ชาติชาย พยุหนาวีชัย คว้ารางวัล นักการเงินแห่งปี 2559 ของ วารสารการเงินธนาคาร

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Tuesday December 6, 2016 14:45
กรุงเทพฯ--6 ธ.ค.--วารสารการเงินธนาคาร

ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน คว้ารางวัล "นักการเงินแห่งปี 2559"จากวารสารการเงินธนาคาร ด้วยคุณสมบัติของการเป็นนักการเงินครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การพิจารณา 4 ด้านเป็นมืออาชีพวิสัยทัศน์กว้างไกลทันสมัยสร้างความเติบโตยั่งยืนให้กับองค์กรพลิกโฉมเป็นออมสินยุคใหม่จนลูกค้าสัมผัสได้ ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาลบริหารโปร่งใสและหลักการทำกิจกรรมเพื่อสังคมในทุกโครงการ

คณะกรรมการตัดสินรางวัล "นักการเงินแห่งปี"ของวารสารการเงินธนาคารได้ลงเป็นมติเอกฉันท์ มอบรางวัลเกียรติยศ "นักการเงินแห่งปี 2559 Financier of the Year 2016" ให้ นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ด้วยผลงานที่โดดเด่นผ่านคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การพิจารณาครบถ้วนทั้ง 4 ด้านสะท้อนความเป็นผู้นำได้อย่างชัดเจนเป็นนักการเงินที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและทันสมัย, เป็นนักการเงินมืออาชีพ ที่มีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ, เป็นนักการเงินที่สร้างความเจริญเติบโตให้กับองค์กรและเป็นนักการเงินที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม

วารสารการเงินธนาคารได้มอบรางวัลเกียรติยศนักการเงินแห่งปี Financier of the Yearมาตั้งแต่ปี 2525เพื่อยกย่องผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร สถาบันการเงินที่มีผลงานโดดเด่นสามารถขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้า สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ และคำนึงถึงสังคมส่วนรวมซึ่งรางวัลนักการเงินแห่งปีดังกล่าวนี้ ได้รับการยอมรับจากภาครัฐองค์กรธุรกิจ และ สถาบันการศึกษาว่าเป็นรางวัลเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ

ทั้งนี้ นายชาติชาย พยุหนาวีชัยเป็นนักการเงินแห่งปีคนที่ 24 และเป็นผู้บริหารธนาคารของรัฐ คนที่ 2 ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ นักการเงินแห่งปี ต่อจาก นายลักษณ์ วจนานวัชผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

คณะกรรมการตัดสินนักการเงินแห่งปีได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างเข้มข้นมีความเห็นที่สอดคล้องกันว่า นายชาติชาย พยุหนาวีชัยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นผู้บริหารธนาคารที่มีผลงานโดดเด่น มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างพัฒนาธุรกิจธนาคารโดยรวมเพื่อประโยชน์ของลูกค้า ประชาชนและสังคม ทำให้องค์กรมีความก้าวหน้าทันสมัยเติบโตอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการพลิกโฉมธนาคารออมสินยุคใหม่จนลูกค้าพนักงานสัมผัสได้ ยึดหลักธรรมาภิบาลบริหารโปร่งใสและยังคำนึงถึงสังคมส่วนรวม

ดังนั้นจึงมีคุณสมบัติการเป็นนักการเงินแห่งปี ครบถ้วนตามเกณฑ์ทั้ง 4 ด้านโดยเป็นนักการเงินที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและทันสมัย ซึ่งผลงานสำคัญคือการปรับเปลี่ยนโฉมธนาคารออมสินให้มีความทันสมัยโดดเด่นเป็น GSB New Era หรือ ออมสินยุคใหม่โดยใช้ยุทธศาสตร์การให้ความสำคัญกับลูกค้า หรือ Customer Centric ที่ยึดมั่นในเอกลักษณ์ความแข็งแกร่งขององค์กรที่เป็นผู้นำด้านการออมพลิกโฉมแบรนด์ออมสินด้วยการตลาดสมัยใหม่ ควบคู่กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้า ด้วยการออกผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินใหม่ๆ ทั้ง บัตรเครดิต บัตรเดบิต บัตรเงินสด โมบายล์แบงกิ้ง และสลากดิจิทัล

นายชาติชายดำเนินการปรับโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่และปรับกระบวนการทำงานอย่างเข้มข้น เพื่อนำไปสู่การพลิกโฉมธนาคารไปสู่ยุคใหม่มีความทันสมัยเพื่อสนับสนุนกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจนมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการธนาคารสมัยใหม่ที่ไม่ได้พึ่งพาสาขาอย่างเดียวเหมือนสมัยก่อนแต่พึ่งพาช่องทางการให้บริการบนแพลตฟอร์มใหม่ๆ มีการพัฒนาด้านไอทีโดยร่วมมือกับ Fin Tech (ฟินเทค) ในการสร้างสรรค์บริการทางการเงินด้วย บริการโมบายล์แบงกิ้ง หรือ MyMo(มายโม่)นับเป็นการปฏิวัติแนวคิดการธนาคารแบบเดิมโดยสิ้นเชิง

นายชาติชายยังให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารความเสี่ยงโดยมีการปรับกระบวนการภายในให้มีระบบ check and balance ทุกขั้นตอนและเมื่อปรับโครงสร้างองค์กร และ Mindset ของพนักงานใหม่ทั้งหมดแล้วนายชาติชายมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรให้ยั่งยืนด้วยแนวคิด GSB for Excellenceเพื่อเสริมสร้างความสุขและอนาคตที่มั่นคงให้กับสังคมและชุมชนโดยยึดหลักให้ชุมชนและทุกภาคส่วนมีความเข้มแข็งภายใต้แนวทางประชารัฐมีการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ยังพัฒนาเว็บไซต์ GSB Gen ให้เป็นช่องทางในการรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมของเยาวชนและพัฒนา Virtual School Bank หรือธนาคารโรงเรียนออนไลน์ที่นำเอาการเล่นเกมออนไลน์มาประยุกต์ให้เข้ากับวิถีการออม ทำให้บทบาทของออมสินวันนี้ ไม่ได้เป็นเพียงธนาคารเพื่อการออมที่มั่นคงอย่างเดียวแต่เป็นธนาคารที่มีความสดใสมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ตอบสนองต่อกลุ่มลูกค้าต่างๆได้อย่างสมบูรณ์

นายชาติชายยังเป็นนักการเงินที่ยึดมั่นและยึดหลักความซื่อสัตย์ ใช้หลักการให้บริการเพื่อสร้าง Loyalty มุ่งที่จะรักษาเพื่อให้ลูกค้า คู่ค้า และคู่แข่งเติบโตไปพร้อมกันเพื่อสร้างระบบการเงินให้เข้มแข็งและยั่งยืน โดยเน้นการสร้างความภักดีในตราสินค้า Loyalty จะทำให้ลูกค้าอยู่กับธนาคารอย่างยั่งยืน มากกว่าการใช้ Pricing ซึ่งจะอยู่ชั่วครั้งคราว โดยวางนโยบายให้กับองค์กรว่าต้องมีผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นธรรมกับลูกค้า มีการกำหนดให้บุคลากรทุกคนต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณพนักงานทุกปี เพื่อพัฒนาผู้ปฏิบัติงานให้มีความรอบคอบในการปฏิบัติงาน

ซึ่งหลักธรรมภิบาลที่นายชาติชายนำมาใช้ในการบริหารทำให้ธนาคารออมสินได้รับการยอมรับและได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติมากมาย และนายชาติชายยังได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจการเงินการธนาคาร ปี 2559 ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตอุทิศตนแก่กิจกรรมเพื่อทุกคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ด้วย2 ปีที่นายชาติชายนั่งบริหารธนาคารออมสิน ได้สร้างสรรค์ความเจริญเติบโตและยั่งยืนให้กับธนาคารในทุกด้าน ที่ลูกค้า คู่ค้า และพนักงานต่างสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงและความเจริญเติบโต ทั้งในด้านสินทรัพย์ ความมั่นคง ชื่อเสียง สวัสดิการของพนักงาน โดยสินทรัพย์ของธนาคารเติบโตถึง 2.4 ล้านล้านบาท ในขณะที่ NPL ยังต่ำที่สุดในระบบธนาคารซึ่งหากมองถึงภารกิจในด้านต่างๆที่ธนาคารต้องทำในฐานะธนาคารที่ต้องหารายได้ และการเป็นธนาคารที่มีบทบาทและภารกิจเพื่อสังคมตามมาตรการรัฐ ย่อมมีความยากกว่าธนาคารพาณิชย์ทั่วไปแต่นายชาติชายก็สามารถทำให้ธนาคารออมสินดำเนินบทบาททั้งสองประการได้อย่างดีไม่ขาดตกบกพร่องจนธนาคารออมสินได้รับการยกย่องและยอมรับในหลายๆเวที

