บลจ.ทหารไทย คว้ารางวัล Money & Wealth LTF/RMF Awards 2012 ประเภทรางวัลกองทุนรวม เพื่อการเลี้ยงชีพยอดเยี่ยมปี 2012

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Monday March 19, 2012 09:11
กรุงเทพฯ--19 มี.ค.--บลจ.ทหารไทย

บลจ.ทหารไทย คว้ารางวัล Money & Wealth LTF/RMF Awards 2012 ประเภทรางวัลกองทุนรวม เพื่อการเลี้ยงชีพยอดเยี่ยมปี 2012 ประเภทตราสารทุน สะท้อนการบริหารกองทุนดีสามารถสร้างผลตอบแทนโดดเด่นแก่ผู้ลงทุน

ดร.สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (บลจ.ทหารไทย) เปิดเผยว่า “บริษัทฯ มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่สามารถคว้ารางวัลอันทรงเกียรติ Money & Wealth LTF/RMF Awards 2012 ประเภทรางวัลกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพยอดเยี่ยมปี 2012 ประเภทตราสารทุน จากกองทุนเปิดทหารไทย Jumbo 25 เพื่อการเลี้ยงชีพ ในงาน Morningstar Fund Awards Thailand 2012 – Money & Wealth LTF/RMF Fund Awards เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา แสดงถึงการบริหารกองทุนที่ดีเยี่ยม สามารถสร้างผลตอบแทนโดดเด่นแก่ผู้ลงทุน และสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ต่อการเสริมสร้างและส่งเสริมเจตนารมณ์ในการเป็น “คู่ชีวิตผู้ลงทุน” โดยรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลล่าสุดที่บริษัทได้รับ ภายหลังจากที่สามารถคว้ารางวัลอันดับที่ 1 ในงาน SET Awards 2011 ประเภท บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยอดเยี่ยม (Best Asset Management Company) เมื่อปลายปีที่ผ่านมา”

กองทุนเปิดทหารไทย Jumbo 25 เพื่อการเลี้ยงชีพ ถือเป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ประเภทตราสารทุนที่มีขนาดใหญ่มีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ล่าสุด ณ วันที่ 15 มีนาคม 2555 ที่ 1,292.81 ล้านบาท มีนโยบายการลงทุนที่เน้นลงทุนในหุ้นเต็มอัตรา โดยจะลงทุนในหุ้นสามัญและ/หรือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 25 บริษัทแรกที่เข้าหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก (SET25) ซึ่ง ณ วันที่ 15 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา กองทุนดังกล่าวสามารถสร้างผลตอบแทนย้อนหลังนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนวันที่ 2 ธ.ค.2547 อยู่ที่157.30% ซึ่งสูงกว่าดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 ที่ปรับตัวอยู่ที่ 142.16%

นายพิพัฒน์ พิศณุวงรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดการลงทุน ของ บลจ.ทหารไทย ได้แสดงความคิดเห็นถึงผลการดำเนินงานของกองทุนที่ทำให้ประสบผลสำเร็จได้รับรางวัลในครั้งนี้ว่า “ปัจจัยที่ทำให้กองทุนได้รับรางวัลน่าจะเป็นผลจาก 2 ปัจจัยหลักคือ การกระจายการลงทุนที่ดี (Diversification) และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ (Operational Efficiency) กล่าวคือในด้านการกระจายการลงทุนนั้น กองทุน Jumbo 25 RMF เลือกลงทุนใน Winner Stocks 25 ตัว เป็นหุ้นขนาดใหญ่ มีสภาพคล่องสูง มีกำไรและมีการจ่ายปันผล มีเกณฑ์การกระจายการลงทุนไปในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ โดยสามารถลงทุนได้ไม่เกิน 3 หลักทรัพย์/อุตสาหกรรม เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยง และลดการกระจุกตัวต่ออุตสาหกรรมหนึ่งๆ มากเกินไป ในด้านประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ทีมงานบริหารของฝ่ายจัดการลงทุนได้ยึดมั่นในหัวใจสำคัญของการบริหารกองทุนแบบ Passive Fund คือการสร้างและรักษาวินัยในการลงทุน ด้วยการไม่พยายามจะเอาชนะตลาดโดยการ Timing market และลงทุนอย่างเต็มที่ตลอดเวลาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดของเงินลงทุน รวมทั้งการคัดสรรหุ้นตามแนวทางที่วางไว้แล้วเป็นอย่างดีและเคร่งครัด ไม่เลือกหุ้นโดยใช้ดุลพินิจหรือความคิดเห็นส่วนตัวของผู้จัดการกองทุนไม่พยายามเทรดหุ้นให้บ่อยครั้งโดยรักษาอัตราการหมุนเวียนในรอบปีของพอร์ตการลงทุน (Turnover Ratio) ให้อยู่ในระดับต่ำ

