TMBAM เปิดผลการดำเนินงานปี 2017

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Wednesday November 22, 2017 12:16
กรุงเทพฯ--22 พ.ย.--บลจ.ทหารไทย

ดร.สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (TMBAM) แถลงผลการดำเนินงานปี 2017 ประสบผลสำเร็จในการดำเนินงานทุกภาคส่วน มูลค่าสินทรัพย์สุทธิภายใต้การจัดการ (AUM) ทั้งสองปีเติบโตสูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในรอบปี 2017 ที่ AUM เติบโตขึ้นกว่า 114,000 ล้านบาท โดย ณ 17 พ.ย. 2017 AUM รวมอยู่ที่ 418,168 ล้านบาท*

ความสำเร็จที่เกิดขึ้นมาจากองค์ประกอบที่โดดเด่นหลายประการ อาทิเช่น 1).การมีกองทุนที่ตรงใจลูกค้าทำให้เติบโตอย่างรวดเร็วจนมีขนาดกองทุนกว่าแสนล้านบาทถึงสองกองทุนได้แก่กองทุนเปิดทหารไทย Global Income (กองทุน FIF ประเภทตราหนี้ทั่วโลก) และกองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส (กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น) 2).การได้รับรางวัลการันตีผลการดำเนินงานอันยอดเยี่ยมทั้งธุรกิจกองทุนรวม อันได้แก่ รางวัลกองทุนตราสารหนี้ยอดเยี่ยมปี 2017 ประเภทตราสารหนี้ระยะสั้นยอดเยี่ยมจาก Morningstar สำหรับกองทุนเปิดทหารไทยธนไพศาล และกองทุนตราสารหนี้ทั่วไปยอดเยี่ยมปี 2017 จาก Money & Banking Award สำหรับกองทุนเปิดทหารไทยธนไพบูลย์ และธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับเกียรติยศอันสูงสุด รางวัลโล่ห์พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยอดเยี่ยม 2 ปีซ้อน (2558-2559)ในประเภทกองทุนที่จัดการแบบกองทุนร่วม (Pooled Fund) 3).การมีผลการดำเนินงานของกองทุนโดยรวมที่ยอดเยี่ยมโดยในรอบระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมากองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการเกือบทั้งหมด (63 จาก 64 กองทุน) มีผลการดำเนินงานเป็นบวก (ยกเว้น 1 กองทุนคือ TMB Gold Fund ซึ่งราคาทองคำและอัตราแลกเปลี่ยนเป็นไปตามธรรมชาติตามกลไกตลาดโลก) และ 4).การสร้างประวัติศาสตร์ในการบริหารกองทุนประเภทดัชนีหุ้นไทยที่ กองทุนเปิดทหารไทย SET50 เติบโตจน NAV กว่า 100 บาท (อยู่ที่ 99.7576 บาท ณ 17 พ.ย. 2017) และการประสบผลสำเร็จในการออกกองทุนหุ้นไทย คือกองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย ที่แบ่งรายได้ครึ่งหนึ่งของค่าบริหารจัดการทำประโยชน์แก่สังคมโดยเฉพาะเพื่อส่งเสริมการหลักธรรมาภิบาล ต่อต้านคอรัปชั่น รวมถึงสนันสนุนมูลนิธิทีเอ็มบีเพื่อจุดประกายเยาวชน โดยปัจจุบันกองทุนเติบโตจนมีขนาด AUM ถึง 1,786 ล้านบาท (ณ 17 พ.ย. 2017) เป็นต้น

(*ยอดรวม AUM ดังกล่าวไม่รวมบางธุรกิจที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทฯ อาทิกองทุน ETF ที่จดทะเบียนซื้อขายใน SET คือ ENGY และ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ LUXF, การลงทุนโดยตรงของธุรกิจ Private Fund และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบ Single Fund)

นอกจากความโดดเด่นของผลการดำเนินงานทั้งธุรกิจกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้ว ดร.สมจินต์ยังเปิดเผยเพิ่มเติมว่า TMBAM เน้นเป็นอย่างยิ่งในการมุ่งสร้างประสบการณ์ต่อแบรนด์ (Brand Experience) และความผูกพัน (Engagement) ที่แนบแน่นกับลูกค้าโดยมุ่งสร้างประสบการณ์ของแบรนด์ที่มีคุณค่าเสมือน "คู่ชีวิตการลงทุน" เพื่อให้ลูกค้าเกิดความผูกพันและพึงพอใจรู้สึกอุ่นใจที่ไว้วางใจให้บริษัทเป็นผู้บริหารเงินลงทุน ในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวประกอบด้วย 1) Educational Marketing โดยมุ่งการเติมเต็มความรู้ความเข้าใจและให้ข่าวสารด้านการลงทุนที่มีคุณค่าเพื่อช่วยให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนการเงินการลงทุนส่วนบุคคลได้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถลงทุนได้เต็มศักยภาพของตนเองภายใต้ความเสี่ยงที่รับได้ การสร้างช่องทางสื่อสารแบบดิจิตอลรูปแบบใหม่เพื่อส่งผ่านความรู้ อัพเดทข่าวสารทางเศรษฐกิจการลงทุน อาทิ LINE@ TMBAM ที่ปัจจุบันมีผู้ติดตามถึง 29,500 ราย การพัฒนาโปรแกรมผู้ช่วยอัจฉริยะเพื่อแนะนำการบริหารพอร์ตการลงทุน และติดตามผลเพื่อให้การลงทุนประสบผลสำเร็จ ได้แก่ โปรแกรม My Dream สำหรับสมาชิกผู้ถือหน่วยกองทุนรวมของ TMBAM โปรแกรม Retire Rich Workbook สำหรับสมาชิกผู้ใช้บริการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของ TMBAM และโปรแกรมน้องใหม่ล่าสุดที่พัฒนาขึ้นในปีนี้เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนคนไทยทั่วไปสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการเกษียณ มีเงินดำรงชีพอย่างเพียงพอและมีความสุข คือโปรแกรม RetireRich ซึ่งปัจจุบันมีผู้ใช้บริการแล้วมากกว่า 5,000 คน

