สัมมนานำเสนอผล Thai Directors Survey มุมมองกรรมการไทยต่อความท้าทายด้านเศรษฐกิจและประเด็นกรรมการ ปี 2558

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Thursday March 12, 2015 18:02
กรุงเทพฯ--12 มี.ค.--สถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัมมนานำเสนอผล Thai Directors Survey“มุมมองกรรมการไทยต่อความท้าทายด้านเศรษฐกิจและประเด็นกรรมการ ปี 2558”วันพุธที่ 18 มีนาคม 2558 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารวิทยาการตลาดทุน 2 ชั้น 4 โครงการนอร์ธปาร์ค

หลักการและเหตุผล

ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการนั้น จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน และการดำเนินงานที่ถูกต้องตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งในการปฏิบัติงานของกรรมการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยังมีปัจจัยอื่นๆที่เข้ามามีผลกระทบต่อการตัดสินใจ อาทิ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ นโยบายและการดำเนินงานของรัฐ การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ เป็นต้น

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จึงได้จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นของกรรมการไทย (Thai Director Survey) ขึ้นเป็นปีแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของกรรมการที่มีต่อประเด็นทางด้านสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจและสภาพเศรษฐกิจ การกำกับดูแลของภาครัฐ รวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ และการกำกับดูแลกิจการ ทั้งนี้มีกรรมการบริษัทไทยให้การตอบรับและร่วมตอบแบบสอบถามเป็นจำนวนมาก ทำให้เห็นมุมมองที่เป็นประโยชน์ และประเด็นที่น่าสนใจมากมาย

ด้วยเหตุนี้ทาง IOD จึงเห็นควรจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ขึ้น เพื่อรายงานผลสำรวจความคิดเห็น และสะท้อนมุมมองความคิดเห็นที่กรรมการมีต่อประเด็นดังกล่าว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดนโยบาย และแนวทางในการพัฒนาประเทศในภาพรวม และการเตรียมความพร้อมให้กับกรรมการในการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อไป

กำหนดการ
9.00 น. ลงทะเบียน
9.30 น. กล่าวต้อนรับ

9.35 น. นำเสนอผลสำรวจความคิดเห็นของกรรมการไทยต่อ ประเด็นกรรมการ การกำกับดูแลกิจการ (CG) แนวโน้มเศรษฐกิจ และกฎระเบียบภาครัฐ ปี 2558

โดย ดร. บัณฑิต นิจถาวร
กรรมการผู้อำนวยการ IOD
10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

11.00 น. การอภิปราย “ความท้าทายด้านเศรษฐกิจและประเด็น CG ในมุมมองของกรรมการ ปี 2558”

คณะผู้อภิปราย
  • ดร. วิรไท สันติประภพ
ที่ปรึกษา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
  • คุณวารุณี ปรีดานนท์
หุ้นส่วน ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส
  • คุณวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์
กรรมการตรวจสอบ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท
ผู้ดำเนินการอภิปราย
คุณนพพร วงศ์อนันต์
บรรณาธิการ นิตยสาร Forbes Thailand
12.00 น. ปิดงาน และรับประทานอาหารกลางวัน

Latest Press Release

ทีทีดับบลิว รับ รางวัลดีเด่น รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2561

นางสาวลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) รับรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2561 (Sustainability Report Award 2018) ระดับดีเด่น จาก CSR Club และสถาบันไทยพัฒน์ ภายใต้การสนับสนุนของ ก.ล.ต. และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย...

กยท. มอบเงินประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้เกษตรกรชาวสวนยาง หวังเป็นหนึ่งทางบรรเทาทุกข์ ยามภาวะราคายางตกต่ำ

เมื่อเร็วๆนี้ นายประสิทธิ์ หมีดเส็น กรรมการการยางแห่งประเทศไทย พร้อมผู้บริหาร กยท. ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่และจังหวัดพัทลุง มอบเงินช่วยเหลือค่าสินไหมทดแทนการเสียชีวิตให้แก่ทายาทของเกษตรกรชาวสวนยางที่ทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม จำนวน 6 ราย...

ผลการคัดเลือกหลักทรัพย์ในดัชนี FTSE SET Index Series สำหรับรอบทบทวนเดือนธันวาคม 2561

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และฟุตซี่ รัสเซล (FTSE Russell) ประกาศผลการทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ชุดใหม่ที่จะใช้ในการคำนวณ FTSE SET Index Series มีผลวันที่ 24 ธันวาคม 2561เป็นต้นไป สรุปได้ดังนี้ - ดัชนี FTSE SET Large Cap Index มี 1...

ทันไหม? หา ตัวช่วย โค้งสุดท้ายลดหย่อนภาษี

วิถีมนุษย์เงินเดือนก็มักจะมึนๆ งงๆ หลงๆ ลืมๆ เพราะมีเรื่องต้องจัดการเยอะแยะ บ้างเร่งปิดจ็อบส่งงานก่อนจะหยุดพักยาวไปฉลองปีใหม่ วางแผนเตรียมเดินทางท่องเที่ยวต่อไม่รอแล้วนะ ช้อปปิ้งของขวัญของฝาก และอื่นๆ...

เปิดดวงตา คนตาบอด ด้วยเทคโนโลยี และหัวใจ กับกิจกรรม รีด ฟอร์ เดอะ ไบลนด์ ให้ทุกการได้ยินคือการพัฒนา

"ดวงตา" เป็นอวัยวะที่สำคัญ และจำเป็นในการดำรงชีวิต การเรียนรู้ ฝึกฝน เพื่อพัฒนาทักษะ และความคิดของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นจากการอ่านหนังสือ หรือผ่านการมองเห็นสิ่งต่างๆ รอบตัว ท่านเคยคิดไหมว่า หากวันหนึ่งตาเรามองไม่เห็น เราจะเป็นอย่างไร และจะรับมือกับสถานการณ์...

Related Topics