สัมมนานำเสนอผล Thai Directors Survey มุมมองกรรมการไทยต่อความท้าทายด้านเศรษฐกิจและประเด็นกรรมการ ปี 2558

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Thursday March 12, 2015 18:02
กรุงเทพฯ--12 มี.ค.--สถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัมมนานำเสนอผล Thai Directors Survey“มุมมองกรรมการไทยต่อความท้าทายด้านเศรษฐกิจและประเด็นกรรมการ ปี 2558”วันพุธที่ 18 มีนาคม 2558 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารวิทยาการตลาดทุน 2 ชั้น 4 โครงการนอร์ธปาร์ค

หลักการและเหตุผล

ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการนั้น จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน และการดำเนินงานที่ถูกต้องตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งในการปฏิบัติงานของกรรมการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยังมีปัจจัยอื่นๆที่เข้ามามีผลกระทบต่อการตัดสินใจ อาทิ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ นโยบายและการดำเนินงานของรัฐ การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ เป็นต้น

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จึงได้จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นของกรรมการไทย (Thai Director Survey) ขึ้นเป็นปีแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของกรรมการที่มีต่อประเด็นทางด้านสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจและสภาพเศรษฐกิจ การกำกับดูแลของภาครัฐ รวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ และการกำกับดูแลกิจการ ทั้งนี้มีกรรมการบริษัทไทยให้การตอบรับและร่วมตอบแบบสอบถามเป็นจำนวนมาก ทำให้เห็นมุมมองที่เป็นประโยชน์ และประเด็นที่น่าสนใจมากมาย

ด้วยเหตุนี้ทาง IOD จึงเห็นควรจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ขึ้น เพื่อรายงานผลสำรวจความคิดเห็น และสะท้อนมุมมองความคิดเห็นที่กรรมการมีต่อประเด็นดังกล่าว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดนโยบาย และแนวทางในการพัฒนาประเทศในภาพรวม และการเตรียมความพร้อมให้กับกรรมการในการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อไป

กำหนดการ
9.00 น. ลงทะเบียน
9.30 น. กล่าวต้อนรับ

9.35 น. นำเสนอผลสำรวจความคิดเห็นของกรรมการไทยต่อ ประเด็นกรรมการ การกำกับดูแลกิจการ (CG) แนวโน้มเศรษฐกิจ และกฎระเบียบภาครัฐ ปี 2558

โดย ดร. บัณฑิต นิจถาวร
กรรมการผู้อำนวยการ IOD
10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

11.00 น. การอภิปราย “ความท้าทายด้านเศรษฐกิจและประเด็น CG ในมุมมองของกรรมการ ปี 2558”

คณะผู้อภิปราย
  • ดร. วิรไท สันติประภพ
ที่ปรึกษา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
  • คุณวารุณี ปรีดานนท์
หุ้นส่วน ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส
  • คุณวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์
กรรมการตรวจสอบ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท
ผู้ดำเนินการอภิปราย
คุณนพพร วงศ์อนันต์
บรรณาธิการ นิตยสาร Forbes Thailand
12.00 น. ปิดงาน และรับประทานอาหารกลางวัน

Latest Press Release

ภาพข่าว: สัมมนาพิเศษเนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 14 ของ TFEX

รินใจ ชาครพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) หรือ TFEX กล่าวเปิด สัมมนาพิเศษเนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 14 ของ TFEX โดยมีผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญด้านการซื้อขายอนุพันธ์ร่วมให้ข้อมูลปัจจัยที่ทำให้ตลาดอนุพันธ์ไทยเติบโตต่อเนื่อง...

ทุนธนชาต (TCAP) โชว์ศักยภาพผลประกอบการดีต่อเนื่อง พร้อมจ่ายปันผล 2.60 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นทุกปี

บมจ.ทุนธนชาต หรือ TCAP โชว์ศักยภาพผลประกอบการดีต่อเนื่อง ไตรมาส 1 ปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 4,061 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 148 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 3.78% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน พร้อมเตรียมจ่ายเงินปันผล 2.60 บาทต่อหุ้น...

กรมส่งเสริมสหกรณ์สานสัมพันธ์สหกรณ์ไทย-ภูฏาน เปิดรับผู้แทนกรมการตลาดทางการเกษตรและสหกรณ์ศึกษาดูงานการดำเนินธุรกิจสหกรณ์ในประเทศไทย

กรมส่งเสริมสหกรณ์ต้อนรับคณะผู้แทนกรมการตลาดทางการเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและป่าไม้แห่งราชอาณาจักรภูภาน ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อศึกษาดูงานการพัฒนาสหกรณ์ในประเทศไทย พรอ้มลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเพชรบุรี...

TFEX เติบโตต่อเนื่องสู่ปีที่ 14

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) เติบโตต่อเนื่องสู่ปีที่ 14 มุ่งพัฒนาสินค้าและบริการให้หลากหลายและตอบโจทย์ผู้ใช้งานเพื่อบริหารพอร์ตและบริหารความเสี่ยงของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมพัฒนารูปแบบการให้ความรู้โดยเน้นใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัล...

ฟิทช์ประกาศจัดอันดับเครดิตที่คาดว่าจะให้แก่หุ้นกู้มีประกันของ Risland (Thailand) เป็นครั้งแรกที่ AA(tha)(EXP)

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศจัดอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่คาดว่าจะให้ (National Long-term Expected Rating) ที่ AA(tha)(EXP) แก่หุ้นกู้มีประกันจำนวนไม่เกิน 3.5 พันล้านบาท ซึ่งกำลังจะออกโดย บริษัท ริสแลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ...

Related Topics