นอกจากนั้น สิ่งสำคัญอีกประการคือ การที่กองทุนหุ้นของบริษัทฯไม่ว่าจะกองทุนในตระกูลของ Jumbo 25 หรือกองทุนในตระกูล SET50 เป็นกองทุน Passive Fund ชั้นนำในอุตสาหกรรม และได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนทั้งสถาบันและรายย่อยเป็นอย่างมาก ทำให้กองทุนมีขนาดที่ใหญ่ การบริหารจัดการกองทุนเพื่อให้เกิดต้นทุนที่ต่ำที่สุด หรือเกิดค่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นจึงทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การทำ Cross trading ระหว่างกองทุนมีนโยบายคล้ายกันเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการหาผลตอบแทนเพิ่มเติมแก่กองทุน โดยไม่เพิ่มความเสี่ยงให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนมากนัก เช่น การทำ Stock Lending (SBL) โดย บลจ.ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้ Provide หุ้นให้แก่ธุรกิจ SBL รายใหญ่รายหนึ่งของธุรกิจ” นายพิพัฒน์กล่าว

สำหรับผู้ที่กำลังมองหาทางเลือกในการลงทุนเพื่อเป็นแหล่งเงินออมหรือหลักประกันในยามเกษียณ รวมทั้งรับประโยชน์จากการลดหย่อนภาษีเงินได้ กองทุน RMF และ LTF ของ บลจ.ทหารไทย สามารถตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของผู้ลงทุน และยังคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดี ได้แก่ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ซึ่งมีนโยบายการลงทุนที่แตกต่างกันไปทั้งสิ้น

6 กองทุนเพื่อให้ครอบคลุมกับวัตถุประสงค์การลงทุนและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของผู้ลงทุนแต่ละบุคคล อาทิ กองทุนเปิดทหารไทย Jumbo25 เพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนเปิดทหารไทย SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งมีนโยบายลงทุนในหุ้นแบบ Passive Fund ชั้นนำและผลงานโดดเด่นอย่างสม่ำเสมอในอุตสาหกรรม กองทุนเปิดทหารไทยธนบดีเพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งออกแบบสำหรับผู้ต้องการความมั่นคงสูงและต้องการรักษาเงินต้นในการลงทุน หรือผู้ชื่นชอบทองคำกับกองทุนเปิดทหารไทย โกล์ดสิงคโปร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ เป็นต้น

นอกจากนี้ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทฯ ที่มีนำเสนออยู่ทั้ง 2 กองทุนก็มีผลงานอันโดดเด่นและสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ลงทุน อย่างกองทุนเปิด JUMBO25 ปันผลหุ้นระยะยาว ก็สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีและโดดเด่นมาอย่างต่อเนื่อง โดย ณวันที่ 15 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา กองทุนดังกล่าวสามารถสร้างผลตอบแทนย้อนหลังนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนวันที่ 11 พ.ย.2547 อยู่ที่ 167.63% ซึ่งสูงกว่าดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 ที่ปรับตัวอยู่ที่ 156.67%

