ไรมอน แลนด์ประกาศระดมทุน 3 พันล้านบาทเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Monday May 14, 2012 11:10
กรุงเทพฯ--14 พ.ค.--ไรมอน แลนด์

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) (ไรมอน แลนด์ หรือบริษัทฯ) ประกาศผลการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนประมาณ 457 ล้านบาท (หรือประมาณ 15 ล้านเหรียญสหรัฐ) โดยการขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 325 ล้านหุ้นหรือประมาณร้อยละ 9 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน ให้แก่กองทุนเปิดไทยทวีทุน 2 (Thailand Prosperity Fund II หรือ TTPFII) โดยเงินทุนจากการเสนอขายในครั้งนี้จะส่งผลให้ฐานะการเงินของบริษัทฯ มีความแข็งแกร่งมากขึ้น และช่วยในการลดอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Gearing) รวมถึงการรองรับการเติบโตของบริษัทในอนาคตด้วย

มร.อูแบร์ วิริออท กรรมการผู้อำนวยการบริษัทฯ กล่าวว่า “ภายหลังการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และความสำเร็จในการเปิดตัว 3 โครงการในปี 2554 ปัจจุบันไรมอน แลนด์ ได้ก้าวเข้าสู่โหมดในการเติบโตและด้วยเงินทุนที่ได้จากการขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้จะเป็นตัวผลักดันให้ไรมอน แลนด์เติบโตอย่างเด่นชัดและแข็งแกร่ง”

กองทุนเปิดไทยทวีทุน 2 เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันมูลค่า 2.5 พันล้านบาท ซึ่งมีบริษัท ไทยพรอสเพอริตี้ แอ็ดไวซอรี่ จำกัด (TPA) เป็นที่ปรึกษาเทคนิคของกองทุน โดย TPA เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และ Brunei Investment Agency (BIA)

ราคาเสนอขายเป็นราคาที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทไรมอน แลนด์ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2555 โดยเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในช่วง 15 วันย้อนหลัง

นอกจากการขายหุ้นเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด บริษัทจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 894 ล้านหน่วยให้กับผู้ถือหุ้นปัจจุบัน (รวมถึงกองทุนเปิดไทยทวีทุน 2) ในสัดส่วน 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 4 หุ้นสามัญ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยจะมีสิทธิในการซื้อหุ้นของบริษัทฯ ในราคา 2.75 บาทต่อหุ้น ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิ์เป็นเวลา 3 ปี โดยการใช้สิทธิ์จะสามารถทำได้ในทุกๆ ไตรมาส เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2555 ทั้งนี้บริษัทฯ คาดว่าจะมีการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้น ในอนาคตอันใกล้นี้ ซึ่งการใช้สิทธิดังกล่าวจะทำให้บริษัทฯ มีทุนเพิ่มเติมกว่า 2,459 ล้านบาท (ประมาณ 80 ล้านเหรียญสหรัฐ) สำหรับโครงการใหม่ของบริษัทฯ1

การขายหุ้นเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัดและการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ในครั้งนี้ เป็นไปตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 25552 และผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติ ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน ที่ผ่านมา

มร. แวเนอร์ เบอร์เกอร์ ประธานบริษัทและผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการ (COO) ของ ไอเอฟเอ โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ท ผู้ถือหุ้นใหญ่ของไรมอน แลนด์ กล่าวว่า “เราเห็นคุณค่าและให้ความสำคัญเสมอกับผู้ร่วมลงทุนของเรา ที่จะนำเอาความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญในระดับท้องถิ่นหรือภายในประเทศ มาสู่บริษัท พร้อมกับการรับมีแนวคิดใหม่ๆ ที่จะมาช่วยพัฒนาบริษัท นอกจากนี้เราได้เชิญให้ตัวแทนจาก TPA มาร่วมเป็นคณะกรรมการบริษัทโดยเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ทำงานร่วมกันในอนาคตตอันใกล้นี้ ทั้งนี้กองทุนเปิดไทยทวีทุน 2 และที่ปรึกษาของกองทุนได้ประสบความสำเร็จในการลงทุนในประเทศไทยที่ผ่านมาเป็นอย่างดี”

มร. อูแบร์ ยังกล่าวว่า “เงินเพิ่มทุนจำนวนนี้จะเพิ่มโอกาสและความสามารถในการซื้อที่ดินของบริษัทฯในระยะอันใกล้นี้ ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างการต่อรองซื้อที่ดินสำหรับเพื่อพัฒนาโครงการมูลค่าประมาณ 3 พันล้านบาทในกรุงเทพ มหานคร ส่วนเงินทุนส่วนเกินจากกระแสเงินสดที่ได้รับจากโครงการที่พัฒนาเสร็จแล้ว จะสามารถนำมาใช้เพื่อการขยายโครงการในอนาคต รวมถึงการจ่ายเงินปันผลด้วย ทั้งนี้บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถเริ่มการโอนโครงการเดอะ ริเวอร์ ภายในไตรมาสนี้

สำหรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่านั้น เป็นเสมือนการให้เงินปันผลเพื่อเป็นการตอบแทนและขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับการสนับสนุนและความเชื่อมั่นใจที่มีต่อบริษัทฯ ตลอดหลายปีที่ผ่านมา และสำหรับผู้ถือหุ้นรายใหม่ที่สนับสนุนการเพิ่มทุนให้แก่บริษัทฯ ในครั้งนี้

ในปีที่ผ่านมาราคาหุ้นของเราได้ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตามเราเชื่อว่าราคาหุ้นของเราในปัจจุบันยังไม่สะท้อนให้เห็นถึงมูลค่าที่แท้จริงของบริษัท โดยต่ำกว่าการอัตราการซื้อขายในตลาดแบบ Trading at Multiples (หรือ market multiples) เมื่อเทียบกับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำในตลาดอยู่มาก เรามั่นใจว่าบริษัทจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นของเราอย่างต่อเนื่องในอนาคตอันใกล้นี้”

ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนเปิดไทยทวีทุน 2 และบริษัท ไทยพรอสเพอริตี้ แอ็ดไวซอรี่ จำกัด

กองทุนเปิดไทยทวีทุน 2 (TTPFII) เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันมูลค่า 2.5 พันล้านบาท ซึ่งมีบริษัท ไทยพรอสเพอริตี้ แอ็ดไวซอรี่ จำกัด (TPA) เป็นที่ปรึกษาเทคนิคของกองทุน ก่อตั้งเมื่อปี 2546 และเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และ Brunei Investment Agency (BIA) นอกจากนี้ บริษัท ไทยพรอสเพอริตี้ แอ็ดไวซอรี่ จำกัดยังเป็นที่ปรึกษาเทคนิคให้แก่ทุกกองทุนที่จัดตั้งขึ้นระหว่างกบข. และ BIA กองทุนเปิดไทยทวีทุนกองทุนแรกนั้นเปิดตัวในปี 2546 โดยมีขนาดกองทุน 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ กองทุนเปิดไทยทวีทุน 2 เปิดตัวในปี 2551โดยมีระยะเวลาการลงทุน 4 ปี และมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการกองทุน

1หากมีการใช้สิทธิ์ในใบสำคัญแสดงสิทธิ (warrants) ทั้งหมด จำนวนหุ้นของไรมอน แลนด์จะเพิ่มขึ้นเป็น 4,469 ล้านหุ้น

2สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับประกาศคณะกรรมการบริษัท โปรดดูรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการ ที่ 3/2555 เสนอต่อกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันที่ 21 มีนาคม 2555


Latest Press Release

เคทีซีชวนสมาชิกนักอ่าน ม่วนอ๊ก ม่วนใจ๋ แอ่วงาน Big Bad Wolf Book Sale Chiang Mai 2018

"เคทีซี" หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกับ บริษัท เรดดี้ทูรี๊ด จำกัด มอบสิทธิพิเศษเพื่อสมาชิกรักการอ่านชาวเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง เป็นครั้งแรกในงานมหกรรม "Big Bad Wolf Book Sale Chiang Mai 2018" พบกับหนังสือภาษาอังกฤษคุณภาพมากกว่า 1...

รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบประจำเดือนตุลาคม 2561

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยรายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบประจำเดือนตุลาคม 2561 โดยมีรายละเอียด สรุปได้ดังนี้ สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์)...

Gossip News: หุ้นใหญ่ชโยยันกอดหุ้นแน่น

CHAYO ผู้ประกอบกิจการเจรจาติดตามและเร่งรัดหนี้สิน และบริหารสินทรัพย์จากการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพทั้งที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกันจากสถาบันการเงิน กลับประกาศข่าวดีออกมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 3 ปี 2561...

ภาพข่าว: บตท. เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (พิพิธภัณฑ์ต้านโกง : Anti Corruption Museum)...

ส่งต่อความสุขให้สนุกทุกจาน กับแคมเปญ Happy Smiley Dish @ CentralWorld

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จัดแคมเปญเพื่อร่วมส่งรอยยิ้มแทนความสุขส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ กับ แคมเปญ Happy Smiley Dish มอบโปรโมชั่นสุดพิเศษ 3 ต่อ ให้กับผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทย...

Related Topics