรักษาเงินต้นในการลงทุน หรือผู้ชื่นชอบทองคำกับกองทุนเปิดทหารไทย โกล์ดสิงคโปร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ เป็นต้น

นอกจากนี้ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทฯ ที่มีนำเสนออยู่ทั้ง 2 กองทุนก็มีผลงานอันโดดเด่นและสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ลงทุน อย่างกองทุนเปิด JUMBO25 ปันผลหุ้นระยะยาว ก็สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีและโดดเด่นมาอย่างต่อเนื่อง โดย ณวันที่ 15 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา กองทุนดังกล่าวสามารถสร้างผลตอบแทนย้อนหลังนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนวันที่ 11 พ.ย.2547 อยู่ที่ 167.63% ซึ่งสูงกว่าดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 ที่ปรับตัวอยู่ที่ 156.67%

สุดท้ายนี้ ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะบริหารกองทุนแบบเชิงรับ แต่รางวัล Money & Wealth LTF/RMF Awards 2012 ที่ได้รับในครั้งนี้ก็สามารถสะท้อนให้เห็นถึงการบริหารงานกองทุนที่มีประสิทธิภาพ สามารถสร้างผลตอบแทน ที่ดีอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นบริการจัดการกองทุนอย่างเต็มกำลังเพื่อสร้างโอกาสในการ รับผลตอบแทนที่ดีให้กับนักลงทุนที่ได้ให้ความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา สำหรับผู้สนใจกองทุนต่างๆ ของ บลจ.ทหารไทย สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.tmbam.com หรือโทร.1725

นายพิพัฒน์ พิศณุวงรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด เป็นตัวแทนของบริษัทฯ รับมอบรางวัล Money & Wealth LTF/RMF Awards 2012 ประเภทรางวัลกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพยอดเยี่ยมปี 2012 ประเภทตราสารทุน (Best Retirement Mutual Fund – Equity) จากกองทุนเปิดทหารไทย Jumbo 25 เพื่อการเลี้ยงชีพ (JB25RMF) ซึ่งนิตยสาร Money & Wealth (นิตยสารในเครือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ร่วมกับ Morningstar Research (Thailand) และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) ได้ร่วมกันจัดพิธีมอบรางวัลดังกล่าวขึ้น โดยมีคุณ จรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มี.ค.2555ที่ผ่านมา


Latest Press Release

บลจ.ไทยพาณิชย์ เปิดตัว 3 กองทุน SCB Mixed Fund Series จัดพอร์ตสินทรัพย์หลากหลาย ชูจุดเด่นลงทุนง่าย สร้างโอกาสรับผลตอบแทนชัดเจนทุกสภาวะตลาด

นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เปิดตัวกองทุนใหม่ SCB Mixed Fund Series ซึ่งเป็นกองทุนจัดสรรสินทรัพย์ที่มีเป้าหมายเป็นอัตราผลตอบแทนที่ใช้เป็นดัชนีชี้วัดที่ชัดเจน...

Gossip News: ณัฐพรรษ ตันบุญเอก แม่ทัพการเงินคนใหม่ ของ WHAUP

เรียกว่า เป็นการจัดขบวนทัพ ครั้งใหญ่ สำหรับ บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP) ที่ล่าสุด ดึงตัวกุนซือ มือดี อย่าง "คุณณัฐพรรษ ตันบุญเอก" เข้ามานั่งเป็นแม่ทัพ ฝ่ายการเงิน CFO คนใหม่แห่งWHAUP งานนี้เห็นที จะไม่ธรรมดาอย่างแน่นอน เพราะ CFO...

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพร่วมงาน Thailand Industry Expo 2019 ชูนวัตกรรมการเงินยุคใหม่ตอบโจทย์ธุรกิจ-หนุนอุตสาหกรรมไทยสู่ความสำเร็จ

นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ รองผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากซ้าย) และดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากขวา) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมให้การต้อนรับ นายสุริยะ จึงรุ่งเรื่องกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (กลาง) นายพสุ...

ภาพข่าว: เคทีซีจับมือแฟมิลี่มาร์ท และลอว์สัน 108 มอบเครดิตเงินคืน 10 บาท

นายณัฐสิทธิ์ สุนทราณู ผู้อำนวยการ - ธุรกิจบัตรเครดิต "เคทีซี" หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับร้านสะดวกซื้อ แฟมิลี่มาร์ท และลอว์สัน 108 มอบความคุ้มค่าให้สมาชิกแลกรับ E-Coupon เครดิตเงินคืน 10 บาท เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเคทีซีครบ 100...

Gossip News: CHAYO อวดพอร์ตบริหารหนี้ทะลุ 4 หมื่นล้านบาทแล้ว

บมจ.ชโย กรุ๊ป (CHAYO) ผู้ประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพตัวจี๊ด มาแรง !!! เห็นช่วงนี้คึกคักเป็นพิเศษ แว่วข่าวมาว่า ล่าสุด ตุนพอร์ตบริหารหนี้ด้อยคุณภาพและการได้มาซึ่งสินทรัพย์ด้อยคุณภาพรวมทะลักกว่า 40,000 ล้านบาทแล้ว เดินตามแผนธุรกิจปี 2562...

Related Topics