สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค แถลงผลประกอบการประจำครึ่งปีแรกของปี 2559

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Monday August 22, 2016 09:29
กรุงเทพฯ--22 ส.ค.--Hill+Knowlton Strategies

คาเธ่ย์ แปซิฟิค กรุ๊ป แถลงผลกำไร 6 เดือนแรกของปี 2559 คิดเป็นมูลค่า 353 ล้านเหรียญฮ่องกง เทียบกับผลกำไรประจำปี 2558 ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งอยู่ที่ 1,972 ล้านเหรียญฮ่องกง ในขณะที่กำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 9.0 เซ็นต์ฮ่องกงเทียบกับ 50.1 เซ็นต์ฮ่องกงในปี 2558 ที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน

การดำเนินธุรกิจในช่วงครึ่งปีแรกได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ ด้านสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยและการแข่งขันที่ดุเดือด ซึ่งส่งผลต่อรายได้และผลประกอบการของคาเธ่ย์ แปซิฟิค กรุ๊ป ปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวประกอบด้วย การงดเรียกเก็บค่าภาษีน้ำมัน สกุลเงินที่อ่อนค่าลงในบางประเทศ สัดส่วนที่ลดลงของผู้โดยสารชั้นพรีเมี่ยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเส้นทางบินระยะไกล รวมถึงปริมาณของผู้โดยสารที่ใช้ฮ่องกงเป็นจุดเปลี่ยนผ่าน อย่างไรก็ตาม บริษัทอื่นๆ ในเครือยังคงมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น

ธุรกิจเกี่ยวกับผู้โดยสารของสายการบิน

รายได้จากผู้โดยสารของสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค และ ดรากอนแอร์ ในครึ่งปีแรก คิดเป็นมูลค่า 33,413 ล้านเหรียญฮ่องกง ลดลงร้อยละ 7.8 เมื่อเปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2558 สวนทางกับความสามารถในการรองรับผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 เนื่องจากการเพิ่มเส้นทางบินใหม่ในหลายเส้นทาง และการเพิ่มจำนวนเที่ยวบินในบางเส้นทาง ปริมาณการรองรับที่นั่งของผู้โดยสารลดลง 1.4 จุด หรือร้อยละ 84.5 ผลประกอบการได้รับผลกระทบอย่างมากจากราคาภาษีน้ำมันที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง (ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์) แม้ว่าราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ราคาต่อหน่วยลดลงร้อยละ 10.1 เทียบเท่า 54.3 เซ็นต์ฮ่องกง เนื่องจากการงดเรียกเก็บค่าภาษีน้ำมัน การแข่งขันที่สูงขึ้น และความผันผวนอย่างมากของค่าเงิน

ผู้โดยสารชั้นพรีเมี่ยมที่เดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจลดต่ำลงอย่างมีนัยยะสำคัญ โดยเฉพาะในเส้นทางบินระยะไกล ทำให้รายได้จากเที่ยวบินระยะไกลลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2558 แม้ว่าความสามารถในการรองรับผู้โดยสารเที่ยวบินระยะไกลเพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.7 ก็ตาม

การขนส่งสินค้า

ธุรกิจการขนส่งสินค้าของคาเธ่ย์ แปซิฟิค กรุ๊ป ในครึ่งปีแรก คิดเป็นมูลค่า 9,415 ล้านเหรียญฮ่องกง ลดลงร้อยละ17.2 เมือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2558 ความสามารถในการรองรับการขนส่งสินค้าของสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค และดรากอนแอร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 แต่อัตราการขนส่งสินค้ากลับลดลง 1.9 จุด หรือร้อยละ 62.2 ระวางของการบรรทุกสินค้าลดลงร้อยละ 0.2 ภาพรวมของธุรกิจการขนส่งสินค้านั้นชะลอตัวในครึ่งปีแรก แม้ว่าระวางการขนส่งจะทรงตัวในไตรมาสที่ 2

