TMBAM เปิดผลการดำเนินงานปี 2017

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Wednesday November 22, 2017 12:16
กรุงเทพฯ--22 พ.ย.--บลจ.ทหารไทย

ดร.สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (TMBAM) แถลงผลการดำเนินงานปี 2017 ประสบผลสำเร็จในการดำเนินงานทุกภาคส่วน มูลค่าสินทรัพย์สุทธิภายใต้การจัดการ (AUM) ทั้งสองปีเติบโตสูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในรอบปี 2017 ที่ AUM เติบโตขึ้นกว่า 114,000 ล้านบาท โดย ณ 17 พ.ย. 2017 AUM รวมอยู่ที่ 418,168 ล้านบาท*

ความสำเร็จที่เกิดขึ้นมาจากองค์ประกอบที่โดดเด่นหลายประการ อาทิเช่น 1).การมีกองทุนที่ตรงใจลูกค้าทำให้เติบโตอย่างรวดเร็วจนมีขนาดกองทุนกว่าแสนล้านบาทถึงสองกองทุนได้แก่กองทุนเปิดทหารไทย Global Income (กองทุน FIF ประเภทตราหนี้ทั่วโลก) และกองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส (กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น) 2).การได้รับรางวัลการันตีผลการดำเนินงานอันยอดเยี่ยมทั้งธุรกิจกองทุนรวม อันได้แก่ รางวัลกองทุนตราสารหนี้ยอดเยี่ยมปี 2017 ประเภทตราสารหนี้ระยะสั้นยอดเยี่ยมจาก Morningstar สำหรับกองทุนเปิดทหารไทยธนไพศาล และกองทุนตราสารหนี้ทั่วไปยอดเยี่ยมปี 2017 จาก Money & Banking Award สำหรับกองทุนเปิดทหารไทยธนไพบูลย์ และธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับเกียรติยศอันสูงสุด รางวัลโล่ห์พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยอดเยี่ยม 2 ปีซ้อน (2558-2559)ในประเภทกองทุนที่จัดการแบบกองทุนร่วม (Pooled Fund) 3).การมีผลการดำเนินงานของกองทุนโดยรวมที่ยอดเยี่ยมโดยในรอบระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมากองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการเกือบทั้งหมด (63 จาก 64 กองทุน) มีผลการดำเนินงานเป็นบวก (ยกเว้น 1 กองทุนคือ TMB Gold Fund ซึ่งราคาทองคำและอัตราแลกเปลี่ยนเป็นไปตามธรรมชาติตามกลไกตลาดโลก) และ 4).การสร้างประวัติศาสตร์ในการบริหารกองทุนประเภทดัชนีหุ้นไทยที่ กองทุนเปิดทหารไทย SET50 เติบโตจน NAV กว่า 100 บาท (อยู่ที่ 99.7576 บาท ณ 17 พ.ย. 2017) และการประสบผลสำเร็จในการออกกองทุนหุ้นไทย คือกองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย ที่แบ่งรายได้ครึ่งหนึ่งของค่าบริหารจัดการทำประโยชน์แก่สังคมโดยเฉพาะเพื่อส่งเสริมการหลักธรรมาภิบาล ต่อต้านคอรัปชั่น รวมถึงสนันสนุนมูลนิธิทีเอ็มบีเพื่อจุดประกายเยาวชน โดยปัจจุบันกองทุนเติบโตจนมีขนาด AUM ถึง 1,786 ล้านบาท (ณ 17 พ.ย. 2017) เป็นต้น

(*ยอดรวม AUM ดังกล่าวไม่รวมบางธุรกิจที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทฯ อาทิกองทุน ETF ที่จดทะเบียนซื้อขายใน SET คือ ENGY และ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ LUXF, การลงทุนโดยตรงของธุรกิจ Private Fund และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบ Single Fund)

นอกจากความโดดเด่นของผลการดำเนินงานทั้งธุรกิจกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้ว ดร.สมจินต์ยังเปิดเผยเพิ่มเติมว่า TMBAM เน้นเป็นอย่างยิ่งในการมุ่งสร้างประสบการณ์ต่อแบรนด์ (Brand Experience) และความผูกพัน (Engagement) ที่แนบแน่นกับลูกค้าโดยมุ่งสร้างประสบการณ์ของแบรนด์ที่มีคุณค่าเสมือน "คู่ชีวิตการลงทุน" เพื่อให้ลูกค้าเกิดความผูกพันและพึงพอใจรู้สึกอุ่นใจที่ไว้วางใจให้บริษัทเป็นผู้บริหารเงินลงทุน ในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวประกอบด้วย 1) Educational Marketing โดยมุ่งการเติมเต็มความรู้ความเข้าใจและให้ข่าวสารด้านการลงทุนที่มีคุณค่าเพื่อช่วยให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนการเงินการลงทุนส่วนบุคคลได้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถลงทุนได้เต็มศักยภาพของตนเองภายใต้ความเสี่ยงที่รับได้ การสร้างช่องทางสื่อสารแบบดิจิตอลรูปแบบใหม่เพื่อส่งผ่านความรู้ อัพเดทข่าวสารทางเศรษฐกิจการลงทุน อาทิ LINE@ TMBAM ที่ปัจจุบันมีผู้ติดตามถึง 29,500 ราย การพัฒนาโปรแกรมผู้ช่วยอัจฉริยะเพื่อแนะนำการบริหารพอร์ตการลงทุน และติดตามผลเพื่อให้การลงทุนประสบผลสำเร็จ ได้แก่ โปรแกรม My Dream สำหรับสมาชิกผู้ถือหน่วยกองทุนรวมของ TMBAM โปรแกรม Retire Rich Workbook สำหรับสมาชิกผู้ใช้บริการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของ TMBAM และโปรแกรมน้องใหม่ล่าสุดที่พัฒนาขึ้นในปีนี้เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนคนไทยทั่วไปสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการเกษียณ มีเงินดำรงชีพอย่างเพียงพอและมีความสุข คือโปรแกรม RetireRich ซึ่งปัจจุบันมีผู้ใช้บริการแล้วมากกว่า 5,000 คน

