ฟิทช์จัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่มีประกันชุดใหม่ของ WHA ที่ BBB+(tha)

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Monday August 22, 2016 14:05
กรุงเทพฯ--22 ส.ค.--ฟิทช์ เรทติ้งส์

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัดประกาศจัดอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National Long-term Rating) หุ้นกู้ไม่มีประกันและไม่ด้อยสิทธิของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA ครั้งที่ 9/2559 ที่ 'BBB+(tha)' (อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ WHA อยู่ที่ BBB+(tha) แนวโน้มเครดิตเป็นลบ) หุ้นกู้ดังกล่าวมีมูลค่ารวมไม่เกิน 1.5 พันล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนไม่เกินปี 2564

หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับเครดิตในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของบริษัทฯ เนื่องจากหุ้นกู้ดังกล่าวมีสถานะเท่าเทียมกับหนี้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิของบริษัทฯ เงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ดังกล่าวจะนำไปชำระคืนเงินกู้บางส่วนและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

ปัจจัยที่มีผลต่ออันอับเครดิต

การพึ่งพากระแสเงินสดจากการขายสินทรัพย์: แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบของ WHA สะท้อนถึงความไม่แน่นอนของแผนการลดอัตราส่วนหนี้สินของบริษัทฯ ที่ยังคงมีอยู่ โดยแหล่งเงินทุนหลักที่บริษัทฯ คาดว่าจะนำมาใช้เพื่อชำระหนี้ส่วนใหญ่มาจากการขายสินทรัพย์ ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพตลาดที่อาจจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าและช่วงเวลาที่จะขายสินทรัพย์ได้ ฟิทช์คาดว่าระดับหนี้สินสุทธิของ WHA จะลดลงประมาณ 4.6 พันล้านบาทในปี 2559 โดยจำนวนหนี้สินที่ลดลงอาจเพิ่มขึ้นเป็น 1.1 หมื่นล้านบาท หากแผนการขายหุ้นบางส่วนของธุรกิจสาธารณูปโภคของบริษัทฯ ดำเนินการเสร็จสิ้น

อัตราส่วนหนี้สินอยู่ในระดับสูงแต่กำลังลดลง: ฟิทช์คาดว่าอัตราส่วนหนี้สินของ WHA น่าจะลดลงมาอยู่ในระดับที่สอดคล้องกับอันดับเครดิตในปัจจุบันได้ภายในปี 2561 จากการขายสินทรัพย์เพื่อชำระหนี้เป็นหลัก โดยอัตราส่วนหนี้สินรวมที่วัดจากหนี้สินที่ปรับปรุงแล้วต่อกระแสเงินสดจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน (FFO adjusted leverage) ของ WHA น่าจะอยู่ที่ระดับ 5.0 เท่าถึง 6.0 เท่าในช่วงปี 2559-2561 อย่างไรก็ตาม การลดลงของอัตราส่วนหนี้สินอาจจะเร็วกว่าที่คาดการณ์ หากแผนการขายหุ้นบางส่วนของธุรกิจสาธารณูปโภคของบริษัทฯ ดำเนินการเสร็จสิ้นภายในสิ้นปี 2559

ลักษณะธุรกิจที่ครบวงจรมากขึ้น: การเข้าซื้อกิจการ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) (Hemaraj) ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำในธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรมของประเทศไทย ในปี 2558 ทำให้สถานะทางการตลาดของ WHA ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมมีความแข็งแกร่งขึ้น โดยเป็นผู้นำทั้งในด้านการพัฒนาคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าให้เช่าที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละราย (Built-to-Suit) และการพัฒนาและขายที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม รายได้ของ WHA น่าจะเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าสองเท่า ในขณะที่สัดส่วนของรายได้ประจำที่เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ ก็น่าจะเพิ่มสูงขึ้นเป็นประมาณร้อยละ 33 ถึงร้อยละ 34 ของรายได้รวม ในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า จากประมาณร้อยละ 10 ก่อนการเข้าซื้อกิจการ

ความเสี่ยงต่อความผันผวนของวัฏจักรธุรกิจ: การขยายธุรกิจของ WHA ไปสู่ธุรกิจการพัฒนาและขายที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม ทำให้ WHA มีความเสี่ยงต่อความผันผวนของรายได้จากการขายที่ดินและวัฏจักรของความต้องการอสังหาริมทรัพย์มากขึ้น รวมถึงการเผชิญกับการแข่งขันที่สูงขึ้น ธุรกิจหลักเดิมของ WHA กล่าวคือธุรกิจพัฒนาคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าให้เช่าที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละราย (Built-to-Suit) มีความเสี่ยงต่อความผันผวนของตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ค่อนข้างจำกัด เนื่องจากกลยุทธ์การสร้างก่อนขายและการมีสัญญาเช่าระยะยาวรองรับ รวมถึงการแข่งขันในตลาดดังกล่าวก็อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ

การด้อยสิทธิชั่วคราวของหนี้ไม่มีประกันจากโครงสร้างการกู้ยืม: หนี้ไม่มีประกันและไม่ด้อยสิทธิของ WHA อาจจะอยู่ในสถานะด้อยสิทธิในทางโครงสร้าง (Structural Subordination) ต่อเงินกู้ยืมเพื่อเข้าซื้อกิจการ ซึ่งมีผู้กู้ร่วมเป็นบริษัทย่อยของ WHA ที่ถือหุ้นโดยตรงใน Hemaraj อย่างไรก็ตาม เงินกู้ดังกล่าวโดยส่วนใหญ่จะครบกำหนดชำระภายในกลางปี 2560 ดังนั้น สถานะด้อยสิทธิในทางโครงสร้างน่าจะมีอยู่เพียงชั่วคราวและอยู่ในระดับที่จำกัด

สมมุติฐานที่สำคัญ
สมมุติฐานที่สำคัญของฟิทช์ที่ใช้ในการประมาณการ
  • รายได้จากค่าบริการและค่าเช่ามีการเติบโตร้อยละ 15 ถึงร้อยละ 20 ในปี 2559 ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการรวมผลการดำเนินงานของ Hemaraj เต็มปีเป็นปีแรก และมีอัตราการเติบโตร้อยละ 7 ถึงร้อยละ 8 ในปี 2560
  • รายได้จากการขายที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ 40 ในปี 2559 เนื่องจากการรับรู้รายได้จากการขายที่เร็วกว่าปกติจากการเร่งโอนที่ดินในไตรมาสสุดท้ายของปี 2558 และมีอัตราการเติบโตร้อยละ 60 ถึงร้อยละ 65 ในปี 2560 และกลับสู่ระดับรายได้ปกติหลังจากนั้น
  • รายได้จากการขายทรัพย์สินเพื่อการลงทุนให้แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) จำนวนประมาณ 1 หมื่นล้านบาทในปี 2559 และประมาณ 3 พันล้านบาทในปี 2560 (ไม่รวมการขายโดยกิจการร่วมค้า)
  • อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย และค่าเช่าต่อรายได้ (EBITDAR Margin) เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 40 ถึงร้อยละ 45 ในปี 2559 เนื่องจากการขายทรัพย์สินเพื่อการลงทุนของ Hemaraj ที่มีอัตราส่วนกำไรที่สูง โดยอัตราส่วนกำไรดังกล่าวลดลงมาอยู่ในระดับร้อยละ 35 ถึงร้อยละ 40 ในปี 2560 ถึง 2561
  • ค่าใช้จ่ายลงทุนเพื่อซื้อที่ดินและพัฒนาโครงการรวมถึงการลงทุนในบริษัทร่วม ประมาณ 5 พันล้านต่อปีในปี 2559-2560
ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต

ปัจจัยบวก (ที่อาจทำให้มีการปรับแนวโน้มอันดับเครดิตกลับมาเป็นมีเสถียรภาพ):

• อัตราส่วนหนี้สินรวมที่วัดจากหนี้สินที่ปรับปรุงแล้วต่อกระแสเงินสดจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน (FFO adjusted leverage) อยู่ในระดับต่ำกว่า 5.5 เท่าอย่างต่อเนื่อง และ/หรือ

• ความคืบหน้าของการขายสินทรัพย์และการชำระหนี้ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม
ปัจจัยลบ:

• อัตราส่วนหนี้สินรวมที่วัดจากหนี้สินที่ปรับปรุงแล้วต่อกระแสเงินสดจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน (FFO adjusted leverage) อยู่ในระดับสูงกว่า 5.5 เท่าอย่างต่อเนื่อง


Latest Press Release

สรุปสภาวะตลาดทองคำแท่งและโกลด์ฟิวเจอร์ส วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561

สภาวะตลาดวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ราคาทองคำแกว่งตัวในกรอบที่ระดับ 1,219.40-1,224.70 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ราคาทองคำแท่ง 96.5% ภายในประเทศขายออกอยู่ที่ 19,100 บาทต่อบาททองคำ โดยราคาทรงตัวจากวันก่อนหน้าที่ระดับ 19,100 บาทต่อบาททองคำ ขณะที่โกลด์ฟิวเจอร์ส...

เคทีซีชวนสมาชิกนักอ่าน ม่วนอ๊ก ม่วนใจ๋ แอ่วงาน Big Bad Wolf Book Sale Chiang Mai 2018

"เคทีซี" หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกับ บริษัท เรดดี้ทูรี๊ด จำกัด มอบสิทธิพิเศษเพื่อสมาชิกรักการอ่านชาวเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง เป็นครั้งแรกในงานมหกรรม "Big Bad Wolf Book Sale Chiang Mai 2018" พบกับหนังสือภาษาอังกฤษคุณภาพมากกว่า 1...

รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบประจำเดือนตุลาคม 2561

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยรายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบประจำเดือนตุลาคม 2561 โดยมีรายละเอียด สรุปได้ดังนี้ สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์)...

Gossip News: หุ้นใหญ่ชโยยันกอดหุ้นแน่น

CHAYO ผู้ประกอบกิจการเจรจาติดตามและเร่งรัดหนี้สิน และบริหารสินทรัพย์จากการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพทั้งที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกันจากสถาบันการเงิน กลับประกาศข่าวดีออกมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 3 ปี 2561...

ภาพข่าว: บตท. เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (พิพิธภัณฑ์ต้านโกง : Anti Corruption Museum)...

Related Topics