ราคาต่อหน่วยลดลงร้อยละ 17.6 เทียบเท่า 1.59 เหรียญฮ่องกง เนื่องมาจากการแข่งขันที่สูงขึ้น และความสามารถในการขนส่งสินค้าที่เกินความต้องการ รวมถึงการงดเรียกเก็บค่าภาษีน้ำมัน (ตั้งแต่เดือนเมษายน) ความต้องการในการขนส่งสินค้าในเส้นทางสู่ยุโรปยังคงต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ และความต้องการในการขนส่งสินค้าสำหรับเส้นทางข้ามมหาสมุทรแปซิฟิคก็ลดลงเช่นเดียวกัน มีเพียงความต้องการในการขนส่งสินค้าในเส้นทางสู่อินเดียเท่านั้นที่เพิ่มสูงขึ้น คาเธ่ย์ แปซิฟิค กรุ๊ป ปรับปริมาณการรองรับการขนส่งสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการขนส่งสินค้า และเพิ่มสัดส่วนการขนส่งสินค้าในเที่ยวบินโดยสาร

รายจ่าย

รายจ่ายค่าน้ำมันของสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค และดรากอนแอร์ (ไม่รวมถึงผลกระทบจากการทำสัญญาซื้อน้ำมันล่วงหน้า) ลดลง 4,023 ล้านเหรียญฮ่องกง หรือร้อยละ 31.9 เมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกของปี 2558 สวนทางกับราคาน้ำมันที่สูงขึ้นในไตรมาสที่ 2 ค่าน้ำมันลดลงเฉลี่ยร้อยละ 33.3 ซึ่งชดเชยได้บางส่วนจากปริมาณการใช้น้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 2.0 ค่าน้ำมันยังคงเป็นรายจ่ายส่วนใหญ่ที่สุดของคาเธ่ย์ แปซิฟิค กรุ๊ป โดยในครึ่งปีแรกของปี 2559 น้ำมันเชื้อเพลิงคิดเป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดการการบินร้อยละ 29.1 (เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2558 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 34.2) การขาดทุนจากสัญญาซื้อน้ำมันล่วงหน้าลดทอนประโยชน์จากราคาน้ำมันที่ลดลง อย่างไรก็ตาม เมื่อคำนวณสัญญาซื้อน้ำมันล่วงหน้าแล้ว ค่าน้ำมันสุทธิลดลง คิดเป็นมูลค่า 3,360 ล้านเหรียญฮ่องกง หรือร้อยละ 20.2 เมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกของปี 2558

ความแออัดในท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกงประกอบกับข้อจำกัดในการปฏิบัติการบินในภูมิภาคจีน เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้รายจ่ายในการปฏิบัติงานสูงขึ้น คาเธ่ย์ แปซิฟิค กรุ๊ป จึงกำลังเร่งปรับปรุงการปฏิบัติการให้มีเสถียรภาพยิ่งขึ้น

การเพิ่มศักยภาพในการทำงานสามารถทำให้รายจ่ายต่างๆ ที่นอกเหนือจากค่าน้ำมันในครึ่งปีแรกมีอัตราต่ำกว่าปริมาณรองรับที่เพิ่มขึ้น ต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับน้ำมันลดลงร้อยละ 0.5 ต่อปริมาณความสามารถการบรรทุกของเครื่องบิน จากรายได้ที่ลดลง คาเธ่ย์ แปซิฟิค กรุ๊ป จึงมีมาตรการเพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน โดยมีการทบทวนในเรื่องกำลังการผลิตและค่าใช้จ่ายของสายการบิน รวมถึงงดการจ้างพนักงานเพิ่มและการทดแทนพนักงานที่ยังไม่จำเป็นและไม่เกี่ยวข้องกับฝ่ายปฏิบัติการ รวมถึงควบคุมรายจ่ายที่ไม่จำเป็นอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตามคาเธ่ย์ แปซิฟิค กรุ๊ปยังคงให้ความสำคัญกับการลงทุนในระยะยาว

เครือข่ายเส้นทางบิน

คาเธ่ย์ แปซิฟิค ได้เปิดให้บริการเที่ยวบินใหม่สู่เมืองมาดริดในเดือนมิถุนายน ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และจะเพิ่มเส้นทางบินสู่สนามบินแกตวิค กรุงลอนดอนในเดือนกันยายนนี้ ด้วยเครื่องบินรุ่นแอร์บัส A350-900XWBนอกจากนี้ คาเธ่ย์ แปซิฟิคได้ยกเลิกเที่ยวบินไปยังกรุงโดฮาในเดือนกุมภาพันธ์ แต่ยังคงให้บริการเส้นทางดังกล่าวบนเที่ยวบินร่วมกับสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ ส่วนดรากอนแอร์ไม่ได้เปิดให้บริการเที่ยวบินใหม่ในครึ่งปีแรกนี้แต่มีการเพิ่มจำนวนเที่ยวบินในเส้นทางสู่เมืองดานัง ปีนัง เหวินโจวและอู่ฮั่น และลดจำนวนเที่ยวบินในเส้นทางสู่เมืองคลาร์กและเมืองโคตาคินาบาลู สำหรับเที่ยวบินขนส่งสินค้า ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในครึ่งปีแรก อย่างไรก็ตาม คาเธ่ย์ แปซิฟิค จะเพิ่มเส้นทางการขนส่งสินค้าไปยังเมืองพอร์ตแลนด์ ในเดือนพฤศจิกายน ทั้งนี้ เที่ยวบินและระวางของการบรรทุกสินค้าได้รับการปรับให้สอดคล้องกับความต้องการในการขนส่งสินค้า

