ไทยพาณิชย์มีกำไรสุทธิสูงสุดในกลุ่มสถาบันการเงิน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ อนุมัติจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 5.50 บาท

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Tuesday April 11, 2017 18:08
กรุงเทพฯ--11 เม.ย.--ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์ ประกาศจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 5.50บาท จากผลการดำเนินงานปี 2559 ที่มีกำไรสุทธิ 47,612 ล้านบาท สูงสุดในกลุ่มสถาบันการเงินไทย โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 จากปี 2558 ซึ่งเป็นผลมาจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ และรายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ไทยพาณิชย์ ยังมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงเป็นอันดับ 1 ในกลุ่มสถาบันการเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีมูลค่ากว่า 5 แสนล้านบาท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นธนาคารไทยพาณิชย์ ครั้งที่ 194 วันที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 5.50 บาท เท่ากับปี 2558 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,696 ล้านบาทคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลเท่ากับร้อยละ 39.3 ของกำไรสุทธิในปี 2559 ที่มีมูลค่า 47,612 ล้านบาท นับเป็นกำไรสุทธิที่สูงที่สุดในกลุ่มของธนาคารพาณิชย์ในปี 2559

เนื่องจากธนาคารฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท ดังนั้นจึงคงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ์ และผู้ถือหุ้น สามัญอีกหุ้นละ 4 บาทถ้วน โดยมีกำหนดจ่ายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560

สำหรับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจปี 2560 นี้ ธนาคารฯ ยังคงมุ่งเน้นเพื่อนำองค์กรไปสู่การเป็น "ธนาคารที่น่าชื่นชมที่สุด" (The Most Admired Bank) โดยเน้นกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินธุรกิจใน 2 เรื่องใหญ่ ได้แก่ 1) การพัฒนารากฐานองค์กรผ่านภารกิจ SCB Transformation โดยมีเป้าหมายขยายฐานลูกค้าในทุกกลุ่มด้วยการสร้างประสบการณ์ที่ดี และขยายจุดบริการให้เหมาะกับการใช้ชีวิตประจำวันของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม พร้อมกับนำเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้เพื่อความเข้าใจพฤติกรรมลูกค้าอย่างลึกซึ้ง ยกระดับรูปแบบการให้บริการผ่านช่องทางดิจิทัล รวมทั้งการเพิ่มศักยภาพของบุคลากร และ 2) พัฒนาปรับปรุงรูปแบบการดำเนินธุรกิจ โดยสนับสนุนแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทย ได้แก่ โครงการ National e-Payment รวมทั้งการต่อยอดความสัมพันธ์ของลูกค้าปัจจุบัน โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่ซึ่งเป็นจุดแข็งของธนาคาร เพื่อสร้างโอกาสและธุรกิจใหม่ ๆ กับผู้ประกอบการอื่น ๆ ในวงจรธุรกิจ และยึดมั่นการบริหารความเสี่ยงอย่างมีวินัย ตลอดจนรักษาระดับเงินทุนสำรองอย่างรอบคอบ และรัดกุม

สำหรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น ในปี 2560 มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง 5 ท่าน ได้แก่ คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม คุณเอกกมล คีรีวัฒน์ คุณเกริก วณิกกุล ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา และ มรว. ดิศนัดดา ดิศกุล โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้งกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2560 เป็นต้นไป


Latest Press Release

ภาพข่าว: การประชุมชี้แจง การหักเงินเดือนและค่าจ้างประจำเพื่อชำระเงินกู้ยืม กยศ. ผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมชี้แจง "การหักเงินเดือนและค่าจ้างประจำเพื่อชำระเงินกู้ยืม กยศ. ผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง" ให้แก่เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่มาเข้าร่วม 214 แห่ง...

กรุงไทยชี้แจงการเป็นกรรมการเอิร์ธ

ตามที่ บมจ.เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ มีมติการประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัท ครั้งที่ 1/2561 ที่ประสงค์จะเรียนเชิญให้ตัวแทนจากธนาคารกรุงไทยมาเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และตัวแทนผู้บริหารแผนซึ่งธนาคารกรุงไทยเป็นผู้เสนอ คือ นายนพรัตน์ อาจคงหาญ...

สรุปสภาวะตลาดทองคำแท่งและโกลด์ฟิวเจอร์ส วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561

สภาวะตลาดวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ราคาทองคำแกว่งตัวในกรอบที่ระดับ 1,217.70-1,223.62 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ราคาทองคำแท่ง 96.5% ภายในประเทศขายออกอยู่ที่ 19,050 บาทต่อบาททองคำ โดยราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น 50 บาท จากวันก่อนหน้าที่ระดับ 19,000 บาทต่อบาททองคำ...

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร (KKP) จัดงาน KKP Press Party 2018 ล่องเจ้าพระยาใคร่ครวญอนาคตประเทศ

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร (KKP) ขอเชิญร่วมงาน KKP Press Party 2018 "ล่องเจ้าพระยาใคร่ครวญอนาคตประเทศ" ในวันที่ 28 พฤศจิกายน นี้ (โดยเรือ CHAO PHRAYA PRINCESS 1 จาก River City สี่พระยา เวลา 17.00 น.) ทีมผู้บริหาร KKP (ธนาคารเกียรตินาคิน บล.ภัทร...

บลจ.ภัทร ส่งหมัดเด็ดช่วยบริหารภาษีท้ายปี ออก 3 กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพเสนอขาย 19 พ.ย. 7 ธ.ค. 61

บลจ.ภัทร ขยายนโยบายการลงทุนของกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพให้ครอบคลุมและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ลงทุน พร้อมออก 3 กองทุนเด่น เป็นทางเลือกการลงทุนพร้อมสิทธิประโยชน์ทางภาษีในโค้งสุดท้ายของปี เสนอขาย IPO ในวันที่ 19 พ.ย.-7 ธ.ค. นี้...

Related Topics