บลจ.ทหารไทย คว้ารางวัล Money & Wealth LTF/RMF Awards 2012 ประเภทรางวัลกองทุนรวม เพื่อการเลี้ยงชีพยอดเยี่ยมปี 2012

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Monday March 19, 2012 09:11
กรุงเทพฯ--19 มี.ค.--บลจ.ทหารไทย

บลจ.ทหารไทย คว้ารางวัล Money & Wealth LTF/RMF Awards 2012 ประเภทรางวัลกองทุนรวม เพื่อการเลี้ยงชีพยอดเยี่ยมปี 2012 ประเภทตราสารทุน สะท้อนการบริหารกองทุนดีสามารถสร้างผลตอบแทนโดดเด่นแก่ผู้ลงทุน

ดร.สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (บลจ.ทหารไทย) เปิดเผยว่า “บริษัทฯ มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่สามารถคว้ารางวัลอันทรงเกียรติ Money & Wealth LTF/RMF Awards 2012 ประเภทรางวัลกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพยอดเยี่ยมปี 2012 ประเภทตราสารทุน จากกองทุนเปิดทหารไทย Jumbo 25 เพื่อการเลี้ยงชีพ ในงาน Morningstar Fund Awards Thailand 2012 – Money & Wealth LTF/RMF Fund Awards เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา แสดงถึงการบริหารกองทุนที่ดีเยี่ยม สามารถสร้างผลตอบแทนโดดเด่นแก่ผู้ลงทุน และสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ต่อการเสริมสร้างและส่งเสริมเจตนารมณ์ในการเป็น “คู่ชีวิตผู้ลงทุน” โดยรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลล่าสุดที่บริษัทได้รับ ภายหลังจากที่สามารถคว้ารางวัลอันดับที่ 1 ในงาน SET Awards 2011 ประเภท บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยอดเยี่ยม (Best Asset Management Company) เมื่อปลายปีที่ผ่านมา”

กองทุนเปิดทหารไทย Jumbo 25 เพื่อการเลี้ยงชีพ ถือเป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ประเภทตราสารทุนที่มีขนาดใหญ่มีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ล่าสุด ณ วันที่ 15 มีนาคม 2555 ที่ 1,292.81 ล้านบาท มีนโยบายการลงทุนที่เน้นลงทุนในหุ้นเต็มอัตรา โดยจะลงทุนในหุ้นสามัญและ/หรือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 25 บริษัทแรกที่เข้าหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก (SET25) ซึ่ง ณ วันที่ 15 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา กองทุนดังกล่าวสามารถสร้างผลตอบแทนย้อนหลังนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนวันที่ 2 ธ.ค.2547 อยู่ที่157.30% ซึ่งสูงกว่าดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 ที่ปรับตัวอยู่ที่ 142.16%

นายพิพัฒน์ พิศณุวงรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดการลงทุน ของ บลจ.ทหารไทย ได้แสดงความคิดเห็นถึงผลการดำเนินงานของกองทุนที่ทำให้ประสบผลสำเร็จได้รับรางวัลในครั้งนี้ว่า “ปัจจัยที่ทำให้กองทุนได้รับรางวัลน่าจะเป็นผลจาก 2 ปัจจัยหลักคือ การกระจายการลงทุนที่ดี (Diversification) และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ (Operational Efficiency) กล่าวคือในด้านการกระจายการลงทุนนั้น กองทุน Jumbo 25 RMF เลือกลงทุนใน Winner Stocks 25 ตัว เป็นหุ้นขนาดใหญ่ มีสภาพคล่องสูง มีกำไรและมีการจ่ายปันผล มีเกณฑ์การกระจายการลงทุนไปในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ โดยสามารถลงทุนได้ไม่เกิน 3 หลักทรัพย์/อุตสาหกรรม เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยง และลดการกระจุกตัวต่ออุตสาหกรรมหนึ่งๆ มากเกินไป ในด้านประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ทีมงานบริหารของฝ่ายจัดการลงทุนได้ยึดมั่นในหัวใจสำคัญของการบริหารกองทุนแบบ Passive Fund คือการสร้างและรักษาวินัยในการลงทุน ด้วยการไม่พยายามจะเอาชนะตลาดโดยการ Timing market และลงทุนอย่างเต็มที่ตลอดเวลาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดของเงินลงทุน รวมทั้งการคัดสรรหุ้นตามแนวทางที่วางไว้แล้วเป็นอย่างดีและเคร่งครัด ไม่เลือกหุ้นโดยใช้ดุลพินิจหรือความคิดเห็นส่วนตัวของผู้จัดการกองทุนไม่พยายามเทรดหุ้นให้บ่อยครั้งโดยรักษาอัตราการหมุนเวียนในรอบปีของพอร์ตการลงทุน (Turnover Ratio) ให้อยู่ในระดับต่ำ