นอกจากนี้ นายชาติชายยังเป็นนักการเงินที่ให้ความสำคัญกับแนวคิดในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมอย่างยั่งยืน โดยพนักงานธนาคารออมสินรับรู้ว่าผู้นำในยุคนี้ คิดทุกอย่างเป็นระบบและสนับสนุนให้มีการทำ CSR in Process หรือทำกิจกรรมเพื่อสังคมในทุกโครงการที่ยึดมั่นว่า "ทุกโครงการไม่ได้ทำให้ธนาคารออมสินเสียหายแต่อาจทำกำไรน้อยบ้าง บางโครงการช่วยชาติช่วยประชาชน ช่วยเศรษฐกิจไทยนี่เป็นเรื่องดี"

และยังมุ่งทำ SE (Social Enterprise) ในรูปแบบของการออมเศรษฐกิจออมสังคมและออมสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นธนาคารเพื่อสังคมอย่างแท้จริง โดยวางแนวทางในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจฐานรากด้วยแนวคิด ออมสินสร้างโลกสีชมพูมีการส่งเสริมการออมและสร้างวินัยทางการเงิน จากบัญชีออมเงินออมธรรม ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้คนดีได้รับอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าคนทั่วไป ฯลฯ เป็นต้น


Latest Press Release

ภาพข่าว: การประชุมชี้แจง การหักเงินเดือนและค่าจ้างประจำเพื่อชำระเงินกู้ยืม กยศ. ผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมชี้แจง "การหักเงินเดือนและค่าจ้างประจำเพื่อชำระเงินกู้ยืม กยศ. ผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง" ให้แก่เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่มาเข้าร่วม 214 แห่ง...

กรุงไทยชี้แจงการเป็นกรรมการเอิร์ธ

ตามที่ บมจ.เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ มีมติการประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัท ครั้งที่ 1/2561 ที่ประสงค์จะเรียนเชิญให้ตัวแทนจากธนาคารกรุงไทยมาเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และตัวแทนผู้บริหารแผนซึ่งธนาคารกรุงไทยเป็นผู้เสนอ คือ นายนพรัตน์ อาจคงหาญ...

สรุปสภาวะตลาดทองคำแท่งและโกลด์ฟิวเจอร์ส วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561

สภาวะตลาดวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ราคาทองคำแกว่งตัวในกรอบที่ระดับ 1,217.70-1,223.62 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ราคาทองคำแท่ง 96.5% ภายในประเทศขายออกอยู่ที่ 19,050 บาทต่อบาททองคำ โดยราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น 50 บาท จากวันก่อนหน้าที่ระดับ 19,000 บาทต่อบาททองคำ...

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร (KKP) จัดงาน KKP Press Party 2018 ล่องเจ้าพระยาใคร่ครวญอนาคตประเทศ

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร (KKP) ขอเชิญร่วมงาน KKP Press Party 2018 "ล่องเจ้าพระยาใคร่ครวญอนาคตประเทศ" ในวันที่ 28 พฤศจิกายน นี้ (โดยเรือ CHAO PHRAYA PRINCESS 1 จาก River City สี่พระยา เวลา 17.00 น.) ทีมผู้บริหาร KKP (ธนาคารเกียรตินาคิน บล.ภัทร...

บลจ.ภัทร ส่งหมัดเด็ดช่วยบริหารภาษีท้ายปี ออก 3 กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพเสนอขาย 19 พ.ย. 7 ธ.ค. 61

บลจ.ภัทร ขยายนโยบายการลงทุนของกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพให้ครอบคลุมและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ลงทุน พร้อมออก 3 กองทุนเด่น เป็นทางเลือกการลงทุนพร้อมสิทธิประโยชน์ทางภาษีในโค้งสุดท้ายของปี เสนอขาย IPO ในวันที่ 19 พ.ย.-7 ธ.ค. นี้...

Related Topics