ฟิทช์:การเพิ่มจำนวนเงินเสนอขายของหุ้นกู้ชุดใหม่ไม่กระทบอันดับเครดิตของ CP ALL

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Monday August 22, 2016 09:40
กรุงเทพฯ--22 ส.ค.--ฟิทช์ เรทติ้งส์

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่าการเพิ่มจำนวนเงินเสนอขายของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันชุดใหม่ ครั้งที่ 2/2559 ของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CP ALL (อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว ของ CP ALL ในปัจจุบันอยู่ที่ 'A+(tha)' แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบ) เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 1.2 หมื่นล้านบาทจากเดิมไม่เกิน 5 พันล้านบาท ไม่กระทบต่ออันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National Long-term Rating) ของบริษัทฯ และอันดับเครดิตของหุ้นกู้ที่ 'A(tha)'

CP ALL จะนำเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ดังกล่าวไปชำระคืนหนี้ไม่มีประกันบางส่วนของบริษัทฯ หุ้นกู้ดังกล่าวประกอบด้วยหุ้นกู้ 4 ชุด ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562 ปี 2566 ปี 2569 และปี 2571

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันได้รับการจัดอันดับเครดิตต่ำกว่าอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ 'A+(tha)' ของบริษัทผู้ออกหนึ่งอันดับ เนื่องจากหนี้สินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นหนี้ที่มีหลักประกัน โดยมีอัตราส่วนหนี้สินมีประกันต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย (Secured Debt to EBITDA) สำหรับ 12 เดือนล่าสุดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ที่ 4.3 เท่า

ปัจจัยที่มีผลต่ออันดับเครดิต

การลดลงของอัตราส่วนหนี้สินที่ล่าช้า: แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบของ CP ALL สะท้อนถึงอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยที่อ่อนแอ ซึ่งจะส่งผลให้ CP ALL น่าจะต้องใช้เวลานานกว่าที่คาด ในการลดอัตราส่วนหนี้สินลงเพื่อให้สอดคล้องกับอันดับเครดิตในปัจจุบัน อัตราส่วนหนี้สินของ CP ALL ที่วัดจากหนี้สินสุทธิที่ปรับปรุงแล้วต่อกระแสเงินสดจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน (funds flow from operations (FFO) adjusted net leverage) สำหรับ 12 เดือนล่าสุดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 อยู่ที่ 5.9 เท่า และน่าจะยังคงอยู่ในระดับสูงกว่า 3.5 เท่าในปี 2560 ซึ่งไม่สอดคล้องกับอันดับเครดิตที่ 'A+(tha)' โดยความล่าช้าดังกล่าวมีสาเหตุจากระดับกำไรและกระแสเงินสดที่อ่อนแอกว่าที่คาด อย่างไรก็ตาม CP ALL มีแผนที่จะขายสัดส่วนของการลงทุนใน บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) หรือ Makro บางส่วน และนำเงินที่ได้รับมาลดหนี้ ซึ่งน่าจะทำให้อัตราส่วนหนี้สินของ CP ALL ลดลงมาอยู่ต่ำกว่า 3.5 เท่าได้ในปี 2560

กระแสเงินสดเติบโตในระดับปานกลางแต่มั่นคง: ฟิทช์คาดว่ารายได้ของ CP ALL จะเติบโตในอัตราประมาณร้อยละ 11 ในปี 2559 จากสาขาที่เปิดใหม่เป็นหลัก ในขณะที่อัตราการเติบโตของยอดขายต่อร้านค้าเดิม (Same-Store Sale) ของ 7-Eleven น่าจะอยู่ที่ร้อยละ 2-3 ในปี 2559 (อัตราการเติบโตดังกล่าวอยู่ที่ร้อยละ 5 สำหรับไตรมาสที่สองปี 2559) อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจที่อ่อนแอ บริษัทฯ ยังคงได้รับประโยชน์จากการมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่ค่อนข้างแน่นอน เนื่องจากสินค้าที่ขายส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน ซึ่งมีความผันผวนของรายได้และอัตรากำไรน้อย ในขณะที่ศักยภาพในการเติบโตของบริษัทฯ ในอีก 3-4 ปีข้างหน้า ยังคงได้รับปัจจัยสนับสนุนจากสภาวะของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ในประเทศไทยที่ยังเติบโตไม่ถึงระดับอิ่มตัว

ผู้นำในธุรกิจร้านสะดวกซื้อ: CP ALL เป็นผู้ประกอบการค้าปลีกประเภทร้านสะดวกซื้อที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ฟิทช์เชื่อว่า CP ALL จะสามารถรักษาตำแหน่งผู้นำทางการตลาดไว้ได้ แม้ว่าธุรกิจค้าปลีกจะมีการแข่งขันที่สูง CP ALL มีจำนวนร้านสะดวกซื้อภายใต้เครื่องหมายการค้า 7-Eleven มากกว่า 9,000 ร้านทั่วประเทศ โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดมากกว่าร้อยละ 60 ในด้านจำนวนร้าน ซึ่งสูงกว่าผู้ประกอบการรายใหญ่อันดับสองเป็นอย่างมาก ความเป็นผู้นำในตลาดของ CP ALL มีปัจจัยสนับสนุนจากการที่บริษัทฯ มีร้านค้าในเครือเป็นจำนวนมากและครอบคลุมพื้นที่อย่างกว้างขวาง รวมถึงการมีหน่วยงานในเครือที่สนับสนุนกิจการค้าปลีกของบริษัทฯ ได้แก่การบริการด้านลอจิสติกส์ การซ่อมแซมและบำรุงรักษาร้านค้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

