ภาพข่าว: ธอส จัดงาน Developer Day 2017 : Get Together We Bring Home For All

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Tuesday April 25, 2017 15:39
กรุงเทพฯ--25 เม.ย.--กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นประธานเปิดงาน ธอส.พบผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ประจำปี 2560 Developer Day 2017 : Get Together We Bring Home For All พร้อมกันนี้ ได้แถลงนโยบาย พันธกิจ และวิสัยทัศน์ ที่จะขับเคลื่อนองค์กรเพื่อทำให้คนไทยมีบ้าน โดยภายในงานมีผู้บริหาร พนักงานธนาคาร และผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ ร่วมรับฟังข้อเสนอแนะและแลก เปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญที่จะร่วมกัน "ทำให้คนไทยมีบ้าน" ซึ่งการจัดงานครั้งนี้จะทำให้ธนาคารได้รับฟังเสียงของลูกค้า (VOC / VOD) เพื่อนำไปปรับปรุงคุณภาพการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น และจัดทำผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าในยุคไทยแลนด์ 4.0 นับเป็นอีกกลยุทธ์ที่ธนาคารให้ความสำคัญเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และทำให้ ธอส. สามารถปล่อยสินเชื่อได้ตามเป้าหมาย 178,224 ล้านบาทในปี 2560 ณ โรงแรม Siam Kempinski Bangkok เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560


Latest Press Release

การปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกำไรที่ได้รับจากการลงทุนตามโครงการจัดการลงทุนกลุ่มอาเซียน (ASEAN Collective Investment Scheme: ASEAN CIS)

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่..) พ.ศ. .......

สรุปสภาวะตลาดทองคำแท่งและโกลด์ฟิวเจอร์ส วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

สภาวะตลาดวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ราคาทองคำแกว่งตัวในกรอบที่ระดับ 1,220.90-1,225.96 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ราคาทองคำแท่ง 96.5% ภายในประเทศขายออกอยู่ที่ 19,100 บาทต่อบาททองคำ โดยราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น 50 บาท จากวันก่อนหน้าที่ระดับ 19,050 บาทต่อบาททองคำ...

โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ (โครงการบ้านล้านหลัง)

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงการคลังดำเนินโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ (โครงการบ้านล้านหลัง)...

ครม.เห็นชอบหลักการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับเงิน ช.ค.บ. และบำเหน็จดำรงชีพ

ครม. เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยปรับเพิ่ม ช.ค.บ. รวมกับเบี้ยหวัดบำนาญเป็นเดือนละ 10,000 บาท...

มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติมผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า "คณะรัฐมนตรีในคราวการประชุมวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติมผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 4 มาตรการ ได้แก่...

Related Topics