นอกจากนั้น สิ่งสำคัญอีกประการคือ การที่กองทุนหุ้นของบริษัทฯไม่ว่าจะกองทุนในตระกูลของ Jumbo 25 หรือกองทุนในตระกูล SET50 เป็นกองทุน Passive Fund ชั้นนำในอุตสาหกรรม และได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนทั้งสถาบันและรายย่อยเป็นอย่างมาก ทำให้กองทุนมีขนาดที่ใหญ่ การบริหารจัดการกองทุนเพื่อให้เกิดต้นทุนที่ต่ำที่สุด หรือเกิดค่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นจึงทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การทำ Cross trading ระหว่างกองทุนมีนโยบายคล้ายกันเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการหาผลตอบแทนเพิ่มเติมแก่กองทุน โดยไม่เพิ่มความเสี่ยงให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนมากนัก เช่น การทำ Stock Lending (SBL) โดย บลจ.ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้ Provide หุ้นให้แก่ธุรกิจ SBL รายใหญ่รายหนึ่งของธุรกิจ” นายพิพัฒน์กล่าว

สำหรับผู้ที่กำลังมองหาทางเลือกในการลงทุนเพื่อเป็นแหล่งเงินออมหรือหลักประกันในยามเกษียณ รวมทั้งรับประโยชน์จากการลดหย่อนภาษีเงินได้ กองทุน RMF และ LTF ของ บลจ.ทหารไทย สามารถตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของผู้ลงทุน และยังคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดี ได้แก่ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ซึ่งมีนโยบายการลงทุนที่แตกต่างกันไปทั้งสิ้น

6 กองทุนเพื่อให้ครอบคลุมกับวัตถุประสงค์การลงทุนและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของผู้ลงทุนแต่ละบุคคล อาทิ กองทุนเปิดทหารไทย Jumbo25 เพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนเปิดทหารไทย SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งมีนโยบายลงทุนในหุ้นแบบ Passive Fund ชั้นนำและผลงานโดดเด่นอย่างสม่ำเสมอในอุตสาหกรรม กองทุนเปิดทหารไทยธนบดีเพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งออกแบบสำหรับผู้ต้องการความมั่นคงสูงและต้องการรักษาเงินต้นในการลงทุน หรือผู้ชื่นชอบทองคำกับกองทุนเปิดทหารไทย โกล์ดสิงคโปร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ เป็นต้น

นอกจากนี้ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทฯ ที่มีนำเสนออยู่ทั้ง 2 กองทุนก็มีผลงานอันโดดเด่นและสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ลงทุน อย่างกองทุนเปิด JUMBO25 ปันผลหุ้นระยะยาว ก็สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีและโดดเด่นมาอย่างต่อเนื่อง โดย ณวันที่ 15 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา กองทุนดังกล่าวสามารถสร้างผลตอบแทนย้อนหลังนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนวันที่ 11 พ.ย.2547 อยู่ที่ 167.63% ซึ่งสูงกว่าดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 ที่ปรับตัวอยู่ที่ 156.67%

