บลจ.กรุงศรี เปิดตัวกองทุน KF-MINCOME เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนรายเดือนจากการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายทั่วโลก

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Thursday August 3, 2017 14:43
กรุงเทพฯ--3 ส.ค.--บลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรี เพิ่มทางเลือกการลงทุนเพื่อเข้าถึง 3 โอกาสจากการลงทุนในกองทุนเดียว ทั้งการเข้าถึงกระแสเงินสด ความสม่ำเสมอในการสร้างผลตอบแทน และการเติบโตของเงินลงทุน กับกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-MINCOME) เสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 3 – 9 สิงหาคม 2560

น.ส.ศิริพร สินาเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด(บลจ.กรุงศรี) เปิดเผยว่า "บลจ.กรุงศรี เปิดเสนอขายกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์(KF-MINCOME) ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ลงทุนที่ต้องการเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ำเสมอภายใต้สภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่ต้องเผชิญกับความท้าทายในการสร้างผลตอบแทนในรูปกระแสเงินสดเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำ และความท้าทายในการสร้างความสม่ำเสมอของผลตอบแทน เนื่องจากตลาดมีความผันผวนเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงความท้าทายในการสร้างการเติบโตของเงินลงทุน"

"กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-MINCOME) มีนโยบายลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ Fidelity Funds – Global Multi Asset Income Fund (กองทุนหลัก) ซึ่งมีจุดเด่นในหลายด้าน ทั้งในส่วนของกลยุทธ์การกระจายการลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภททั่วโลกจำนวนกว่า 4,000 หลักทรัพย์ มีน้ำหนักการลงทุนน้อยกว่า 1% ในแต่ละหลักทรัพย์เพื่อช่วยกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน รวมทั้งมีการกระจายการลงทุนในหลากหลายภูมิภาค โดยมีสัดส่วนการลงทุนกว่า 20% ในเอเชีย เนื่องจากมีมุมมองว่าเอเชียมีเสถียรภาพทางการเมืองและมีศักยภาพการเติบโตที่ดีในระยะยาว อีกทั้ง Fidelity มีความเชี่ยวชาญที่โดดเด่นในการวิเคราะห์วิจัยการลงทุนในเอเชีย นอกจากนี้ กองทุนหลักยังมีการจัดสัดส่วนการลงทุนที่ยืดหยุ่นเหมาะกับภาวะตลาด โดยมีปัจจัยในการสร้างกระแสเงินสดเป็นเกณฑ์สำคัญในการพิจารณา และให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลระหว่างผลตอบแทนและความเสี่ยงควบคู่กัน เพื่อเฟ้นหาโอกาสการลงทุนที่ดีที่สุดในการสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนบนความผันผวนในระดับต่ำ"

"ปัจจัยอีกประการที่เป็นจุดแข็งของกองทุนหลัก คือการบริหารโดย Fidelity International ซึ่งเป็น 1 ในบริษัทจัดการกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลก และได้รับรางวัลจากสถาบันชั้นนำต่างๆกว่า 170 รางวัล โดยได้รับ 86 รางวัลในยุโรปและ 84 รางวัลในเอเชีย อาทิ Morningstar Awards และ Thomson Reuters Lipper Fund Awards เป็นต้น สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพการบริหารกองทุนและการให้บริการ" (ที่มา : Fidelity International ณ 10 พ.ค. 60 / รางวัลดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดอันดับของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนแต่อย่างใด / ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต)

"บลจ.กรุงศรี เชื่อมั่นว่า กองทุน KF-MINCOME จะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่มองหาโอกาสรับผลตอบแทนรายเดือนควบคู่ไปกับการเติบโตของผลตอบแทนรวม โดยผู้ลงทุนอาจพิจารณาจัดสรรเงินลงทุนบางส่วนมาลงทุนในกองทุนดังกล่าว เพื่อบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนให้มีสินทรัพย์ที่หลากหลายเพื่อเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ำเสมอในทุกวัฏจักรเศรษฐกิจ" น.ส.ศิริพร กล่าว

กองทุน KF-MINCOME มีนโยบายลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ Fidelity Funds – Global Multi Asset Income Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ความเสี่ยงกองทุนระดับ 5 : เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง และมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน

นักลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ บลจ.กรุงศรี โทร. 02-657-5757 หรือ เว็บไซต์ www.krungsriasset.com หรือ ติดต่อธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา

ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทำให้กองทุนอาจมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมทั่วไป และกองทุนหลักอาจมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และ/หรือการเมืองภายในประเทศ

กองทุนไทยและ/หรือกองทุนหลักอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non–Investment grade) หรือที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรือทั้งจำนวนได้ และในการขายคืนหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินคืนตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ

กองทุนจะใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเต็มจำนวน ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น


Latest Press Release

ภาพข่าว: TSI Insurance จับมือ Ideanomics และ GT Group พัฒนาระบบเทคโนโลยีด้านประกันภัย

นางสาวอรลดา เผ่าวิบูล (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานการตลาดและรับประกันภัย บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ TSI Insurance ร่วมลงนามแลกเปลี่ยนบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ มร.อัลเฟรด พัวร์...

บลจ.วรรณ เปิดเสนอขายกองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อีคอมเมิร์ซ (ONE-GECOM)

บลจ.วรรณ จับตลาดธุรกิจหุ้น E-Commerce ต่างประเทศ เติบโตเฉลี่ยปีละ 17% ตามความนิยมผู้บริโภคในโลกออนไลน์ พร้อมเสนอขาย กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อีคอมเมิร์ซ (ONE-GECOM) เน้นลงทุนผ่าน Amplify Online Retail ETF และใช้กลยุทธ์ Stock Selection...

TM ส่งซิกรักษาอัตรากำไรขั้นต้น 42.04%

"เทคโนเมดิคัล" ตั้งเป้ารักษาอัตรากำไรขั้นต้นใกล้เคียงปีก่อน 42.04% แย้มรับผลบวกประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้อายุ พร้อมเดินหน้าเจรจากับพันธมิตรต่างประเทศอีก 2 ราย นายแพทย์ศุภพงษ์ จรรโลงบุตร ประธานบริหาร บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) หรือ TM เปิดเผยว่า...

Aspen : การอบรม Stock Workshop เตรียมพร้อมก่อนเทรด กับ Aspen (โคราช)

บริษัท ไทยเควสท์ จำกัด ผู้ให้บริการโซลูชั่นและข้อมูลด้านการลงทุนชั้นนำของประเทศไทย จะจัดการอบรม "Stock Workshop เตรียมพร้อมก่อนเทรด กับ Aspen (โคราช)" ขึ้นในวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้อง IT Learning Center ชั้น 1...

อาร์เอส ขยายฐานรุก Big Data จับมือพันธมิตร ทีวีดิจิตอล ดันธุรกิจ MPC โตทำนิวไฮ

หลังจาก "อาร์เอส" ประกาศทำนิวไฮธุรกิจพาณิชย์หลายช่องทาง (MPC) สำเร็จ ก็เดินเกมส์รุกด้วยการขยายฐาน Big Database โดยประกาศจับมือพันธมิตรทีวีดิจิตอล ขยายช่องทางขายสินค้าเพิ่ม เพื่อรองรับการเติบโตและการขยายตัวของสินค้าและบริการในเครืออาร์เอสฯ ประเดิมจับมือ...

Related Topics