ฝูงบิน

คาเธ่ย์ แปซิฟิค กรุ๊ป ได้รับมอบเครื่องบินรุ่นแอร์บัส A350-900XWB ลำแรกในเดือนพฤษภาคม ลำที่ 2 ในเดือนกรกฎาคมและลำที่ 3 ในเดือนสิงหาคม และจะรับมอบอีก 9 ลำที่เหลือภายในปี 2559 เครื่องบินรุ่นแอร์บัส A350-900XWB นี้ ประหยัดน้ำมันและสามารถตอบโจทย์ความต้องการของสายการบินทั้งในด้านพิสัยการบิน ปริมาณการรองรับผู้โดยสาร และต้นทุนในการปฏิบัติงาน

คาเธ่ย์ แปซิฟิคได้ปลดระวางเครื่องบินโดยสารรุ่นแอร์บัส A340-300 จำนวน 2 ลำในครึ่งปีแรก จากนั้นจะปลดระวางอีก 1 ลำในช่วงครึ่งปีหลัง และปลดระวางอีก 4 ลำที่เหลือภายในปี 2560 นอกจากนี้ สายการบินจะปลดระวางเครื่องบินโดยสารรุ่นโบอิ้ง 747-400 อีกจำนวน 3 ลำที่เหลือภายในเดือนตุลาคม คาเธ่ย์ได้ส่งคืนเครื่องบินขนส่งสินค้ารุ่นโบอิ้ง 747-400F จำนวน 1 ลำให้แก่บริษัทโบอิ้งในเดือนกรกฎาคม และส่งคืนเพิ่มอีก 1 ลำในเดือนสิงหาคม ส่วนอีก 2 ลำที่เหลือ จะถูกส่งคืนภายในเดือนสิงหาคมและกันยายนนี้ และคาเธ่ย์ แปซิฟิค จะได้รับมอบเครื่องบินขนส่งสินค้ารุ่นโบอิ้ง 747-8F ลำสุดท้ายที่สั่งซื้อไว้ในเดือนสิงหาคม

ผลิตภัณฑ์และบริการ

เครื่องบินโดยสารรุ่นแอร์บัส A350XWB รุ่นใหม่มาพร้อมห้องโดยสาร ที่นั่ง และระบบความบันเทิงในรูปแบบใหม่ พร้อมรองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์สื่อสารของผู้โดยสาร ทั้งนี้ คาเธ่ย์ เปิดให้บริการห้องรับรองผู้โดยสารแห่งใหม่ในเมืองแวนคูเวอร์เมื่อเดือนพฤษภาคม และเปิดให้บริการห้องรับรองผู้โดยสารชั้นหนึ่งที่ "เดอะเพียร์" ณ ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกงอีกครั้งในเดือนมิถุนายน ส่วนห้องรับรองผู้โดยสาร "จี16" ปิดให้บริการชั่วคราวเพื่อปรับปรุงตั้งแต่เดือนกรกฎาคม และจะเปิดให้บริการอีกครั้งในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2560 นอกจากนี้ ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจที่สนามบินฮีทโธรว์ กรุงลอนดอน จะเปิดให้บริการในไตรมาสที่ 3 ของปี 2559

ในเดือนมกราคม คาเธ่ย์ แปซิฟิค กรุ๊ป ประกาศเปลี่ยนชื่อสายการบินดรากอนแอร์ เป็นคาเธ่ย์ ดรากอน เพื่อให้ภาพลักษณ์ของทั้ง 2 สายการบินใกล้เคียงกันมากขึ้น โดยเครื่องบินของสายการบินคาเธ่ย์ ดรากอนที่มีโลโก้เป็นภาพฝีแปรงเฉพาะของคาเธ่ย์ (brushwing) ได้ให้บริการครั้งแรกในเดือนเมษายน