2) Seamless Channels โดยมุ่งสร้างช่องทางการลงทุนที่เข้าถึงและใช้บริการได้ง่าย (User Friendly) ครบถ้วน สามารถตอบโจทย์ความต้องการแบบเบ็ดเสร็จในทุกจุดของการให้บริการ ได้แก่ การให้บริการผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดจากสำนักงานใหญ่ สาขาธนาคารทีเอ็มบี หรือตัวแทนขายอื่นๆ รวมถึงการให้บริการผ่านทางระบบออนไลน์อินเตอร์เน็ต 24 ชั่วโมง "FundLink Online" สำหรับกองทุนรวมทั่วไป และ "FundLink M choice Online" สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 1725 โดยทีมบุคลากรเจ้าหน้าที่การตลาดที่มีคุณภาพ มีใบอนุญาติ พร้อมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ไปยังลูกค้าหรือกลุ่มบุคคลที่สนใจ

"ปัจจัยที่สำคัญยิ่งแห่งความสำเร็จอย่างก้าวกระโดดในรอบปีที่ผ่านมา เกิดจากแรงสนับสนุนและความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับธนาคารแม่ ทีเอ็มบี และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้ง 44 บริษัท รวมทั้งพันธมิตรธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง ทำให้ปี 2017 นี้นับเป็นปีแห่งการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้าสร้างความพึงพอใจและประสบการณ์ที่ดีต่อ แบรนด์ โดยมีผู้ลงทุนเป็นจุดศูนย์กลาง เรา TMBAM จะยึดมั่นในการสานต่อเจตนารมณ์ของการเป็น "คู่ชีวิตการลงทุน" ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนของ TMBAM ทุกท่าน สนับสนุนและเผยแพร่ความรู้ทางการเงินอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยสร้างวัฒนธรรมทางการลงทุนให้เกิดแก่สังคมในวงกว้าง ร่วมสร้างคุณภาพชีวิตและช่วยยกระดับฐานะทางการเงินของคนไทยทุกคน" ดร.สมจินต์กล่าวสรุป


Latest Press Release

มหกรรม 2018 Robot World พร้อมแนะแนวทางการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4

มหกรรม 2018 Robot Word เตรียมเปิดฉากจัดแสดงเทคโนโลยีหุ่นยนต์ใหม่ล่าสุดจากทั่วทุกมุมโลก ณ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติเกาหลี (KINTEX) ระหว่างวันที่ 10-13 ตุลาคมนี้ มหกรรม Robot World (eng.robotworld.or.kr/wp) ซึ่งฉลองครบรอบ 13 ปีในปีนี้ จะประกอบด้วย 4...

สรุปสภาวะตลาดทองคำแท่งและโกลด์ฟิวเจอร์ส วันที่ 18 กันยายน 2561

สภาวะตลาดวันที่ 18 กันยายน 2561 ราคาทองคำแกว่งตัวในกรอบที่ระดับ 1,195.60-1,201.70 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ราคาทองคำแท่ง 96.5% ภายในประเทศขายออกอยู่ที่ 18,550 บาทต่อบาททองคำ โดยราคาทรงตัวจากวันก่อนหน้าที่ระดับ 18,550 บาทต่อบาททองคำ ขณะที่โกลด์ฟิวเจอร์ส...

ซิกน่าเผย คนไทยแห่ร่วมงานสัปดาห์ประกันภัย 2561มากขึ้น ประกันโรคร้ายแรง กลุ่มโรคออฟฟิศซินโดรม ขายดีสุด แนวโน้มกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในอนาคต

บมจ. ซิกน่า ประกันภัย เผย คนไทยมีแนวโน้มในการตื่นตัวเรื่องการดูแลสุขภาพ รวมไปถึงแนวทางในการวางแผนทางการเงินเพื่อค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในอนาคตมากขึ้น จากสถิติผู้สนใจเยี่ยมชมบูธซิกน่า ภายในงาน "สัปดาห์ประกันภัย 2561" ภายใต้แนวคิด "Converging Insurance...

D ไฟเขียวเพิ่มทุน 20 ล้านหุ้นขาย PP เดนทัล คอร์ปอเรชั่น รองรับแผนขยายธุรกิจ-ดันรายได้ปี 62 โตแตะ 1 พันลบ.

บอร์ด บมจ.เดนทัล คอร์ปอเรชั่น หรือ D ไฟเขียวเพิ่มทุนขาย PP จำนวน 20 ล้านหุ้น รองรับแผนขยายธุรกิจ รพ.ทันตกรรม-ลุยลงทุนเพิ่มเติมในอนาคต "ทพ.พรศักดิ์ ตันตาปกุล"มั่นใจรายได้ปี 62 โตแตะ 1,000 ล้านบาท ตามเป้า หลังปีนี้ ปิดดีลซื้อกิจการแล้ว 2 ธุรกิจ ทพ.พรศักดิ์...

กองทุนบัวหลวง เสนอขายกองทุนใหม่ บัวหลวงธนสารพลัส 30/18

บัวหลวงธนสารพลัส 30/18 เน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ และหรือเงินฝากต่างประเทศ IPO 19-25 ก.ย. 2561 กองทุนบัวหลวง เสนอขายกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 30/18 ระหว่างวันที่ IPO 19-25 ก.ย. 2561 สำหรับกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 30/18 (BP30/18)...

Related Topics