EGA ชูบริการมิติใหม่ภาครัฐ หนุนชลบุรี สู่ Smart City ด้วย ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Friday August 18, 2017 15:27
กรุงเทพฯ--18 ส.ค.--พีอาร์วัน เน็ตเวิร์ค

ร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่บริการอัจฉริยะ ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ หรือ Government Smart Kiosk ไปกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA (อีจีเอ) ขยายพื้นที่ติดตั้งมาถึงจังหวัดชลบุรีแล้ว ช่วยย่นระยะเวลาติดต่อราชการไม่ว่าจะเป็นคนในพื้นที่หรือนักท่องเที่ยว ก็ใช้บริการกันฟรีๆ รู้ทุกข้อมูลส่วนบุคคลได้ง่ายๆ ด้วยบัตรประชาชน (Smart Card) เพียงใบเดียว เช็คได้ทุกสิทธิ์ รู้ทุกสวัสดิการรัฐ พร้อมแล้ววันนี้

ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ หนึ่งในบริการสำคัญภายใต้โครงการ 'GovChannel ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน' เพื่อให้การเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐสะดวกรวดเร็วขึ้น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ โดยมีสาระสำคัญ คือ (ข้อ ๓.) ให้ส่วนราชการต่างๆ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ในการนำข้อมูลและบริการในรูปแบบดิจิทัลมาเผยแพร่และให้บริการผ่านโครงการ GovChannel ในช่องทางต่างๆ เพื่อให้ประชาชนเกิดการรับรู้ในวงกว้างและใช้บริการได้อย่างทั่วถึง

EGA จึงเร่งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ GovChannel ไปยังส่วนราชการ และประชาชนทุกภูมิภาค ทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐร่วมกัน พร้อมกันนี้จึงได้จัดงานสัมมนา"GovChannel Roadshow 2017 : Digital Local Government ขับเคลื่อนราชการทันสมัย บริการประชาชนรวดเร็ว ทันใจ" ผนึกกำลังร่วมกับพันธมิตร ได้แก่ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กรมวิชาการเกษตร และสำนักงานประกันสังคม มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ซึ่งล่าสุดจัดขึ้นที่ "จังหวัดชลบุรี Smart City แห่งภาคตะวันออก"

นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประธานในพิธีฯ เปิดเผยว่า ภาครัฐเร่งผลักดันโครงการต่างๆ ออกมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเดินหน้าการเปลี่ยนผ่านประเทศสู่ความมั่งคั่งในบริบทที่ทันสมัยและยั่งยืน ดังนั้นการร่วมกันปฏิรูปประเทศไทยให้มีบริการภาครัฐและการติดต่อราชการง่ายขึ้นผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล นอกจากสะดวก ประหยัดเวลา ลดสำเนากระดาษ หมดความยุ่งยากด้านเอกสารแล้ว นับเป็นการบริหารจัดการภาครัฐมิติใหม่ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

การขับเคลื่อน Digital Local Government เป็นการผลักดันนโยบายแผนงานไปสู่ภาคปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลให้กับหน่วยงานราชการระดับจังหวัดให้เติบโตและแข็งแกร่งไปพร้อมกัน สามารถนำพาประเทศสู่ Thailand 4.0 ตามนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้อย่างยั่งยืน

ด้าน นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวถึงผลสำเร็จของการจัดงานครั้งนี้ว่า นับเป็นการสร้างโอกาสแห่งอนาคตในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมนำพาไปสู่การเปลี่ยนผ่านรัฐบาลดิจิทัลด้วยการสร้างความเชื่อมโยงแบบรวมศูนย์ โดย "GovChannel ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน" เป็นโครงการที่ช่วยสร้างราษฎร์ เสริมรัฐได้ชัดเจนที่สุด เนื่องจากเป็นช่องทางหลักในการเข้าถึงบริการภาครัฐสำหรับประชาชน ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐทุกภาคส่วน ในการนำบริการดิจิทัลของแต่ละหน่วยงานมารวมกันเพื่อบริการประชาชน ณ จุดเดียว สามารถตอบคำถามได้ว่า ประชาชนได้อะไรจากรัฐบาลดิจิทัล? ได้อย่างแท้จริง สามารถอำนวยความสะดวกด้านข้อมูลและการบริการแก่ประชาชนแบบออนไลน์ 24 ชั่วโมง ผ่านเว็บไซต์ www.govchannel.go.th

สำหรับจังหวัดชลบุรี เป็นจังหวัดที่มีโครงการนำร่องสู่ Smart City ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน รวมถึงมีการนำเทคโนโลยี iOT(Internet of Things) เข้ามาพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวจังหวัดชลบุรีเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่สังคมอัจฉริยะ สมกับเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่สำคัญอันดับต้นๆ ของประเทศ

EGA จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญและเลือกจัดกิจกรรม Roadshow ปี 2560 นี้ขึ้น โดยนำบริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมาให้ชาวชลบุรีอย่างจุใจ อาทิ แอปพลิเคชัน GNews แอปฯ แจ้งข้อมูลข่าวสารบริการภาครัฐเวอร์ชันใหม่มาช่วยให้ประชาชนไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารภาครัฐได้อย่างทันการณ์ แม่นยำ เชื่อถือได้ และ ภาษีไปไหน? (Thailand Government Spending) ระบบสืบค้นข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐในรูปแบบเว็บไซต์ govspending.data.go.th ที่จะช่วยให้ทราบว่าภาครัฐนำภาษีไปใช้จ่ายในการพัฒนาประเทศอย่างไรบ้าง เป็นต้น นอกจากนี้ได้นำ ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ มาติดตั้งเพื่อให้บริการประชาชนแบบ Self-service

