ไรมอน แลนด์ประกาศระดมทุน 3 พันล้านบาทเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Monday May 14, 2012 11:10
กรุงเทพฯ--14 พ.ค.--ไรมอน แลนด์

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) (ไรมอน แลนด์ หรือบริษัทฯ) ประกาศผลการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนประมาณ 457 ล้านบาท (หรือประมาณ 15 ล้านเหรียญสหรัฐ) โดยการขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 325 ล้านหุ้นหรือประมาณร้อยละ 9 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน ให้แก่กองทุนเปิดไทยทวีทุน 2 (Thailand Prosperity Fund II หรือ TTPFII) โดยเงินทุนจากการเสนอขายในครั้งนี้จะส่งผลให้ฐานะการเงินของบริษัทฯ มีความแข็งแกร่งมากขึ้น และช่วยในการลดอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Gearing) รวมถึงการรองรับการเติบโตของบริษัทในอนาคตด้วย

มร.อูแบร์ วิริออท กรรมการผู้อำนวยการบริษัทฯ กล่าวว่า “ภายหลังการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และความสำเร็จในการเปิดตัว 3 โครงการในปี 2554 ปัจจุบันไรมอน แลนด์ ได้ก้าวเข้าสู่โหมดในการเติบโตและด้วยเงินทุนที่ได้จากการขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้จะเป็นตัวผลักดันให้ไรมอน แลนด์เติบโตอย่างเด่นชัดและแข็งแกร่ง”

กองทุนเปิดไทยทวีทุน 2 เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันมูลค่า 2.5 พันล้านบาท ซึ่งมีบริษัท ไทยพรอสเพอริตี้ แอ็ดไวซอรี่ จำกัด (TPA) เป็นที่ปรึกษาเทคนิคของกองทุน โดย TPA เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และ Brunei Investment Agency (BIA)

ราคาเสนอขายเป็นราคาที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทไรมอน แลนด์ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2555 โดยเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในช่วง 15 วันย้อนหลัง

นอกจากการขายหุ้นเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด บริษัทจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 894 ล้านหน่วยให้กับผู้ถือหุ้นปัจจุบัน (รวมถึงกองทุนเปิดไทยทวีทุน 2) ในสัดส่วน 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 4 หุ้นสามัญ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยจะมีสิทธิในการซื้อหุ้นของบริษัทฯ ในราคา 2.75 บาทต่อหุ้น ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิ์เป็นเวลา 3 ปี โดยการใช้สิทธิ์จะสามารถทำได้ในทุกๆ ไตรมาส เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2555 ทั้งนี้บริษัทฯ คาดว่าจะมีการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้น ในอนาคตอันใกล้นี้ ซึ่งการใช้สิทธิดังกล่าวจะทำให้บริษัทฯ มีทุนเพิ่มเติมกว่า 2,459 ล้านบาท (ประมาณ 80 ล้านเหรียญสหรัฐ) สำหรับโครงการใหม่ของบริษัทฯ1

การขายหุ้นเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัดและการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ในครั้งนี้ เป็นไปตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 25552 และผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติ ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน ที่ผ่านมา

มร. แวเนอร์ เบอร์เกอร์ ประธานบริษัทและผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการ (COO) ของ ไอเอฟเอ โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ท ผู้ถือหุ้นใหญ่ของไรมอน แลนด์ กล่าวว่า “เราเห็นคุณค่าและให้ความสำคัญเสมอกับผู้ร่วมลงทุนของเรา ที่จะนำเอาความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญในระดับท้องถิ่นหรือภายในประเทศ มาสู่บริษัท พร้อมกับการรับมีแนวคิดใหม่ๆ ที่จะมาช่วยพัฒนาบริษัท นอกจากนี้เราได้เชิญให้ตัวแทนจาก TPA มาร่วมเป็นคณะกรรมการบริษัทโดยเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ทำงานร่วมกันในอนาคตตอันใกล้นี้ ทั้งนี้กองทุนเปิดไทยทวีทุน 2 และที่ปรึกษาของกองทุนได้ประสบความสำเร็จในการลงทุนในประเทศไทยที่ผ่านมาเป็นอย่างดี”

มร. อูแบร์ ยังกล่าวว่า “เงินเพิ่มทุนจำนวนนี้จะเพิ่มโอกาสและความสามารถในการซื้อที่ดินของบริษัทฯในระยะอันใกล้นี้ ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างการต่อรองซื้อที่ดินสำหรับเพื่อพัฒนาโครงการมูลค่าประมาณ 3 พันล้านบาทในกรุงเทพ มหานคร ส่วนเงินทุนส่วนเกินจากกระแสเงินสดที่ได้รับจากโครงการที่พัฒนาเสร็จแล้ว จะสามารถนำมาใช้เพื่อการขยายโครงการในอนาคต รวมถึงการจ่ายเงินปันผลด้วย ทั้งนี้บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถเริ่มการโอนโครงการเดอะ ริเวอร์ ภายในไตรมาสนี้

สำหรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่านั้น เป็นเสมือนการให้เงินปันผลเพื่อเป็นการตอบแทนและขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับการสนับสนุนและความเชื่อมั่นใจที่มีต่อบริษัทฯ ตลอดหลายปีที่ผ่านมา และสำหรับผู้ถือหุ้นรายใหม่ที่สนับสนุนการเพิ่มทุนให้แก่บริษัทฯ ในครั้งนี้

ในปีที่ผ่านมาราคาหุ้นของเราได้ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตามเราเชื่อว่าราคาหุ้นของเราในปัจจุบันยังไม่สะท้อนให้เห็นถึงมูลค่าที่แท้จริงของบริษัท โดยต่ำกว่าการอัตราการซื้อขายในตลาดแบบ Trading at Multiples (หรือ market multiples) เมื่อเทียบกับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำในตลาดอยู่มาก เรามั่นใจว่าบริษัทจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นของเราอย่างต่อเนื่องในอนาคตอันใกล้นี้”

ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนเปิดไทยทวีทุน 2 และบริษัท ไทยพรอสเพอริตี้ แอ็ดไวซอรี่ จำกัด

กองทุนเปิดไทยทวีทุน 2 (TTPFII) เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันมูลค่า 2.5 พันล้านบาท ซึ่งมีบริษัท ไทยพรอสเพอริตี้ แอ็ดไวซอรี่ จำกัด (TPA) เป็นที่ปรึกษาเทคนิคของกองทุน ก่อตั้งเมื่อปี 2546 และเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และ Brunei Investment Agency (BIA) นอกจากนี้ บริษัท ไทยพรอสเพอริตี้ แอ็ดไวซอรี่ จำกัดยังเป็นที่ปรึกษาเทคนิคให้แก่ทุกกองทุนที่จัดตั้งขึ้นระหว่างกบข. และ BIA กองทุนเปิดไทยทวีทุนกองทุนแรกนั้นเปิดตัวในปี 2546 โดยมีขนาดกองทุน 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ กองทุนเปิดไทยทวีทุน 2 เปิดตัวในปี 2551โดยมีระยะเวลาการลงทุน 4 ปี และมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการกองทุน

1หากมีการใช้สิทธิ์ในใบสำคัญแสดงสิทธิ (warrants) ทั้งหมด จำนวนหุ้นของไรมอน แลนด์จะเพิ่มขึ้นเป็น 4,469 ล้านหุ้น

2สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับประกาศคณะกรรมการบริษัท โปรดดูรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการ ที่ 3/2555 เสนอต่อกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันที่ 21 มีนาคม 2555


Latest Press Release

ก.ล.ต. สั่งพักผู้แนะนำการลงทุนกรณีรับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนผู้ลงทุน

ก.ล.ต. สั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 1 และผู้วางแผนการลงทุน นายตฤน นิลุบลวันเดชา ขณะกระทำผิดใช้ชื่อนายสุรเดช เอกโรจน์ปรีชา สังกัดบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเวลา 3 เดือน 22 วัน...

กรุงศรีรายงานกำไรสุทธิสูงสุดจำนวน 12.7 พันล้านบาทในไตรมาส 1/2562 เพิ่มขึ้น 104.9% จากไตรมาส 1/2561

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ) รายงานผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาส 1/2562 ด้วยกำไรสุทธิรายไตรมาสสูงสุด จำนวน 12.7 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นสูงถึง 104.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน...

ผถห. LIT ไฟเขียวจ่ายปันผล 0.33บ. /หุ้น เตรียมรับเงินสดวันที่ 3 พ.ค.นี้ คาดปี 62 ยอดปล่อยสินเชื่อแตะ 1.3 หมื่นล.ดันรายได้โตเข้าเป้า 10 - 20%

ผู้ถือหุ้นบมจ.ลีซ อิท (LIT) อนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.33 บาท เคาะจ่ายวันที่ 3 พฤษภาคมนี้ ด้าน "สมพล เอกธีรจิตต์" กรรมการผู้จัดการ คาดปีนี้ยอดปล่อยสินเชื่อเติบโตทะลุเป้าหมาย 1.3 หมื่นล้านบาท หนุนรายได้เพิ่มขึ้น 10-20%...

เฟดคงดอกเบี้ย-คาดหวังสงครามการค้าคลี่คลาย หนุนหุ้นจีนพุ่งส่งผล KT-CHINAตั้งแต่ต้นปีโตกว่า22%

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา ตลาดหุ้นจีนปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสัญญาณพักการขึ้นดอกเบี้ย...

ภาพข่าว: ฟินันเซีย มอบทุนแก่ผู้ชนะโครงการ HERO Stock Learning at DPU

นายช่วงชัย นะวงศ์ (ที่ 4 จากขวาบน) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) หรือ Finansia ร่วมมอบเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ที่ชนะในโครงการ HERO Stock Learning at DPU...

Related Topics