AJD ตอบแทนผถห.ไฟเขียวแจกวอแรนต์ฟรี สัดส่วน 4:1 พร้อมประกาศยกเลิกแล้วมติขอออก PP

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Monday December 1, 2014 14:29
กรุงเทพฯ--1 ธ.ค.--IR network

บมจ.คราวน์ เทค แอดวานซ์ หรือ AJD ประกาศยกเลิกแล้ว!!! มติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้ PP ตอนนี้เหลือเพียงการตอบแทนผู้ถือหุ้นที่ยืนเคียงข้างกันมานาน ด้วยการคลอดมติ จัดสรรวอแรนต์ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมสัดส่วน 4 หุ้นเดิมต่อ 1 วอแรนต์ฟรี

ดร.อมร มีมะโน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ AJD เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ที่ผานมา ได้มีมติยกเลิกการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และวาระที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 10/2557 ได้มีมติเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557

ขณะเดียวกัน ได้แก้ไขรายละเอียดการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทรุ่นที่ 2 (AJD-W2) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 750,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าและมีอัตราส่วนการจัดสรรเท่ากับ 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิโดยกำหนดราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 0.20 บาทต่อหุ้น โดยใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขาย พร้อมอนุมัติการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 1 (AJD-W1) ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทรุ่นที่ 2 (AJD-W2) โดยเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิของ AJD-W1 เป็น 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1.2342 หุ้น และเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิเป็น 1.6205 บาทต่อหุ้น และมีหุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 950,000,024 หุ้น

พร้อมกันนี้ ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 95,000,002.40 บาท จากเดิม 374,999,997.60 บาท เป็น 470,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 950,000,024 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 (AJD-W2) และการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 1 (AJD-W1)

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2558 (Record Date) ในวันที่ 8 ธันวาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ พ.ศ. 2535 (และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนใน วันที่ 9 ธันวาคม 2557 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท (Record Date) ในวันที่ 19 มกราคม 2558 ให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ พ.ศ. 2535 (และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 20 มกราคม 2558


Latest Press Release

กิจกรรม Knowledge Sharing ครั้งที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

บรรยายโดย : คุณรัฐศักดิ์ พิริยะอนนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ขนาดกลาง และขนาดเล็ก วันที่ : วันพุธ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.30 – 19.30 น. สถานที่ : ณ ห้องอบรมหลักทรัพย์กรุงศรี สำนักงานใหญ่ อาคารเพลินจิตทาวเวอร์...

สกสว. ร่วมกับ สอวช. ระดม 200 ผู้ทรงคุณวุฒิภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ผ่าแผนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กำหนด 7 ประเด็นสำคัญขับเคลื่อนประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) จัดการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทบทวนร่างแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ปี 2563 – 2565 ณ ห้อง...

กรมบัญชีกลางเผยสิ้นไตรมาส 3 ใช้จ่ายรายจ่ายลงทุน เกินกว่าเป้า 12.54%

กรมบัญชีกลางรายงานผลการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2562 สิ้นไตรมาส 3 มีการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุนแล้ว 290,483 ล้านบาท เกินกว่าเป้าร้อยละ 12.54 นางญาณี แสงศรีจันทร์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง...

กรุงศรีโชว์เคสนวัตกรรมการเงินภายใต้แนวคิด Think Digital First บนแพลตฟอร์มธุรกิจที่ทำเรื่องเงินให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับลูกค้า

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ) ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านดิจิทัลแบงก์กิ้งและนวัตกรรมในการพัฒนาแพลตฟอร์มธุรกิจเพื่อลูกค้ารายย่อยและลูกค้าธุรกิจ โชว์เคส 5 นวัตกรรมเด่น ประกอบด้วย e-KYC, e-Savings, Thai QR Cross-border, Tablet...

ภาพข่าว: ซิตี้แบงก์ โชว์นวัตกรรมบริการล้ำสมัย ในงานบางกอก ฟินเทค แฟร์ 2019

มร. ทีบอร์ พานดิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย (ที่ 6 จากซ้าย) ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ที่ 4 จากซ้าย) พร้อมทีมผู้บริหาร ร่วมงานบางกอก ฟินเทค แฟร์ 2019 ร่วมเปิดความพร้อมบริการดิจิทัลแบงก์กิ้ง ผ่าน "ซิตี้ โมบายล์...

Related Topics