แล้วที่บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า สาขาชลบุรี โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลและสวัสดิการรัฐ เช่น สิทธิประกันสังคม, ตรวจสอบเงินสะสมชราภาพ, ข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา, บัญชีสินเชื่อในเครดิตบูโรแบบสรุป, สิทธิ์การรับเบี้ยคนพิการ และระบบตรวจสอบข้อมูลสุขภาพ เป็นต้น

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดชลบุรี มีการดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ "ชลบุรีน่าอยู่คู่เศรษฐกิจชั้นนำ อุตสาหกรรมสะอาด ท่องเที่ยวนานาชาติ ประตูสู่เศรษฐกิจโลก" โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาพัฒนาจังหวัดอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปัจจุบันมีความพร้อมที่จะก้าวสู่ Smart City อย่างยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งระบบขนส่งสาธารณะ การจราจร พลังงาน เศรษฐกิจ ชุมชน นวัตกรรม การท่องเที่ยว และการบริหารจัดการเมืองแบบอัจฉริยะ

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในฐานะจังหวัดต้นแบบเมืองอัจฉริยะของประเทศจึงเร่งเดินหน้าอย่างเต็มที่และจริงจัง เพื่อให้ชาวชลบุรีสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลได้ง่ายขึ้น ดังนั้น จังหวัดชลบุรีจึงมีความยินดีที่ได้ร่วมจัดงานสัมมนา Digital Local Government ราชการทันสมัย บริการประชาชนรวดเร็ว ทันใจ ในครั้งนี้ และเชื่อมั่นว่าโครงการ GovChannel ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ชาวจังหวัดชลบุรี สามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการดิจิทัลภาครัฐ และบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม รวมถึงเป็นแรงผลักดันให้ ก้าวสู่โมเดลChonburi : Digital Local Government เพื่อเสริมรากฐานสำคัญในการสร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจของจังหวัดสามารถยกระดับรายได้ต่อหัวคนชุมชนสูงขึ้นในอนาคต


Latest Press Release

สรุปสภาวะตลาดทองคำแท่งและโกลด์ฟิวเจอร์ส วันที่ 19 กันยายน 2561

สภาวะตลาดวันที่ 19 กันยายน 2561 ราคาทองคำแกว่งตัวในกรอบที่ระดับ 1,197.40-1,204.60 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ราคาทองคำแท่ง 96.5% ภายในประเทศขายออกอยู่ที่ 18,550 บาทต่อบาททองคำ โดยราคาทรงตัวจากวันก่อนหน้าที่ระดับ 18,550 บาทต่อบาททองคำ ขณะที่โกลด์ฟิวเจอร์ส...

ภาพข่าว: เสวนาเรื่อง Genius Trading : รวยจริงด้วยหุ้น ตอน เครื่องมือดีมีกำไร กับ Finansia Hero

บล. ฟินันเซีย จัดเสวนา Genius Trading : รวยจริงด้วยหุ้น ตอน เครื่องมือดีมีกำไร กับ Finansia Hero ณ ห้องเอื้อวัฒนสกุล ชั้น 9 อาคารอื้อจื่อเหลียง นำทีมโดย คุณนุสรา รุ่นเจริญ กรรมการบริหาร (ขวา) ,คุณเกรียงไกร ศวัสตนานนท์ ผู้อำนวยการอาวุโส (ซ้าย)...

กรุงศรีเผยบาทแข็งค่าสุดในรอบ 3 เดือน หลังกนง. ลงมติคงดอกเบี้ยแต่เสียงแตกเพิ่ม

กลุ่มงานโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) มีความเห็นต่อผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ว่า กนง. มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.50% นับเป็นการตรึงดอกเบี้ยครั้งที่ 27 ภายหลังการลงมติอย่างไม่เป็นเอกฉันท์ 5 ต่อ 2...

กลุ่มซีไอเอ็มบี จัดเวทีประลอง Hackathon ระดับอาเซียน ภายใต้ชื่อ #CIMB 3D Conquest เฟ้นหาคนเก่ง Data Science, FinTech, และ Coding ชิงเงินรางวัล 3.9 ล้านบาท พร้อมทริปไปซิลิคอนวัลเลย์ และโอกาสร่วมงานกับกลุ่มซีไอเอ็มบี เปิดรับสมัครวันนี้ 14 ต.ค.61

ดาโต๊ะ ฮามิดะห์ นาไซอะดิน ประธานเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล กลุ่มซีไอเอ็มบี เปิดเผยว่า กลุ่มซีไอเอ็มบีเปิดรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยและวิทยาลัยในประเทศภูมิภาคอาเซียน รวมถึงบัณฑิตจบใหม่ เข้าสู่การแข่งขัน Hackathon ภายใต้ชื่อ 'CIMB 3D Conquest'...

HTECH ส่งซิกครึ่งปีหลังฟอร์มสวย จ่อเพิ่มเป้ารายได้ รับยอดสั่งซื้อฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ยานยนต์ทะลัก รอติดตั้งเครื่องจักรใหม่ต้นปี 62

HTECH มั่นใจ ผลงานครึ่งปีหลังฟอร์มสวยกว่าครึ่งปีแรก ชูลูกค้าหลักกลุ่มฮาร์ดดิสก์เติบโต แถมตลาดยานยนต์ขยายตัวต่อเนื่อง หนุนกำลังการผลิตในช่วงกลางปีเกือบเต็ม 100% "พีท ริมชลา" เผย เพื่อรองรับดีมานด์ที่เพิ่มขึ้นและเดินตามแผนขยายธุรกิจครึ่งปีหลัง...

Related Topics