ก.ล.ต. มุ่งยกระดับความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์พร้อมรับยุค 4.0

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Wednesday November 22, 2017 13:23
กรุงเทพฯ--22 พ.ย.--ก.ล.ต.

ก.ล.ต. สนับสนุนให้ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ไทยสามารถแข่งขันได้ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อรองรับรูปแบบการทำธุรกิจที่หลากหลายและการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ลงทุน

นางปะราลี สุคนธมาน ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า "ก.ล.ต. เตรียมความพร้อมผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์รับมือกับการแข่งขันจากทั้งในและต่างประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น และการเข้ามาของเทคโนโลยีทางการเงิน (ฟินเทค) โดยส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์ให้พร้อมรับมือกับความท้าทายดังกล่าว ควบคู่ไปกับการปรับปรุงเกณฑ์ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับการประกอบธุรกิจทั้งรายปัจจุบันและรายใหม่ในการนำเสนอบริการรูปแบบต่าง ๆ ที่ตรงตามความต้องการของผู้ลงทุนมากขึ้น"

เกณฑ์สำคัญที่มีการปรับปรุงจะช่วยให้เกิด ease of doing business อาทิ (1) การกำหนดทุนจดทะเบียนชำระแล้วสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อให้เหมาะสมกับรูปแบบและความเสี่ยงของผู้ประกอบธุรกิจมากขึ้น เอื้อต่อการพัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม่ ๆ โดยไม่สร้างภาระเกินความจำเป็นต่อภาคธุรกิจ (2) ระบบใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์ โดยผู้ประกอบธุรกิจสามารถเลือกขอได้ตามรูปแบบการทำธุรกิจของตน ซึ่งจะสามารถรองรับธุรกิจหลักทรัพย์ที่จะเกิดใหม่ได้ทุกประเภทในอนาคต โดยไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต upfront และ (3) การปรับเกณฑ์เกี่ยวกับที่ปรึกษาการลงทุนเพื่อให้สามารถให้บริการข้อมูลสำหรับผู้ลงทุนและต่อยอดได้อย่างครบวงจรมากยิ่งขึ้น

"ใน 3-5 ปีข้างหน้า น่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงด้านบริการอย่างมากในตลาดทุน ก.ล.ต. และภาคธุรกิจต้องพร้อมปรับตัว รู้ทันและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ซึ่ง ก.ล.ต. พร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้ภาคธุรกิจเกิดการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อพร้อมสำหรับการแข่งขัน จุดหมายหลักคือให้ผู้ประกอบธุรกิจมีต้นทุนในการดำเนินธุรกิจที่ต่ำลงและมีความคล่องตัวมากขึ้น สามารถพัฒนาและนำเสนอสินค้าและบริการที่หลากหลายที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนได้มากขึ้น ในขณะที่ผู้ลงทุนได้รับความสะดวกและเข้าถึงบริการได้ง่ายขึ้นด้วยต้นทุนที่ถูกลง นอกจากนี้ เรื่องความมั่นคงของระบบ อาทิ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์ และการคุ้มครองผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนเองมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุน ยังเป็นเรื่องที่ ก.ล.ต. ให้ความสำคัญโดยตลอด" นางปะราลี กล่าว


Latest Press Release

การปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกำไรที่ได้รับจากการลงทุนตามโครงการจัดการลงทุนกลุ่มอาเซียน (ASEAN Collective Investment Scheme: ASEAN CIS)

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่..) พ.ศ. .......

สรุปสภาวะตลาดทองคำแท่งและโกลด์ฟิวเจอร์ส วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

สภาวะตลาดวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ราคาทองคำแกว่งตัวในกรอบที่ระดับ 1,220.90-1,225.96 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ราคาทองคำแท่ง 96.5% ภายในประเทศขายออกอยู่ที่ 19,100 บาทต่อบาททองคำ โดยราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น 50 บาท จากวันก่อนหน้าที่ระดับ 19,050 บาทต่อบาททองคำ...

โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ (โครงการบ้านล้านหลัง)

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงการคลังดำเนินโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ (โครงการบ้านล้านหลัง)...

ครม.เห็นชอบหลักการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับเงิน ช.ค.บ. และบำเหน็จดำรงชีพ

ครม. เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยปรับเพิ่ม ช.ค.บ. รวมกับเบี้ยหวัดบำนาญเป็นเดือนละ 10,000 บาท...

มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติมผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า "คณะรัฐมนตรีในคราวการประชุมวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติมผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 4 มาตรการ ได้แก่...

Related Topics