เครื่องหมายการค้าที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง: CP ALL บริหารงานร้านสะดวกซื้อภายใต้เครื่องหมายการค้า 7-Eleven ซึ่งเป็นที่รู้จักทั่วโลก ภายใต้สัญญา Area License Agreement ที่ทำกับบริษัท 7-Eleven Inc., แห่งสหรัฐอเมริกา โดยได้เปิดดำเนินการร้านค้าแรกในประเทศไทยเมื่อปี 2532 ปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศที่มีจำนวนร้านค้า 7-Eleven มากเป็นอันดับที่สองในโลก รองจากประเทศญี่ปุ่น (ไม่รวมสหรัฐอเมริกา)

ความสามารถในการแข่งขันที่ชัดเจน: การเข้าซื้อกิจการของ Makro ซึ่งเป็นผู้นำในธุรกิจศูนย์จำหน่ายสินค้าระบบสมาชิกแบบชำระเงินสด และบริการตนเอง (Membership based Cash & Carry trade center) ในประเทศไทย ทำให้ CP ALL สามารถเพิ่มฐานลูกค้าทั้งในด้านปริมาณและความหลากหลาย หลังจากการเข้าซื้อกิจการดังกล่าว CP ALL ได้กลายเป็นผู้ประกอบกิจการค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ (Modern Trade) ประเภทอาหารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ความเป็นผู้นำทางการตลาดและประโยชน์จากการร่วมธุรกิจทำให้ทั้ง CP ALL และ Makro สามารถมีอัตราการเติบโตที่สูงกว่าผู้ค้าปลีกรายใหญ่รายอื่น โดยที่อัตรากำไรไม่ลดลง ท่ามกลางสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจที่อ่อนแอในช่วง 12-18 เดือนที่ผ่านมา

สมมุติฐานที่สำคัญ
สมมุติฐานที่สำคัญของฟิทช์ที่ใช้ในการประมาณการ
  • รายได้รวมมีการเติบโตในอัตราร้อยละ 11-12 ในปี 2559 และ 2560
  • อัตรากำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่ายและ ค่าเช่าต่อรายได้ (EBITDAR Margin) อยู่ที่ร้อยละ 9.5-10.0 ในปี 2559 และ 2560
  • มีการเปิดร้านค้าใหม่จำนวน 650 สาขาสำหรับร้าน 7-Eleven และ 13 – 14 สาขาสำหรับร้านค้าของ Makro ในปี 2559
ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต
ปัจจัยลบ:

• การไม่สามารถขายสัดส่วนการลงทุนใน Makro หรือมีมาตราการใหม่ๆ ที่จะสามารถทำให้อัตราส่วนหนี้สินสุทธิที่ปรับปรุงแล้วต่อกระแสเงินสดจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน (FFO adjusted net leverage) ลดลงต่ำกว่า 3.5 เท่าได้ในปี 2560 (ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2559: 5.9 เท่า)

• อัตรากำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่ายและ ค่าเช่าต่อรายได้ (EBITDAR Margin) ที่ลดลงต่ำกว่าร้อยละ 8.5 อย่างต่อเนื่อง (ครึ่งปีแรก 2559: ร้อยละ 10.0)

• การมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานหลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนและเงินปันผลจ่าย (FCF) ที่เป็นลบต่อเนื่องกัน 2 ปี

ปัจจัยบวก:

แนวโน้มอันดับเครดิตอาจปรับกลับมาเป็นมีเสถียรภาพ หากบริษัทฯ สามารถลดอัตราส่วนหนี้สินสุทธิที่ปรับปรุงแล้วต่อกระแสเงินสดจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน (FFO adjusted net leverage) ให้อยู่ในระดับต่ำกว่า 3.5 เท่า


Latest Press Release

สคร. เชิญร่วมเยี่ยมชมศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช (CCB3)

เนื่องด้วย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้จัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund : TFFIF) ซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อนำมาใช้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ...

ภาพข่าว: FTE โชว์ผลประกอบการครึ่งปีแรก 61 ตั้งเป้ารักษาอัตรากำไรสุทธิ 10-13%

นายทักษิณ ตันติไพจิตร กรรมการผู้จัดการ น.ส.สุวาณี เจนจิตขจร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน นายมนต์นฤทธิ์ ธาราพงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ และนายปฤณ บุรีคำ ผู้จัดการแผนกขายระบบดับเพลิง บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ร่วมงาน...

ฟิทช์ให้อันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี(ไทย)ที่ #AAA(tha)

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ระดับ 'AAA (tha)' แก่หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี(ไทย) จำกัด หรือ ICBCTL (อันดับเครดิต 'AAA (tha)'/ แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ/F1+(tha))...

ภาพข่าว: ตลาดหลักทรัพย์ฯ และพันธมิตร รับโล่และใบประกาศเกียรติคุณในงาน ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย บมจ. การบินกรุงเทพ บมจ. โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส บมจ. ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ บมจ. เออาร์ไอพี และ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ ร่วมรับโล่และใบประกาศเกียรติคุณในงาน "ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน" ประจำปี 2561 จัดโดย...

ชวนผู้ลงทุน ฟิตการออม เพิ่มพลังการลงทุน ครบจบในวันเดียวกับ Settrade Streaming Day 2018 เสาร์ที่ 29 ก.ย. นี้

บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด (Settrade) ชวนผู้ลงทุน ฟิตการออม เพิ่มพลังการลงทุน ครบจบในวันเดียวกับ Settrade Streaming Day 2018 พบกับฟีเจอร์ใหม่แนะนำแผนลงทุนกองทุนรวมอัตโนมัติโดยโบรกเกอร์ หรือจะอยากเทรดหุ้น อยากรู้จัก TFEX หรืออยากออม ไม่รู้จะเริ่มยังไง...

Related Topics