สุดท้ายนี้ ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะบริหารกองทุนแบบเชิงรับ แต่รางวัล Money & Wealth LTF/RMF Awards 2012 ที่ได้รับในครั้งนี้ก็สามารถสะท้อนให้เห็นถึงการบริหารงานกองทุนที่มีประสิทธิภาพ สามารถสร้างผลตอบแทน ที่ดีอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นบริการจัดการกองทุนอย่างเต็มกำลังเพื่อสร้างโอกาสในการ รับผลตอบแทนที่ดีให้กับนักลงทุนที่ได้ให้ความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา สำหรับผู้สนใจกองทุนต่างๆ ของ บลจ.ทหารไทย สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.tmbam.com หรือโทร.1725

นายพิพัฒน์ พิศณุวงรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด เป็นตัวแทนของบริษัทฯ รับมอบรางวัล Money & Wealth LTF/RMF Awards 2012 ประเภทรางวัลกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพยอดเยี่ยมปี 2012 ประเภทตราสารทุน (Best Retirement Mutual Fund – Equity) จากกองทุนเปิดทหารไทย Jumbo 25 เพื่อการเลี้ยงชีพ (JB25RMF) ซึ่งนิตยสาร Money & Wealth (นิตยสารในเครือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ร่วมกับ Morningstar Research (Thailand) และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) ได้ร่วมกันจัดพิธีมอบรางวัลดังกล่าวขึ้น โดยมีคุณ จรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มี.ค.2555ที่ผ่านมา


Latest Press Release

Isotropic Systems ระดมทุนระดับ Series A มูลค่า 14 ล้านดอลลาร์ จากกลุ่มนักลงทุน นำโดย Boeing HorizonX Ventures เพื่อพัฒนาการเชื่อมต่อในอวกาศ

- Isotropic ใช้แนวทางการพัฒนาอุปกรณ์ปลายทางแบบครบวงจร เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงลึกทั้งในแง่ของประสิทธิภาพการดำเนินงานและการประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่าย พร้อมช่วยปลดล็อคศักยภาพสูงสุดของอุตสาหกรรมดาวเทียม Isotropic Systems Ltd....

สรุปสภาวะตลาดทองคำแท่งและโกลด์ฟิวเจอร์ส วันที่ 16 มกราคม 2562

สภาวะตลาดวันที่ 16 มกราคม 2562 ราคาทองคำแกว่งตัวในกรอบที่ระดับ 1,287.90-1,292.72 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ราคาทองคำแท่ง 96.5% ภายในประเทศขายออกอยู่ที่ 19,450 บาทต่อบาททองคำ ปรับตัวลดลง 50 บาท จากวันก่อนหน้าที่ระดับ 19,500 บาทต่อบาททองคำ ขณะที่โกลด์ฟิวเจอร์ส...

PwC คาดเศรษฐกิจโลกปีนี้ชะลอตัวจากปีก่อน

PwC คาดเศรษฐกิจโลกปี 62 ชะลอตัว หลังมองเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะเติบโตเพียง 2.3% ในปีนี้จาก 2.8% ในปีก่อน ด้านตลาดแรงงานในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วมองว่าจะตึงตัว ส่งผลให้ค่าแรงเพิ่ม ขณะที่ขนาดเศรษฐกิจของอินเดียและฝรั่งเศสจะใหญ่แซงหน้าสหราชอาณาจักรในปีนี้ ด้าน PwC...

MTC ไร้ผลกระทบการจัดชั้น NPL แบบใหม่ บิ๊กบอส MTC ลั่น วิธีการตั้ง NPL ทาง MTC ปฏิบัติตามแนวทางของ ธปท. อยู่แล้ว

นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC) เปิดเผยว่า การปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงของราคาหุ้น MTC ในช่วง 1-2 วันที่ผ่านมา เกิดจากความกังวลว่าบริษัทฯอาจต้องมีการจัดชั้นลูกหนี้ใหม่ เช่นเดียวกับสถาบันการเงินบางแห่ง...

มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 2 และการเติมเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบความคืบหน้าการดำเนินมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (มาตรการฯ) และให้ความเห็นชอบการดำเนินการ 2...

Related Topics