รัฐบาลอนุมัติแล้ว... สินเชื่อ / กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ 2 รายแรกของประเทศจากจังหวัดน่าน วงเงินรวม 13 ล้านบาท

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Tuesday May 16, 2017 16:44
กรุงเทพฯ--16 พ.ค.--ธพว.

นายสมชาย หาญหิรัญ ประธานกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank หรือ ธพว.) ฐานะปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในนามประธานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ เปิดเผยว่า ขณะนี้กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐมีความคืบหน้าไปในทิศทางที่ดีมาก โดยเมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2560 ที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ นำโดย นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ในนามประธานคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจังหวัดน่าน ได้ประชุมหารือคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัด ซึ่ง ธพว. ในฐานะหน่วยร่วมการบริหารงานด้านสินเชื่อกองทุนครั้งนี้ ได้ผลักดันลูกค้าธนาคารเข้าสู่แหล่งทุนเป็นผลสำเร็จ จำนวน 2 ราย รายที่ 1 บริษัท ชมพูภูคา จำกัด ได้รับอนุมัติวงเงินจากกองทุนฯ จำนวน 3 ล้านบาท และวงเงินสินเชื่อ SMEs Transformation Loan จำนวน 5 ล้านบาท รวมวงเงิน 8 ล้านบาท รายที่ 2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด น่านดูโอ คอฟฟี่ ได้รับอนุมัติวงเงินจากกองทุนฯ จำนวน 3 ล้านบาท และวงเงินสินเชื่อ SMEs Transformation Loan จำนวน 2 ล้านบาท รวมวงเงิน 5 ล้านบาท โดยเบิกจ่ายเบ็ดเสร็จได้จริงภายในเดือน พ.ค. นี้ ดังนั้น ธพว.สาขาน่านจึงถือเป็นสาขาแรกและผู้ประกอบการกลุ่มแรกของประเทศ ที่ได้รับการอนุมัติวงเงินรวม 13 ล้านบาท เพื่อผู้ประกอบการสามารถนำไปต่อยอดสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างธุรกิจท้องถิ่นให้มีศักยภาพเป็นรากฐานที่แข็งแรงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจก้าวสู่ยุคอุตสาหกรรมThailand 4.0

โดยผู้ประกอบการทั้ง 2 รายเป็นลูกค้าเดิมของ ธพว.สาขาน่าน ประกอบด้วย

รายที่ 1. บริษัท ชมพูภูคา จำกัด ผลิตและจำหน่ายเครื่องเงิน ซึ่งจัดเป็น SMEs ในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องประดับและสิ่งทอ ธุรกิจที่จังหวัดน่านมีแผน/โครงการจะส่งเสริมพัฒนาเป็นพิเศษ เนื่องจากงานหัตถกรรมด้านเครื่องเงินของจังหวัดน่าน มีลวดลายสวยงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่สืบทอดกันมาแต่สมัยโบราณ ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวจำนวนมาก โดยบริษัทก่อตั้งมาแล้วกว่า 20 ปี จากการรวมตัวของกลุ่มคนไทยชนเผ่าผู้มีความรู้ความชำนาญด้านเทคนิคการผลิตเครื่องเงินที่เล็งเห็นถึงคุณค่า ต้องการอนุรักษ์งานหัตถกรรมนี้ไว้ โดยจัดเป็นศูนย์รวมการเรียนรู้ให้ผู้ที่สนใจได้สานต่อ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ปัจจุบันสามารถส่งเสริมให้คนในชุมชนและคนไทยชนเผ่ากว่า 200 ครัวเรือน มีรายได้หล่อเลี้ยงตัวเองอย่างยั่งยืน ลดปัญหาสังคม และสร้างความเสมอภาคด้านการเลื่อมล้ำทางสังคมอย่างชัดเจน จึงได้รับอนุมัติวงเงินกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ จำนวน 3 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปี ปลอดชำระเงินต้น 3 ปี ระยะเวลาชำระคืน 7 ปี และได้รับอนุมัติสินเชื่อ SMEs Transformation Loan จำนวน 5 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 3% 3 ปีแรก ปีที่ 4-7 คิดอัตราดอกเบี้ย MLR ปกติของธนาคาร ระยะเวลาชำระคืน 7 ปี สามารถใช้ บสย. ค้ำประกัน

