บลจ.กรุงศรี เปิดตัวกองทุน KF-MINCOME เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนรายเดือนจากการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายทั่วโลก

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Thursday August 3, 2017 14:43
กรุงเทพฯ--3 ส.ค.--บลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรี เพิ่มทางเลือกการลงทุนเพื่อเข้าถึง 3 โอกาสจากการลงทุนในกองทุนเดียว ทั้งการเข้าถึงกระแสเงินสด ความสม่ำเสมอในการสร้างผลตอบแทน และการเติบโตของเงินลงทุน กับกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-MINCOME) เสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 3 – 9 สิงหาคม 2560

น.ส.ศิริพร สินาเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด(บลจ.กรุงศรี) เปิดเผยว่า "บลจ.กรุงศรี เปิดเสนอขายกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์(KF-MINCOME) ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ลงทุนที่ต้องการเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ำเสมอภายใต้สภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่ต้องเผชิญกับความท้าทายในการสร้างผลตอบแทนในรูปกระแสเงินสดเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำ และความท้าทายในการสร้างความสม่ำเสมอของผลตอบแทน เนื่องจากตลาดมีความผันผวนเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงความท้าทายในการสร้างการเติบโตของเงินลงทุน"

"กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-MINCOME) มีนโยบายลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ Fidelity Funds – Global Multi Asset Income Fund (กองทุนหลัก) ซึ่งมีจุดเด่นในหลายด้าน ทั้งในส่วนของกลยุทธ์การกระจายการลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภททั่วโลกจำนวนกว่า 4,000 หลักทรัพย์ มีน้ำหนักการลงทุนน้อยกว่า 1% ในแต่ละหลักทรัพย์เพื่อช่วยกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน รวมทั้งมีการกระจายการลงทุนในหลากหลายภูมิภาค โดยมีสัดส่วนการลงทุนกว่า 20% ในเอเชีย เนื่องจากมีมุมมองว่าเอเชียมีเสถียรภาพทางการเมืองและมีศักยภาพการเติบโตที่ดีในระยะยาว อีกทั้ง Fidelity มีความเชี่ยวชาญที่โดดเด่นในการวิเคราะห์วิจัยการลงทุนในเอเชีย นอกจากนี้ กองทุนหลักยังมีการจัดสัดส่วนการลงทุนที่ยืดหยุ่นเหมาะกับภาวะตลาด โดยมีปัจจัยในการสร้างกระแสเงินสดเป็นเกณฑ์สำคัญในการพิจารณา และให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลระหว่างผลตอบแทนและความเสี่ยงควบคู่กัน เพื่อเฟ้นหาโอกาสการลงทุนที่ดีที่สุดในการสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนบนความผันผวนในระดับต่ำ"

"ปัจจัยอีกประการที่เป็นจุดแข็งของกองทุนหลัก คือการบริหารโดย Fidelity International ซึ่งเป็น 1 ในบริษัทจัดการกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลก และได้รับรางวัลจากสถาบันชั้นนำต่างๆกว่า 170 รางวัล โดยได้รับ 86 รางวัลในยุโรปและ 84 รางวัลในเอเชีย อาทิ Morningstar Awards และ Thomson Reuters Lipper Fund Awards เป็นต้น สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพการบริหารกองทุนและการให้บริการ" (ที่มา : Fidelity International ณ 10 พ.ค. 60 / รางวัลดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดอันดับของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนแต่อย่างใด / ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต)

"บลจ.กรุงศรี เชื่อมั่นว่า กองทุน KF-MINCOME จะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่มองหาโอกาสรับผลตอบแทนรายเดือนควบคู่ไปกับการเติบโตของผลตอบแทนรวม โดยผู้ลงทุนอาจพิจารณาจัดสรรเงินลงทุนบางส่วนมาลงทุนในกองทุนดังกล่าว เพื่อบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนให้มีสินทรัพย์ที่หลากหลายเพื่อเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ำเสมอในทุกวัฏจักรเศรษฐกิจ" น.ส.ศิริพร กล่าว

กองทุน KF-MINCOME มีนโยบายลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ Fidelity Funds – Global Multi Asset Income Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ความเสี่ยงกองทุนระดับ 5 : เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง และมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน

นักลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ บลจ.กรุงศรี โทร. 02-657-5757 หรือ เว็บไซต์ www.krungsriasset.com หรือ ติดต่อธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา

ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทำให้กองทุนอาจมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมทั่วไป และกองทุนหลักอาจมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และ/หรือการเมืองภายในประเทศ

กองทุนไทยและ/หรือกองทุนหลักอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non–Investment grade) หรือที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรือทั้งจำนวนได้ และในการขายคืนหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินคืนตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ

กองทุนจะใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเต็มจำนวน ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น


Latest Press Release

ก.ล.ต. เปิดเผยผู้ประกอบธุรกิจในชื่อ Financial.org ไม่ได้เป็นผู้ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจในรายชื่อของ ก.ล.ต.

ก.ล.ต. เปิดเผยผู้ประกอบธุรกิจในชื่อ Financial.org ไม่ได้เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล จึงขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวัง สืบเนื่องจาก ก.ล.ต. ได้รับข้อมูลเบาะแสจากผู้ลงทุนว่า เว็บไซต์ชื่อ...

ทรูมันนี่จัดเต็ม ออกแคมเปญ อิ่มท้อง ช้อปเพลิน สแกนจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท รับเงินคืน 5 บาทต่อครั้ง

ทรูมันนี่ ผู้ให้บริการแอปพลิเคชั่น ทรูมันนี่ วอลเล็ท เอาใจสายกิน ช้อป ปล่อยแคมเปญ อิ่มท้อง ช้อปเพลิน เพียงสแกนจ่ายผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ทขั้นต่ำ 30 บาท ในร้านค้าที่ร่วมรายการ รับเงินคืนทันที 5 บาทต่อครั้ง ขั้นตอนการเข้าร่วมเป็นไปอย่างง่ายดาย...

ฟิทช์คงอันดับเครดิตของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ที่ #A-/ แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศคงอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวและอันดับเครดิตสากลสกุลเงินในประเทศระยะยาวของธนาคารแสตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (SCBT) ที่ 'A-' พร้อมกับประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว ที่ 'AAA (tha)'...

ภาพข่าว: ธ.ไทยเครดิต ฯ จัดงาน Thai Credit SME Customer Exclusive Dinner แทนคำขอบคุณลูกค้า Micro SME ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) จัดงานเลี้ยงอาหารค่ำให้แก่ลูกค้า Micro SME ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมเชิญอาจารย์ช้าง ทศพร ศรีตุลา มาให้คำชี้แนะศาสตร์เสริมโชคด้านธุรกิจ ในงาน "Thai Credit SME Customer Exclusive Dinner"...

สรุปสภาวะตลาดทองคำแท่งและโกลด์ฟิวเจอร์ส วันที่ 21 กันยายน 2561

สภาวะตลาดวันที่ 21 กันยายน 2561 ราคาทองคำแกว่งตัวในกรอบที่ระดับ 1,206.30-1,211.05 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ราคาทองคำแท่ง 96.5% ภายในประเทศขายออกอยู่ที่ 18,600 บาทต่อบาททองคำ โดยราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น 100 บาทจากวันก่อนหน้าที่ระดับ 18,500 บาทต่อบาททองคำ...

Related Topics