การคาดการณ์ทางธุรกิจ

นายจอห์น สโลซาร์ ประธานบริษัทคาเธ่ย์ แปซิฟิค กล่าวว่า "เราคาดว่าการดำเนินธุรกิจของเราในครึ่งปีหลังจะได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆเช่นเดียวกับในครึ่งปีแรก ซึ่งเรายังคงต้องเผชิญกับความท้าทายต่างๆ และคาดว่ารายได้ต่อหน่วยจากผู้โดยสารจะยังคงลดลง ปริมาณการรองรับผู้โดยสารที่มากเกินความต้องการและสภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาส่งผลกระทบต่อความต้องการในการขนส่งสินค้า ราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นในปีนี้แต่ยังคงต่ำกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา การขาดทุนจากสัญญาซื้อน้ำมันล่วงหน้าลดทอนประโยชน์จากราคาน้ำมันที่ลดลง รวมถึงการงดเรียกเก็บค่าภาษีน้ำมัน ในสถานการณ์เช่นนี้ คาเธ่ย์ แปซิฟิค กรุ๊ปจะเร่งพัฒนาและมุ่งมั่นเพิ่มศักยภาพในการทำงานรวมถึงควบคุมรายจ่ายอย่างรอบคอบ"

"เป้าหมายของคาเธ่ย์ แปซิฟิค กรุ๊ป คือสร้างการเติบโตในธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ เราจึงมุ่งมั่นให้บริการเที่ยวบินที่ทันสมัยและประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้เครือข่ายการบิน พร้อมมอบการบริการที่จะสร้างประสบการณ์การเดินทางอันยอดเยี่ยมให้แก่ผู้โดยสาร และเราจะพัฒนาความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับสายการบินแอร์ไชน่าอย่างต่อเนื่อง ในโอกาสที่เราได้ฉลองครบรอบ 70 ปีของการดำเนินธุรกิจ ความมุ่งมั่นที่เรามีต่อประเทศฮ่องกงและชาวฮ่องกงยังคงไม่เปลี่ยนแปลง และเราจะลงทุนระยะยาวเพื่อพัฒนารวมทั้งสร้างความแข็งแกร่งให้ฮ่องกงกลายเป็นศูนย์กลางการทางการบินชั้นนำระดับโลกอย่างต่อเนื่อง"


Latest Press Release

สรุปสภาวะตลาดทองคำแท่งและโกลด์ฟิวเจอร์ส วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561

สภาวะตลาดวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ราคาทองคำแกว่งตัวในกรอบที่ระดับ 1,219.40-1,224.70 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ราคาทองคำแท่ง 96.5% ภายในประเทศขายออกอยู่ที่ 19,100 บาทต่อบาททองคำ โดยราคาทรงตัวจากวันก่อนหน้าที่ระดับ 19,100 บาทต่อบาททองคำ ขณะที่โกลด์ฟิวเจอร์ส...

เคทีซีชวนสมาชิกนักอ่าน ม่วนอ๊ก ม่วนใจ๋ แอ่วงาน Big Bad Wolf Book Sale Chiang Mai 2018

"เคทีซี" หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกับ บริษัท เรดดี้ทูรี๊ด จำกัด มอบสิทธิพิเศษเพื่อสมาชิกรักการอ่านชาวเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง เป็นครั้งแรกในงานมหกรรม "Big Bad Wolf Book Sale Chiang Mai 2018" พบกับหนังสือภาษาอังกฤษคุณภาพมากกว่า 1...

รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบประจำเดือนตุลาคม 2561

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยรายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบประจำเดือนตุลาคม 2561 โดยมีรายละเอียด สรุปได้ดังนี้ สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์)...

Gossip News: หุ้นใหญ่ชโยยันกอดหุ้นแน่น

CHAYO ผู้ประกอบกิจการเจรจาติดตามและเร่งรัดหนี้สิน และบริหารสินทรัพย์จากการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพทั้งที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกันจากสถาบันการเงิน กลับประกาศข่าวดีออกมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 3 ปี 2561...

ภาพข่าว: บตท. เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (พิพิธภัณฑ์ต้านโกง : Anti Corruption Museum)...

Related Topics