รายที่ 2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด น่านดูโอ คอฟฟี่ ผลิตและจำหน่ายเมล็ดกาแฟแบบครบวงจร ซึ่งจัดเป็น SMEs ในกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร ธุรกิจที่จังหวัดน่านมีแผน/โครงการจะส่งเสริมพัฒนาเป็นพิเศษ และยังเป็นธุรกิจที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดน่านด้านเศรษฐกิจในเรื่องการผลิตทางการเกษตรอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน เนื่องจากรูปแบบการบริหารจัดการของบริษัท มุ่งเน้นด้านการพัฒนาชุมชน สร้างธุรกิจต้นน้ำที่มีศักยภาพ ทำชื่อเสียงให้กับภูมิลำเนาจนกลายเป็นที่รู้จักในกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (Social Enterprise) พร้อมส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรท้องถิ่น จากเดิมทำไร่ข้าวโพดให้หันมาปลูกกาแฟทดแทน ซึ่งมีรายได้ดีกว่ามาก ส่งผลให้ชุมชนมีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ปัจจุบันมีเกษตรกรลูกไร่ในโครงการจำนวนกว่า 856 ราย บนพื้นที่เพาะปลูกกว่า 2,500 ไร่ ซึ่งกระจายอยู่ตามอำเภอต่างๆ ในจังหวัดน่าน อาทิ อ.เมือง อ.บ้านหลวง และ อ.ทุ่งช้าง เป็นต้น จึงได้รับอนุมัติวงเงินกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ จำนวน 3 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปี ปลอดชำระเงินต้น 3 ปี ระยะเวลาชำระคืน 7 ปี และได้รับอนุมัติสินเชื่อ SMEs Transformation Loan จำนวน 2 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 3% 3 ปีแรก ปีที่ 4-7 คิดอัตราดอกเบี้ย MLR ปกติของธนาคาร ระยะเวลาชำระคืน 7 ปี สามารถใช้ บสย. ค้ำประกัน

ประธานกรรมการ ธพว. ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า "นอกจากลูกค้าสาขาน่านที่กำลังจะได้รับอนุมัติวงเงินจากกองทุนเป็นรายแรกในประเทศแล้ว ธนาคารยังมีลูกค้าสาขาพิษณุโลก อีกจำนวน 2 ราย กำลังจะนำเสนอเข้าที่ประชุมในวันศุกร์ที่ 19 พ.ค. 2560 นี้ โดยคาดว่าจะสามารถผ่านเกณฑ์ยุทธศาสตร์ของจังหวัดไปได้ด้วยดี และขณะเดียวกันนี้ ในส่วนของกระบวนการทำงานของคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนประจำจังหวัดต่างๆ ได้ขับเคลื่อนรับคำขอจากผู้ประกอบการแล้วเช่นกัน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายเป็นจำนวนมาก คาดว่าภายในสิ้นเดือน พ.ค. นี้จะสามารถอนุมัติวงเงินได้อีกประมาณ 2-3 รายต่อจังหวัด"

ผู้ประกอบการ SMEs ที่สนใจกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ท่านสามารถแสดงความประสงค์ยื่นคำขอได้ที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือ SME กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ธพว.ทุกสาขาทั่วประเทศ

ผู้ประกอบการ SMEs ที่สนใจแสดงความประสงค์ยื่นคำขอกู้สินเชื่อ SMEs Transformation Loan หรือสินเชื่ออื่นๆ ของธนาคาร สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1357 หรือ ติดตามกิจกรรมดีๆ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายผ่านช่องทาง facebook.com/SMEDevelopmentBank


Latest Press Release

TISCO คว้าอันดับที่ 7 จาก 300 บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2562

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TISCO) ได้รับการจัดอันดับโดยวารสารการเงินการธนาคาร ให้เป็นบริษัทยอดเยี่ยมอันดับที่ 7 จาก 300 บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2562 ขยับขึ้นจากอันดับที่ 13 ในปีก่อนหน้า พร้อมทั้งครองตำแหน่งบริษัทยอดเยี่ยมอันดับที่ 2...

TITLE จัดหนัก! ควัก 99 ลบ.-ซื้อหุ้นคืน ดีเดย์ 31 พ.ค.-30 พ.ย.นี้ หวังเพิ่มอัตราผลตอบแทน-กำไร ให้กับผู้ถือหุ้น

บอร์ด TITLE ไฟเขียว ควัก 99 ล้านบาท ซื้อหุ้นคืน 15 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 3.45% ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด หวังเพิ่มอัตราผลตอบแทนส่วนผู้ถือหุ้น และอัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น ดีเดย์ 31 พ.ค.-30 พ.ย.นี้ นายศศิพงษ์ ปิ่นแก้ว ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม...

ภาพข่าว: มือบีทูเอสมอบเครดิตเงินคืนสูงสุด 18% รับเปิดเทอม ใบเสร็จใช้ลดหย่อนภาษีได้

นายธีรพจน์ โชคอนันตัง ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ธุรกิจบัตรเครดิต "เคทีซี" หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับนางมัลลิกา เหลืองนิมิตมาศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาด บริษัท บีทูเอส จำกัด มอบสิทธิพิเศษต้อนรับเปิดเทอม...

เตรียมพอร์ตให้พร้อมเทรด ชวนอัพเดทครึ่งปีหลัง

วิทยากร: ไอซ์ อุทัยวรรณ ชื่นชม (เจ้าของหนังสือขายดี "Trend Line ง่ายจัง") และ ปิ๊ง ศิรพัฒน์ กุหลาบเพ็ชร (ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์กราฟเทคนิค) 2 พิธีกร LIVE Facebook Fanpage: ThaiQuestLIVE วัน/เวลา: วันอาทิตย์ ที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00-12.30...

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต้อนรับ บมจ. วี.แอล. เอ็นเตอรไพรส์ เริ่มซื้อขาย 21 พ.ค. นี้

บมจ. วี.แอล. เอ็นเตอรไพรส์ ผู้ให้บริการขนส่ง ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ทางเรือ พร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 21 พ.ค. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IP0 1,400 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "VL" นายประพันธ์...

Related Topics