2) Seamless Channels โดยมุ่งสร้างช่องทางการลงทุนที่เข้าถึงและใช้บริการได้ง่าย (User Friendly) ครบถ้วน สามารถตอบโจทย์ความต้องการแบบเบ็ดเสร็จในทุกจุดของการให้บริการ ได้แก่ การให้บริการผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดจากสำนักงานใหญ่ สาขาธนาคารทีเอ็มบี หรือตัวแทนขายอื่นๆ รวมถึงการให้บริการผ่านทางระบบออนไลน์อินเตอร์เน็ต 24 ชั่วโมง "FundLink Online" สำหรับกองทุนรวมทั่วไป และ "FundLink M choice Online" สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 1725 โดยทีมบุคลากรเจ้าหน้าที่การตลาดที่มีคุณภาพ มีใบอนุญาติ พร้อมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ไปยังลูกค้าหรือกลุ่มบุคคลที่สนใจ

"ปัจจัยที่สำคัญยิ่งแห่งความสำเร็จอย่างก้าวกระโดดในรอบปีที่ผ่านมา เกิดจากแรงสนับสนุนและความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับธนาคารแม่ ทีเอ็มบี และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้ง 44 บริษัท รวมทั้งพันธมิตรธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง ทำให้ปี 2017 นี้นับเป็นปีแห่งการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้าสร้างความพึงพอใจและประสบการณ์ที่ดีต่อ แบรนด์ โดยมีผู้ลงทุนเป็นจุดศูนย์กลาง เรา TMBAM จะยึดมั่นในการสานต่อเจตนารมณ์ของการเป็น "คู่ชีวิตการลงทุน" ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนของ TMBAM ทุกท่าน สนับสนุนและเผยแพร่ความรู้ทางการเงินอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยสร้างวัฒนธรรมทางการลงทุนให้เกิดแก่สังคมในวงกว้าง ร่วมสร้างคุณภาพชีวิตและช่วยยกระดับฐานะทางการเงินของคนไทยทุกคน" ดร.สมจินต์กล่าวสรุป


Latest Press Release

โครงการพ่อค้าแม่ค้าพากเพียร ซีซั่น 2 ธ.ไทยเครดิตฯ เข้าใกล้โค้งสุดท้ายจัดอบรมให้แก่ผู้ค้ารายย่อยใน จ.จันทบุรี และ จ.พิษณุโลก

โครงการ "พ่อค้าแม่ค้าพากเพียร รู้ขยัน รู้ออม รู้วินัย ซีซั่น 2" ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) เดินหน้าเข้าสู่โค้งสุดท้ายในปีนี้ จัดอบรมในพื้นที่ภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมนิว แทรเวิล ลอด์จ จ.จันทบุรี และในพื้นที่ภาคกลาง...

Gossip News: WHART เปิดจองหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 3

ในช่วงที่ภาวะตลาดหุ้นผันผวน แบบนี้ การลงทุนในกองทรัสต์ ที่ให้ผลตอบแทนสูง และ คุ้มค่า นับว่าเป็นการตอบโจทย์นักลงทุนได้เป็นอย่างดี ซึ่งกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท หรือ WHART...

เคทีซี ชิลิโต้ เม็กซิกัน กริลล์ ฟาร์ม แฟคทอรี่ ให้สมาชิกสแกน QR Pay รับสิทธิพิเศษผ่านแอป KTC Mobile

นางประณยา นิถานานนท์ ผู้อำนวยการ – ธุรกิจบัตรเครดิต "เคทีซี" หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มอบสิทธิพิเศษให้สมาชิกบัตรเครดิต เคทีซี วีซ่า และ เคทีซี มาสเตอร์การ์ด ที่ใช้จ่ายโดยการสแกน KTC QR Pay ผ่านแอป "KTC Mobile" ตั้งแต่ 300...

ภาพข่าว: SONIC พบผู้ลงทุนในงาน Opportunity Day

ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ (กลางขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โซนิค อินเตอร์เฟรท (SONIC) ผู้นำธุรกิจให้บริการการจัดการระบบโลจิสติกส์ แบบครบวงจร ระดับภูมิภาค คุณรนัท เลียวเลิศสกุลชัย กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัทแกรนด์ลิงค์ ลอจิสติคส์ จำกัด ในเครือ...

OCEAN LIFE ไทยสมุทรประกันชีวิต โชว์ผลงาน Q1-Q3 ปี 61 โต 16% ก้าวสู่ 70 ปีแห่งรัก ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยพลังความรัก สร้างสรรค์นวัตกรรมทำให้ประกันชีวิตเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคน

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานในช่วง 3 ไตรมาสที่ผ่านมา บริษัทสามารถสร้างการเติบโตโดยมีเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่ (New Business Premium) เพิ่มขึ้น 16% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน พร้อมก้าวสู่ "70 ปีแห่งรัก" ในปี 2562...

Related Topics