สุดท้ายนี้ ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะบริหารกองทุนแบบเชิงรับ แต่รางวัล Money & Wealth LTF/RMF Awards 2012 ที่ได้รับในครั้งนี้ก็สามารถสะท้อนให้เห็นถึงการบริหารงานกองทุนที่มีประสิทธิภาพ สามารถสร้างผลตอบแทน ที่ดีอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นบริการจัดการกองทุนอย่างเต็มกำลังเพื่อสร้างโอกาสในการ รับผลตอบแทนที่ดีให้กับนักลงทุนที่ได้ให้ความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา สำหรับผู้สนใจกองทุนต่างๆ ของ บลจ.ทหารไทย สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.tmbam.com หรือโทร.1725

นายพิพัฒน์ พิศณุวงรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด เป็นตัวแทนของบริษัทฯ รับมอบรางวัล Money & Wealth LTF/RMF Awards 2012 ประเภทรางวัลกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพยอดเยี่ยมปี 2012 ประเภทตราสารทุน (Best Retirement Mutual Fund – Equity) จากกองทุนเปิดทหารไทย Jumbo 25 เพื่อการเลี้ยงชีพ (JB25RMF) ซึ่งนิตยสาร Money & Wealth (นิตยสารในเครือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ร่วมกับ Morningstar Research (Thailand) และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) ได้ร่วมกันจัดพิธีมอบรางวัลดังกล่าวขึ้น โดยมีคุณ จรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มี.ค.2555ที่ผ่านมา


Latest Press Release

ก.ล.ต. เปิดเผยผู้ประกอบธุรกิจในชื่อ Financial.org ไม่ได้เป็นผู้ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจในรายชื่อของ ก.ล.ต.

ก.ล.ต. เปิดเผยผู้ประกอบธุรกิจในชื่อ Financial.org ไม่ได้เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล จึงขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวัง สืบเนื่องจาก ก.ล.ต. ได้รับข้อมูลเบาะแสจากผู้ลงทุนว่า เว็บไซต์ชื่อ...

ทรูมันนี่จัดเต็ม ออกแคมเปญ อิ่มท้อง ช้อปเพลิน สแกนจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท รับเงินคืน 5 บาทต่อครั้ง

ทรูมันนี่ ผู้ให้บริการแอปพลิเคชั่น ทรูมันนี่ วอลเล็ท เอาใจสายกิน ช้อป ปล่อยแคมเปญ อิ่มท้อง ช้อปเพลิน เพียงสแกนจ่ายผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ทขั้นต่ำ 30 บาท ในร้านค้าที่ร่วมรายการ รับเงินคืนทันที 5 บาทต่อครั้ง ขั้นตอนการเข้าร่วมเป็นไปอย่างง่ายดาย...

ฟิทช์คงอันดับเครดิตของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ที่ #A-/ แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศคงอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวและอันดับเครดิตสากลสกุลเงินในประเทศระยะยาวของธนาคารแสตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (SCBT) ที่ 'A-' พร้อมกับประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว ที่ 'AAA (tha)'...

ภาพข่าว: ธ.ไทยเครดิต ฯ จัดงาน Thai Credit SME Customer Exclusive Dinner แทนคำขอบคุณลูกค้า Micro SME ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) จัดงานเลี้ยงอาหารค่ำให้แก่ลูกค้า Micro SME ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมเชิญอาจารย์ช้าง ทศพร ศรีตุลา มาให้คำชี้แนะศาสตร์เสริมโชคด้านธุรกิจ ในงาน "Thai Credit SME Customer Exclusive Dinner"...

สรุปสภาวะตลาดทองคำแท่งและโกลด์ฟิวเจอร์ส วันที่ 21 กันยายน 2561

สภาวะตลาดวันที่ 21 กันยายน 2561 ราคาทองคำแกว่งตัวในกรอบที่ระดับ 1,206.30-1,211.05 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ราคาทองคำแท่ง 96.5% ภายในประเทศขายออกอยู่ที่ 18,600 บาทต่อบาททองคำ โดยราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น 100 บาทจากวันก่อนหน้าที่ระดับ 18,500 บาทต่อบาททองคำ...

Related Topics